Tisseel Lyo:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
BAXTER POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
16256
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAXTER AG, AUSTRIA
Postać
proszek i rozpuszczlnik do przygotowania kleju do
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lz
Kod ATC
V03AK
               ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

      TISSEEL Lyo - proszki i rozpuszczalniki do sporządzania kleju do tkanek

 Substancje czynne: fibrynogen ludzki, trombina ludzka, aprotynina syntetyczna, wapnia
                     chlorek

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest TISSEEL Lyo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem TISSEEL Lyo
3. Jak stosować TISSEEL Lyo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać TISSEEL Lyo
6. Inne informacje


1. CO TO JEST TISSEEL LYO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest TISSEEL Lyo
TISSEEL Lyo jest dwuskładnikowym klejem do tkanek, złożonym z dwóch roztworów, roztworu
białek klejących i roztworu trombiny. TISSEEL Lyo zawiera fibrynogen i trombinę. Są to dwa białka
krwi niezbędne w krzepnięciu krwi. Gdy te białka mieszają się podczas podawania, tworzą skrzep w
miejscu, gdzie nałoży je chirurg.

Skrzep powstający z TISSEEL Lyo jest bardzo podobny do naturalnego skrzepu krwi. Ulega on
rozpuszczeniu w taki sam sposób, jak skrzep endogenny (powstający naturalnie w organizmie) i nie
zostawia żadnych pozostałości. Dodatek białka syntetycznego (aprotyniny syntetycznej) ma na celu
zwiększenie trwałości skrzepu i zapobieżenie jego przedwczesnemu rozpuszczeniu.

W jakim celu stosuje się TISSEEL Lyo
TESSEEL Lyo stosuje się jako leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są
wystarczająco skuteczne:
  - dla poprawienia hemostazy
  - jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie się ran lub jako materiał uszczelniający szwy w
    chirurgii naczyniowej, w przewodzie pokarmowym, w zabiegach w obrębie układu
    nerwowego oraz w zabiegach operacyjnych, w których może dojść do kontaktu z płynem
    mózgowo-rdzeniowym lub oponą twardą (np. zabiegi otorynolaryngologiczne, okulistyczne
    lub zabiegi na kręgosłupie)
  - do sklejania tkanek, np. umocowania przeszczepów skóry

TISSEEL Lyo jest skuteczny również u pacjentów otrzymujących leki z heparyną hamujące
krzepnięcie.
2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ TISSEEL LYO

Nie stosować TISSEEL Lyo w następujących przypadkach:
  - w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którąkolwiek z substancji czynnych, białko bydlęce lub
    którykolwiek z innych składników TISSEEL Lyo.
  - do leczenia masywnych krwawień tętniczych lub żylnych. Stosowanie wyłącznie TISSEEL Lyo
    nie jest wskazane w takiej sytuacji.
  - TISSEEL Lyo nie wolno wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic). Ponieważ
    TISSEEL Lyo tworzy skrzepy w miejscu, gdzie jest podany, wstrzyknięcie TISSEEL Lyo może
    spowodować powstanie skrzepu w naczyniu. Jeżeli taki skrzep będzie niesiony przez krew, może
    prowadzić do powikłań zagrażających życiu.
  - TISSEEL Lyo nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany
    operacyjnej.

Należy zachować szczególną ostrożność podając TISSEEL Lyo
  - z uwagi na możliwość wystąpienia alergicznych reakcji nadwrażliwości.
    Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:
    -  przejściowe zaczerwienienie skóry
    -  swędzenie
    -  wysypka
    -  nudności, wymioty
    -  ogólna niedyspozycja
    -  dreszcze
    -  ucisk w klatce piersiowej
    -  obrzęk warg i języka
    -  trudności w oddychaniu/bezdech
    -  spadek ciśnienia tętniczego krwi
    -  wzrost lub spadek częstości tętna
    Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, nakładanie należy niezwłocznie przerwać. W
    przypadku ciężkich objawów należy natychmiast wdrożyć leczenie jak w nagłych wypadkach.

  –  ponieważ TISSEEL Lyo zawiera białko syntetyczne zwane aprotyniną. Nawet, jeśli to białko
    podawane jest jedynie w niewielkich ilościach i jedynie na powierzchnię rany, istnieje ryzyko
    wystąpienia ciężkiej reakcji anafilaktycznej. Ryzyko to wydaje się być większe u pacjentów, u
    których stosowano wcześniej TISSEEL Lyo lub aprotyninę, nawet jeśli uprzednio było to
    dobrze tolerowane. Z tego względu, należy odnotować w historii choroby pacjenta informacje
    dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę. Ponieważ
    syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie
    rozważyć zastosowanie TISSEEL Lyo u pacjentów z alegią na białka bydlęce.


  - ponieważ nieumyślne podanie do naczynia krwionośnego może prowadzić do powikłań
   zagrażających życiu na skutek przedostania się do krwioobiegu powstałego skrzepu.

  -  Podanie donaczyniowe szczególnie wrażliwym pacjentom          może   zwiększyć
    prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej reakcji nadwrażliwości.

    Zwłaszcza podczas zabiegów kardiochirurgicznych lekarz musi zachować szczególną
    ostrożność, aby nie wstrzyknąć TISSEEL Lyo do naczynia krwionośnego. Równie istotne jest,
    aby unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powstania skrzepów krwi w
    tętnicach okolic oczu.

  - ponieważ istnieje ryzyko miejscowego uszkodzenia tkanki w przypadku wstrzyknięcia
   TISSEEL Lyo do tkanki.
  - aby uniknąć sklejenia tkanek w niepożądanym miejscu. Dlatego przed zastosowaniem należy
   zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia produktu są
   dostatecznie osłonięte.

  - ponieważ zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność
   produktu oraz na proces gojenia się rany. Dlatego TISSEEL Lyo należy nakładać wyłącznie w
   postaci cienkiej warstwy.

  - Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego
   gazu.


    W przypadku wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone
    środki zapobiegania przenoszeniu czynników zakaźnych. Do tych środków zalicza się
    dokładną selekcję dawców krwi i osocza, w celu zapewnienia wykluczenia grupy ryzyka
    nosicielstwa infekcji oraz sprawdzanie pojedynczych donacji krwi i puli zebranego osocza pod
    kątem wirusów lub infekcji.

    Wytwórcy takich produktów włączają także procedury w procesie przetwarzania krwi i
    osocza, które inaktywują lub usuwają wirusy. Pomimo tego, kiedy podawane są leki
    wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości
    przeniesienia choroby zakaźnej wskutek przeniesienia czynników zakaźnych, w tym również
    dotychczas nieznanych rodzajów zakażeń.

    Wymienione powyżej środki uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich
    jak wirus HIV (wywołujący AIDS), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby
    typu C oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Podejmowane środki mogą
    mieć ograniczoną wartość wobec niektórych wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus
    B19 (wirus wywołujący rumień zakaźny – „chorobę piątą”). Zakażenie parwowirusem B19
    może mieć groźne następstwa u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i u osób z osłabionym
    układem odpornościowym lub u osób z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza
    wrodzona lub niedokrwistość hemolityczna).

  -  Zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu TISSEEL Lyo udokumentować nazwę i numer
    serii produktu za pomocą załączonej samoprzylepnej etykiety, którą należy umieścić w historii
    choroby pacjenta.


Stosowanie TISSEEL Lyo z innymi lekami
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich ostatnio lub obecnie przyjmowanych
lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Nie są znane żadne interakcje z innymi produktami leczniczymi.

Podobnie jak inne porównywalne preparaty lub roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod
wpływem roztworów zawierających alkohol, jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające).
Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

Informacje dotyczące preparatów zawierających okysdowaną celulozę znajdują się w punkcie
Przygotowanie do stosowania.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz zdecyduje, czy
można zastosować TISSEEL Lyo w czasie ciąży lub karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
TISSEEL Lyo nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi
maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach TISSEEL Lyo
Polisorbat 80 może wywoływać miejscowe reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.


3. JAK STOSOWAĆ TISSEEL Lyo

TISSEEL Lyo stosowany jest wyłącznie w trakcie operacji chirurgicznej przez lekarza mającego w
tym doświadczenie.

TISSEEL Lyo nakłada się na powierzchnię rany. Przed nałożeniem należy jak najdokładniej osuszyć
powierzchnię rany.

Dawka nakładanego kleju ustalana jest zawsze na podstawie indywidualnych potrzeb.

Stosowanie u dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci.

Dawka zależy od szeregu czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego, wielkości klejonej
powierzchni, wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji. Lekarz zdecyduje jaka ilość
będzie potrzebna i nałoży odpowiednio cienką, równą warstwę na docelowej powierzchni. Jeżeli
nałożona ilość nie wydaje się być wystarczająca, nakładanie kleju można powtórzyć.

Podczas nakładania produktu TISSEEL Lyo, szybko pojawia się skrzep. Należy unikać nakładania
nowej warstwy na istniejącą już warstwę leku TISSEEL Lyo, ponieważ nowa warstwa nie połączy się
z już istniejącą. Należy bezwzględnie unikać oddzielnego nakładania składnika z białkami klejącymi i
składnika zawierajcącego trombinę.

W badaniach klinicznych, indywidualnie dobrane podawane dawki wynosiły od 4 do 20 ml. W
niektórych zabiegach (np. w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych
ran oparzeniowych), konieczne może być zastosowanie większych objętości.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL Lyo 2 ml (tj. 1
ml roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL Lyo jest nakładany poprez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia
odpowiednio większych powierzchni.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju
do tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL Lyo.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu
trombiny należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły
aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki TISSEEL Lyo
TISSEEL Lyo stosowany jest wyłącznie w trakcie operacji chirurgicznej. Lekarz ustala ilość potrzebną
do nałożenia. Nie są znane żadne przypadki przedawkowania.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, TISSEEL Lyo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

U pacjantów leczonych z użyciem kleju tkankowego mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje
alergiczne. Pomimo, że są one bardzo rzadkie, mogą być bardzo poważne.

Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:
-  przejściowe zaczerwienienie skóry
-  swędzenie
-  wysypka
-  nudności, wymioty
-  ból głowy
-  senność
-  niepokój
-  pieczenie i kłucie w miejscu podania
-  dzwonienie w uszach
-  dreszcze
-  ucisk w klatce piersiowej
-  obrzęk warg, języka i gardła (co może spowodować trudności w oddychaniu i/lub połykaniu)
-  trudności w oddychaniu
-  niskie ciśnienie tętnicze krwi
-  wzrost lub spadek częstości tętna
-  utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi

W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą przejść w ciężkie reakcje alregiczne (anafilaksję).
Takie reakcje mogą wystąpić zwłaszcza, gdy preparat stosowany jest wielokrotnie lub jest podawany
pacjentom, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na aprotyninę lub na którykolwiek inny
składnik produktu.

Nawet jeśli uprzednio wielokrotne stosowanie TISSEEL Lyo było dobrze tolerowane, kolejne
podanie TISSEEL Lyo lub wstrzyknięcie aprotyniny może prowadzić do ciężkich reakcji
alergicznych (anafilaktycznych).

Zespół przeprowadzający zabieg chirurgiczny jest świadomy ryzyka tego typu reakcji i jeśli wystąpią
pierwsze oznaki nadwrażliwości, podawanie TISSEEL Lyo zostanie natychmiast wstrzymane.
Ciężkie objawy mogą wymagać podjęcia środków ratunkowych.

Wstrzyknięcie TISSEEL Lyo do tkanek miękkich może spowodować miejscowe uszkodzenie tkanki.

Wstrzyknięcie TISSEEL Lyo do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic) może spowodować powstanie
skrzepów (zakrzepicę).

Ponieważ, TISSEEL Lyo jest wytwarzany z osocza pochodzącego z krwi od dawców, nie można
całkowicie wykluczyć ryzyka zakażenia. Tym niemniej, wytwórca podejmuje liczne środki, aby
zmniejszyć to ryzyko (patrz punkt 2).

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciwko składnikom kleju tkankowego.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane przy leczeniu z użyciem TISSEEL Lyo:

Działania niepożądane oceniano według następujących kategorii częstości:
Bardzo często: dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często: dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często: dotyczy od 1 do 10 na 1 000 pacjentów
Rzadko: dotyczy od 1 do 10 na 10 000 pacjentów
Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Miejsce wystąpienia     Działanie niepożądane                Częstość
Zakażenia i zarażenia    Pooperacyjne zakażenie rany              Często
pasożytnicze
Zaburzenia krwi i układu   Wzrost laboratoryjnych wartości D-dimeru fibryny   Często
chłonnego
               Wzrost produktów degradacji fibryny          Często
Zaburzenia układu      Reakcje nadwrażliwości                Nieznana
immunologicznego
               Reakcje alergiczne (anafilaktyczne)         Nieznana
               Szok anafilaktyczny                 Nieznana
               Uczucie dzwonienia w uszach, kłucia lub       Nieznana
               drętwienia skóry
               Ucisk w klatce piersiowej              Nieznany
               Trudności w oddychaniu                Nieznana
               Swędznie                       Nieznana
               Zaczerwienienie skóry                Nieznana
Zaburzenia układu      Zaburzenia czucia                   Często
nerwowego
Zaburzenia serca       Wzrost lub spadek częstości tętna          Nieznana
Zaburzenia naczyniowe    Zakrzepica żyły pachowej               Często
               Niskie ciśnienie tętnicze krwi            Często
               Siniaki                       Nieznana
               Zarzepy krwi w żyłach                Nieznana
               Zablokowanie tętnicy mózgowej            Nieznana
Zaburzenia układu      Duszność                       Nieznana
oddechowego i klatki
piersiowej
Zaburzenia żołądka i jelit  Nudności                       Często
               Niedrożność jelit                  Nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki  Wysypka skórna                    Często
podskórnej
               Pokrzywka                      Nieznana
               Zaburzenie gojenia rany               Nieznana
Zaburzenia mięśniowo-    Ból w kończynach                   Często
szkieletowe i tkanki
łącznej
Zaburzenia ogólne i stany  Ból związany z zabiegiem               Często
w miejscu podania
               Ból                          Często
               Podwyższona temperatura ciała             Często
               Zaczerwienienie                   Nieznana
               Opuchlizna spowodowana nagromadzeniem się      Nieznana
               płynu w tkance ciała (obrzęk)
Urazy, zatrucia i      Nagromadzenie limfy lub innych przejrzystych    Bardzo często
powikłania po zabiegach   płynów ciała w okolicy rany operacyjnej
               (miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego)
               Szybka opuchlizna skóry właściwej, tkanki         Nieznana
               podskórnej, śluzówki oraz warstwy
               podśluzówkowej (obrzęk naczynioruchowy)


5. JAK PRZECHOWYWAĆ TISSEEL Lyo

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować TISSEEL Lyo po upływie terminu ważności, który jest podany na etykiecie.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Jeżeli odtworzone roztwory nie zostaną od razu zużyte, można je przechowywać w temperaturze 37°C
lub w temperaturze pokojowej (nie przekraczającej 25°C) bez mieszania przez nie dłużej niż 4
godziny. Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL Lyo na działanie temperatury powyżej 37°C oraz
nie wolno poddawać działaniu mikrofal. Odtworzonych roztworów nie wolno umieszczać w
warunkach chłodniczych ani zamrażać.

Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekiem, gdy nie jest już potrzebny. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera TISSEEL Lyo

TISSEEL Lyo składa się z dwóch składników:

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Aby otrzymać roztwór białek klejących, należy rozpuścić koncentrat białek klejących (liofilizowany),
w roztworze aprotyniny.

  1)  Substancją czynną koncentratu białek klejących jest: fibrynogen ludzki, 91 mg/ml.
    Innymi składnikami są: albumina ludzka, L-histydyna, amid kwasu nikotynowego, polisorbat
    80 (Tween 80), sodu cytrynian dwuwodny.

  1a) Substancją czynną roztworu aprotyniny (rozpuszczalnika do koncentratu białek klejących) jest
    aprotynina syntetyczna 3000 KIU/ml.
    Innym składnikiem jest: woda do wstrzykiwań.

Składnik 2: Roztwór trombiny

Aby otrzymać roztwór trombiny, należy rozpuścić trombinę (liofilizowaną) w roztworze chlorku
wapnia.
  2) Substancją czynną trombiny (liofilizowanej) jest: trombina ludzka, 500 IU/ml.
    Innymi składnikami są: albumina ludzka i sodu chlorek.

  2a) Substancją czynną roztworu wapnia chlorku (rozpuszczalnika do proszku trombiny) jest
    wapnia chlorek, 40 μmol/ml.
    Innym składnikiem jest: woda do wstrzykiwań.

Po zmieszaniu                1 ml      2 ml      4 ml      10 ml
Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki              45,5 mg     91 mg     182 mg     455 mg
(jako białko wykrzepiające)
Aprotynina syntetyczna            1500 KIU    3000 KIU    6000 KIU    15000 KIU
Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina ludzka               250 j.m.    500 j.m.    1000 j.m.   2500 j.m.
Wapnia chlorek                20 mol     40 mol    80 mol    200 mol

TISSEEL Lyo zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach
0,6 – 5 j.m. /ml.

Jak wygląda TISSEEL Lyo i co zawiera opakowanie
Wszystkie składniki TISSEEL Lyo umieszczone są w szklanych fiolkach. Fiolka zawierająca proszek
białek klejących Tisseel wyposażona jest w mieszadełko magnetyczne.

Liofilizowane składniki są białe lub lekko żółtawe i mają konsystencję proszku lub granulek, składniki
płynne są przejrzyste, bezbarwne lub lekko żółtawe.

Zawartość opakowania:
- 1 fiolka zawierająca proszek Tisseel (białka klejące) (składnik 1, liofilizowany, z 91 mg/ml
  fibrynogenu ludzkiego)
- 1 fiolka zawierająca proszek trombiny (składnik 2, liofilizowany, z 500 j.m./ml trombiny ludzkiej)
- 1 fiolka zawierająca roztwór aprotyniny syntetycznej (rozpuszczalnik do składnika 1 z 3000
  KIU/ml aprotyniny)
- 1 fiolka zawierająca roztwór wapnia chlorku (rozpuszczalnik do składnika 2 z 40 μmol/ml wapnia
  chlorku)
- 1 zestaw Duploject do odtwarzania i nakładania składający się z:
  - 1 dwustrzykawkowy uchwyt DUPLOJECT
  - 2 łączniki
  - 2 strzykawki jednorazowego użytku z niebieską skalą do Tisseel
  - 2 strzykawki jednorazowego użytku z czarną skalą do trombiny
  - 4 igły jednorazowego użytku
  - 4 igły aplikacyjne (z tępym końcem)

Wielkość opakowania:
TISSEEL Lyo dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml
(2 ml + 2 ml) i 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Wytwórca:
Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Wiedeń, Austria
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:         TISSEEL Lyo, Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber
Bułgaria:        ТИСИЛ ЛИО, прахове и разтворители за тъканно лепило
Czechy:         TISSEEL Lyo, Prášek pro přípravu tkáňového lepidla
             rozpouštědlem
Grecja:         TISSEEL Lyo, Κόνις και διαλύτης για στεγανοποιητικό
Węgry:          TISSEEL Lyo, Por és oldószer szövetragasztóhoz
Norwegia:        TISSEEL Lyo, Pulver og væske til vevslim
Polska:         TISSEEL Lyo, proszki i rozpuszczalniki do sporządzania kleju do tkanek

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników
służby zdrowia:

Informacje ogólne
Przed nałożeniem TISSEEL Lyo należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym
miejscem nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w
niepożądanych miejscach.

Aby mieć pewność, że oba składniki, białka klejące i trombina, uległy całkowitemu wymieszaniu,
należy bezpośrednio przed użyciem wycisnąć pierwsze krople produktu z igły aplikacyjnej i pozbyć
się ich.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi, należy przed zetknięciem z klejem
zwilżyć je roztworem soli fizjologicznej.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL Lyo 2 ml (tj. 1
ml roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10
cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po
sobie.

Przygotowanie do stosowania
Przed odtworzeniem składników kleju należy oczyścić gumowe korki wszystkich fiolek.

Bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu środków odkażających z produktem.

I.   Przygotowanie roztworu białek klejących (składnik 1)
Aby otrzymać roztwór białek klejących, należy rozpuścić proszek Tisseel w roztworze aprotyniny.
Proszek Tisseel należy odtworzyć używając urządzenia do ogrzewania i mieszania FIBRINOTHERM
(metoda zalecana). Można użyć również jałowej łaźni wodnej o temperaturze 33–37°C.

Odtworzenie preparatu za pomocą urządzenia FIBRINOTHERM:
Urządzenie FIBRINOTHERM utrzymuje stałą temperaturę 37°C. Skraca także czas rozpuszczania
proszku Tisseel dzięki obracaniu mieszadła magnetycznego, znajdującego się w każdej fiolce z
proszkiem Tisseel.
- Umieścić fiolkę typu R/C zawierającą proszek Tisseel oraz roztwór aprotyniny w odpowiednich
  otworach urządzenia FIBRINOTHERM i ogrzewać je około 3 minuty.
-  Przenieść roztwór aprotyniny do fiolki zawierającej proszek Tisseel używając jednej z igieł oraz
  strzykawki z niebieską podziałką, które znajdują się w pojedynczym, jałowym zestawie
  przeznaczonym do odtwarzania. Umieścić fiolkę z proszek Tisseel w studzience z mieszadłem
  urządzenia FIBRINOTHERM (jeśli to konieczne, użyć pierścieni adaptacyjnych) i mieszać, aż do
  całkowitego rozpuszczenia. Odtworzenie preparatu jest zakończone, gdy patrząc pod światło nie
  widać żadnych nierozpuszczonych cząstek. Jeśli cząstki są widoczne, należy w dalszym ciągu
  mieszać roztwór w temperaturze 37°C przez kilka minut, aż do całkowitego rozpuszczenia. Po
  zakończeniu rozpuszczania wyłączyć mieszadło magnetyczne.

  Uwaga: Nie mieszać zbyt długo - nadmierne mieszanie mogłoby spowodować obniżenie jakości
      produktu!

-  W przypadku, gdy roztwór białek klejących nie jest natychmiast wykorzystany, należy
  przechowywać go w temperaturze 37°C lub w temperaturze pokojowej, bez mieszania. Aby
  zapewnić jednorodność produktu, przed pobraniem roztworu białek klejących do strzykawki z
  niebieską podziałką, znajdującej się w podwójnym, jałowym zestawie do aplikacji, roztwór należy
  lekko zamieszać.
-  Odtworzony roztwór białek klejących pobrać z fiolki w jałowych warunkach.

Dodatkowe wskazówki zawiera instrukcja obsługi urządzenia FIBRINOTHERM.

Odtworzenie za pomocą łaźni wodnej:
- Ogrzać wstępnie fiolkę zawierającą proszek Tisseel oraz roztwór aprotyniny przez około 3 minuty
  w łaźni wodnej o temperaturze 33°C –37°C. (Bezwzględnie unikać ogrzewania w temperaturze
  przekraczającej 37°C!)
- Za pomocą jednej z igieł oraz strzykawki z niebieską podziałką, znajdujących się w pojedynczym,
  jałowym zestawie przeznaczonym do odtwarzania produktu, przenieść roztwór aprotyniny do
  fiolki zawierającej proszek Tisseel.
- Umieścić ponownie fiolkę Tisseel w łaźni wodnej o temperaturze 33°C –37°C na jedną minutę.
- Lekko zmieszać produkt, unikając jego nadmiernego spienienia. Następnie ponownie umieścić
  fiolkę w łaźni wodnej i co jakiś czas sprawdzać, czy produkt rozpuścił się całkowicie.
  Odtworzenie preparatu jest zakończone, gdy patrząc pod światło nie widać żadnych
  nierozpuszczonych cząstek. Jeśli cząstki są widoczne, ogrzewać fiolkę w temperaturze 33°C –
  37°C przez kilka dodatkowych minut i wstrząsać nią aż do momentu całkowitego rozpuszczenia.
- Jeśli roztwór białek klejących nie jest natychmiast wykorzystany, należy przechowywać go w
  temperaturze 33–37°C. Aby zapewnić jednorodność produktu, przed pobraniem białek klejących
  do strzykawki z niebieską podziałką, znajdującej się w podwójnym, jałowym zestawie
  przeznaczonym do aplikacji, roztwór należy lekko zamieszać.
- Odtworzony roztwór białek klejących pobrać z fiolki w jałowych warunkach.

Uwaga: W przypadku stosowania do odtwarzania produktu łaźni wodnej zamiast urządzenia
    FIBRINOTHERM, w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia, należy zachować
    szczególne środki ostrożności, aby nie dopuścić do pełnego zanurzenia fiolki.

II.   Przygotowanie roztworu trombiny (składnik 2)
Aby otrzymać roztwór trombiny, należy rozpuścić proszek trombiny w roztworze chlorku wapnia.
Przenieść zawartość fiolki zawierającej roztwór wapnia chlorku do fiolki z trombiną. W tym celu
należy użyć drugiej igły oraz strzykawki z czarną podziałką, znajdujących się w pojedynczym,
jałowym zestawie do odtwarzania.

Lekko zamieszać w celu rozpuszczenia liofilizatu. Do ogrzania roztworu trombiny można zastosować
urządzenie FIBRINOTHERM lub łaźnię wodną. Do momentu użycia roztwór trombiny należy
przechowywać w temperaturze 33°C –37°C. Przed użyciem pobrać roztwór trombiny z fiolki za
pomocą drugiej igły oraz strzykawki z czarną podziałką, znajdujących się w podwójnym, jałowym
zestawie do aplikacji.

Uwaga: Strzykawki oraz igły zastosowane do odtwarzania jednego składnika nie mogą być ponownie
    użyte do odtworzenia pozostałych składników, gdyż mogłoby to doprowadzić do
    przedwczesnego zestalenia się tego składnika w fiolce lub strzykawce.

III.  Zastosowanie odtworzonych składników kleju tkankowego
Oba składniki kleju fibrynowego muszą zostać wykorzystane w ciągu 4 godzin od odtworzenia.
Odtworzonych roztworów nie wolno umieszczać w warunkach chłodniczych ani zamrażać.

Zestaw do odtwarzania i nakładania (system DUPLOJECT) jest przeznaczony wyłącznie do
jednorazowego użytku. Nie używać ponownie ani nie poddawać ponownej sterylizacji!

Sposób podawania
Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przejrzyste lub lekko opalizujące. Nie
stosować roztworów, które są mętne lub zawierają osad. Odtworzone produkty należy przed
zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz
zmiany barwy.

Przed podaniem ogrzać TISSEEL Lyo do temperatury 33°C –37°C. Nie wolno wystawiać produktu
TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno poddawać działaniu mikrofal.

W celu nałożenia kleju, umieścić dwie strzykawki jednorazowego użytku, wypełnione odtworzonym
roztworem białek klejących i roztworem trombiny, w dwustrzykawkowym uchwycie DUPLOJECT, a
całość umocować do łącznika i do igły aplikacyjnej. Podwójny, jałowy zestaw do nakładania zawiera
wszystkie urządzenia niezbędne do nakładania.

Wspólny tłok dwustrzykawkowego uchwytu DUPLOJECT zapewnia podawanie do łącznika
jednakowych objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w igle aplikacyjnej i
wystrzyknięte.

Instrukcja obsługi
      - Umieścić w uchwycie obie strzykawki zawierające roztwór białek klejących oraz
       roztwór trombiny. Obie strzykawki powinny być wypełnione jednakowymi
       objętościami.
      - Połączyć wyloty obu strzykawek z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio
       zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do
       dwustrzykawkowego uchwytu DUPLOJECT. W razie rozerwania paska
       zabezpieczającego wykorzystaj łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego
       łącznika, urządzenie może być w dalszym ciągu stosowane, ale należy dokładnie
       upewnić się, że połączenie jest trwałe i szczelne.
      - Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika. Zanim nie rozpocznie się właściwego
       nakładania kleju, nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, gdyż
       mogłoby to spowodować zaczopowanie igły.
      - Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na
       powierzchnie części, które mają być sklejone.

Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec zatkaniu. Igłę
aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli
niedrożne są ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.

Uwaga: Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund – z
    uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

    Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych urządzeń dodatkowych wytwarzanych
    przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało
    inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne
    powierzchnie. Stosując tego rodzaju urządzenia, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

    Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą
    polimeryzację.

    Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako
    nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL Lyo.

Podczas nakładania produktu TISSEEL Lyo za pomocą urządzenia rozpylającego, musi byćstosowane
jedynie ciśnienie mieszczące się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia rozpylającego oraz
ostrzega się przed aplikacją natryskową TISSEEL Lyo przy użyciu urządzeń innych producentów i
niedopuszczonych do stosowania z produktem TISSEEL Lyo.Nie należy rozpylać z odległości
mniejszej niż zalecana przez producenta urządzenia rozpylającego. Podczas rozpylania produktu
TISSEEL Lyo, należy monitorować zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz
końcowowydechowego stężenia CO 2, ze względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego
przez powietrze lub gaz.
W przypadku podawania produktu TISSEEL Lyo w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub brzucha,
zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze informacje w
instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.


Usuwanie pozostałości
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.

        
                        CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TISSEEL Lyo – proszki i rozpuszczalniki do sporządzania kleju do tkanek


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Składnik 1: Roztwór białek klejących
Koncentrat białek klejących, liofilizowany (proszek Tisseel), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny

Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające)         91 mg 1 / ml
Aprotynina (syntetyczna)                   3000 KIU 2 /ml

Substancje pomocnicze:
Polisorbat 80                         0,6 – 1,9 mg/ml

Składnik 2: Roztwór trombiny
Trombina, liofilizowana, do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia

Trombina ludzka                       500 j.m. 3 / ml
Wapnia chlorek                       40 mol / ml

Z 1, 2 lub 5 ml roztworu białek klejących i 1, 2 lub 5 ml roztworu trombiny otrzymuje się 2, 4 lub 10 ml
końcowego produktu gotowego do użycia.

Po zmieszaniu                   1 ml       2 ml      4 ml       10 ml
Składnik 1: Roztwór białek klejących
Fibrynogen ludzki                 45,5 mg     91 mg      182 mg      455 mg
(jako białko wykrzepiające)
Aprotynina syntetyczna              1500 KIU     3000 KIU    6000 KIU     15000 KIU
Składnik 2: Roztwór trombiny
Trombina ludzka                  250 j.m.     500 j.m.    1000 j.m.    2500 j.m.
Wapnia chlorek                  20 mol     40 mol     80 mol     200 mol

TISSEEL LYO zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6
– 5 j.m./ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
  Zawarte w całkowitym stężeniu białka 96 - 125 mg/ml
2
  1 EPU (European Pharmacopoeia Unit, jednostka Farmakopei Europejskiej) odpowiada 1800 KIU (Kallidinogenase
  Inactivator Unit, jednostka inaktywatora kalidynogenazy)
3
  Aktywność trombiny jest obliczana przy użyciu aktualnego międzynarodowego wzorca WHO dla trombiny.

                                                         1/14
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania kleju do tkanek.

Liofilizowane składniki są higroskopijnymi, białymi lub bladożółtymi proszkami lub miałką substancją
stałą, składniki płynne są przezroczystymi, bezbarwnymi lub bladożółtymi roztworami.


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne (patrz
punkt 5.1):
- dla poprawienia hemostazy
- jako klej tkankowy ułatwiający gojenie ran lub jako materiał uszczelniający szew w chirurgii
  naczyniowej, w zespoleniach przewodu pokarmowego, w neurochirurgii oraz w zabiegach
  operacyjnych, w których może dojść do kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym lub oponą twardą
  (np. zabiegi otorynolaryngologiczne, okulistyczne lub zabiegi na kręgosłupie)
- jako klej tkankowy ułatwiający umocowanie oddzielonych tkanek (np. płatów tkanki, przeszczepów,
  przeszczepów skóry niepełnej grubości, przeszczepów siatkowych).

Skuteczność preparatu potwierdzono również u chorych otrzymujących heparynę.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zestaw TISSEEL Lyo może być stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy lub
lekarzy chirurgów z odpowiednim doświadczeniem.

Dawkowanie
Dawkę oraz częstotliwość nakładania TISSEEL Lyo należy zawsze dostosować do potrzeb wynikających ze
stanu klinicznego pacjenta.

Dawka, której należy użyć zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego,
wielkości klejonej powierzchni oraz wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji.

Nakładanie produktu musi być ustalone indywidualnie przez lekarza wykonującego zabieg. W badaniach
klinicznych, indywidualnie dobrane dawki wynosiły zwykle od 4 do 20 ml. W niektórych zabiegach (np.
w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych ran oparzeniowych), konieczne
może być zastosowanie większych objętości.

Wstępna ilość produktu nakładanego na wybraną strukturę anatomiczną lub klejoną powierzchnię i
powinna wystarczyć do całkowitego pokrycia docelowego obszaru. W razie konieczności, nakładanie
produktu można powtórzyć. Należy jednak unikać powtórnej aplikacji na istniejącą już warstwę
spolimeryzowanego produktu TISSEEL Lyo, ponieważ TISSEEL Lyo nie będzie łączył się ze
spolimeryzowaną warstwą.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL Lyo 2 ml (tj. 1 ml
roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL Lyo jest stosowany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia
odpowiednio większych powierzchni, zależnie od specyficznych wskazań i indywidualnego przypadku.
                                                  2/14
Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju do
tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL Lyo.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu u pacjentów pediatrycznych.

Sposób i droga podawania
Na zmianę chorobową.
Roztwory należy przygotować w sposób opisany w punkcie 6.6.

Przed nałożeniem należy jak najdokładniej osuszyć powierzchnię.
Szczegółowe instrukcje patrz punkt 6.6.

W przypadku zabiegów chirurgicznych wymagających niewielkich objętości kleju do tkanek, zaleca się
wypuścić i usunąć pierwsze kilka kropli produktu.

4.3 Przeciwwskazania

TISSEEL Lyo nie może być stosowany jako jedyny środek do leczenia masywnych i intensywnych krwawień
tętniczych i żylnych.

TISSEEL Lyo nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany
operacyjnej.

TISSEEL Lyo nie wolno stosować donaczyniowo. Podanie donaczyniowe może prowadzić do zagrażających
życiu powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Nie wolno stosować TISSEEL Lyo w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek z
substancji pomocniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować tylko na zmianę chorobową. Nie podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego podania preparatu do światła naczynia mogą wystąpić zagrażające życiu
powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego gazu.
  - Każde zastosowanie sprężonego gazu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatoru spowodowanego
    przez powietrze lub gaz, pęknięciem tkanki lub uwięźnięciem sprężonego gazu, które mogą
    zagrażać życiu.
  - Nie wolno stosować TISSEEL Lyo z systemem Easy Spray/Spray Set w zamkniętych
    przestrzeniach ciała.
  - TISSEEL Lyo należy rozpylać jedynie na miejsca aplikacji, które są widoczne.
    TISSEEL Lyo należy nakładać w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu
    może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany. Przy
    zastosowaniu urządzeń ciśnieniowych z regulatorem ciśnienia do podania produktu TISSEEL Lyo
    odnotowano przypadek zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz. Przypadek ten wydaje się
    być związany z użyciem urządzenia rozpylającego przy zastosowaniu ciśnienia wyższego niż
    zalecane i w bliskiej odległości od powierzchni tkanki.
    Podczas nakładania produktu TISSEEL Lyo za pomocą urządzenia rozpylającego, zastosowane
    ciśnienie powinno mieścić się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia rozpylającego a

                                                3/14
    użytkownik jest ostrzeżony aby nie stosować aplikacji natryskowej produktu TISSEEL Lyo przy
    użyciu urządzeń innych producentów i niedopuszczonych do stosowania z produktem TISSEEL
    Lyo.. W przypadku braku szczególnych zaleceń, ciśnienie nie powinno przekraczać 1,4-1,7 bara. W
    przypadku braku szczególnych zaleceń, nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż 10-15 cm od
    powierzchni tkanki. Podczas rozpylania produktu TISSEEL Lyo należy monitorować zmiany
    ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia CO 2, ze względu na
    możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz.

Przed nałożeniem TISSEEL Lyo należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym
miejscem nałożenia produktu są dostatecznie zabezpieczone/osłonięte, aby uniknąć złączenia tkanek w
niepożądanych miejscach.

Jeżeli kleje fibrynowe są nakładane w zamkniętych obszarach, np. mózgu lub rdzeniu kręgowym, należy
uwzględnić ryzyko komplikacji związanych z kompresją.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu
trombiny należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły
aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Tak jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu
alergicznego.

Podanie donaczyniowe podatnym pacjentom może zwiększyć prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej
reakcji nadwrażliwości.

Nadwrażliwość oraz reakcje anafilaktyczne (również śmiertelne, w tym szok anafilaktyczny) były
zgłaszane przy stosowaniu TISSEEL Lyo.Do objawów nadwrażliwości należą między innymi pokrzywka,
pokrzywka uogólniona, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie
preparatu i podjąć środki ratunkowe zgodne z obowiązującymi zasadami leczenia wstrząsu. Pozostały
produkt należy usunąć z miejsca podania.

TISSEEL Lyo zawiera białko syntetyczne (aprotyninę). Nawet w przypadku ściśle miejscowego
stosowania preparatu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej, związane z zawartością
aprotyniny. Ryzyko to wydaje się większe w przypadku, gdy u pacjenta stosowano wcześniej preparat z
aprotyniną, nawet jeśli uprzednio było to dobrze tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii
choroby pacjenta informacje dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę.

Ponieważ syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie
rozważyć zastosowanie TISSEEL Lyo u pacjentów z alergią na białka bydlęce.


W dwóch retrospektywnych nierandomizowanych badaniach w zabiegach pomostowania aortalno-
wieńcowego pacjenci, u których zastosowano klej tkankowy wykazywali znamienny statystycznie wzrost
ryzyka śmiertelności. Ponieważ badania te nie pozwalają na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego,
nie można wykluczyć, że to zwiększone ryzyko związane było z użyciem u pacjentów kleju tkankowego
TISSEEL. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, aby unikać nieumyślnego podania produktu
donaczyniowo.

Należy bezwzględnie unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powikłań zakrzepowo-
zatorowych w obszarze tętnicy ocznej.

Wstrzyknięcie TISSEEL Lyo do tkanki wiąże się z ryzykiem miejscowego uszkodzenia tkanki.
                                                  4/14
TISSEEL Lyo należy nakładać wyłącznie w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego
skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany.Polisorbat 80 może wywoływać ograniczone miejscowo reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych
otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe
poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do
procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie
wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych
otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz
innych patogenów.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV oraz
HCV, a także bezotoczkowego wirusa HAV.

Środki te mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec niektórych bezotoczkowych wirusów, takich
jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu)
oraz dla osób z niedoborem odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. z niedokrwistością
hemolityczną).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym zastosowaniu u pacjenta produktu TISSEEL Lyo
odnotować nazwę i numer serii produktu w celu udokumentowania związku między pacjentem a daną
serią produktu.
Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL Lyo
(patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Podobnie jak inne porównywalne preparaty lub
roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod wpływem roztworów zawierających alkohol,
jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające). Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej
oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

4.6 Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania klejów fibrynowych/środków hemostatycznych u kobiet ciężarnych lub
karmiących piersią nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Badania na zwierzętach
są niewystarczające, aby ocenić wpływ na reprodukcję, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i
rozwój około- i postnatalny.

Z tego względu produkt może być stosowany u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wyłącznie, gdy jest to
wyraźnie konieczne.

Informacje dotyczące zakażenia parwowirusem B19, patrz punkt 4.4

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy
                                                      5/14
4.8 Działania niepożądane

U pacjentów, u których zastosowano kleje fibrynowe/środki hemostatyczne, w rzadkich przypadkach mogą
wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (takie jak: obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i uczucie
kłucia w miejscu podania, bradykardia, skurcz oskrzeli, dreszcze, trudności w oddychaniu, przejściowy rumień
(nagłe zaczerwienienie twarzy), uogólniona pokrzywka, ból głowy, pokrzywka, niedociśnienie, senność,
nudności, świąd, pobudzenie, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, dzwonienie w uszach, wymioty
oraz świszczący oddech).

W pojedynczych przypadkach reakcje te nasiliły się prowadząc do ciężkich reakcji anafilaktycznych. Reakcje
takie mogą być obserwowane szczególnie przy powtarzanym użyciu preparatu lub przy stosowaniu go u
pacjentów uczulonych na aprotyninę (patrz punkt 4.4) bądź na którykolwiek z pozostałych składników produktu.

Każde kolejne zastosowanie TISSEEL Lyo lub ogólne podanie aprotyniny może wywołać ciężkie reakcje
anafilaktyczne, nawet, jeśli TISSEEL Lyo był dotąd dobrze tolerowany podczas powtarzanych podań.

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciw składnikom kleju fibrynowego/środków
hemostatycznych.

Niezamierzone podanie do światła naczynia może prowadzić do incydentów zakrzepowo-zatorowych
oraz zespołu DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe). Istnieje również ryzyko
wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.4).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Poniższe działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń z trzech badań klinicznych z zastosowaniem
produktu TISSEEL oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu klejów fibrynowych Baxter. W badaniach
klinicznych TISSEEL był podawany w celu poprawy hemostazy w zabiegach kardiologicznych,
naczyniowych oraz całkowitej wymiany stawu biodrowego; oraz do sklejenia naczyń limfatycznych u
pacjentów poddawanych usunięciu pachowego węzła chłonnego. Częstości są oparte na liczbie
przypadków rozpoznanych przez badaczy jako możliwie/ prawdopodobnie powiązane.
W przypadku działań niepożądanych zgłaszanych w związku z zastosowaniem klejów tkankowych firmy
Baxter po ich wprowadzeniu na rynek, na podstawie dostępnych danych nie można określić ich częstości.

Bardzo często (≥ 1/10)
Często (≥ 1/100 do < 1/10)
Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)
Rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko (< 1/10000)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów    Określenie wg. MedDRA                       Częstość
i narządów (SOC)
Zakażenia i zarażenia   Pooperacyjne zakażenie rany                    Często
pasożytnicze
Zaburzenia krwi i     Wzrost D-dimeru fibryny                      Często
układu chłonnego
              Wzrost produktów degradacji fibryny                Często

Zaburzenia układu     Reakcje nadwrażliwości*                      Nieznana
immunologicznego
                                                     6/14
              Reakcje anafilaktyczne*                 Nieznana
              Szok anafilaktyczny*                   Nieznana
              Parestezje                        Nieznana
              Skurcz oskrzeli                     Nieznany
              Świszczący oddech                    Nieznana
              Świąd                          Nieznana
              Rumień                          Nieznana

Zaburzenia układu     Zaburzenia czucia                     Często
nerwowego
Zaburzenia serca      Bradykardia                       Nieznana
              Tachykardia                       Nieznana
Zaburzenia naczyniowe   Zakrzepica żyły pachowej**                Często
              Niedociśnienie                      Często
              Krwiak (NOS)                       Nieznana
              Zakrzep z zatorami                    Nieznana
              Zator tętnicy mózgowej                  Nieznana
              Udar mózgu spowodowany zakrzepicą żylną**        Nieznana
Zaburzenia układu     Duszność                         Nieznana
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
Zaburzenia żołądka i    Nudności                         Często
jelit
              Niedrożność jelit                    Nieznana
Zaburzenia skóry i     Wysypka                          Często
tkanki podskórnej
              Pokrzywka                        Nieznana
              Pogorszenie gojenia rany                 Nieznana
Zaburzenia mięśniowo-   Ból w kończynie                      Często
szkieletowe i tkanki
łącznej
Zaburzenia ogólne i    Ból pooperacyjny                     Często
stany w miejscu
podania
              Ból                            Często
              Podwyższona temperatura ciała               Często
              Zaczerwienienie                     Nieznana
              Obrzęk                          Nieznana
Urazy, zatrucia i     Miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego       Bardzo często
powikłania po
zabiegach
              Obrzęk naczynioruchowy                  Nieznana

* reakcje anafilaktyczne i szok anafilaktyczny obejmowały przypadki śmiertelne.
** jako wynik podania donaczyniowego.

Efekt klasy
Inne działania niepożądane związane z klejami fibrynowymi/ produktami hemostatycznymi obejmują
objawy nadwrażliwości lub reakcji alergicznych: podrażnienie w miejscu podania, dyskomfort w klatce
piersiowej, dreszcze, ból głowy, senność, niepokój i wymioty.

                                                 7/14
4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki hemostatyczne do stosowania miejscowego, kod ATC: B02BC; kleje
tkankowe, kod ATC: V03AK

Działanie układu fibrynowego zapoczątkowuje ostatnią fazę fizjologicznego procesu krzepnięcia krwi.
Przemiana fibrynogenu w fibrynę następuje w wyniku rozkładu fibrynogenu do monomerów fibryny i
fibrynopeptydów. Monomery fibryny ulegają agregacji, tworząc skrzep fibrynowy. Czynnik XIIIa, który
powstaje z czynnika XIII przy współudziale trombiny i jonów wapnia, stabilizuje skrzep poprzez
tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy włóknami fibryny.

W czasie procesu gojenia się rany plazmina indukuje zwiększoną aktywność fibrynolityczną i rozpoczyna
się rozkład fibryny do produktów degradacji fibryny. Proteolityczny rozkład fibryny hamowany jest przez
substancje antyfibrynolityczne. W TISSEEL Lyo zawarta jest aprotynina, która jako substancja
antyfibrynolityczna ma zapobiegać przedwczesnej degradacji skrzepu.
W celu udowodnienia skuteczności działania przeprowadzono badania in vivo w czterech zwierzęcych
modelach doświadczalnych imitujących jak najdokładniej sytuacje u pacjentów. TISSEEL wykazał
skuteczność w zakresie hemostazy pierwotnej i wtórnej oraz w gojeniu ran.

Właściwości TISSEEL w stosunku do preparatów z jednokrotną inaktywacją wirusów oceniane były w
prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, prowadzonym metodą grup
równoległych z podwójną ślepą próbą u 317 pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z
krążeniem pozaustrojowym i sternotomią pośrodkową. W przypadku, gdy nie udało się uzyskać
hemostazy za pomocą konwencjonalnych metod chirurgicznych, u pacjentów stosowano TISSEEL lub
produkt kontrolny. Celem było uzyskanie hemostazy w ciągu 5 minut od podania i utrzymanie jej do
momentu chirurgicznego zamknięcia rany.

Wynik w oparciu o jednostronny przedział ufności 97,5% wskazuje, że u pacjentów, u których zabieg się
powiódł, TISSEEL (z dwukrotną inaktywacją wirusów) nie był gorszy niż wcześniejsze preparaty (z
jednokrotna inaktywacją wirusów).

     Hemostaza w ciągu 5 minut i utrzymująca się do chirurgicznego zamknięcia rany
                  TISSEEL               Klej tkankowy
             (dwukrotna inaktywacja wirusów)   (jednokrotna inaktywacja wirusów)
Na początku leczenia      127/144 (88,2%)            129/144 (89,6%)
Po analizie protokołu      108/123 (87,8%)            122/135 (90,4%)

Nie stwierdzono różnic w stosunku do grup kontrolnych, które nie otrzymywały TISSEEL, w badaniu
dotyczącym zabiegu wymiany stawu biodrowego w zakresie pooperacyjnej utraty krwi po zastąpieniu
stawu, ani w badaniu dotyczącym usunięcia pachowego węzła chłonnego - w zakresie czasu drenażu po
usunięciu pachowego węzła chłonnego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne


                                                  8/14
TISSEEL Lyo wskazany jest wyłącznie do stosowania na zmianę chorobową. Przeciwwskazane jest
podawanie preparatu donaczyniowo. Z tego powodu nie przeprowadzono u ludzi badań farmakokinetycznych
preparatu po podaniu dożylnym.

Nie przeprowadzano badań farmakokinetycznych u różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych.

Kleje fibrynowe/środki hemostatyczne metabolizowane są w taki sam sposób jak endogenna fibryna – w
procesie fibrynolizy i fagocytozy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z uwagi na właściwości oraz specjalny sposób aplikacji (zwykle podanie jednorazowe, w wyjątkowych
przypadkach powtarzane podanie kilku mililitrów) i mechanizm działania (działanie miejscowe bez efektu
ogólnoustrojowego lub dystrybucji do innych narządów i tkanek) nie ma danych przedklinicznych
dotyczących ostrej, podostrej lub przewlekłej toksyczności preparatu TISSEEL Lyo oraz jego działania
rakotwórczego, toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój ani działania stymulującego układ
immunologiczny.

Badania toksyczności pojedynczej dawki u szczurów i królików nie wykazały toksyczności ostrej
TISSEEL Lyo. Ponadto, w odpowiednich testach in vitro nie stwierdzono działania mutagennego.
Roztwór białek klejących był także dobrze tolerowany w hodowlach ludzkich fibroblastów in vitro,
wykazując znakomitą zgodność komórkową i brak efektu cytotoksycznego. W oparciu o szczegółowy
przegląd literatury, można wykluczyć jakikolwiek wpływ resztkowej zawartości odczynników S/D na
TISSEEL Lyo.


6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Składnik 1: Roztwór białek klejących:
                    Albumina ludzka
                    L-Histydyna
                    Amid kwasu nikotynowego
                    Sodu cytrynian dwuwodny
                    Polisorbat 80 (Tween 80)
                    Woda do wstrzykiwań

Składnik 2: Roztwór trombiny:      Albumina ludzka
                    Sodu chlorek
                    Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL Lyo,
ponieważ niskie pH wpływa na aktywność trombiny.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, za wyjątkiem tych
wymienionych w punkcie 6.6.
                                                 9/14
6.3 Okres ważności

Dwa lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Jałowe roztwory po odtworzeniu należy zużyć w ciągu 4 godzin. Jeżeli nie zostaną zużyte, jałowe
roztwory po odtworzeniu należy przechowywać w temperaturze 37°C lub temperaturze pokojowej bez
mieszania. Odtworzonych roztworów nie wolno umieszczać w warunkach chłodniczych ani zamrażać.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Wszystkie składniki TISSEEL Lyo umieszczone są w szklanych fiolkach (proszek Tisseel: fiolki o
pojemności 5 ml - szkło typu II, pozostałe fiolki: szkło typu I, zgodne z wymaganiami Farmakopei
Europejskiej). Fiolka zawierająca proszek Tisseel wyposażona jest w mieszadełko magnetyczne.

Gumowe korki fiolek z proszkiem Tisseel i z proszkiem trombiny wykonane są z gumy butylowej.
Gumowe korki fiolek z roztworem aprotyniny i z roztworem wapnia chlorku wykonane są z gumy
halogenobutylowej.

Zawartość opakowania:
- 1 fiolka zawierająca proszek Tisseel (składnik 1, liofilizowany, z 91 mg/ml fibrynogenu ludzkiego)
- 1 fiolka zawierająca proszek trombiny (składnik 2, liofilizowany, z 500 IU/ml trombiny ludzkiej)
- 1 fiolka zawierająca roztwór aprotyniny syntetycznej (rozpuszczalnik do składnika 1 z 3000 KIU/ml
  aprotyniny)
- 1 fiolka zawierająca roztwór wapnia chlorku (rozpuszczalnik do składnika 2 z 40 µmol/ml wapnia
  chlorku)
- 1 zestaw Duploject do odtwarzania i nakładania składający się z:
  - 1 dwustrzykawkowy uchwyt DUPLOJECT
  - 2 łączniki
  - 2 strzykawki jednorazowego użytku z niebieską skalą do Tisseel
  - 2 strzykawki jednorazowego użytku z czarną skalą do trombiny
  - 4 igły jednorazowego użytku
  - 4 igły aplikacyjne (z tępym końcem)

Wielkość opakowania:
TISSEEL Lyo dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2
ml + 2 ml) i 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

Z 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu białek klejących i 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny uzyskuje się 2
ml, 4 ml lub 10 ml końcowego produktu gotowego do użycia.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Zestaw do odtwarzania i nakładania (system DUPLOJECT) jest zestawem jednorazowego użytku. Nie
używać i nie wyjaławiać ponownie!

BAXTER oferuje również inne akcesoria przeznaczone do aplikacji produktu.

6.6 Szczegółowe środki dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania
                                                10/14
Informacje ogólne
Przed nałożeniem TISSEEL Lyo należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem
nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych
miejscach.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi, należy przed zetknięciem z klejem
zwilżyć je roztworem soli fizjologicznej.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL Lyo 2 ml (tj. 1 ml
roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL Lyo oddzielnie, kolejno
po sobie.

Przygotowanie do stosowania
Przed odtworzeniem składników kleju należy oczyścić gumowe korki wszystkich fiolek.

Unikać bezpośredniego kontaktu środków odkażających z produktem (patrz punkt 4.5).

I.   Przygotowanie roztworu białek klejących (składnik 1)
Aby otrzymać roztwór białek klejących, należy rozpuścić proszek Tisseel w roztworze aprotyniny.
Proszek Tisseel należy odtworzyć używając urządzenia do ogrzewania i mieszania FIBRINOTHERM
(metoda zalecana). Można użyć również jałowej łaźni wodnej o temperaturze 33°C –37°C.

Odtworzenie preparatu za pomocą urządzenia FIBRINOTHERM:
Urządzenie FIBRINOTHERM utrzymuje stałą temperaturę 37°C. Skraca także czas rozpuszczania
proszku Tisseel dzięki obracaniu mieszadła magnetycznego, znajdującego się w każdej fiolce z proszkiem
Tisseel.
- Umieścić fiolkę zawierającą proszek Tisseel oraz roztwór aprotyniny w odpowiednich otworach
  urządzenia FIBRINOTHERM i ogrzewać je około 3 minuty.
- Przenieść roztwór aprotyniny do fiolki zawierającej proszek Tisseel używając jednej z igieł oraz
  strzykawki z niebieską podziałką, które znajdują się w pojedynczym, jałowym zestawie
  przeznaczonym do odtwarzania. Umieścić fiolkę z proszek Tisseel w studzience z mieszadłem
  urządzenia FIBRINOTHERM (jeśli to konieczne, użyć pierścieni adaptacyjnych) i mieszać, aż do
  całkowitego rozpuszczenia. Odtworzenie preparatu jest zakończone, gdy patrząc pod światło nie
  widać żadnych nierozpuszczonych cząstek. Jeśli cząstki są widoczne, należy w dalszym ciągu mieszać
  roztwór w temperaturze 37°C przez kilka minut, aż do całkowitego rozpuszczenia. Po zakończeniu
  rozpuszczania wyłączyć mieszadło magnetyczne.

  Uwaga: Nie mieszać zbyt długo - nadmierne mieszanie mogłoby spowodować obniżenie jakości
      produktu!

-  W przypadku, gdy roztwór białek klejących nie jest natychmiast wykorzystany, należy przechowywać
  go w temperaturze 37°C lub w temperaturze pokojowej, bez mieszania. Aby zapewnić jednorodność
  produktu, przed pobraniem roztworu białek klejących do strzykawki z niebieską podziałką,
  znajdującej się w podwójnym, jałowym zestawie do aplikacji, roztwór należy lekko zamieszać.
-  Odtworzony roztwór białek klejących pobrać z fiolki w jałowych warunkach.

Dodatkowe wskazówki zawiera instrukcja obsługi urządzenia FIBRINOTHERM.

                                                 11/14
Odtworzenie za pomocą łaźni wodnej:
- Ogrzać wstępnie fiolkę zawierającą proszek Tisseel oraz roztwór aprotyniny przez około 3 minuty w
  łaźni wodnej o temperaturze 33°C –37°C. (Bezwzględnie unikać ogrzewania w temperaturze
  przekraczającej 37°C!)
- Za pomocą jednej z igieł oraz strzykawki z niebieską podziałką, znajdujących się w pojedynczym,
  jałowym zestawie przeznaczonym do odtwarzania produktu, przenieść roztwór aprotyniny do fiolki
  zawierającej proszek Tisseel.
- Umieścić ponownie fiolkę Tisseel w łaźni wodnej o temperaturze 33°C –37°C na jedną minutę.
- Lekko zmieszać produkt, unikając jego nadmiernego spienienia. Następnie ponownie umieścić fiolkę
  w łaźni wodnej i co jakiś czas sprawdzać, czy produkt rozpuścił się całkowicie. Odtworzenie
  preparatu jest zakończone, gdy patrząc pod światło nie widać żadnych nierozpuszczonych cząstek.
  Jeśli cząstki są widoczne, ogrzewać fiolkę w temperaturze 33°C –37°C przez kilka dodatkowych
  minut i wstrząsać nią aż do momentu całkowitego rozpuszczenia.
- Jeśli roztwór białek klejących nie jest natychmiast wykorzystany, należy przechowywać go w
  temperaturze 33°C –37°C. Aby zapewnić jednorodność produktu, przed pobraniem białek klejących
  do strzykawki z niebieską podziałką, znajdującej się w podwójnym, jałowym zestawie przeznaczonym
  do aplikacji, roztwór należy lekko zamieszać.
- Odtworzony roztwór białek klejących pobrać z fiolki w jałowych warunkach.

Uwaga: W przypadku stosowania do odtwarzania produktu łaźni wodnej zamiast urządzenia
    FIBRINOTHERM, w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia, należy zachować
    szczególne środki ostrożności, aby nie dopuścić do pełnego zanurzenia fiolki.

II.   Przygotowanie roztworu trombiny (składnik 2)
Aby otrzymać roztwór trombiny, należy rozpuścić proszek trombiny w roztworze chlorku wapnia.
Przenieść zawartość fiolki zawierającej roztwór chlorku wapnia do fiolki z trombiną. W tym celu należy
użyć drugiej igły oraz strzykawki z czarną podziałką, znajdujących się w pojedynczym, jałowym zestawie
do odtwarzania.

Lekko zamieszać w celu rozpuszczenia liofilizatu. Do ogrzania roztworu trombiny można zastosować
urządzenie FIBRINOTHERM lub łaźnię wodną. Do momentu użycia roztwór trombiny należy
przechowywać w temperaturze 33°C –37°C. Przed użyciem pobrać roztwór trombiny z fiolki za pomocą
drugiej igły oraz strzykawki z czarną podziałką, znajdujących się w podwójnym, jałowym zestawie do
aplikacji.

Uwaga: Strzykawki oraz igły zastosowane do odtwarzania jednego składnika nie mogą być ponownie
    użyte do odtworzenia pozostałych składników, gdyż mogłoby to doprowadzić do
    przedwczesnego zestalenia się tego składnika w fiolce lub strzykawce.

III. Zastosowanie odtworzonych składników kleju tkankowego
Oba składniki kleju fibrynowego muszą zostać wykorzystane w ciągu 4 godzin od odtworzenia.
Odtworzonych roztworów nie wolno umieszczać w warunkach chłodniczych ani zamrażać.

Sposób podawania
Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przejrzyste lub lekko opalizujące. Nie
stosować roztworów, które są mętne lub zawierają osad. Odtworzone produkty należy przed
zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz zmiany
barwy.

Przed podaniem ogrzać TISSEEL Lyo do temperatury 33°C –37°C. Nie wolno wystawiać produktu
TISSEEL Lyo na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno poddawać działaniu mikrofal,

                                                 12/14
W celu nałożenia kleju, umieścić dwie strzykawki jednorazowego użytku, wypełnione odtworzonym
roztworem białek klejących i roztworem trombiny, w dwustrzykawkowym uchwycie DUPLOJECT, a
całość umocować do łącznika i do igły aplikacyjnej. Podwójny, jałowy zestaw do nakładania zawiera
wszystkie urządzenia niezbędne do nakładania.

Wspólny tłok dwustrzykawkowego uchwytu DUPLOJECT zapewnia podawanie do łącznika jednakowych
objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w igle aplikacyjnej i wystrzyknięte.

Instrukcja obsługi
      - Umieścić w uchwycie obie strzykawki zawierające roztwór białek klejących oraz roztwór
       trombiny. Obie strzykawki powinny być wypełnione jednakowymi objętościami.
      - Połączyć wyloty obu strzykawek z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio
       zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do
       dwustrzykawkowego uchwytu DUPLOJECT. W razie rozerwania paska
       zabezpieczającego wykorzystaj łącznik dodatkowy. Jeśli nie już ma dodatkowego
       łącznika, urządzenie może być w dalszym ciągu stosowane, ale należy dokładnie upewnić
       się, że połączenie jest trwałe i szczelne.
      - Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika. Zanim nie rozpocznie się właściwego nakładania
       kleju, nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, gdyż mogłoby to
       spowodować zaczopowanie igły.
      - Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na
       powierzchnie części, które mają być sklejone.

Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec zatkaniu. Igłę
aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli
niedrożne są ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.

Uwaga: Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund – z uwagi
    na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

    Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych urządzeń dodatkowych wytwarzanych przez
    firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało inwazyjnych
    zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne powierzchnie.
    Stosując tego rodzaju urządzenia, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

    Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą polimeryzację.
    Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako nośnik
    lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.
                                                  13/14
    Podczas nakładania produktu TISSEEL Lyo za pomocą urządzenia rozpylającego, należy upewnić
    się że zastosowane ciśnienie mieści się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia
    rozpylającego. Nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż zalecana przez producenta
    urządzenia rozpylającego. Podczas rozpylania produktu TISSEEL Lyo, należy monitorować
    zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia CO 2, ze
    względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz.

    W przypadku podawania produktu TISSEEL Lyo w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub
    brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze
    informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.


Usuwanie pozostałości
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16256

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO

 10/2011
                                               14/14

          

Inne leki -: