Xaloptic Combi:

Nazwa międzynarodowa:
Latanoprostum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny:
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
18552
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., POLSKA
Postać
krople do oczu roztwór
Dawka
(0,05mg+5mg)/ml
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
S01ED51
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

      Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

                  Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
   Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
-  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi
3.  Jak stosować lek Xaloptic Combi
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Xaloptic Combi
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK XALOPTIC COMBI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają dwie różne substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie
wewnątrz oka na drodze dwóch różnych mechanizmów działania. Tymolol należy do grupy leków
zwanych beta-adrenolitykami i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie
wytwarzania płynu śródgałkowego. Latanoprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez
zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka.

Xaloptic Combi jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrz oka (nadciśnienia
wewnątrzgałkowego) oraz w leczeniu jaskry.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XALOPTIC COMBI

Kiedy nie stosować leku Xaloptic Combi
  • u pacjentów z chorobą dróg oddechowych występującą obecnie lub w wywiadzie, w tym astmą
   oskrzelową, ciężkim przewlekłym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli (ciężka choroba płuc,
   która może powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i (lub) długotrwały
   kaszel)
  • u pacjentów z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca
  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost, tymolol, beta-adrenolityki lub na
   którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów nie należy stosować leku Xaloptic Combi
bez konsultacji z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xaloptic Combi
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje lub
występowała w przeszłości:
  • choroba niedokrwienna serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk,
   duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi
  • zaburzenia rytmu serca, takie jak zwolnienie rytmu serca
  • trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • choroby związane ze słabym krążeniem krwi (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda)
  • cukrzyca, gdyż latanoprost i tymolol mogą maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru
    we krwi
  • nadczynność tarczycy, gdyż latanoprost i tymolol mogą maskować jej objawy
  • zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)
  • planowana jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy) lub jakikolwiek zabieg
   chirurgiczny wykonany na oku w przeszłości
  • choroby oczu (takie jak ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie)
  • zespół suchego oka
  • używanie soczewek kontaktowych. Można nadal stosować Xaloptic Combi lecz należy
   postępować zgodnie z instrukcjami dla użytkowników soczewek kontaktowych
  • dławica piersiowa (zwłaszcza typu Prinzmetala)
  • ciężkie reakcje alergiczne, które zwykle wymagają leczenia szpitalnego.

Przed zastosowaniem kropli Xaloptic Combi u pacjentów z chorobami serca lekarz powinien się
upewnić, czy choroba serca jest dobrze kontrolowana. Podczas stosowania kropli Xaloptic Combi
lekarz może zlecić dodatkowe badanie serca i krążenia.

U pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, zielono-
brązowych, żółto-brązowych może powoli, stopniowo ulegać zmianie kolor oka poprzez zwiększenie
ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Zmiany koloru tęczówki u pacjentów z jednorodnym
niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu obserwowane były rzadko. Zmiana
koloru tęczówki w kierunku brązowego jest w większości przypadków powolna i często
niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat. Jeśli pacjent stosuje krople Xaloptic Combi
tylko do jednego oka, może zaznaczyć się różnica w kolorze tęczówek. Zmiana koloru tęczówki jest
nieszkodliwa, jednak prawdopodobnie trwała.

Jeśli u pacjenta występują tęczówki koloru mieszanego lub pacjent zaobserwował zmianę zabarwienia
tęczówek w kierunku koloru brązowego należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu kropli Xaloptic Combi,
gdyż latanoprost i tymolol może zmieniać działanie niektórych leków znieczulających.

Stosowanie innych leków
Lek Xaloptic Combi może wpływać na działanie innych leków, a inne leki, w tym inne krople do oczu
stosowane w leczeniu jaskry, mogą wywierać wpływ na lek Xaloptic Combi. Należy poinformować
lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub
leki przeciwcukrzycowe. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach
stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu jednego lub więcej z następujących leków:
  • leków blokujących kanał wapniowy (np. nifedypina, werapamil lub diltiazem), które są
    stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu
    serca lub chorobie Raynauda
  • digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca
  • chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii)
  • klonidyny, leku stosowanego w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi
  • innych leków beta-adrenolitycznych (np. zawierających tymolol stosowanych doustnie i (lub)
    do oka), które należą do tej samej grupy co tymolol i mogą nasilać jego działanie
  • leków stosowanych w leczeniu cukrzycy
   •   leków ułatwiających oddawanie moczu lub normalizujących pracę jelit
   •   leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej (np. nosa)
   •   leków stosowanych w leczeniu astmy, które zawierają adrenalinę
   •   leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna
   •   prostaglandyny, analogi i pochodne prostaglandyn.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Xaloptic Combi u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za konieczne.
Leku Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Latanoprost i tymolol mogą
przenikać do mleka matki.
Podczas karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pewne działania niepożądane, jak np. niewyraźne widzenie mogą zaburzać zdolność prowadzenia
pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpi takie działanie należy skonsultować
się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xaloptic Combi
Lek Xaloptic Combi zawiera jako konserwant benzalkoniowy chlorek, który może powodować
podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent
stosuje soczewki kontaktowe ważne jest, aby zdjąć soczewki przed podaniem i poczekać co najmniej
15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować odbarwienie
miękkich soczewek kontaktowych.


3.    JAK STOSOWAĆ LEK XALOPTIC COMBI

Lek Xaloptic Combi krople do oczu, roztwór należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Zwykle stosowana dawka to: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Jeśli Xaloptic Combi jest stosowany z innymi kroplami należy odczekać przynajmniej 5 minut przed
ich wkropleniem.

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy
powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Instrukcja stosowania kropli
Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic
Combi.

   1.  Przed zastosowaniem kropli należy umyć ręce.
   2.  Odkręcić nasadkę zabezpieczającą ze „skrzydełkami”.
   3.  Odkręcić zakrętkę.
   4.  Za pomocą palca wskazującego delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.
     Rysunek 1

   5. Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go, lekko ścisnąć butelkę tak aby
    tylko jedna kropla dostała się do oka.

   6. Zakręcić butelkę.
   7. Po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi należy ucisnąć palcem kącik oka od strony nosa przez
    2 minuty, co zapobiegnie wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu.
     Rysunek 2

Jeśli pacjent omyłkowo zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana, należy
skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Dzieci
Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania kropli zawierających tymolol i latanoprost u
dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaloptic Combi
Jeśli pacjent zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana lub jeśli połknie je przez
przypadek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli do oka dostanie się więcej kropli pacjent może odczuwać nieznaczne drażnienie oka. Może
wystąpić łzawienie i zaczerwienienie oka.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic Combi
W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy
powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xaloptic Combi krople do oczu, roztwór może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent
ma wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania
leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.
Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana
w następujący sposób:
Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)
Często (u 1 do 10 osób na 100)
Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000)
Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000)
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
  • zmiany koloru oczu (tęczówki), które mogą być nieodwracalne. W celu uzyskania
    szczegółowych informacji patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek
    Xaloptic Combi”.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
   • podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd)
   • ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
  • ból głowy
  • zaróżowienie/zaczerwienienie oczu
  • niewyraźne widzenie
  • nadmierne łzawienie
  • zapalenie powiek
  • zakażenie oka (zapalenie spojówek)
  • podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka
  • wysypka skórna i (lub) świąd.

Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji
czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą wystąpić:
  • ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie oraz zwiększenie ilości rzęs
  • zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może czasem powodować drażnienie oka
  • obrzęk wokół oczu
  • niewielkie plamy na powierzchni oka (zapalenie rogówki), uczucie dyskomfortu w oku
  • zapalenie oraz obrzęk wokół oczu i (lub) powiek
  • obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki)
  • nadwrażliwość oczu na światło
  • suchość oczu
  • zaburzenia widzenia (takie jak podwójne widzenie)
  • opadnięcie górnej powieki (oko jest do połowy zamknięte)
  • oderwanie warstwy za siatkówką zawierającej naczynia krwionośne w wyniku zabiegu
    filtracyjnego, co może powodować zaburzenia widzenia
  • zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie
    przedniej warstwy gałki ocznej)
  • zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)
  • torbiel na tęczówce wypełniona płynem.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, latanoprost i tymolol może
przeniknąć do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku
stosowania dożylnych i (lub) doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość występowania działań
niepożądanych po podaniu miejscowo do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub
dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-
adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.
Następujące działania niepożądane (obejmujące cały organizm) obserwowano po zastosowaniu
pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą one
wystąpić po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi:
  • astma (ostry przebieg lub zaostrzenie istniejącej astmy), zwężenie dróg oddechowych
    (zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą), trudności z oddychaniem, kaszel
  • zwolnienie rytmu serca, ból w klatce piersiowej
  • pogorszenie istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje), obrzęk
    (nagromadzenie płynu), zmiany rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca, zastoinowa
    niewydolność serca (choroba serca objawiająca się dusznością oraz obrzękiem stóp i nóg
    spowodowanym nagromadzeniem płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca,
    niewydolność serca
  • omdlenia, udar mózgu, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów miastenii
    (choroba mięśni), zawroty głowy, zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie)
  • ból stawów i mięśni, nie wywołany wysiłkiem fizycznym
  • zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy
    ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty
  • zmniejszone ciśnienie krwi, obrzęknięte lub zimne dłonie, stopy, uszy i nos spowodowane
    zwężeniem naczyń krwionośnych w odpowiedzi na bodźce, w tym na zimno (zespół
    Raynauda), zimne dłonie i stopy
  • trudności ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci
  • zaburzenia seksualne, zmniejszony popęd płciowy
  • uogólnione reakcje alergiczne w tym obrzęk skóry (który może obejmować takie obszary jak
    twarz i kończyny, i może powodować niedrożność dróg oddechowych powodując trudności
    w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna,
    ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna
  • niskie stężenie cukru we krwi
  • wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka
    łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, ciemnienie skóry powiek
  • osłabienie mięśni i (lub) zmęczenie
  • gwizdanie i (lub) dzwonienie w uszach (szum w uszach).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XALOPTIC COMBI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym otwarciem lek Xaloptic Combi należy przechowywać i transportować w lodówce (w
temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelkę można przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej
(poniżej 25°C).
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce z kroplomierzem
po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.  INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xaloptic Combi
Każdy mililitr (1 ml) kropli do oczu Xaloptic Combi zawiera:

Substancje czynne:   50 mikrogramów latanoprostu oraz tymololu maleinian, w ilości
             odpowiadającej 5 mg tymololu.
Inne składniki leku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu fosforan
             bezwodny, benzalkoniowy chlorek (konserwant), woda do wstrzykiwań.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Jak wygląda lek Xaloptic Combi i co zawiera opakowanie
Krople do oczu Xaloptic Combi to przezroczysty, bezbarwny roztwór. Krople są dostępne w butelce z
kroplomierzem zawierającej 2,5 ml roztworu.

Dostępne opakowania:
1 butelka po 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 11.02.2013 r.

        
                      CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.   NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór


2.   SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu,
co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.   POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór przezroczysty, bezbarwny.

Osmolarność: 280-320 mOsmol/kg

pH: 5,0 - 7,0


4.   SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1   Wskazania do stosowania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz
z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których jest niedostateczna odpowiedź na leczenie produktami
beta-adrenolitycznymi lub analogami prostaglandyn.

4.2   Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku):
Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na
dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną
dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych
procesem chorobowym.

Sposób podania:
Jeżeli po podaniu preparatu zostanie uciśnięty kanał nosowo-łzowy lub zamknięta powieka na 2
minuty zmniejszy się wchłanianie ogólnoustrojowe produktu. Może to spowodować zmniejszenie
działań niepożądanych ogólnoustrojowych oraz zwięszenie aktywności miejscowej.

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po
15 minutach.
Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej
przerwie.

Dzieci i młodzież:
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

4.3  Przeciwwskazania

Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:
  • nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie,
    ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem
    przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia nie kontrolowanym przy pomocy rozrusznika
    serca. Jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym
  • nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólne:
Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, substancje czynne kropli Xaloptic Combi są
wchłaniane ogólnoustrojowo. Składnik beta-adrenolityczny - tymolol może spowodować takie same
zaburzenia sercowo-naczyniowe, oddechowe oraz inne działania niepożądane, jak w przypadku
podawanych ogólnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania
ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po
podaniu ogólnoustrojowym. W celu zmniejszenia wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca:
U pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą
Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz niedociśnieniem należy krytycznie ocenić możliwość
leczenia beta-adrenolitykami oraz należy rozważyć stosowanie innych niż beta-adrenolityki substancji
czynnych. Pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi należy obserwować pod kątem
pogorszenia tych zaburzeń i nasilenia działań niepożądanych. Ze względu na negatywny wpływ na
czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów z blokiem serca
pierwszego stopnia.

Po zastosowaniu tymololu donoszono o występowaniu objawów ze strony serca i rzadko zgonu w
wyniku niewydolności serca.

Zaburzenia naczyniowe:
Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub
zespołu Raynauda) należy leczyć ostrożnie.

Zaburzenia układu oddechowego:
Po zastosowaniu niektórych beta-adrenolityków podawanych do oka donoszono o występowaniu
objawów ze strony układu oddechowego, w tym zgonów w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u
pacjentów z astmą. Produkt Xaloptic Combi należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną do
umiarkowanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy kiedy potencjalne korzyści
przewyższają potencjalne ryzyko.

Hypoglikemia/cukrzyca
Beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej
hipoglikemii lub u chorych z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy
przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki:
Beta-adrenolityki podawane do oka mogą powodować suchość oczu. Pacjentów z chorobami rogówki
należy leczyć bardzo ostrożnie.

Inne preparaty beta-adrenolityczne:
Podawany jednocześnie z innym ogólnoustrojowym preparatem beta-adrenolitycznym, tymolol
może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub
znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. U
tych pacjentów należy ściśle obserwować odpowiedź na leczenie. Nie jest zalecane stosowanie
dwóch miejscowo działających preparatów beta-adrenolitycznych (patrz punkt 4.5).

Reakcje nadwrażliwości
W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w
wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie
mogą być bardziej wrażliwi na powtarzające się prowokacje tymi alergenami oraz mogą wykazywać
brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki:
Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid)
po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Znieczulenie do operacji
Preparaty beta-adrenolityczne podawane do oka mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-
agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować lekarza anestezjologa jeśli pacjent stosuje tymolol.

Leczenie skojarzone
Tymolol może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi – patrz punkt 4.5.

Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków lub dwóch
miejscowo działających prostaglandyn.


Wpływ na oko:
Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w
tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z
latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w
tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede
wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych,
niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości
melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy
rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak,
że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z
jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa
lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie
przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne
objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak
zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych
w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak
regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki stan kliniczny tego wymaga
należy przerwać leczenie.
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany
zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i
neowaskularnej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z
otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wykazuje
wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania
w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania
produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u osób, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe
zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym
zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki
związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano wystąpienie obrzęku plamki, w tym także postaci
torbielowatej. Należy zachować ostrożność podczas stosowania latanoprostu u pacjentów z afakią,
pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia
torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Stosowanie soczewek kontaktowych
Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym
środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował
keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie
miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami
przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Xaloptic Combi często lub
długotrwale, należy starannie monitorować.
Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed
zastosowaniem preparatu Xaloptic Combi soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15
minutach (patrz punkt 4.2).

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące interakcji preparatu Xaloptic Combi z
innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia
wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie
zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków podawanych do oka w postaci roztworu z
doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, preparatami beta-adrenolitycznymi, preparatami
przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami,
guanetydyną może dochodzić do nasilenia działania co powoduje wystąpienie niedociśnienia i (lub)
znacznej bradykardii.

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny,
paroksetyny) z tymololem opisywano nasilenie ogólnoustrojowej blokady receptorów beta-
adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości akcji serca, depresję).

Podawany jednocześnie z innym doustnym preparatem beta-adrenolitycznym, preparat Xaloptic
Combi może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub
znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie
jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków.
Notowano sporadycznie przypadki rozszerzenia źrenicy spowodowane jednoczesnym stosowaniem
beta-adrenolityków podawanych do oka i adrenaliny.


Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas
stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-
adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6   Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Latanoprost
Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na
zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u
ludzi nie jest znane.

Tymolol
Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania tymololu u kobiet w ciąży.
Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W celu
zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, jednak wskazują na opóźniony wzrost
wewnątrzmaciczny podczas stosowania doustnych beta-adrenolityków. Ponadto u noworodków
obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta-adrenergicznych (np.
bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, hipoglikemię) podczas stosowania beta-
adrenolityków do czasu porodu. Jeśli latanoprost i tymolol są stosowane do czasu porodu,
noworodka należy uważnie obserwować przez pierwsze dni życia.

Produktu zawierającego latanoprost i tymolol nie należy stosować w okresie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią
Beta-arenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże podczas stosowania tymololu w postaci kropli
do oczu w dawkach terapeutycznych nie należy spodziewać się, aby w mleku matki była
wystarczająca jego ilość do wywołania u niemowląt objawów klinicznych blokady receptorów beta-
adrenergicznych. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.
Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki.

Dlatego też preparatu Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7   Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia.
Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8   Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania
związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy
pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u
16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło zwiększenie
pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących
latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania
niepożądane związane z okiem są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku. W
przypadku tymololu, najczęściej obserwuje się ogólnoustrojowe działania niepożądane w tym:
bradykardię, zaburzenie rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje
alergiczne.

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, tymolol wchłania
się do krążenia. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku produktów
beta-adrenolitycznych podawanych ogólnoustrojowo. Częstość występowania ogólnoustrojowych
działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu
ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej
grupie beta-adrenolityków podawanych do oka.
Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających
latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania:
bardzo często (≥1/10),
często (≥1/100 do <1/10),
niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100),
rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000),
bardzo rzadko (<1/10 000).
częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego:
Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:
Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.
Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.
Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nadmierne
łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych,
pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji
czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:
opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego:
zawroty głowy.

Zaburzenia oka:
zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate
ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka,
obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u
pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki). Suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i
ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka, torbiel
tęczówki.

Zaburzenia serca:
pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:
astma, zaostrzenie astmy, duszność.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
ból w okolicy klatki piersiowej.

Dla tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:
Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub
uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:
bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:
omdlenie, udar mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i
podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje oraz ból głowy.

Zaburzenia oka:
objawy podrażnienia oczu (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie oczu), zapalenie
powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie oraz odwarstwienie naczyniówki po zabiegu
filtracyjnym (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania),
zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne
widzenie.
Zaburzenia ucha i błędnika:
szum w uszach.

Zaburzenia serca:
bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, arytmia, zastoinowa niewydolność serca,
blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:
zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli),
duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:
zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból
w nadbrzuszu, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
wypadanie włosów, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
zaburzenia seksualne, zmniejszone libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
osłabienie/uczucie zmęczenia.

4.9  Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających
latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie
akcji serca. Po ustąpieniu tych objawów należy wprowadzić leczenie objawowe i podtrzymujące. W
przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych
objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące
informacje:

Leczenie:
Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka.

Leczenie objawowe:
Należy prowadzić leczenie objawowe. Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas
pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych
ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc.
wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne
pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w
ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.


5.   WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne – tymolol,
preparaty złożone.
Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania
Preparat Xaloptic Combi zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian.
Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów
działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania
którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2α jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP,
który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny
mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi
obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę
beleczkowatą). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-
ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem
oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń
krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas
krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku
fluoresceiny do tylnego odcinka oka.
Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne β1 oraz β2,
nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego
czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.
Tymolol zmniejsza IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie
hamujące wytwarzanie cyklicznego AMP. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na
przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach
długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne
W badaniach ustalających dawkę, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały
istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub
latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych
badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające
IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości
przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia
tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe
zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6- miesięcznym
leczeniu latanoprostem z tymololem, latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę.
Działanie produktu złożonego z latanoprostu/tymololu obniżające IOP zanotowano w trwającej 6-
miesięcy otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że preparat podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany
rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie preparatu należy wziąć pod uwagę styl
życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających
latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki
badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od
podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym
powtarzaniu schematu leczenia osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od
podania produktu.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost
Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego
zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Estry kwasu
latanoprostowego dobrze wchłaniają się poprzez rogówkę i jego cała ilość, która przechodzi do
cieczy wodnistej jest hydrolizowana podczas przenikania przez nią. Badania przeprowadzone u
ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje
po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do
worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku
przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,4 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik
objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu
półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa
biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami
osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w
wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują
nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.
Tymolol
Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym
zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości
1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka
raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin.
Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w
moczu wraz z częścią leku w postaci nie zmienionej.

Latanoprost/Tymolol
Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem.
Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy
wodnistej po upływie 1 d o 4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol,
w porównaniu z monoterapią.

5.3   Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze
poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u
królików leczonych zewnętrznie preparatem złożonym lub mieszaniną roztworów latanoprostu i
tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz
działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi.
Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten
proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz
wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po
zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost
powodował uszkodzenia zarodka i płodu polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i
aborcji oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości
5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u
myszy, szczurów i królików.


6.   DANE FARMACEUTYCZNE

6.1   Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan jednowodny
Sodu chlorek
Disodu fosforan bezwodny
Benzalkoniowy chlorek
Woda do wstrzykiwań

6.2   Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania leku z kroplami do oczu zawierającymi
tiomersal następowało wytrącenie substancji. Jeśli jest konieczne podawanie leków zawierających
tiomersal należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między ich zakropleniem a podaniem preparatu
Xaloptic Combi.

6.3   Okres ważności

Produkt nieotwarty: 2 lata
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.
Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu: Nie przechowywać powyżej 25°C. Butelkę
przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w lodówce (od 2°C do 8°C).

Warunki przechowywania produktu po otwarciu – patrz punkt 6.3.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa (LDPE) o pojemności 5 ml oraz kroplomierz (LDPE), polietylenowa zakrętka
(HDPE), polietylenowa nasadka zabezpieczająca (LDPE).

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkość opakowania:
1 butelka x 2,5 ml
3 butelki x 2,5 ml
6 butelek x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Przed pierwszym użyciem leku należy usunąć nasadkę.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.


7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Polska


8.   NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18552


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011.08.04


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.02.2013 r.

          
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 45.53 Recepta biała (Rp)
2 Chory wg wskazań (Jaskra) Ryczałt 11.02 Recepta biała (Rp)
3 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
4 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
5 Inwalida wojskowy i rodzina -
6 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
7 Chory na azbestozę -

Inne leki Latanoprostum, Timololum: