Yarisen:

Nazwa międzynarodowa:
Natrii risedronas
Podmiot odpowiedzialny:
VALENTIS POLSKA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
14796
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ADAMED SP.Z O.O., POLSKA
Postać
tabletki powlekane
Dawka
0,035 g
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
M05BA07
          ANEKS INORIFAZ 35 mg tabletki powlekane
(Natrii risedronas)
Należy zapoznać się uważnie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest NORIFAZ i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NORIFAZ
3. Jak stosować lek NORIFAZ
4. Możliwe działania niepożądane
6. Pozostałe informacje
1. CO TO JEST LEK NORIFAZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Co to jest lek NORIFAZ
Lek NORIFAZ należy do grupy niehormonalnych leków nazywanych bisfosfonianami, które stosuje się w leczeniu chorób kości. Lek działa bezpośrednio na kości powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania.
Kość jest tkanką żywą. Stara tkanka kostna jest stale usuwana ze szkieletu i zastępowana nową tkanką.
Osteoporoza pomenopauzalna występuje u kobiet po menopauzie objawiając się większą kruchością kości i ich większą podatnością na złamanie w razie upadku lub obciążenia. Osteoporoza może wystąpić także u mężczyzn z wielu powodów, między innymi w podeszłym wieku i (lub) z małym stężeniem męskiego hormonu, testosteronu.
Kręgosłup, szyjka kości udowej i nadgarstek są najbardziej narażone na złamanie, chociaż może to dotyczyć każdej kości w organizmie. Osteoporoza związana ze złamaniami może także wywoływać bóle pleców, zmniejszenie wzrostu oraz zaokrąglenie pleców. U wielu pacjentów z osteoporozą nie występują objawy i pacjent może nie zdawać sobie sprawy, że jest chory.
W jakim celu stosuje się lek NORIFAZ
Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie nawet z ciężką postacią osteoporozy, zmniejszając ryzyko złamań trzonów kręgów i szyjki kości udowej.
Leczenie osteoporozy u mężczyzn szczególnie narażonych na złamania.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NORIFAZ
Kiedy NIE stosować leku NORIFAZ
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sodu rizderdonian lub jakikolwiek inny składnik leku NORIFAZ (patrz punkt 6 „Co zawiera lek NORIFAZ")
jeśli lekarz stwierdził u pacjenta hipokalcemię (małe stężenie wapnia we krwi);
jeśli kobieta podejrzewa, że jest w ciąży, jest w ciąży lub planuje ciążę;
jeśli kobieta karmi piersią;
Zachować szczególną ostrożność i powiedzieć lekarzowi PRZED zastosowaniem leku NORIFAZ
jeśli pacjent nie jest w stanie utrzymać wyprostowanej pozycji (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut;
jeśli u pacjenta występują zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. niedobór witaminy D, zaburzenia hormonalne przytarczyc) prowadzące do małego stężenia wapnia we krwi;
jeśli w przeszłości wystąpiły choroby przełyku (część przewodu pokarmowego przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka); na przykład pacjent odczuwa ból lub trudności podczas przełykania pokarmu;
jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o nietolerancji pewnych cukrów (takich jak laktoza).
jeśli pacjent odczuwał lub nadal odczuwa ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, lub też uczucie „ciężkiej” szczęki lub poluzowania się zębów.
jeśli pacjent poddawany jest lub będzie poddany leczeniu stomatologicznemu, należy poinformować dentystę o leczeniu lekiem NORIFAZ.
Lekarz poinformuje jak postępować podczas stosowania leku NORIFAZ w przypadku istnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji.
Lek Norifaz nie jest przewidziany do stosowania u dzieci w wieku poniżej lat 18 ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Stosowanie innych leków
wapń
magnez
glin (na przykład leki stosowane w nadkwaśności soku żołądkowego, zgadze)
żelazo.
Leki te należy przyjmować przynajmniej 30 minut po przyjęciu leku NORIFAZ.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Stosowanie leku NORIFAZ z jedzeniem i piciem
Jest bardzo ważne, aby NIE stosować leku NORIFAZ z jedzeniem lub piciem (innym niż zwykła woda), aby lek działał właściwie. Szczególnie nie należy przyjmować tego leku jednocześnie z produktami nabiałowymi (takimi jak mleko), gdyż zawierają one wapń (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków").
Jeść i pić (inne napoje niż zwykła woda) należy przynajmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku NORIFAZ.
Ciąża i karmienie piersią
NIE wolno stosować leku NORIFAZ jeśli kobieta może być w ciąży, jest w ciąży lub planuje ciążę (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku NORIFAZ”). Możliwe ryzyko związane ze stosowaniem sodu rizedronianu (substancja czynna leku NORIFAZ) u kobiet w ciąży nie jest znane.
NIE wolno stosować leku NORIFAZ w okresie karmienia piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku NORIFAZ”).
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie zaobserwowano by lek NORIFAZ wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku NORIFAZ
Lek NORIFAZ zawiera małą ilość laktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. JAK STOSOWAĆ LEK NORIFAZ
Dawkowanie
Lek NORIFAZ należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Zazwyczaj stosowana dawka:
Należy przyjąć JEDNĄ tabletkę leku NORIFAZ (35 mg sodu rizedronianu) raz w tygodniu.
Należy wybrać jeden dzień tygodnia który najlepiej pasuje do rozkładu zajęć pacjenta. W każdym tygodniu należy przyjąć tabletkę leku NORIFAZ w tym wybranym dniu.
W celu ułatwienia przyjmowania leku w odpowiednim dniu tygodnia, opakowanie leku NORIFAZ zawiera odpowiednie oznakowanie:
Na tylnej powierzchni pudełka tekturowego znajdują się ramki/puste miejsca. Należy zaznaczyć w nich wybrany dzień tygodnia, w którym pacjent będzie przyjmował lek NORIFAZ. Należy także zapisać daty dni, w których pacjent będzie przyjmował tabletkę.
KIEDY przyjmować lek NORIFAZ
Lek NORIFAZ należy przyjąć co najmniej 30 minut przed pierwszym w danym dniu posiłkiem, napojem (innym niż zwykła woda) lub innym lekiem.
JAK przyjmować lek NORIFAZ
Tabletkę należy przyjmować w wyprostowanej pozycji (można siedzieć lub stać), unikając w ten sposób zgagi.
Popić co najmniej szklanką zwykłej wody (120 ml).
Tabletkę należy połknąć w całości; nie ssać jej ani nie rozgryzać.
Nie należy przyjmować pozycji leżącej przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki.
Lekarz poinformuje czy pacjent wymaga uzupełniającego stosowania wapnia i witamin, jeśli nie ma ich w wystarczającej ilości w diecie. W diecie powinny znajdować się wapń oraz witamina D (obecne np. w produktach mlecznych i rybach).
Zastosowanie WIĘKSZEJ niż zalecana dawki leku NORIFAZ
Brak dostatecznych informacji o postępowaniu w przypadku przedawkowania zalecanej dawki sodu rizedronianu.
W przypadku przedawkowania leku można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii.
Jeśli przypadkowo zostanie przyjęta większa ilość tabletek niż zalecana, należy wypić jedną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.
POMINIĘCIE zastosowania dawki leku NORIFAZ
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku, należy przyjąć tabletkę w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Następnie należy powrócić do przyjmowania jednej tabletki jeden raz w tygodniu, w dniu tygodnia, który wcześniej został ustalony jako dzień przyjmowania leku.
NIE należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
PRZERWANIE stosowania leku NORIFAZ
Zakończenie leczenia może spowodować zmniejszenie masy kostnej. Nie należy zaprzestać przyjmowania leku NORIFAZ bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli nastąpiła poprawa stanu zdrowia. Lekarz poinformuje o czasie trwania leczenia lekiem NORIFAZ.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, NORIFAZ może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku NORIFAZ oraz powiadomić lekarza jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:
objawy charakterystyczne dla ostrego obrzęku tkanki (obrzęk naczynioruchowy)
obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła
trudności w przełykaniu
ciężkie reakcje skórne, w tym podskórne pęcherze
Należy natychmiast powiadomić lekarza w przypadku stwierdzenia następujących działań niepożądanych:
Zapalenie oka, zwykle bolesne, z zaczerwienieniem i nadwrażliwością na światło.
Martwica kości szczęki, szczególnie trudna do wyleczenia i z nawracającymi zakażeniami, często występująca po ekstrakcji zęba (patrz punkt 2, „Zachować szczególną ostrożność i powiedzieć lekarzowi PRZED zastosowaniem leku NORIFAZ”).
Objawy dotyczące przełyku, takie jak ból podczas przełykania, trudności w przełykaniu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się lub nasilenie zgagi.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Obserwowane w badaniach klinicznych inne działania niepożądane były zwykle łagodne i nie powodowały konieczności odstawienia leku przez pacjenta.
Często występujące działania niepożądane (1 do 10 na 100 pacjentów):
niestrawność, nudności, ból żołądka, skurcze żołądka lub dyskomfort, zaparcia, uczucie pełności, wzdęcia, biegunka
bóle kości, mięśni lub stawów
ból głowy.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 do 10 na 1 000 pacjentów):
zapalenie błony śluzowej lub owrzodzenie przełyku (część przewodu pokarmowego przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka) powodujące trudności lub ból podczas przełykania (patrz w punkcie 2. „Zachować szczególną ostrożność i powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem leku NORIFAZ"), zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy (początkowy odcinek jelita, do którego przechodzi treść żołądka),
zapalenie barwnej części oka (tęczówki) (zaczerwienione bolące oczy z możliwym zaburzeniem widzenia).
Rzadko występujące działania niepożądane (1 do 10 na 10 000 pacjentów):
zapalenie języka (obrzęk z zaczerwieniem i możliwą bolesnością), zwężenie przełyku (część przewodu pokarmowego przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka)
zmiany wskaźników prób czynnościowych wątroby. Można to wykryć tylko w wyniku przeprowadzonego badania diagnostycznego krwi.
Następujące dodatkowe działania niepożądane opisano po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana):
łysienie
zaburzenia wątroby, w niektórych przypadkach ciężkie.
• nadwrażliwość i reakcje skórne, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) szyi (obrzęk naczynioruchowy), wysypka i pęcherze, niektóre ciężkie i zagrażające życiu dotyczące skóry i błon śluzowych oraz zapalenie małych naczyń krwionośnych.
Rzadko, na początku leczenia, może się zmniejszyć stężenie wapnia i fosforanów we krwi. Zmiany te są zwykle niewielkie i nie powodują żadnych objawów.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NORIFAZ
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. *
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. POZOSTAŁE informacje
Substancją czynną leku jest sodu rizedronian.
Każda tabletka zawiera 35 mg sodu rizedronianu, co odpowiada 32,5 mg kwasu rizedronowego.
Ponadto lek zawiera:
Jak wygląda NORIFAZ i zawartość opakowania
Tabletki NORIFAZ 35 mg są obustronnie wypukłe, okrągłe, jasnopomarańczowe. Lek dostarczany jest w opakowaniach po 2, 4 lub 12 tabletek (3 x 4).
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ul. Szkolna 33
95-054 Ksawerów, Polska
{Polska} {Norifaz}
{Estonia} {Norifaz}
{Finlandia} {Riseos}
{Grecja} {Bonmate}
{Litwa} {Norifaz}
{Łotwa} {Norifaz}
{Norwegia} {Norifaz }
{Portugalia} {Norifaz}
{Węgry} {Norifaz}
{Rumunia } {Lorine}
{Dania } {Norifaz }
{Szwecja} {Risedronat ADAMED PHARMA 35 mg filmdragerade tabletter}
{Francja}{Risédronate sodique Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. 35 mg comprimés
pelliculés}
{Czechy}{{0>Zahron 5 mg tabletki powlekane<}100{>NORIFAZ 35 mg potahované tablety}
{Belgia} {Risedronate sodium Adamed Pharma 35 mg comprimés pelliculés (FR)/
Risedronate sodium Adamed Pharma 35 mg Filmtabletten (DE)/
Risedronate sodium Adamed Pharma 35 mg filmomhulde tabletten (NL}
{Irlandia} {Risedronate sodium Adamed Pharma Once a week 35 mg film-coated tablets}
{Holandia} {Risedronaatnatrium Adamed Pharma wekelijks 35 mg filmomhulde tabletten}
{Wielka Brytania} {Norifaz}

        
            ANEKS INORIFAZ 35 mg tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 35 mg sodu ryzedronianu (Natrii risedronas) co odpowiada 32,5 mg kwasu rizedronowego.
Substancja pomocnicza: 133,58 mg laktozy jednowodnej na tabletkę.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań trzonów kręgów. Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań szyjki kości udowej (patrz punkt 5.1).
Leczenie osteoporozy u mężczyzn z dużym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Zalecaną dawką dla dorosłych jest jedna tabletka 35 mg doustnie, jeden raz w tygodniu. Tabletkę należy przyjmować w tym samym dniu każdego tygodnia.
Wchłanianie sodu ryzedronianu zaburzone jest przez pokarm, tak więc, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjent powinien przyjmować produkt leczniczy NORIFAZ 35 mg:
Przed śniadaniem: co najmniej 30 minut przed pierwszym w danym dniu posiłkiem, innym produktem leczniczym lub napojem (innym niż zwykła woda).
Pacjentów należy poinstruować, że jeśli dawka produktu leczniczego zostanie pominięta, należy przyjąć jedną tabletkę produktu leczniczego NORIFAZ 35 mg w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Pacjenci powinni potem wrócić do przyjmowania jednej tabletki na tydzień w dniu, w którym zwykle przyjmują tabletkę. Nie należy przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia.
Tabletka musi być połknięta w całości, bez ssania lub rozgryzania. Aby umożliwić szybkie dotarcie tabletki do żołądka, produkt leczniczy NORIFAZ 35 mg należy przyjmować w pionowej pozycji, popijając szklanką zwykłej wody (≥120 ml). Pacjenci przez 30 minut po przyjęciu tabletki nie powinni przyjmować pozycji leżącej (patrz punkt 4.4).
W przypadku niewystarczającej zawartości wapnia i witaminy D w diecie, należy rozważyć przyjmowanie odpowiednich produktów leczniczych uzupełniających.
Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawki, ponieważ biodostępność, dystrybucja i eliminacja są podobne u osób w podeszłym wieku (> 60 lat) i u osób młodszych. Dotyczy to również kobiet w bardzo podeszłym wieku, 75 lat i powyżej, będących w okresie pomenopauzalnym.
Zaburzenia czynności nerek: dostosowanie dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczne. Stosowanie sodu ryzedronianu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkty 4.3 i 5.2).
.
Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).
Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) oraz leki zawierające wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływają na wchłanianie bisfosfonianów i nie należy przyjmować ich w tym samym momencie co produkt leczniczy NORIFAZ 35 mg (patrz punkt 4.5). W celu osiągnięcia zamierzonego działania produktu leczniczego konieczne jest postępowanie ściśle z zaleceniami instrukcji przyjmowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).
Skuteczność bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy obserwowana jest w przypadku malej gęstości mineralnej kości i (lub) najczęściej występujących złamaniach.
Podeszły wiek lub występowanie jedynie klinicznych czynników ryzyka złamań nie mogą stanowić podstawy do rozpoczęcia leczenia osteoporozy za pomocą bisfosfonianu.
Dane potwierdzające skuteczność bisfosfonianów, w tym również ryzedronianu, u pacjentów w podeszłym wieku (>80 lat) są ograniczone (patrz punkt 5.1).
Bisfosfoniany mogą powodować zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie żołądka, owrzodzenie błony przełyku, żołądka i dwunastnicy. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność stosując sodu ryzedronian:
u pacjentów, u których wystąpiły w wywiadzie choroby przełyku zaburzające pasaż przełykowy, np. zwężenie lub achalazja,
u pacjentów, którzy nie są w stanie utrzymać pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut od przyjęcia tabletki,
u pacjentów z czynnymi lub w wywiadzie chorobami przełyku lub górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Lekarz przepisując produkt leczniczy powinien podkreślić konieczność ścisłego przestrzegania instrukcji dotyczącej sposobu przyjmowania produktu leczniczego oraz zwrócenia uwagi na jakiekolwiek oznaki lub symptomy ewentualnych zaburzeń przełyku. Ponadto, pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem w przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak utrudnione przełykanie, ból podczas przełykania, ból zamostkowy lub pojawienie się lub nasilenie zgagi.
Leczenie hipokalcemii powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym NORIFAZ 35 mg. Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. zaburzenia czynności przytarczyc, niedobór witaminy D) należy leczyć w okresie rozpoczynania terapii produktem leczniczym NORIFAZ 35 mg.
Martwica kości szczęki, przeważnie kojarzona z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscową infekcją     (włącznie z zapaleniem szpiku) została stwierdzona u pacjentów z rakiem poddawanych określonym trybom leczenia, polegających przede wszystkim na podawaniu dożylnie bisfosfanianów. Wielu spośród tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Martwica kości szczęki została również stwierdzona u pacjentów z osteoporozą, którym podawano bisfosfaniany doustnie.
Przed rozpoczęciem terapii z wykorzystaniem bisfosfanianów u pacjentów z współwystępującymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, niewłaściwa higiena jamy ustnej) należy rozważyć możliwość przeprowadzenia badania stomatologicznego wraz z leczeniem profilaktycznym.
Jeśli jest to możliwe, podczas leczenia pacjenci powinni unikać inwazyjnych zabiegów dentystycznych. W przypadku pacjentów z martwicą kości szczęki poddawanych terapii z wykorzystaniem bisfosfanianów, chirurgiczny zabieg dentystyczny może zaostrzyć przebieg choroby. W przypadku pacjentów wymagających leczenia stomatologicznego, nie ma dostępnych danych wskazujących na to, czy odstawienie bisfosfonianów zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki.
Ocena kliniczna lekarza powinna stanowić podstawę do opracowania indywidualnego planu leczenia dla każdego pacjenta, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści i ryzyka.
Produkt leczniczy zawiera w składzie laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań klinicznych dotyczących interakcji sodu ryzedronianu z innymi produktami leczniczymi, jednakże podczas badań klinicznych nie odnotowano żadnych istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami.
W badaniach III fazy dotyczących stosowania sodu ryzedronianu w osteoporozie, 33 % pacjentek stosowało kwas acetylosalicylowy, a 45 % pacjentek - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W badaniach III fazy dotyczących podawania produktu leczniczego jeden raz w tygodniu, z udziałem kobiet w wieku pomenopauzalnym, kwas acetylosalicylowy stosowało 57 % pacjentek, a NLPZ – 40 %. Wśród regularnie przyjmujących kwas acetylosalicylowy lub NLPZ (3 lub więcej dni w tygodniu), ilość przypadków działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, w grupie pacjentów leczonych ryzedronianem sodu była podobna jak w grupie kontrolnej.
Jeśli konieczne, sodu ryzedronian może być stosowany równocześnie z suplementacją estrogenami (tylko u kobiet).
Równoczesne przyjmowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływa na wchłanianie produktu leczniczego NORIFAZ 35 mg (patrz punkt 4.4).
Sodu ryzedronian nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P-450 i wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami.
4.6 Ciąża i laktacja
Brak wystarczających danych na temat stosowania sodu ryzedronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Badania na zwierzętach wykazały, że mała ilość sodu ryzedronianu przenika do mleka.
Produktu leczniczego NORIFAZ 35 mg nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie obserwowano by produkt leczniczy wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Sodu ryzedronian był stosowany w badaniach klinicznych III fazy u ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych była łagodna lub umiarkowana i zwykle nie wymagała przerwania leczenia.
Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet z osteoporozą po menopauzie leczonych do 36 miesięcy ryzedronianem w dawce 5 mg/dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i uznane za możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem rizderonianu sodu są wymienione poniżej stosując następującą konwencję (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach): bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100; < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000; < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000; < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000)..
Zaburzenia układu nerwowego:
Zaburzenia oka:
Niezbyt często: zapalenie tęczówki*.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Często: zaparcie (5,0% w porównaniu z 4,8%), niestrawność (4,5% w porównaniu z 4,1%), nudności (4,3% w porównaniu z 4,0%), ból brzucha (3,5% w porównaniu z 3,3%), biegunka (3,0% w porównaniu z 2,7%).
Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% w porównaniu z 0,7%), zapalenie błony śluzowej przełyku (0,9% w porównaniu z 0,9%), utrudnienie połykania (0,4% w porównaniu z 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% w porównaniu z 0,1%), owrzodzenie przełyku (0,2% w porównaniu z 0,2%).
Rzadko: zapalenie języka (< 0,1% w porównaniu z 0,1%), zwężenie przełyku (< 0,1% w porównaniu z 0,0%).
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Często: bóle mięśniowo-kostne (2,1% w porównaniu z 1,9%).
Badania diagnostyczne:
Rzadko: nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby*.
* Przypadki niezwiązane z badaniami III fazy u pacjentów z osteoporozą, częstość w oparciu o działania niepożądane lub wyniki badań laboratoryjnych z wcześniejszych faz badań klinicznych.
W jednorocznym, wieloośrodkowym badaniu metodą podwójnie ślepej próby, porównującym sodu ryzedronian w dawce 5 mg raz na dobę (n=480) i sodu ryzedronian w dawce 35 mg na tydzień (n=485) u kobiet z osteoporozą po menopauzie, ogólne profile bezpieczeństwa i tolerancji były podobne. Zaobserwowano następujące działania niepożądane mogące wynikać z prowadzonego leczenia ryzedronianem sodu w dawce 35 mg, w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących sodu ryzedronian w dawce 5 mg: zaburzenia żołądka i jelit (1,6% w porównaniu z 1,0%) oraz ból (1,2% w porównaniu z 0,8%).
W trwającym dwa lata badaniu z udziałem mężczyzn z osteoporozą, profil bezpieczeństwa i tolerancji w grupie leczonej i w grupie placebo był podobny. Działania niepożądane były podobne do tych, które były obserwowane wcześniej w badaniach z udziałem kobiet.
Wskaźniki laboratoryjne: U niektórych pacjentów na początku leczenia obserwowano przemijające, bezobjawowe i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.
Następujące dodatkowe działania niepożądane opisano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (częstość nieznana):
Zaburzenia oka:
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Martwica kości szczęki
Nadwrażliwość i reakcje skórne w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona wysypka, pokrzywka i pęcherze skórne, czasami o ciężkim przebiegu włącznie z pojedynczymi przypadkami syndromu Stevensa Johnsona i toksycznego matrwiczego oddzielania się naskórka oraz leukocytoklastyczne zapalenie naczyń.
Łysienie
Ciężkie zaburzenia wątroby. W większości zgłoszonych przypadków pacjenci byli również leczeni innymi lekami o znanym wpływie na zaburzenia wątroby.
4.9 Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania produktu leczniczego można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii.
Aby związać sodu ryzedronian i zmniejszyć jego wchłanianie należy podać mleko i środki zawierające sole magnezu, wapnia i glinu zobojętniające sok żołądkowy. W przypadku znacznego przedawkowania produktu leczniczego należy rozważyć wykonanie płukania żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego sodu ryzedronianu.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Bisfosfoniany
Sodu ryzedronian jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy aktywność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane. W badaniach przedklinicznych sodu ryzedronian wykazał znaczne działanie hamujące osteoklasty i właściwości przeciwresorpcyjne oraz w sposób zależny od dawki zwiększał masę kostną, a także biomechaniczną wytrzymałość szkieletu. Działanie sodu ryzedronianu zostało potwierdzone przez pomiar biochemicznych markerów przemian kości w badaniach farmakodynamicznych i klinicznych. W badaniach u kobiet po menopauzie, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości obserwowano po 1 miesiącu, a maksymalne działanie zaobserwowano po 3-6 miesiącach. Zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości było porównywalne po 12 miesiącach podawania dawki 35 mg raz na tydzień i dawki 5 mg na dobę.
W badaniach u mężczyzn z osteoporozą, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości zaobserwowano najwcześniej po 3 miesiącach i zmniejszenie to występowało nadal po 24 miesiącach.
Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej:
Liczba czynników ryzyka związanych z osteoporozą pomenopauzalną obejmuje małą masę kostną, małą gęstość mineralną kości, wczesną menopauzę, potwierdzone wywiadem palenie tytoniu i obciążenie rodzinne w wywiadzie. Kliniczną konsekwencją osteoporozy są złamania kości. Ryzyko złamań zwiększa się wraz z liczbą występujących czynników ryzyka.
Biorąc pod uwagę średnią zmian gęstości mineralnej kręgów lędźwiowych, w wieloośrodkowych, podwójnie ślepych, trwających jeden rok badaniach z udziałem kobiet po menopauzie z osteoporozą wykazano, że sodu ryzedronian w dawce 35 mg raz w tygodniu (n=485) był równie skuteczny jak sodu ryzedronian w dawce 5 mg raz na dobę (n=480).
Program badań klinicznych, celem których była ocena wpływu sodu ryzedronianu podawanego jeden raz na dobę, na ryzyko złamań kości stawu biodrowego i trzonów kręgów, obejmował kobiety we wczesnym i późnym okresie po menopauzie, ze złamaniami i bez złamań. W badaniach zastosowano dawki dobowe wynoszące 2,5 mg i 5 mg, a wszystkie grupy, w tym także grupy kontrolne, otrzymywały wapń i witaminę D (jeśli stężenia przed podaniem produktu leczniczego były małe). Bezwzględne i względne ryzyko nowych złamań szyjki kości udowej i trzonów kręgów oceniano analizując czas jaki upłynął do pierwszego złamania.
•   W dwóch badaniach kontrolowanych placebo (n=3661) uczestniczyły kobiety po menopauzie, w wieku poniżej 85 lat, ze złamaniami trzonów kręgów. Sodu ryzedronian stosowany przez 3 lata w dawce 5 mg/dobę zmniejszał ryzyko nowych złamań trzonów kręgów w porównaniu z grupą kontrolną. U kobiet z co najmniej 2 lub co najmniej 1 złamaniem trzonu zmniejszenie ryzyka wynosiło odpowiednio 49 % i 41 % (odsetek nowych złamań trzonów kręgów w grupach leczonych ryzedronianem sodu wynosił odpowiednio 18,1 % i 11,3 %, a w grupach z placebo - odpowiednio 29,0 % i 16,3 %). Skuteczność leczenia była zauważalna już pod koniec pierwszego roku leczenia. Wykazano również skuteczność u kobiet, u których złamania trzonów kręgów wystąpiły kilkakrotnie przed rozpoczęciem leczenia. Sodu ryzedronian podawany w dawce 5 mg/dobę zmniejszał również roczny ubytek wzrostu pacjentów w stosunku do grupy kontrolnej.
•   W dwóch dalszych badaniach kontrolowanych placebo uczestniczyły kobiety po menopauzie w wieku powyżej 70 lat ze złamaniami lub bez złamań trzonów kręgów. Do badań zakwalifikowano kobiety w wieku 70 - 79 lat, u których wskaźnik gęstości mineralnej (ang. BMD-T-score) szyjki kości udowej był < - 3 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego (wg normy producenta w oparciu o NHANES III* wartość ta odpowiada - 2,5 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego) i z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka. Kobiety w wieku > 80 lat mogły zostać zakwalifikowane na podstawie co najmniej jednego nieszkieletowego czynnika ryzyka złamania szyjki kości udowej lub małej gęstości szyjki kości udowej. Skuteczność sodu ryzedronianu wobec placebo jest istotna statystycznie jedynie wtedy, gdy z obu grup badanych - 2,5 mg i 5 mg - stworzy się jedną pulę. Poniższe wyniki oparte są jedynie na podstawie analizy a-posteriori podgrup, określonej praktyką kliniczną i bieżącymi definicjami osteoporozy:
- W podgrupie pacjentek ze wskaźnikiem gęstości mineralnej BMD szyjki kości udowej < - 2,5 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego (ang. SD; w oparciu o normy NHANES III) i z co najmniej jednym złamaniem trzonu kręgu przed podaniem produktu leczniczego, sodu ryzedronian podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko złamania szyjki kości udowej o 46 % w stosunku do grupy kontrolnej (odsetek złamań szyjki kości udowej w połączonych grupach sodu ryzedronianu 2,5 mg i 5 mg wynosił 3,8 %, w grupie placebo - 7,4 %);
- Z badań wynika, że można spodziewać się więcej mniejszego działania profilaktycznego, niż przedstawiono powyżej, u osób w bardzo podeszłym wieku (> 80 lat). Może to być wynikiem rosnącego wraz z wiekiem znaczenia nieszkieletowych czynników ryzyka złamania szyjki kości udowej.
W badaniach tych analiza II-rzędowych punktów końcowych wykazała zmniejszenie ryzyka nowych złamań trzonów kręgów w grupie pacjentek z małą gęstością mineralną kości (ang. BMD) szyjki kości udowej i bez złamań trzonów kręgów oraz w grupie pacjentek z małym wskaźnikiem gęstości mineralnej szyjki kości udowej ze złamaniami i bez złamań kręgów.
• Sodu ryzedronian stosowany przez 3 lata w dawce 5 mg/dobę zwiększał, w porównaniu z grupą kontrolną, gęstość mineralną kości (ang. BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu, nadgarstku oraz zapobiegał utracie masy kostnej trzonu kości promieniowej.
• Podczas rocznej obserwacji pacjentek, u których zakończono trzyletni okres leczenia ryzedronianem sodu w dawce dobowej 5 mg, stwierdzono szybkie odwrócenie zmniejszającego się działania sodu ryzedronianu na obrót metaboliczny kości.
•  Biopsja tkanki kostnej u kobiet po menopauzie, leczonych ryzedronianem sodu w dawce dobowej 5 mg przez okres 2 do 3 lat, potwierdziła spodziewane umiarkowane zmniejszenie tempa przemian kości. Kość wytworzona podczas leczenia sodu ryzedronianem wykazywała prawidłową strukturę beleczkową i mineralizację. Dane te oraz zmniejszenie odsetka zależnych od osteoporozy złamań trzonów kręgów u kobiet z osteoporozą, wskazują brak szkodliwego wpływu na jakość kości.
Badania endoskopowe w grupie pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami przewodu pokarmowego, zarówno w grupie leczonej sodu ryzedronianem jak i kontrolnej, nie dostarczyły dowodów na zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia żołądka, dwunastnicy, czy przełyku związane z leczeniem sodu ryzedronianem, chociaż w grupie leczonej sodu ryzedronianem obserwowano niezbyt często zapalenie dwunastnicy.
Leczenie osteoporozy u mężczyzn
Sodu ryzedronian podawany w dawce 35 mg raz w tygodniu wykazywał skuteczność w leczeniu osteoporozy u mężczyzn (w wieku 36-84 lat), w trwających dwa lata, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych placebo badaniach z udziałem 284 pacjentów (grupa otrzymująca sodu ryzedronian w dawce 35 mg n=191). Wszyscy pacjenci otrzymywali suplementy wapnia i witaminę D.
Zwiększenie gęstości mineralną kości (ang. BMD) zaobserwowano już po 6 miesiącach leczenia ryzedronianem sodu. Po dwóch latach leczenia ryzedronianem sodu w dawce 35 mg raz na tydzień, gęstość mineralna kości (ang. BMD) zwiększała się, w porównaniu z grupą placebo, w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu i w całej kości udowej. Działanie zapobiegające złamaniom nie było określane w tym badaniu.
Wpływ sodu ryzedronianu na kości (zwiększenie gęstości mineralnej kości /ang. BMD/ i zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości /ang. BTM/) był podobny u badanych mężczyzn i kobiet.
Populacja dzieci i młodzieży: Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ryzedronianu sodu są obecnie oceniane w ramach trwającego badania obejmującego dzieci i młodzież w wieku od 4 do niespełna 16 lat z wrodzoną łamliwością kości. Po zakończeniu rocznej fazy tego badania prowadzonej metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo wykazano statystycznie znamienne zwiększenie wartości BMD kręgosłupa lędźwiowego w grupie ryzedronianu w porównaniu z placebo, jednakże w grupie ryzedronianu stwierdzono zwiększoną liczbę co najmniej jednego morfometrycznego (wykrywalnego radiologicznie) złamania kręgu w porównaniu z grupą placebo. Generalnie wyniki te nie przemawiają za stosowaniem ryzedronianu sodu u dzieci i młodzieży z wrodzoną łamliwością kości.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie: Po podaniu doustnym wchłanianie następuje stosunkowo szybko (tmax ~ 1 godzina) i jest niezależne od dawki, w badanym zakresie dawek (badanie po podaniu pojedynczym dawek 2,5 mg do 30 mg, badanie po podaniu wielokrotnym dawek 2,5 mg do 5 mg jeden raz w ciągu doby i do 50 mg jeden raz w tygodniu). Średnia biodostępność produktu leczniczego z tabletki wynosi 0,63 % i zmniejsza się, gdy sodu ryzedronian podawany jest z pokarmem. Biodostępność jest podobna u mężczyzn i u kobiet.
Dystrybucja: Względna objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi u ludzi 6,3 l/kg mc. Produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza w około 24 %.
Metabolizm: Nie stwierdzono układowego metabolizmu sodu ryzedronianu.
Wydalanie: Około połowa wchłoniętej dawki wydalana jest w moczu w ciągu 24 godzin, natomiast po podaniu dożylnym po 28 dniach w moczu wykrywa się 85 % dawki. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min, a średni klirens całkowity wynosi 122 ml/min, różnica ta wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy nie zależy od stężenia produkt leczniczego, a zależność pomiędzy klirensem nerkowym, a klirensem kreatyniny jest liniowa. Nie wchłonięta część produktu leczniczego wydalana jest z kałem. Krzywa zależności stężenia od czasu po podaniu doustnym wykazuje 3 fazy eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 480 godzin.
Szczególne grupy pacjentów
Pacjenci stosujący kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ: Częstość występowania działań niepożądanych w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego u osób stosujących regularnie kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (przez 3 lub więcej dni w tygodniu) i leczonych sodu ryzedronianem była podobna jak w grupie kontrolnej.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach toksykologicznych u szczura i psa obserwowano, zależne od dawki, toksyczne działanie sodu ryzedronianu na wątrobę, głównie w postaci zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych oraz zmian histopatologicznych u szczurów. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. U szczura i psa otrzymujących dawki uznane za przekraczające dawki lecznicze stosowane u ludzi, wystąpiło działanie uszkadzające jądra. U gryzoni obserwowano, zależne od dawki, częste przypadki podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne objawy obserwowano podczas stosowania innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań na gryzoniach obserwowano również objawy ze strony dolnych dróg oddechowych, chociaż kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne. W badaniach wpływu na rozrodczość, przy narażeniu bliskim narażenia klinicznego, obserwowano zaburzenia kostnienia mostka i (lub) czaszki płodu u szczurów oraz hipokalcemię i śmiertelność wśród samic ciężarnych w grupie oczekującej na poród. Nie odnotowano dowodów działania teratogennego po dawce 3,2 mg/kg/dobę u szczurów i 10 mg/kg/dobę u królików, chociaż dostępne dane pochodzą z badań wykonanych na małej grupie królików. Większych dawek nie badano ze względu na toksyczność dla matek. Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Białe blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w pudełku tekturowym.
Blistry w opakowaniu zawierają 2, 4 lub 12 tabletek (3 blistry po 4 tabletki).
Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w obrocie.
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania
Brak szczególnych wymagań.
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
ul. Szkolna 33
95-054 Ksawerów, Polska
14976
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
12-08-2008
10.04.2011

          

Inne leki Natrii risedronas: