Ubretid:

Nazwa międzynarodowa:
Distigmini bromidum
Podmiot odpowiedzialny:
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
2758
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
TAKEDA AUSTRIA GMBH, AUSTRIA
Postać
roztwór do wstrzyknięć
Dawka
0,5 mg/ml
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
N07AA03
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

              Ubretid, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
                   (Distigmini bromidum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
   informacja.
-  Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
   może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
-  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Ubretid i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ubretid
3.  Jak stosować lek Ubretid
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Ubretid
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK UBRETID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ubretid jest inhibitorem acetylocholinesterazy (enzymu znajdującego się w zakończeniach
nerwowych) i stosuje się go w leczeniu:
- zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu
  chorób układu nerwowego (neurogennych zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią
  mięśnia wypieracza moczu, w ramach leczenia kompleksowego);
- zaparć z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit (zaparć atonicznych);
- braku czynności jelit po operacjach (pooperacyjnej atonii jelit);
- chorobliwego osłabienia siły mięśniowej lub zwiększonej nużliwości mięśni (miastenia)
  (Myasthenia gravis).


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UBRETID

Kiedy nie stosować leku Ubretid:
- nadwrażliwość (uczulenie) na distygminy bromek, brom lub dowolny z pozostałych składników
  leku Ubretid;
- mechaniczna niewydolność jelit, zwężenie lub stany skurczowe jelit, dróg żółciowych lub dróg
  moczowych;
- duszność z powodu skurczu dróg oddechowych (astma oskrzelowa);
- zapalenie tęczówki;
- zwiększone napięcie mięśniówki układu ruchu (miotonia);
- parkinsonizm;
- nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy (nadczynność tarczycy);
- niewyrównane osłabienie mięśnia sercowego (niewyrównaną niewydolność serca), świeży zawał
  serca, zaburzenia rytmu serca, w tym w szczególności zwolnienie tętna i blok przedsionkowo-
  komorowy (pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca).
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ubretid:
- choroba wrzodowa żołądka;
- choroba wrzodowa dwunastnicy;
- padaczka (epilepsja);
- zwolnienie rytmu serca;
- niskie ciśnienie tętnicze;
- stany zapalne jelit;
- napadowe skurcze mięśniowe (tężyczka).

Stosowanie leku Ubretid z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Szczegółowe dane umieszczone są na końcu ulotki w informacjach dla personelu medycznego.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Ubretid u kobiet w ciąży. Chociaż
w badaniach na zwierzętach nie obserwowano szkodliwego wpływu leku na płody, należy unikać jego
stosowania w trakcie ciąży, w tym zwłaszcza w trakcie pierwszych 3 miesięcy. W przypadku
bezwzględnych wskazań życiowych do stosowania leku należy przeprowadzić staranną analizę
stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego krótkotrwałym podawaniem.
U noworodków urodzonych przez kobiety z chorobliwym osłabieniem siły mięśniowej lub
zwiększeniem nużliwości mięśni (miastenią), leczone lekiem Ubretid, może występować przemijające
osłabienie mięśniowe.

Nie jest pewne, czy Ubretid przenika do mleka kobiecego. Dlatego leku Ubretid nie należy stosować
w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

     Uwaga: lek może obniżać sprawność psychomotoryczną i zdolność do prowadzenia
     pojazdów mechanicznych.

Lek Ubretid może w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na zaburzenia widzenia
spowodowane zwężeniem źrenicy i osłabieniem ostrości wzroku przy zmianie odległości
obserwowanych przedmiotów.


3.  JAK STOSOWAĆ LEK UBRETID

Lek Ubretid może być podawany wyłącznie przez personel medyczny.
Na wszelki wypadek musi zawsze być dostępna atropina w ampułkach, aby zapewnić możliwość
natychmiastowego przeciwdziałania potencjalnym objawom przedawkowania leku Ubretid,
0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.
Leku Ubretid nie należy podawać w jednej strzykawce z atropiną lub z innymi lekami.
Lek Ubretid wstrzykuje się do mięśnia (podaje się domięśniowo).
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:
Dawka początkowa wynosi u dorosłych przeciętnie 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) domięśniowo. Kolejne
wstrzyknięcie należy wykonać dopiero po upływie 24 godzin, po wystąpieniu maksymalnego
nasilenia działania leku. W przypadku długotrwałego leczenia wskazane jest podawanie leku w
odstępach 2 – 3 dni, aby podtrzymać jego działanie.
Dawkowanie w zależności od wskazań do stosowania:

Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu chorób
układu nerwowego
Leczenie można rozpocząć od podania 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) leku Ubretid domięśniowo.
Dawkę tę, w razie potrzeby zwiększoną do 0,01 mg/kg masy ciała, powtarza się co 3 do 4 dni, aż do
zauważalnego działania leku. Po pojawieniu się działania leku można je podtrzymywać poprzez
doustne podawanie 1 do 2 tabletek leku Ubretid co 2 lub 3 dni.

Leczenie braku czynności jelit po operacjach
Zasadniczo, w zależności od ciężkości zabiegu chirurgicznego lub ginekologicznego, podaje się po
upływie od 24 do 72 godzin od zabiegu dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) leku Ubretid domięśniowo.
W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 0,01 mg/kg masy ciała. Lek podaje się w odstępach
od jednego do trzech dni.

Zaparcia z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit
Na ogół stosuje się dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) dwa razy na tydzień do powrotu prawidłowej
czynności jelit.

Chorobliwe osłabienie siły mięśniowej lub zwiększona nużliwość mięśni
Na ogół stosuje się dawkę od 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) do 0,75 mg (1½ ampułki) leku Ubretid co
dwa dni.
W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta.

Sposób stosowania:
Lek Ubretid, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczony do wstrzykiwania
domięśniowego.

Na wszelki wypadek należy zawsze mieć do dyspozycji atropinę w postaci do wstrzykiwań, aby
przeciwdziałać potencjalnym objawom przedawkowania.

Okres stosowania:
Okres leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

Dawkowanie w przypadku szczególnych grup pacjentów:
Nie są konieczne zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących
dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.
U pacjentów w podeszłym wieku ( > 65 lat) konieczne jest zmniejszenie dawki.
Istnieją niewystarczające doświadczenia ze stosowaniem leku Ubretid u dzieci i młodzieży.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania leku do stosowania:
Nacięta ampułka, nie jest konieczne nadpiłowanie szyjki.
Postępowanie z ampułkami typu OPC (one-point-cut).
Ampułkę trzymać w taki sposób, aby         Kolorowy punkt musi być skierowany do
kolorowy punkt był skierowany do góry.       góry!
Przelać w dół roztwór znajdujący się        Złamać szyjkę ampułki do dołu.
w górnej części ampułki poprzez postukanie
w ampułkę lub wstrząśnięcie nią.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ubretid
Przedawkowanie leku Ubretid może prowadzić do wystąpienia „przełomu cholinergicznego”, który
charakteryzuje się przede wszystkim wyraźnym osłabieniem mięśniowym (lub zwiększeniem
osłabienia mięśniowego u chorych na miastenię). Jeżeli sytuacja ta nie zostanie rozpoznana, może
dojść do zagrażającego życiu porażenia mięśniówki układu oddechowego. Innymi możliwymi
objawami przedawkowania są: obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz mięśniówki układu
oddechowego (skurcz oskrzeli), zwolnienie rytmu serca i paradoksalnie przyspieszenie rytmu serca.


4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ubretid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
W ocenie działań niepożądanych stosowano następujące kryteria częstości występowania:

bardzo często:    u więcej niż 1 na 10 leczonych
często:        u mniej niż 1 na 10, jednak u więcej niż 1 na 100 leczonych
niezbyt często:    u mniej niż 1 na 100, jednak u więcej niż 1 na 1000 leczonych
rzadko:        u mniej niż 1 na 1000, jednak u więcej niż 1 na 10.000 leczonych
bardzo rzadko:    u mniej niż 1 na 10 000 leczonych, w tym pojedyncze przypadki

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ubretid?
Działania niepożądane leku Ubretid są zależne od dawki i są przede wszystkim wynikiem
oddziaływania leku na autonomiczny układ nerwowy (działania muskarynowe), a rzadziej na
mięśniówkę (działania nikotynowe). Działania niepożądane są często pierwszym objawem
przedawkowania.

Muskarynowe działania niepożądane (można im zapobiec poprzez równoczesne podawanie atropiny
lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia żołądka i jelit
bardzo często: biegunka, nudności, wymioty
często:     zwiększenie wydzielania śliny
niezbyt często: kurcze jelit, nadmierne nasilenie perystaltyki

Zaburzenia serca i naczyniowe
bardzo często: zwolnienie rytmu serca
niezbyt często: obniżenie ciśnienia tętniczego
Szczególne znacznie ma działanie leku na układ krążenia w okresie po operacjach chirurgicznych.
Często pojawia się zwolnienie rytmu serca, a w pojedynczych przypadkach może nawet wystąpić
zatrzymanie krążenia.
Możliwe są reakcje paradoksalne (przyspieszenie rytmu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
niezbyt często: nadmierna produkcja śluzu w oskrzelach
rzadko:     duszność z powodu skurczów dróg oddechowych z nadmierną produkcją śluzu
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
bardzo często: napady zwiększonej potliwości

Zaburzenia oka
często:    zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie

Nikotynowe działania niepożądane (nie można ich ograniczyć poprzez równoczesne podawanie
atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
rzadko: drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe, utrudnienie połykania, osłabienie mięśniowe,
w krańcowych przypadkach porażenie mięśniowe wskutek blokady nerwowo-mięśniowej, które
należy zróżnicować diagnostycznie z objawami chorobliwego osłabienia siły mięśniowej lub
zwiększonej męczliwości mięśni (miastenii).

U kobiet z przemijającym brakiem krwawień miesiączkowych (czynnościowym zanikiem miesiączki)
stosowanie leku Ubretid może spowodować pojawienie się przypominających miesiączkę krwawień.


5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UBRETID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oryginalnym opakowaniu i na
ampułce.
Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

6.  INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ubretid
- Substancją czynną jest distygminy bromek.
- 1 ampułka 1 ml zawiera 0,5 mg distygminy bromku.
- Inne składniki leku to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Ubretid i co zawiera opakowanie
Są to nacięte ampułki z przezroczystym, bezbarwnym roztworem.
pH roztworu: 4,5-7, do podawania domięśniowego.
Wielkości opakowań: 25 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

Wytwórca
Takeda Austria GmbH
St. Peter Strasse 25
A-4020 Linz
Austria

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2013
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby
zdrowia:

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Zwłaszcza w przypadku domięśniowego podawania leku może być konieczne natychmiastowe
podanie atropiny i zastosowanie leczenia przeciwwstrząsowego, w tym sztucznego oddychania.
Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Leku Ubretid nie należy łączyć z depolaryzującymi substancjami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ
wiąże się to ze wzajemnym wzmocnieniem działania stosowanych leków (oddziaływania
synergistyczne). Lek nadaje się wyłącznie do znoszenia działania niedepolaryzujących substancji
zwiotczających mięśnie, przy czym w przypadku przedawkowania pochodnych kurary nie należy
znacznie przekraczać zalecanego dawkowania.
W przypadku równoczesnego podawania leku Ubretid z siarczanem atropiny (w celu zmniejszenia
muskarynowych działań niepożądanych) należy zachować ostrożność, ponieważ atropina może
zamaskować występowanie początkowych objawów przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami
Leki cholinolityczne, takie jak atropina i leki o działaniu podobnym do atropiny, oraz niektóre leki
psychotropowe, takie jak trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
neuroleptyki, lit i leki antyhistaminowe, antagonizują działania muskarynowe leku Ubretid,
w większości nie wywierając wpływu na jego działania nikotynowe.

Lek Ubretid antagonizuje działanie leków zwiotczających mięśnie z grupy pochodnych kurary (należy
go odstawić przed operacjami chirurgicznymi).

Lek Ubretid może wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np.
suksametonium lub dekametonium), w związku z czym nie należy go łączyć z tymi lekami.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid z dipirydamolem powoduje osłabienie działania leczniczego
leku Ubretid.

Leki antyarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, propafenon lub leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne, ze względu na ich właściwości parasympatykolityczne, osłabiają działanie leku
Ubretid.

Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie leku Ubretid. Zwłaszcza u pacjentów z miastenią może
się to wiązać z koniecznością zwiększenia dawkowania leku Ubretid, co jednak zwiększa
równocześnie ryzyko wystąpienia przełomu cholinergicznego.

Ponieważ leki cholinergiczne nasilają działanie inhibitorów esterazy, zawartych m.in. w wielu
środkach owadobójczych, w przypadku pacjentów narażonych na kontakt z tego typu substancjami
należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid i innych bezpośrednich lub pośrednich
parasympatykomimetyków może spowodować wystąpienie przełomu cholinergicznego u pacjentów
z miastenią.

U pacjentów leczonych wcześniej lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne możliwe są
przypadki długotrwałej bradykardii i znacznego niedociśnienia tętniczego.

Szereg antybiotyków z grupy aminoglikozydów (przede wszystkim streptomycyna, neomycyna,
kanamycyna) może powodować zaburzenia przenoszenia impulsów nerwowo-mięśniowych u chorych
na miastenię. Z tego powodu może być u nich konieczne zwiększenie dawkowania.
Postępowanie przy przedawkowaniu
Postępowanie przy przedawkowaniu polega na natychmiastowym odstawieniu leku Ubretid
i powolnym podawaniu dożylnym odtrutki – atropiny (w dawce 0,5 - 1 mg, ewentualnie do 2 mg
siarczanu atropiny podskórnie, w przypadku ciężkich reakcji domięśniowo lub dożylnie). Zależnie od
częstości tętna, dawkę tę można w razie potrzeby powtarzać w odstępach 2–4 godzin.
Konieczna jest diagnostyka różnicowa przełomu cholinergicznego z bardzo podobnym pod względem
objawów przełomem miastenicznym. Ten ostatni wymaga natychmiastowego podania lub zwiększenia
dawek leku Ubretid.
Występowaniu objawów muskarynowych (nudności, zwiększenie wydzielania śliny, wymioty,
biegunka, skurcze układu pokarmowego, zwiększenie parcia na mocz, łzawienie, zwężenie źrenic,
nadmierna produkcja wydzieliny oskrzelowej, skurcze oskrzeli, zwiększone wydzielanie potu,
znaczna bradykardia i obniżenie ciśnienia tętniczego) można zapobiec poprzez równoczesne
stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej działaniu.

Występowaniu objawów nikotynowych (objawów mięśniowych, takich jak drżenia mięśniowe, kurcze
mięśniowe lub uczucie osłabienia, w krańcowych przypadkach stany porażenia mięśniowego) nie
można zapobiec poprzez równoczesne stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej
działaniu.

        
                      CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ubretid 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ampułka 1 ml zawiera 0,5 mg distygminy bromku (Distigmini bromidum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, bezbarwny roztwór.
pH roztworu: 4,5-7 .
Do podawania domięśniowego.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

- Neurogenne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu,
 w ramach leczenia kompleksowego.
- Zaparcia atoniczne.
- Pooperacyjna atonia jelit.
- Myasthenia gravis.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Podczas stosowania produktu Ubretid należy uwzględnić opóźniony początek i długotrwały okres
działania tego leku, a także indywidualną reakcję pacjenta na jego zastosowanie. Dlatego, zwłaszcza
w przypadku podawania pozajelitowego, dawkowanie należy ustalać indywidualnie, w zależności od
takich czynników, jak masa ciała i stan układu autonomicznego.

Ogólne wskazówki na temat dawkowania:
Dawka początkowa wynosi u dorosłych przeciętnie 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) domięśniowo. Kolejne
wstrzyknięcie należy wykonać dopiero po upływie 24 godzin, po wystąpieniu maksymalnego
nasilenia działania leku.

Dawkowanie w zależności od wskazań do stosowania:
Neurogenne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu:
Leczenie można rozpocząć od podania 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) produktu Ubretid domięśniowo.
Dawkę tę w razie potrzeby zwiększoną do 0,01 mg/kg masy ciała powtarza się co 3 do 4 dni, aż do
zauważalnego działania leku. Po pojawieniu się działania leku można je podtrzymywać poprzez
doustne podawanie 1 do 2 tabletek produktu Ubretid co 2 lub 3 dni.

Zaparcia atoniczne:
Na ogół stosuje się dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) dwa razy na tydzień do powrotu prawidłowej
czynności jelit.


                        Strona 1
Pooperacyjna atonia jelit:
Zasadniczo, w zależności od ciężkości zabiegu chirurgicznego lub ginekologicznego, podaje się po
upływie od 24 do 72 godzin od zabiegu dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) produktu Ubretid
domięśniowo.
W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 0,01 mg/kg masy ciała. Lek podaje się w odstępach
od jednego do trzech dni.

Myasthenia gravis:
Na ogół stosuje się dawkę od 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) do 0,75 mg (1½ ampułki) produktu Ubretid
co dwa dni. W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób indywidualnie dostosowany do
potrzeb pacjenta.

Sposób podawania:
Do wstrzykiwania domięśniowego.

Na wszelki wypadek należy zawsze mieć do dyspozycji atropinę w postaci do wstrzykiwań, aby
przeciwdziałać potencjalnym objawom przedawkowania.

Okres stosowania:
Okres leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

Dawkowanie w przypadku szczególnych grup pacjentów:
Nie są konieczne zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących
dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.
U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) konieczne jest zmniejszenie dawki.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Ubretid u dzieci i młodzieży.

4.3  Przeciwwskazania

– Nadwrażliwość na distygminy bromek, brom lub inny składnik występujący w produkcie;
– mechaniczna niewydolność jelit, zwężenie lub stany skurczowe przewodu pokarmowego, dróg
 żółciowych lub dróg moczowych;
– astma oskrzelowa;
– zapalenie tęczówki;
– miotonia;
– parkinsonizm;
– nadczynność tarczycy;
– niewyrównana niewydolność serca, świeży zawał serca, zaburzenia rytmu serca, w tym
 w szczególności bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:
– choroba wrzodowa żołądka;
– choroba wrzodowa dwunastnicy;
– padaczka;
– bradykardia;
– niedociśnienie tętnicze;
– stany zapalne jelit;
– tężyczka.

Przed podjęciem leczenia neurogennych zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego należy
wykluczyć istnienie wewnątrzpęcherzowej przeszkody utrudniającej odpływ moczu.
                        Strona 2
W ramach leczenia należy unikać nadmiernego wzrostu ciśnienia śródpęcherzowego i zwracać
szczególną uwagę na ochronę górnych dróg moczowych.

W przypadku pooperacyjnego stosowania produktu Ubretid u pacjentów z zespoleniami krętniczo-
odbytniczymi może dojść do zwiększenia pooperacyjnych wycieków z zespolenia.

W przypadku równoczesnego podawania produktu Ubretid z siarczanem atropiny (w celu
zmniejszenia muskarynowych działań niepożądanych) należy zachować ostrożność, ponieważ atropina
może zamaskować występowanie początkowych objawów przedawkowania.

4.5  Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki cholinolityczne, takie jak atropina i leki o działaniu podobnym do atropiny, oraz niektóre leki
psychotropowe, takie jak trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
neuroleptyki, lit i leki antyhistaminowe, antagonizują działania muskarynowe produktu Ubretid,
w większości nie wywierając wpływu na jego działania nikotynowe.

Distygminy bromek antagonizuje działanie leków zwiotczających mięśnie z grupy pochodnych kurary
(należy go odstawić przed operacjami chirurgicznymi).

Distygminy bromek może wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np.
suksametonium lub dekametonium), w związku z czym nie należy go łączyć z tymi lekami.

Równoczesne stosowanie distygminy bromku z dipirydamolem powoduje osłabienie działania
leczniczego distygminy bromku.

Leki antyarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, propafenon lub leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne, ze względu na ich właściwości parasympatykolityczne, osłabiają działanie distygminy
bromku.

Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie distygminy bromku. Zwłaszcza u pacjentów
z miastenią może się to wiązać z koniecznością zwiększenia dawkowania distygminy bromku, co
jednak zwiększa równocześnie ryzyko wystąpienia przełomu cholinergicznego.

Ponieważ leki cholinergiczne nasilają działanie inhibitorów cholinesterazy, zawartych m.in. w wielu
środkach owadobójczych, w przypadku pacjentów narażonych na kontakt z takimi substancjami
należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Równoczesne stosowanie distygminy bromku i innych bezpośrednich lub pośrednich
parasympatykomimetyków może spowodować wystąpienie przełomu cholinergicznego u pacjentów
z miastenią.

U pacjentów leczonych wcześniej lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne możliwe są
przypadki długotrwałej bradykardii i znacznego niedociśnienia tętniczego.

Szereg antybiotyków z grupy aminoglikozydów (przede wszystkim streptomycyna, neomycyna,
kanamycyna) może powodować zaburzenia przenoszenia impulsów nerwowo-mięśniowych u chorych
na miastenię. Z tego powodu może być u nich konieczne zwiększenie dawkowania.

4.6  Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania distygminy bromku u kobiet w ciąży.
Chociaż w badaniach na zwierzętach nie obserwowano działania teratogennego leku, należy unikać
jego stosowania w trakcie ciąży, w tym zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W przypadku                        Strona 3
bezwzględnych wskazań życiowych do stosowania leku należy przeprowadzić staranną analizę
stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego krótkotrwałym podawaniem.

U noworodków urodzonych przez kobiety z miastenią leczoną distygminy bromkiem może
występować przemijające osłabienie mięśniowe. Uważa się, że objawy miastenii u noworodka są
spowodowane przenikaniem przez łożysko przeciwciał z grupy immunoglobuliny G przeciwko
receptorom acetylocholinowym.

Nie jest pewne, czy substancja czynna produktu Ubretid przenika do mleka kobiecego. Dlatego
produktu Ubretid nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Distygminy bromek może w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na zwężenie źrenicy
i zaburzenia akomodacji powodujące niewyraźne widzenie.

4.8  Działania niepożądane

W ocenie działań niepożądanych stosowano następujące kryteria częstości występowania:
bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000,
<1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.
Działania niepożądane produktu Ubretid są zależne od dawki, mają przede wszystkim charakter
muskarynowy, rzadziej nikotynowy, przy czym często są pierwszym objawem przedawkowania.


Muskarynowe działania niepożądane (można im zapobiec poprzez równoczesne podawanie atropiny
lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia żołądka i jelit
bardzo często: biegunka, nudności, wymioty
często:     zwiększenie wydzielania śliny
niezbyt często: kurcze jelit, nadmierne nasilenie perystaltyki

Zaburzenia serca i naczyniowe
bardzo często: bradykardia
niezbyt często: niedociśnienie tętnicze
Szczególne znacznie ma działanie leku na układ krążenia w fazie pooperacyjnej. Często pojawia się
bradykardia, w pojedynczych przypadkach prowadząca nawet do zatrzymania krążenia.
Możliwe są reakcje paradoksalne (tachykardia, nadciśnienie tętnicze).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
niezbyt często: nadmierna produkcja wydzieliny oskrzelowej
rzadko:     skurcze oskrzeli z nadmierną produkcją wydzieliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
bardzo często: napady zwiększonej potliwości

Zaburzenia oka
Często:    zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie
                        Strona 4
Nikotynowe działania niepożądane (nie można ich ograniczyć poprzez równoczesne podawanie
atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
rzadko: drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe, utrudnienie połykania, osłabienie mięśni,
w krańcowych przypadkach porażenie mięśni wskutek blokady nerwowo-mięśniowej, które należy
zróżnicować diagnostycznie z objawami miastenii.

U kobiet z przemijającym czynnościowym zanikiem miesiączki stosowanie produktu Ubretid może
spowodować pojawienie się przypominających miesiączkę krwawień.

4.9  Przedawkowanie

Podobnie jak w przypadku wszystkich substancji o działaniu cholinergicznym, znaczne
przedawkowanie distygminy bromku może prowadzić do wystąpienia „przełomu cholinergicznego”.
Charakteryzuje się on przede wszystkim nasilającym się osłabieniem mięśni, a ostatecznie
zagrażającym życiu porażeniem mięśniówki oddechowej. Innymi możliwymi objawami
przedawkowania są obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli, bradykardia i paradoksalnie
tachykardia; pacjent wymaga wówczas hospitalizacji.
Może być konieczne zastosowanie sztucznego oddychania.

Działania muskarynowe występujące w przypadku znacznego przedawkowania distygminy bromku
można ograniczać poprzez podanie odtrutki – atropiny (w dawce 0,5 – 1 mg, ewentualnie do 2 mg
siarczanu atropiny podskórnie, w przypadku ciężkich reakcji domięśniowo lub dożylnie). Ze względu
na długotrwałe działanie bromku distygminy podanie atropiny należy kilkakrotnie powtórzyć.

Reaktywatory cholinesterazy, np. obidoksym wywierają słabsze działanie antagonistyczne wobec
inhibitorów typu distygminy bromku niż podanie cholinesteraz surowiczych.

Konieczna jest diagnostyka różnicowa przełomu cholinergicznego z bardzo podobnym pod względem
objawów przełomem miastenicznym. Ten ostatni wymaga natychmiastowego podania lub zwiększenia
dawek distygminy bromku.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinesterazy.
Kod ATC: N07AA03

Bromek distygminy należy do grupy pośrednio działających parasympatykomimetyków typu kwasu
karbaminowego i jest odwracalnym inhibitorem cholinesterazy. Reaguje z katalizującym hydrolizę
estrową centrum cząsteczki enzymu acetylocholinesterazy, z powstaniem estrów kwasu
karbaminowego, co wiąże się z zahamowaniem rozszczepiania acetylocholiny. Powoduje to
wzmocnienie i wydłużenie działania tej ostatniej. W oku prowadzi to do skurczu mięśnia rzęskowego,
zwężenia źrenicy, zahamowania akomodacji i obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, w sercu – do
obniżenia częstości rytmu i szybkości przewodzenia impulsów elektrycznych, w oskrzelach – do
skurczu mięśniówki i zwiększenia wydzielania śluzu, w przewodzie pokarmowym – do zwiększenia
wydzielania śluzu w żołądku i w jelicie cienkim i do zwiększenia napięcia i perystaltyki w całym
przewodzie pokarmowym. Lek powoduje ponadto skurcz pęcherzyka żółciowego, moczowodu
i wypieracza pęcherza oraz zwiększenie wydzielania potu. W obrębie mięśniówki szkieletowej po
podaniu niewielkich dawek produktu stwierdza się zwiększenie pobudliwości (drżenia), a po podaniu
dużych dawek trwałą depolaryzację (porażenia). Distygmina prawie nie rozpuszcza się w tłuszczach
                       Strona 5
i w zwykłych warunkach nie przechodzi przez barierę krew-mózg, w związku z czym jej działanie na
ośrodkowy układ nerwowy pojawia się wyłącznie w przypadku uszkodzenia tej bariery.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Podobnie jak inne inhibitory cholinesterazy, distygminy bromek jest czwartorzędowym związkiem
amonowym, w związku z czym wiąże się z acetylocholinesterazą silniej niż inhibitory cholinesterazy
zawierające tylko jedną grupę amonową. Powoduje to również wydłużenie czasu wydalania substancji
z moczem po uwarunkowanym enzymatycznie rozszczepieniu hydrolitycznym.

Wchłanianie
Substancje te w niewielkim stopniu przechodzą przez błony komórkowe, nie przenikają przez barierę
krew-mózg i w związku z tym nie wpływają na działanie acetylocholiny jako przekaźnika
w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek nie wpływa również istotnie na przekazywanie impulsów
w zwojach autonomicznego układu nerwowego.
Bezwzględna dostępność biologiczna postaci doustnej wynosi 4,65%.

Dystrybucja
Po podaniu domięśniowym 0,5 mg distygminy bromku okres półtrwania zahamowania
enzymatycznego (tj. działania hamującego na acetylocholinesterazę) wynosi 40 godzin, a po podaniu
doustnym 10 mg distygminy bromku - 38 godzin. Ponowne podanie distygminy bromku prowadzi do
uzyskania stanu równowagi zahamowania acetylocholinesterazy, bez objawów kumulacji działania.

Metabolizm
Ponieważ produkt leczniczy zawiera dwie czwartorzędowe grupy amonowe, silniej wiąże się
z acetylocholinesterazą i znacznie dłużej wydala się z moczem, po uwarunkowanym enzymatycznie
rozszczepieniu hydrolitycznym, niż inhibitory cholinesterazy zawierające tylko jedną grupę amonową.

Eliminacja
Badania ze znakowanym radioaktywnie produktem leczniczym wykazały, że po podaniu dożylnym
z kałem wydala się 4% podanej dawki, a przez nerki - 85%.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła/toksyczność podostra:
W badaniach nad toksycznością podostrą u szczurów i królików stwierdzono, że podczas
przewlekłego podawania neostygminy rozwija się tolerancja, którą przypisuje się zmniejszeniu liczby
receptorów acetylocholinowych.

Potencjalne właściwości mutagenne i rakotwórcze:
Nie przeprowadzono wystarczających badań nad mutagennością neostygminy. Dostępne badania nie
wskazują na możliwość występowania działań mutagennych. Nie przeprowadzono długotrwałych
badań nad właściwościami rakotwórczymi leku.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:
W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono
zagrożeń dla płodu ani oznak potencjalnych teratogennych właściwości distygminy bromku. Brak jest
wiarygodnych danych na temat właściwości teratogennych lub mutagennych leku stosowanego
u ludzi.
                       Strona 6
6.   DANE FARMACEUTYCZNE

6.1   Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny ( do ustalenia pH).

6.2   Niezgodności farmaceutyczne

Distygminy nie należy podawać w jednej strzykawce z atropiną lub z innymi lekami.

6.3   Okres ważności

5 lat

6.4   Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2-8°C).
Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawierające 25 ampułek.

6.6   Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nacięta ampułka.
Nie jest konieczne nadpiłowanie szyjki.
Postępowanie z ampułkami typu OPC (one-point-cut).
Ampułkę trzymać w taki        Kolorowy punkt musi być
sposób, aby kolorowy         skierowany do góry!
punkt był skierowany do
góry.
Przelać w dół roztwór         Złamać szyjkę ampułki do
znajdujący się w górnej        dołu.
części ampułki poprzez
postukanie w ampułkę lub
wstrząśnięcie nią.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
                       Strona 7
8.  NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/27589.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
15.08.1978 r. / 24.06.1999 r. / 27.09.2004 r. / 06.06.2005 r. / 05.11.2008 r.10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/2012
                    Strona 8

          

Inne leki Distigmini bromidum: