Tisseel:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
BAXTER POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
16255
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAXTER AG, AUSTRIA
Postać
roztwór do sporzadzania kleju do tkanek
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lz
Kod ATC
B02BC
               ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

           TISSEEL – Roztwory do sporządzania kleju do tkanek

 Substancje czynne: fibrynogen ludzki, trombina ludzka, aprotynina syntetyczna, wapnia
                     chlorek


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest TISSEEL i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem TISSEEL
3. Jak stosować TISSEEL
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać TISSEEL
6. Inne informacje


1. CO TO JEST TISSEEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest TISSEEL
TISSEEL jest dwuskładnikowym klejem do tkanek, złożonym z dwóch roztworów, roztworu białek
klejących i roztworu trombiny. Roztwór Tisseel zawiera fibrynogen i trombinę. Są to dwa białka krwi
niezbędne w krzepnięciu krwi. Gdy te białka mieszają się podczas podawania, tworzą skrzep w
miejscu, gdzie nałoży je chirurg.

Skrzep powstający z TISSEEL jest bardzo podobny do naturalnego skrzepu krwi. Ulega on
rozpuszczeniu w taki sam sposób, jak skrzep endogenny (powstający naturalnie w organizmie) i nie
zostawia żadnych pozostałości. Dodatek białka syntetycznego (aprotyniny syntetycznej) ma na celu
zwiększenie trwałości skrzepu i zapobieżenie jego przedwczesnemu rozpuszczeniu.

W jakim celu stosuje się TISSEEL
TISSEEL stosuje się jako leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są
wystarczająco skuteczne:
  - dla poprawienia hemostazy;
  - jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie się ran lub jako materiał uszczelniający szwy w
    chirurgii naczyniowej, w przewodzie pokarmowym, w zabiegach w obrębie układu
    nerwowego oraz w zabiegach operacyjnych, w których może dojść do kontaktu z płynem
    mózgowo-rdzeniowym lub oponą twardą (np. zabiegi otorynolaryngologiczne, okulistyczne
    lub zabiegi na kręgosłupie);
  - do sklejania tkanek, np. umocowania przeszczepów skóry.

TISSEEL jest skuteczny również u pacjentów otrzymujących leki z heparyną hamujące krzepnięcie.
2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ TISSEEL

Nie stosować TISSEEL w następujących przypadkach:
  - w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którąkolwiek z substancji czynnych, białko wołowe lub
    którykolwiek z innych składników TISSEEL.
  - do leczenia masywnych krwawień tętniczych lub żylnych. Stosowanie wyłącznie TISSEEL nie
    jest wskazane w takiej sytuacji.
  - TISSEEL nie wolno wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic). Ponieważ TISSEEL
    tworzy skrzepy w miejscu, gdzie jest podany, wstrzyknięcie TISSEEL może spowodować
    powstanie skrzepu w naczyniu. Jeżeli taki skrzep będzie niesiony przez krew, może prowadzić do
    powikłań zagrażających życiu.
  - TISSEEL nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany
    operacyjnej.

Należy zachować szczególną ostrożność podając TISSEEL
  - z uwagi na możliwość wystąpienia alergicznych reakcji nadwrażliwości.
    Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:
    -  przejściowe zaczerwienienie skóry
    -  swędzenie
    -  wysypka
    -  nudności, wymioty
    -  ogólna niedyspozycja
    -  dreszcze
    -  ucisk w klatce piersiowej
    -  obrzęk warg i języka
    -  trudności w oddychaniu/bezdech
    -  spadek ciśnienia tętniczego krwi
    -  wzrost lub spadek częstości tętna
    Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, nakładanie należy niezwłocznie przerwać. W
    przypadku ciężkich objawów należy natychmiast wdrożyć leczenie jak w nagłych wypadkach.

  –  ponieważ TISSEEL zawiera białko syntetyczne zwane aprotyniną. Nawet, jeśli to białko
    podawane jest jedynie w niewielkich ilościach i jedynie na powierzchnię rany, istnieje ryzyko
    wystąpienia ciężkiej reakcji anafilaktycznej. Ryzyko to wydaje się być większe u pacjentów, u
    których stosowano wcześniej TISSEEL lub aprotyninę, nawet jeśli uprzednio było to dobrze
    tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii choroby pacjenta informacje
    dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę. Ponieważ
    syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie
    rozważyć zastosowanie TISSEEL u pacjentów z alergią na białka bydlęce.

  –  ponieważ nieumyślne podanie do naczynia krwionośnego może prowadzić do powikłań
    zagrażających życiu na skutek przedostania się do krwiobiegu powstałego skrzepu.

  –  podanie donaczyniowe    szczególnie   wrażliwym  pacjentom    może   zwiększyć
    prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej reakcji nadwrażliwości.

    Zwłaszcza podczas zabiegów kardiochirurgicznych lekarz musi zachować szczególną
    ostrożność, aby nie wstrzyknąć TISSEEL do naczynia krwionośnego. Równie istotne jest, aby
    unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powstania skrzepów krwi w
    tętnicach okolic oczu.

  –  ponieważ istnieje ryzyko miejscowego uszkodzenia tkanki w przypadku wstrzyknięcia
    TISSEEL do tkanki
  –  aby uniknąć sklejenia tkanek w niepożądanym miejscu. Dlatego przed zastosowaniem TISSEEL
    należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia produktu
    są dostatecznie osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miejscach.
  –  ponieważ zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność
    produktu oraz na proces gojenia się rany. Dlatego TISSEEL należy nakładać wyłącznie w
    postaci cienkiej warstwy.

  – należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego
   gazu.

  –  w przypadku wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone
    środki zapobiegania przenoszeniu czynników zakaźnych. Do tych środków zalicza się
    dokładną selekcję dawców krwi i osocza, w celu zapewnienia wykluczenia grupy ryzyka
    nosicielstwa infekcji oraz sprawdzanie pojedynczych donacji krwi i puli zebranego osocza
    pod kątem wirusów lub infekcji.

    Wytwórcy takich produktów włączają także procedury w procesie przetwarzania krwi i
    osocza, które inaktywują lub usuwają wirusy. Pomimo tego, kiedy podawane są leki
    wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości
    przeniesienia choroby zakaźnej wskutek przeniesienia czynników zakaźnych, w tym również
    dotychczas nieznanych rodzajów zakażeń.

    Wymienione powyżej środki uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich
    jak wirus HIV (wywołujący AIDS), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby
    typu C oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Podejmowane środki mogą
    mieć ograniczoną wartość wobec niektórych wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus
    B19 (wirus wywołujący rumień zakaźny – „chorobę piątą”). Zakażenie parwowirusem B19
    może mieć groźne następstwa u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i u osób z osłabionym
    układem odpornościowym lub u osób z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza
    wrodzona lub niedokrwistość hemolityczna).
    Zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu TISSEEL udokumentować nazwę i numer serii
    produktu za pomocą załączonej samoprzylepnej etykiety, którą należy umieścić w historii
    choroby pacjenta.

Stosowanie TISSEEL z innymi lekami
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich ostatnio lub obecnie przyjmowanych
lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Nie są znane żadne interakcje TISSEEL z innymi produktami leczniczymi.

Podobnie jak inne porównywalne preparaty lub roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod
wpływem roztworów zawierających alkohol, jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające).
Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

Informacje dotyczące preparatów zawierających oksydowaną celulozę znajdują się w punkcie
Przygotowanie do stosowania.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz zdecyduje, czy
można zastosować TISSEEL w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
TISSEEL nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach TISSEEL
Polisorbat 80 może wywoływać miejscowe reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ TISSEEL

TISSEEL stosowany jest wyłącznie w trakcie operacji chirurgicznej przez lekarza mającego w tym
doświadczenie.

TISSEEL nakłada się na powierzchnię rany. Przed nałożeniem należy jak najdokładniej osuszyć
powierzchnię rany.

Dawka nakładanego kleju ustalana jest zawsze na podstawie indywidualnych potrzeb.

Stosowanie u dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci.

Dawka zależy od szeregu czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego, wielkości klejonej
powierzchni, wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji. Lekarz zdecyduje jaka ilość
będzie potrzebna i nałoży odpowiednio cienką, równą warstwę na docelowej powierzchni. Jeżeli
nałożona ilość nie wydaje się być wystarczająca, nakładanie kleju można powtórzyć.
Podczas nakładania produktu TISSEEL, szybko pojawia się skrzep. Należy unikać nakładania nowej
warstwy na istniejącą już warstwę leku TISSEEL, ponieważ nowa warstwa nie połączy się z już
istniejącą. Należy bezwzględnie unikać oddzielnego nakładania składnika z białkami klejącymi i
składnika zawierajcącego trombinę.

W badaniach klinicznych, indywidualnie dobrane podawane dawki wynosiły od 4 do 20 ml. W
niektórych zabiegach (np. w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych
ran oparzeniowych), konieczne może być zastosowanie większych objętości.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml
roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL jest nakładany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia
odpowiednio większych powierzchni.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju
do tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu
trombiny należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły
aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki TISSEEL
TISSEEL stosowany jest wyłącznie w trakcie operacji chirurgicznej. Lekarz ustala ilość potrzebną do
nałożenia. Nie są znane żadne przypadki przedawkowania.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, TISSEEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
U pacjantów leczonych z użyciem kleju tkankowego mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje
alergiczne. Pomimo że są one bardzo rzadkie, mogą być bardzo poważne.

Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:
-  przejściowe zaczerwienienie skóry
-  swędzenie
-  wysypka
-  nudności, wymioty
-  ból głowy
-  senność
-  niepokój
-  pieczenie i kłucie w miejscu podania
-  dzwonienie w uszach
-  dreszcze
-  ucisk w klatce piersiowej
-  obrzęk warg, języka i gardła (co może spowodować trudności w oddychaniu i/lub połykaniu)
-  trudności w oddychaniu
-  niskie ciśnienie tętnicze krwi
-  wzrost lub spadek częstości tętna
-  utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi

W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą przejść w ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksję).
Takie reakcje mogą wystąpić zwłaszcza, gdy preparat stosowany jest wielokrotnie lub jest podawany
pacjentom, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na aprotyninę lub na którykolwiek inny
składnik produktu.

Nawet jeśli uprzednio wielokrotne stosowanie TISSEEL było dobrze tolerowane, kolejne podanie
TISSEEL lub wstrzyknięcie aprotyniny może prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych
(anafilaktycznych).

Zespół przeprowadzający zabieg chirurgiczny jest świadomy ryzyka tego typu reakcji i jeśli wystąpią
pierwsze oznaki nadwrażliwości, podawanie TISSEEL zostanie natychmiast wstrzymane. Ciężkie
objawy mogą wymagać podjęcia środków ratunkowych.

Wstrzyknięcie TISSEEL do tkanek miękkich może spowodować miejscowe uszkodzenie tkanki.

Wstrzyknięcie TISSEEL do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic) może spowodować powstanie
skrzepów (zakrzepicę).

Ponieważ TISSEEL jest wytwarzany z osocza pochodzącego z krwi od dawców, nie można
całkowicie wykluczyć ryzyka zakażenia. Tym niemniej wytwórca podejmuje liczne środki, aby
zmniejszyć to ryzyko (patrz punkt 2).

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciwko składnikom kleju tkankowego.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane przy leczeniu z użyciem TISSEEL:

Działania niepożądane oceniano według następujących kategorii częstości:
Bardzo często: dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często: dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często: dotyczy od 1 do 10 na 1 000 pacjentów
Rzadko: dotyczy od 1 do 10 na 10 000 pacjentów
Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Miejsce wystąpienia     Działanie niepożądane                   Częstość
Zakażenia i zarażenia    Pooperacyjne zakażenie rany                Często
pasożytnicze
Zaburzenia krwi i układu   Wzrost laboratoryjnych wartości D-dimeru fibryny    Niezbyt często
chłonnego
               Wzrost produktów degradacji fibryny           Niezbyt często

Zaburzenia układu      Reakcje nadwrażliwości                  Nieznana
immunologicznego
               Reakcje alergiczne (anafilaktyczne)            Nieznana
               Szok anafilaktyczny                    Nieznana
               Uczucie dzwonienia w uszach, kłucia lub drętwienia    Nieznana
               skóry
               Ucisk w klatce piersiowej                 Nieznana
               Trudności w oddychaniu                  Nieznana
               Swędzenie                         Nieznana
               Zaczerwienienie skóry                   Nieznana

Zaburzenia układu      Zaburzenia czucia                     Często
nerwowego
Zaburzenia serca       Wzrost lub spadek częstości tętna             NieznanaZaburzenia naczyniowe    Zakrzepica żyły pachowej                  Często
               Niskie ciśnienie tętnicze krwi               Rzadko
               Siniaki                          Nieznana
               Zarzepy krwi w żyłach                   Nieznana
               Zablokowanie tętnicy mózgowej               Nieznana
Zaburzenia układu      Duszność                         Nieznana
oddechowego i klatki
piersiowej
Zaburzenia żołądka i jelit  Nudności                        Niezbyt często
               Niedrożność jelit                     Nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki  Wysypka skórna                       Często
podskórnej
               Pokrzywka                         Nieznana
               Zaburzenie gojenia                    Nieznana
Zaburzenia mięśniowo-    Ból w kończynach                      Często
szkieletowe i tkanki
łącznej
Zaburzenia ogólne i stany  Ból związany z zabiegiem                Niezbyt często
w miejscu podania
               Ból                            Często
               Podwyższona temperatura ciała               Często
               Zaczerwienienie                      Nieznana
               Opuchlizna spowodowana nagromadzeniem się płynu      Nieznana
               w tkance ciała (obrzęk)
Urazy, zatrucia i      Nagromadzenie limfy lub innych przejrzystych płynów   Bardzo często
powikłania po zabiegach   ciała w okolicy rany operacyjnej (miejscowe
               nagromadzenie płynu surowiczego)
               Szybka opuchlizna skóry właściwej, tkanki podskórnej,   Nieznana
              śluzówki oraz warstwy podśluzówkowej (obrzęk
              naczynioruchowy)


5. JAK PRZECHOWYWAĆ TISSEEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować TISSEEL po upływie terminu ważności, który jest podany na etykiecie.

Przechowywać i transportować w stanie zamrożonym (w temperaturze ≤-20°C). Ciąg
przechowywania w warunkach chłodniczych nie może zostać przerwany aż do momentu użycia.

Przechowywać strzykawkę w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywanie po rozmrożeniu:
Produkt w nieotwartym opakowaniu i rozmrożony w temperaturze pokojowej można przechowywać
w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) do 72 godzin.

Po rozmrożeniu roztworu nie wolno ponownie zamrażać ani umieszczać w lodówce!

Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekiem, gdy nie jest już potrzebny. Takie postępowanie pomaga chronić
środowisko.


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera TISSEEL

TISSEEL składa się z dwóch składników:

Składnik 1: Roztwór białek klejących
Substancjami czynnymi zawartymi w 1 ml roztworu białek klejących są: fibrynogen ludzki, 91 mg/ml,
aprotynina syntetyczna 3000 KIU/ml.

Innymi składnikami są: albumina ludzka, L-histydyna, amid kwasu nikotynowego, sodu cytrynian
dwuwodny, polisorbat 80 (Tween 80), woda do wstrzykiwań.

Składnik 2: Roztwór trombiny
Substancjami czynnymi zawartymi w 1 ml roztworu trombiny są: trombina ludzka, 500 j.m./ml,
wapnia chlorek, 40 μmol/ml

Innymi składnikami są: albumina ludzka, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
Po zmieszaniu               1 ml      2 ml     4 ml      10 ml
Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki             45,5 mg    91 mg     182 mg     455 mg
(jako białko wykrzepiające)
Aprotynina syntetyczna           1500 KIU    3000 KIU   6000 KIU    15000 KIU
Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina ludzka              250 j.m.    500 j.m.   1000 j.m.   2500 j.m.
Wapnia chlorek               20 μmol    40 μmol    80 μmol    200 μmol
TISSEEL zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6 –
5 j.m./ml.

Jak wygląda TISSEEL i co zawiera opakowanie
Roztwór białek klejących i rozwór trombiny dostarczane są w plastikowej strzykawce jednorazowego
użytku.
W postaci zamrożonej: zamrożone roztwory są bezbarwne lub bladożółte i opalizujące.
Po rozmrożeniu: płyny bezbarwne lub bladożółte.

TISSEEL jest dostępny w następującym opakowaniu:
Strzykawka AST („Advanced Syringe Technology”) , dwukomorowa strzykawka plastikowa do
jednorazowego użycia, zamykana wieczkiem.
Zawartość opakowania:
Strzykawka AST:
  - 1 gotowa do użycia dwukomorowa strzykawka zawierająca 1 ml, 2 ml lub 5 ml głeboko
    mrożonego roztworu białek klejących (z aprotyniną syntetyczną) w jednej komorze i 1 ml, 2
    ml lub 5 ml roztworu trombiny w drugiej komorze. Każda komora jest zamknięta silikonowym
    korkiem gumowym.
  - 1 zestaw przyrządów do aplikacji (=DUO set) składający się z 2 łączników i 4 igieł
    aplikacyjnych (z tępym końcem) oraz 1 podwójnego tłoka strzykawkowego.


System Dwustrzykawkowy (DSS), dwie pojedyncze strzykawki, przymocowane do uchwytu
dwustrzykawkowego DUPLOJECT (uchwyt dwóch strzykawek), każda zamknięta wieczkiem.
Zawartość opakowania:
System Dwustrzykawkowy:
  -  1 System Dwustrzykawkowy składający się z dwóch strzykawek jednorazowego użycia z
    tłokiem przymocowanych do uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT. Strzykawka z
    niebieską skalą jest wypełniona 1ml, 2 ml lub 5 ml głęboko mrożonego roztworu białek
    klejących (z syntetyczną aprotyniną) i strzykawka z czarną skalą jest wypełniona 1 ml, 2 ml
    lub 5 ml roztworu trombiny. Każda ze strzykawek jest zaopatrzona w jeden polipropylenowy
    tłok z pierścieniem uszczelniającym i jest zamknięta wieczkiem. W celu zastosowania
    wspólnego tłoka, strzykawki są przymocowane do uchwytu dwustrzykawkowego
    DUPLOJECT.
  -  1 zestaw przyrządów do aplikacji (=DUPLOJECT COMBI), składający się z 2 łączników i 4
    igieł aplikacyjnych (z tępym końcem).


Wielkość opakowania
TISSEEL dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 1x 2 ml (1 ml + 1 ml), 4 ml (2 ml +
2 ml) oraz 10 ml (5 ml + 5 ml).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Baxter Polska Sp. z o.o
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Wytwórca
Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Wiedeń, Austria
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:         TISSEEL, Lösungen für einen Gewebekleber
Bułgaria:        ТИСИЛ, разтвори за тъканно лепило
Czechy:         TISSEEL, roztoky pro lepidlo
Grecja:         TISSEEL, Διαλύματα για στεγανοποιητικό
Węgry:          TISSEEL, oldatos szövetragasztó
Norwegia:        TISSEEL, vevslim
Polska:         TISSEEL, Roztwory do sporządzania kleju do tkanek


Data zatwierdzenia ulotki: 10/2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników
służby zdrowia (opakowanie: Strzykawka AST):

Informacje ogólne
Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem
nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych
miejscach.

Aby mieć pewność, że oba składniki, białka klejące i trombina, uległy całkowitemu wymieszaniu,
należy bezpośrednio przed użyciem wycisnąć pierwsze krople produktu z igły aplikacyjnej i pozbyć
się ich.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi chirurgicznych, należy zwilżyć je
roztworem soli fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml
roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po
sobie.
Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno
poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania
Roztwór Tisseel i rozwór trombiny zawarte są w gotowej do użycia dwukomorowej strzykawce.
Wyloty dwukomorowej strzykawki zamknięte są wspólnym wieczkiem ochronnym, a każda z komór
zamknięta jest korkiem z gumy silikonowej. Całość umieszczona została w warunkach aseptycznych
w dwóch jałowych workach aluminiowo-plastikowych. Wewnętrzny worek i jego zawartość są
jałowe, chyba że została naruszona integralność zewnętrznej części opakowania.

Gotową do użycia dwukomorową strzykawkę można rozmrażać jedną z poniższych metod:

Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w
temperaturze 33°C – 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować
określony przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą
termometru, a woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się
sterylną łaźnię wodną, należy wyjąć dwukomorową strzykawkę z aluminiowo-plastikowego worka.)
Wieczko ochronne usunąć ze strzykawki dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć
igłę aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)
Przenieść tłok i wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotową do użycia strzykawkę z
worka wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej. Upewnić się, że zawartość
gotowej do użycia strzykawki jest całkowicie zanurzona w wodzie.

Tabela 1: Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do
maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania          (produkt wyjęty z worków aluminiowo-
                                 plastikowych)
           2 ml                      5 minut
           4 ml                      5 minut
           10 ml                     12 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej
Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, gotową do użycia strzykawkę w obu workach ochronnych umieścić w łaźni poza
obszarem sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w wodzie
podczas całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć zewnętrzny
worek i przenieść wewnętrzny worek z gotową do użycia strzykawką i tłokiem do obszaru sterylnego.

Tabela 2: Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w niesterylnej łaźni wodnej w
temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania
                         (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)
            2 ml                     30 minut
            4 ml                     40 minut
           10 ml                     80 minut


3) Rozmrażanie w inkubatorze
Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od
33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano poniżej w tabeli 3. Dane odnoszą się do
produktu w aluminiowo-plastikowych workach.

Tabela 3: Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania
                         (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)
            2 ml                     40 minut
            4 ml                     85 minut
           10 ml                    105 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)
Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas
rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w
temperaturze pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo
ogrzać w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w
inkubatorze został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej (= TP) i następnie dodatkowego
ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                                Czas ogrzewania w temperaturze
                  Czas rozmrażania w
                                  33-37°C w inkubatorze po
                 temperaturze pokojowej
   Wielkość opakowania                     rozmrożeniu w TP (produkt w
                  (produkt w workach
                                   workach aluminiowo-
                 aluminiowo-plastikowych)
                                     plastikowych)
       2 ml       60 minut            +      15 minut
       4 ml       110 minut            +      25 minut
       10 ml       160 minut            +      35 minut

Uwaga:     Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!
        Nie poddawać TISSEEL działaniu mikrofal.
        Po rozmrożeniu, pod żadnym warunkiem nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie
        produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu
Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), TISSEEL może być przechowywany w
temperaturze od 33°C do 37°C przez nie więcej niż 12 godzin.

Produkt rozmrożony w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, można przechowywać w
kontrolowanej temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) do 72 godzin. Jeśli TISSEEL nie
zostanie zużyty w ciągu 72 godzin po rozmrożeniu, należy go wyrzucić.

Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem
Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego,
należy ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie
wolno stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed
zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz
zmiany barwy lub jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystąpienia jednej z
powyższych sytuacji, roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać
zestalonego żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania
zimnego łańcucha przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie
wolno pod żadnym warunkiem zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować dwukomorowej strzykawki z plastikowego worka aż do momentu użycia. Wieczko
ochronne usunąć z dwukomorowej strzykawki dopiero bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL
stosować tylko po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym
personelem pielęgniarskim lub lekarzem.
Podawanie
W celu nałożenia kleju, połączyć dwukomorową gotową do użycia strzykawkę wypełnioną roztworem
białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym
zestawie przyrządów. Wspólny tłok dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki zapewnia
podawanie do łącznika jednakowych objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w
igle aplikacyjnej i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi
•  Połączyć wyloty dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki z łącznikiem, upewniając się, że
  są odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do gotowej
  do użycia dwukomorowej strzykawki. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać
  łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, zestaw może być w dalszym ciągu
  stosowany, jeśli zwróci się uwagę, żeby połączenie było trwałe i szczelne.
•  Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.
  Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, przed rozpoczęciem właściwego
  nakładania kleju, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zatkanie igły.
•  Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub
  powierzchnie, które mają być sklejone.

Uwaga:     Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec
        natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić
        na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są
        ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.
        Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku
        sekund – z uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

        Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych
        przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało
        inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno
        dostępne powierzchnie. Stosując tego rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać
        instrukcji ich obsługi.

        Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą
        polimeryzację.

        Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem
        TISSEEL.
        Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu,
        jako nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

        Podczas nakładania produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego, musi być
        stosowane jedynie ciśnienie mieszczące się w zakresie zalecanym przez producenta
        urządzenia rozpylającego oraz ostrzega się przed aplikacją natryskową TISSEEL przy
        użyciu urządzeń innych producentów i niedopuszczonych do stosowania z produktem
        TISSEEL. Nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż zalecana przez producenta
        urządzenia rozpylającego. Podczas rozpylania produktu TISSEEL, należy monitorować
        zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia
        CO2, ze względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze
        lub gaz.

        W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub
        brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego.
        Dalsze informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.


Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników
służby zdrowia (opakowanie: System Dwustrzykawkowy):

Informacje ogólne
Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem
nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych
miejscach.

Aby mieć pewność, że oba składniki, białka klejące i trombina, uległy całkowitemu wymieszaniu,
należy bezpośrednio przed użyciem wycisnąć pierwsze krople produktu z igły aplikacyjnej i pozbyć
się ich.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi chirurgicznych, należy zwilżyć je
roztworem soli fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml
roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po
sobie.
Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno
poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania
Roztwór Tisseel i rozwór trombiny zawarte są w dwóch osobnych gotowych do użycia strzykawkach.
Każda ze strzykawek jest zaopatrzona w polipropylenowy tłok z pierścieniem uszczelniającym oraz
wylotem zamkniętym wieczkiem ochronnym. W celu zastosowania wspólnego tłoka, strzykawki są
przymocowane do uchwytu dwustrzykawkowego. Sprzęt jest opakowany z zastosowaniem warunków
aseptycznych w dwa jałowe przezroczyste worki plastikowe. Wewnętrzny worek i jego zawartość są
jałowe, chyba że została naruszona integralność worka zewnętrznego.
System Dwustrzykawkowy można rozmrażać jedną z poniższych metod:

Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w
temperaturze 33°C – 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować
określony przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą
termometru, a woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się
sterylną łaźnię wodną, należy wyjąć System Dwustrzykawkowy z plastikowego worka). Wieczka
ochronne usunąć ze strzykawek dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć igłę
aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)
Przenieść wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotowy do użycia System
Dwustrzykawkowy z worka wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej.
Upewnić się, że zawartość gotowego do użycia Systemu Dwustrzykawkowego jest całkowicie
zanurzona w wodzie.

Tabela 1: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w
temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania
                           (produkt wyjęty z worków plastikowych)
            2 ml                     8 minut
            4 ml                     9 minut
           10 ml                     13 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej
Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, pozostawić System Dwustrzykawkowy w obu workach ochronnych i umieścić w łaźni
poza obszarem sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w
wodzie podczas całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć
zewnętrzny worek i przenieść wewnętrzny worek z Systemem Dwustrzykawkowym do obszaru
sterylnego.

Tabela 2: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w
niesterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania
                            (produkt w workach plastikowych)
            2 ml                     31 minut
            4 ml                     46 minut
           10 ml                    64 minuty


3) Rozmrażanie w inkubatorze
Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od
33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano poniżej w tabeli 3. Dane odnoszą się do
produktu w dwóch plastikowych workach.
Tabela 3: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze
od 33°C do maksimum 37°C

                             Czas rozmrażania i ogrzewania
       Wielkość opakowania
                            (produkt w workach plastikowych)
            2 ml                    62 minuty
            4 ml                     77 minut
           10 ml                    114 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)
Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas
rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w
temperaturze pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo
ogrzać w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w
inkubatorze został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej
(= TP) i następnie dodatkowego ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C
do maksimum 37°C

                  Czas rozmrażania w     Czas ogrzewania w temperaturze
                 temperaturze pokojowej      33-37°C w inkubatorze po
   Wielkość opakowania
                  (produkt w workach      rozmrożeniu w TP (produkt w
                    plastikowych)        workach plastikowych)
       2 ml       82 minuty        +       28 minut
       4 ml       117 minut        +       30 minut
       10 ml       167 minut        +       44 minuty

Uwaga:     Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!
        Nie poddawać TISSEEL dzialaniu mikrofal. Po rozmrożeniu, pod żadnym
        warunkiem, nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu
Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), TISSEEL może być przechowywany w
temperaturze od 33°C do 37°C przez nie więcej niż 12 godzin.

Produkt rozmrożony w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, można przechowywać w
kontrolowanej temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) do 72 godzin. Jeśli TISSEEL nie
zostanie zużyty w ciągu 72 godzin po rozmrożeniu, należy go wyrzucić.

Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem
Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego,
należy ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie
wolno stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed
zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz
zmiany barwy lub jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystapienia jednej z
powyższych sytuacji, roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać
zestalonego żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania
zimnego łańcucha przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie
wolno pod żadnym warunkiem zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować Systemu Dwustrzykawkowego z plastikowego worka aż do momentu użycia. Wieczko
ochronne usunąć ze strzykawek dopiero bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL stosować tylko
po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym
personelem pielęgniarskim lub lekarzem.

Podawanie
W celu nałożenia kleju, połączyć dwie strzykawki jednorazowego użycia wypełnione roztworem
białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym
zestawie przyrządów (DUPLOJECT COMBI). Wspólny tłok uchwytu dwustrzykawkowego
DUPLOJECT zapewnia podawanie jednakowych objętości przez łącznik do igły aplikacyjnej, gdzie
zostają zmieszane i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi Systemu Dwustrzykawkowego
                    Strzykawka
  Igła aplikacyjna
                       Uchwyt dwustrzykawkowy
                       DUPLOJECT

              Element łączący•   Połączyć wyloty Systemu Dwustrzykawkowego z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio
   zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do uchwytu
   dwustrzykawkowego DUPLOJECT. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać
   łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, system może być w dalszym ciągu
   stosowany, jeśli zwróci się uwagę, żeby połączenie było trwałe i szczelne.
•   Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.
   Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej przed rozpoczęciem właściwego
   nakładania kleju, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zatkanie igły.
•   Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub
   powierzchnie, które mają być sklejone.

Uwaga:      Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec
         natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić
         na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są
         ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.
        Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku
        sekund – z uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

        Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych
        przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało
        inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno
        dostępne powierzchnie. Stosując tego rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać
        instrukcji ich obsługi.

        Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą
        polimeryzację.

        Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem
        TISSEEL.

        Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu,
        jako nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

        Podczas nakładania produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego, musi być
        stosowane jedynie ciśnienie mieszczące się w zakresie zalecanym przez producenta
        urządzenia rozpylającego oraz ostrzega się przed aplikacją natryskową TISSEEL przy
        użyciu urządzeń innych producentów i niedopuszczonych do stosowania z produktem
        TISSEEL. Nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż zalecana przez producenta
        urządzenia rozpylającego. Podczas rozpylania produktu TISSEEL, należy monitorować
        zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia
        CO2, ze względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze
        lub gaz.

        W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub
        brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego.
        Dalsze informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.

        
                         CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TISSEEL – Roztwory do sporządzania kleju do tkanek


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające)        91 mg 1 /ml
Aprotynina (syntetyczna)                  3000 KIU 2 /ml

Substancje pomocnicze:
Polisorbat 80                         0,6 – 1,9 mg/ml

Składnik 2: Roztwór Trombiny

Trombina ludzka                       500 j.m. 3 /ml
Wapnia chlorek                       40 μmol/ml

1, 2 lub 5 ml głęboko mrożonego roztworu białek klejących (z aprotyniną syntetyczną) i 1, 2 lub 5 ml
głęboko mrożonego roztworu trombiny (z wapnia chlorkiem), po połączeniu dostarcza 2, 4 lub 10 ml
roztworu gotowego do użycia kleju do tkanek.

Po zmieszaniu                   1 ml       2 ml      4 ml       10 ml
Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki                 45,5 mg     91 mg      182 mg      455 mg
(jako białko wykrzepiające)
Aprotynina syntetyczna              1500 KIU     3000 KIU    6000 KIU     15000 KIU
Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina ludzka                  250 j.m.     500 j.m.    1000 j.m.    2500 j.m.
Wapnia chlorek                  20 μmol     40 μmol     80 μmol     200 μmol

TISSEEL zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6 – 5
j.m./ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
  Zawarte w całkowitym stężeniu białka 96 - 125 mg/ml
2
  1 EPU (European Pharmacopoeia Unit, jednostka Farmakopei Europejskiej) odpowiada 1800 KIU (Kallidinogenase
  Inactivator Unit, jednostka inaktywatora kalidynogenazy)
3
  Aktywność trombiny jest obliczana przy użyciu aktualnego międzynarodowego wzorca WHO dla trombiny.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwory do sporządzenia kleju do tkanek.

Głęboko mrożone
W postaci głęboko zamrożonej: bezbarwne lub bladożółte, opalizujące zamrożone roztwory.
Po rozmrożeniu: bezbarwne lub bladożółte płyny.


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne (patrz punkt 5.1):
• dla poprawienia hemostazy;
• jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie ran lub jako materiał uszczelniający szew w chirurgii naczyniowej, w
  zespoleniach przewodu pokarmowego, w neurochirurgii oraz w zabiegach operacyjnych, w których może
  dojść do kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym lub oponą twardą (np. zabiegi otorynolaryngologiczne,
  okulistyczne lub zabiegi na kręgosłupie);
• jako klej tkankowy ułatwiający umocowanie oddzielonych tkanek (np. płatów tkanki, przeszczepów,
  przeszczepów skóry niepełnej grubości, [przeszczepów siatkowych]).

Skuteczność preparatu potwierdzono również u chorych otrzymujących heparynę.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

TISSEEL może być stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy lub lekarzy
chirurgów z odpowiednim doświadczeniem.

Dawkowanie
Ilość oraz częstotliwość nakładania TISSEEL należy zawsze dostosować do potrzeb wynikających ze
stanu klinicznego pacjenta.

Dawka, której należy użyć, zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego,
wielkości klejonej powierzchni oraz wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji.

Nakładanie produktu musi być ustalone indywidualnie przez lekarza wykonującego zabieg. W badaniach
klinicznych, indywidualnie dobrane dawki wynosiły zwykle od 4 do 20 ml. W niektórych zabiegach (np.
w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych ran oparzeniowych) konieczne
może być zastosowanie większych objętości.

Wstępna ilość produktu nałożona na wybraną okolicę ciała lub docelową powierzchnię klejoną powinna
wystarczyć do całkowitego pokrycia docelowego obszaru. W razie konieczności, nakładanie produktu
można powtórzyć. Należy jednak unikać powtórnej aplikacji na istniejącą już warstwę
spolimeryzowanego produktu TISSEEL, ponieważ TISSEEL nie będzie łączył się ze spolimeryzowaną
warstwą.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml
roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.
Gdy TISSEEL jest stosowany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia
odpowiednio większych powierzchni, zależnie od specyficznych wskazań i indywidualnego przypadku.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju do
tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu u pacjentów pediatrycznych.

Sposób i droga podawania
Na zmianę chorobową.
Przed nałożeniem należy jak najdokładniej osuszyć powierzchnię.
Roztwory należy przygotować w sposób opisany w punkcie 6.6.
W przypadku zabiegów chirurgicznych wymagających niewielkich objętości kleju do tkanek, zaleca się
wypuścić i usunąć pierwsze kilka kropli produktu.

4.3 Przeciwwskazania

TISSEEL nie może być stosowany jako jedyny środek do leczenia masywnych i intensywnych krwawień
tętniczych lub żylnych.

TISSEEL nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany operacyjnej.

TISSEEL nie wolno stosować donaczyniowo. Podanie donaczyniowe może prowadzić do zagrażających życiu
stanów zakrzepowo-zatorowych.

Nie wolno stosować TISSEEL w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek z
substancji pomocniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować tylko na zmianę chorobową. Nie podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego podania preparatu do światła naczynia mogą wystąpić zagrażające życiu
powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego gazu.
  • Każde zastosowanie sprężonego gazu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatoru spowodowanego
    przez powietrze lub gaz, pęknięciem tkanki lub uwięźnięciem sprężonego gazu, które mogą
    zagrażać życiu.
  • Nie wolno stosować TISSEEL z systemem Easy Spray/Spray Set w zamkniętych przestrzeniach
    ciała.
  • TISSEEL należy rozpylać jedynie na miejsca aplikacji, które są widoczne.
  • TISSEEL należy nakładać w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu
    może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany.
  • Przy zastosowaniu urządzeń ciśnieniowych z regulatorem ciśnienia do podania produktu
    TISSEEL odnotowano przypadek zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz. Przypadek ten
    wydaje się być związany z użyciem urządzenia rozpylającego przy zastosowaniu ciśnienia
    wyższego niż zalecane i w bliskiej odległości od powierzchni tkanki.
    Podczas nakładania produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego, zastosowane
    ciśnienie powinno mieścić się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia rozpylającego a
    użytkownik jest ostrzeżony, aby nie stosować aplikacji natryskowej produktu TISSEEL przy
    użyciu urządzeń innych producentów i niedopuszczonych do stosowania z produktem TISSEEL.
    W przypadku braku szczególnych zaleceń, ciśnienie nie powinno przekraczać 1,4-1,7 bara. W
    przypadku braku szczególnych zaleceń, nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż 10-15 cm
    od powierzchni tkanki. Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany
    ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia CO2, ze względu na
    możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz.

Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem
nałożenia produktu są dostatecznie zabezpieczone/osłonięte, aby uniknąć złączenia tkanek w
niepożądanych miejscach.

Jeżeli kleje fibrynowe są nakładane w zamkniętych obszarach, np. mózgu lub rdzeniu kręgowym, należy
uwzględnić ryzyko komplikacji związanych z kompresją.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu
trombiny, należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły
aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Tak jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości
typu alergicznego.
Podanie donaczyniowe podatnym pacjentom może zwiększyć prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej
reakcji nadwrażliwości.

Nadwrażliwość oraz reakcje anafilaktyczne (również śmiertelne, w tym szok anafilaktyczny) były
zgłaszane przy stosowaniu TISSEEL. Do objawów nadwrażliwości należą między innymi pokrzywka,
pokrzywka uogólniona, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać
stosowanie preparatu i podjąć środki ratunkowe zgodne z obowiązującymi zasadami leczenia wstrząsu.
Pozostały produkt należy usunąć z miejsca podania.

TISSEEL zawiera białko syntetyczne (aprotyninę). Nawet w przypadku ściśle miejscowego stosowania
preparatu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej, związane z zawartością aprotyniny. Ryzyko
to wydaje się większe w przypadku, gdy u pacjenta stosowano wcześniej preparat z aprotyniną, nawet jeśli
uprzednio było to dobrze tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii choroby pacjenta
informacje dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę.

Ponieważ syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie
rozważyć zastosowanie TISSEEL u pacjentów z alergią na białka bydlęce.

W dwóch retrospektywnych, nierandomizowanych badaniach w zabiegach pomostowania aortalno-
wieńcowego pacjenci, u których zastosowano klej tkankowy wykazywali znamienny statystycznie wzrost
ryzyka śmiertelności. Ponieważ badania te nie pozwalają na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego,
nie można wykluczyć, że to zwiększone ryzyko związane było z użyciem u pacjentów kleju TISSEEL.
Dlatego też, należy zachować szczególną ostrożność, aby unikać nieumyślnego podania produktu
donaczyniowo.

Należy bezwzględnie unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powikłań zakrzepowo-
zatorowych w obszarze tętnicy ocznej.

Wstrzyknięcie TISSEEL do tkanki wiąże się z ryzykiem miejscowego uszkodzenia tkanki.
TISSEEL należy nakładać wyłącznie w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu
może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany.

Polisorbat 80 może wywoływać ograniczone miejscowo reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie
skóry.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych
otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe
poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do
procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie
wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych
otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz
innych patogenów.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV oraz
HCV, a także bezotoczkowego wirusa HAV.

Środki te mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec niektórych bezotoczkowych wirusów, takich
jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu)
oraz dla osób z niedoborem odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. z niedokrwistością
hemolityczną).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym zastosowaniu u pacjenta produktu TISSEEL
odnotować nazwę i numer serii produktu w celu udokumentowania związku między pacjentem a daną
serią produktu.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL (patrz
punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Podobnie, jak inne porównywalne preparaty lub
roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod wpływem roztworów zawierających alkohol,
jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające). Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej
oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

4.6 Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania klejów fibrynowych/środków hemostatycznych u kobiet ciężarnych lub
karmiących piersią nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Badania na zwierzętach
są niewystarczające, aby ocenić wpływ na reprodukcję, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i
rozwój około- i postnatalny.

Z tego względu produkt może być stosowany u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wyłącznie, gdy jest to
wyraźnie konieczne.

Informacje dotyczące zakażenia parwowirusem B 19, patrz punkt 4.4

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu
Nie dotyczy.

4.8 Działania niepożądane

U pacjentów, u których zastosowano kleje fibrynowe/środki hemostatyczne, w rzadkich przypadkach
mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (takie jak: obrzęk naczynioruchowy,
pieczenie i uczucie kłucia w miejscu podania, bradykardia, skurcz oskrzeli, dreszcze, trudności w
oddychaniu, przejściowy rumień (nagłe zaczerwienienie twarzy), uogólniona pokrzywka, ból głowy,
pokrzywka, niedociśnienie, senność, nudności, świąd, niepokój, tachykardia, uczucie ucisku w klatce
piersiowej, dzwonienie w uszach, wymioty oraz świszczący oddech).

W pojedynczych przypadkach reakcje te nasiliły się prowadząc do ciężkich reakcji anafilaktycznych.
Reakcje takie mogą być obserwowane, szczególnie przy powtarzanym użyciu preparatu lub przy
stosowaniu go u pacjentów uczulonych na aprotyninę (patrz punkt 4.4) bądź na którykolwiek z
pozostałych składników produktu.

Każde kolejne zastosowanie TISSEEL lub ogólne podanie aprotyniny może wywołać ciężkie reakcje
anafilaktyczne, nawet, jeśli TISSEEL był dotąd dobrze tolerowany podczas powtarzanych podań.

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciw składnikom kleju fibrynowego/środków
hemostatycznych.

Niezamierzone podanie do światła naczynia może prowadzić do incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz
zespołu DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe). Istnieje również ryzyko wystąpienia reakcji
anafilaktycznej (patrz punkt 4.4).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Przedstawione w tym punkcie działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń z badań klinicznych
oceniających bezpieczeństwo i skuteczność produktu TISSEEL oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu
klejów fibrynowych firmy Baxter.
W badaniach tych TISSEEL był podawany w celu poprawy hemostazy w zabiegach kardiologicznych,
naczyniowych oraz całkowitej wymiany stawu biodrowego oraz w operacjach wątroby i śledziony.
Pozostałe badania kliniczne dotyczyły uszczelniania naczyń limfatycznych u pacjentów poddawanych
usunięciu pachowego węzła chłonnego, uszczelniania zespolenia okrężnicy i uszczelniania opony twardej
dołu tylnego czaszki. W sumie w tych badaniach kleje fibrynowe firmy Baxter zostały zastosowane u
1119 pacjentów.

Bardzo często (≥ 1/10)
Często (≥ 1/100 do < 1/10)
Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)
Rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko (< 1/10000)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów    Określenie wg. MedDRA                  Częstość
i narządów (SOC)
Zakażenia i zarażenia    Pooperacyjne zakażenie rany               Często
pasożytnicze
Zaburzenia krwi i układu  Wzrost D-dimeru fibryny                Niezbyt często
chłonnego
               Wzrost produktów degradacji fibryny         Niezbyt często

Zaburzenia układu      Reakcje nadwrażliwości*                Nieznana
immunologicznego
               Reakcje anafilaktyczne*                Nieznana
               Szok anafilaktyczny*                  Nieznana
               Parestezje                       Nieznana
               Skurcz oskrzeli                    Nieznany
               Świszczący oddech                   Nieznana
               Świąd                         Nieznana
               Rumień                         Nieznana

Zaburzenia układu      Zaburzenia czucia                    Często
nerwowego
Zaburzenia serca       Bradykardia                      Nieznana

               Tachykardia                      Nieznana
Zaburzenia naczyniowe    Zakrzepica żyły pachowej**               Często
               Niedociśnienie                     Rzadko
               Krwiak (NOS)                      Nieznana
               Zator tętniczy                     Nieznana
               Zator tętnicy mózgowej                 Nieznana
               Zawał mózgu **                     Nieznana
Zaburzenia układu      Duszność                        Nieznana
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
Zaburzenia żołądka i jelit  Nudności                       Niezbyt często
               Niedrożność jelit                   Nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki  Wysypka                         Często
podskórnej
               Pokrzywka                       Nieznana
               Zaburzenie gojenia                   Nieznana
Zaburzenia mięśniowo-    Ból w kończynie                     Często
szkieletowe i tkanki
łącznej
Zaburzenia ogólne i stany  Ból związany z zabiegiem               Niezbyt często
w miejscu podania
               Ból                           Często
               Podwyższona temperatura ciała              Często
               Zaczerwienienie                    Nieznana
               Obrzęk                         Nieznana
Urazy, zatrucia i      Miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego      Bardzo często
powikłania po zabiegach
                Obrzęk naczynioruchowy                Nieznana
* reakcje anafilaktyczne i szok anafilaktyczny obejmowały przypadki śmiertelne.
** jako wynik podania donaczyniowego do zatoki skalistej górnej.
Reakcje klasy
Inne działania niepożądane związane z klejami fibrynowymi/hemostatykami obejmują: zator
spowodowany powietrzem lub gazem przy stosowaniu urządzeń ze sprzężonym powietrzem lub gazem; to
działanie wydaje się być powiązane z zastosowaniem urządzenia rozpylającego o wyższym niż zalecane
ciśnieniu oraz w bliższej niż zalecana odległości od powierzchni tkanki. Objawy nadwrażliwości
obejmują: podrażnienie w miejscu podania, dyskomfort w klatce piersiowej, dreszcze, ból głowy, senność,
niepokój i wymioty.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki hemostatyczne do stosowania miejscowego, kod ATC: B02BC; kleje
tkankowe, kod ATC: V03AK

Działanie układu fibrynowego zapoczątkowuje ostatnią fazę fizjologicznego procesu krzepnięcia krwi.
Przemiana fibrynogenu w fibrynę następuje w wyniku rozkładu fibrynogenu do monomerów fibryny i
fibrynopeptydów. Monomery fibryny ulegają agregacji, tworząc skrzep fibrynowy. Czynnik XIIIa, który
powstaje z czynnika XIII przy współudziale trombiny i jonów wapnia, stabilizuje skrzep poprzez
tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy włóknami fibryny.

W czasie procesu gojenia się rany plazmina indukuje zwiększoną aktywność fibrynolityczną, co
zapoczątkowuje rozkład fibryny do produktów degradacji fibryny. Proteolityczny rozkład fibryny
hamowany jest przez substancje antyfibrynolityczne. W TISSEEL zawarta jest aprotynina, która jako
substancja antyfibrynolityczna ma zapobiegać przedwczesnej degradacji skrzepu.

W celu udowodnienia skuteczności działania przeprowadzono badania in vivo w czterech zwierzęcych
modelach doświadczalnych imitujących jak najdokładniej sytuacje u pacjentów. TISSEEL wykazał
skuteczność w zakresie hemostazy pierwotnej i wtórnej oraz w gojeniu ran.

Właściwości TISSEEL w stosunku do preparatów z jednokrotną inaktywacją wirusów oceniane były w
prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, prowadzonym metodą grup
równoległych z podwójną ślepą próbą u 317 pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z
krążeniem pozaustrojowym i sternotomią pośrodkową. W przypadku, gdy nie udało się uzyskać
hemostazy za pomocą konwencjonalnych metod chirurgicznych, u pacjentów stosowano TISSEEL lub
produkt kontrolny. Celem było uzyskanie hemostazy w ciągu 5 minut od podania i utrzymanie jej do
momentu chirurgicznego zamknięcia rany.

Wynik w oparciu o jednostronny przedział ufności 97,5% wskazuje, że u pacjentów, u których zabieg się
powiódł, TISSEEL (z dwukrotną inaktywacją wirusów) nie był gorszy niż wcześniejsze preparaty (z
jednokrotną inaktywacją wirusów).

     Hemostaza w ciągu 5 minut i utrzymująca się do chirurgicznego zamknięcia rany
                  TISSEEL               Klej tkankowy
            (dwukrotna inaktywacja wirusów)   (jednokrotna inaktywacja wirusów)
Na początku leczenia      127/144 (88,2%)            129/144 (89,6%)
Po analizie protokołu        108/123 (87,8%)            122/135 (90,4%)

Nie stwierdzono różnic w stosunku do grup kontrolnych, które nie otrzymywały TISSEEL, w badaniu
dotyczącym zabiegu wymiany stawu biodrowego w zakresie pooperacyjnej utraty krwi po zastąpieniu
stawu, ani w badaniu dotyczącym usunięcia pachowego węzła chłonnego - w zakresie czasu drenażu po
usunięciu pachowego węzła chłonnego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

TISSEEL wskazany jest wyłącznie do stosowania na zmianę chorobową. Przeciwwskazane jest podawanie
preparatu donaczyniowo. Z tego powodu nie przeprowadzono u ludzi badań farmakokinetycznych preparatu po
podaniu dożylnym.

Nie przeprowadzano badań farmakokinetycznych u różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych.

Kleje fibrynowe/środki hemostatyczne metabolizowane są w taki sam sposób jak endogenna fibryna – w
procesie fibrynolizy i fagocytozy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z uwagi na właściwości oraz specjalny sposób aplikacji (zwykle podanie jednorazowe, w wyjątkowych
przypadkach powtarzane podanie kilku mililitrów) i mechanizm działania (działanie miejscowe bez efektu
ogólnoustrojowego lub dystrybucji do innych narządów i tkanek), nie ma danych przedklinicznych
dotyczących ostrej, podostrej lub przewlekłej toksyczności preparatu TISSEEL oraz jego działania
rakotwórczego, toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój ani działania stymulującego układ
immunologiczny.

Badania toksyczności pojedynczej dawki u szczurów i królików nie wykazały toksyczności ostrej
TISSEEL. Ponadto, w odpowiednich testach in vitro nie stwierdzono działania mutagennego. Roztwór
białek klejących był także dobrze tolerowany w hodowlach ludzkich fibroblastów in vitro, wykazując
znakomitą zgodność komórkową i brak efektu cytotoksycznego. W oparciu o szczegółowy przegląd
literatury, można wykluczyć jakikolwiek wpływ resztkowej zawartości odczynników S/D na TISSEEL.


6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Składnik 1: Roztwór białek klejących:
                    Albumina ludzka
                    L-Histydyna
                    Amid kwasu nikotynowego
                    Sodu cytrynian dwuwodny
                    Polisorbat 80 (Tween 80)
                    Woda do wstrzykiwań

Składnik 2: Roztwór trombiny:      Albumina ludzka
                    Sodu chlorek
                    Woda do wstrzykiwań
6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL, ponieważ
niskie pH wpływa na aktywność trombiny.

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, za wyjątkiem tych
wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

Dwa lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i transportować w stanie zamrożonym (w temperaturze ≤ -20°C). Ciąg przechowywania w
warunkach chłodniczych nie może zostać przerwany aż do momentu użycia.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt w nieotwartym opakowaniu i rozmrożony w temperaturze do 25°C można przechowywać w
temperaturze nieprzekraczającej 25°C do 72 godzin. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty w ciągu 72 godzin
po rozmrożeniu, TISSEEL należy wyrzucić.

Po rozmrożeniu roztworu nie wolno pod żadnym względem ponownie zamrażać ani umieszczać w
lodówce.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Roztwór białek klejących i rozwór trombiny dostarczane są w gotowej do użycia dwukomorowej
strzykawce jednorazowego użytku wykonanej z polipropylenu, z kapturkiem zamykającym, w worku.


Produkt jest dostępny w jednym z następujących opakowań:
  1.     Strzykawka AST („Advanced Syringe Technology”) dwukomorowa strzykawka
    wykonana z polipropylenu, do jednorazowego użycia, zamykana wieczkiem.


    lub
  2.     System Dwustrzykawkowy (DSS, Duo Syringe System), dwie pojedyncze strzykawki
    wykonane z polipropylenu, przymocowane do uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT
    (uchwyt dwóch strzykawek), każda zamykana wieczkiem.


Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania ze strzykawką AST
  - 1 gotowa do użycia dwukomorowa strzykawka wypełniona 1 ml, 2 ml lub 5 ml głęboko
    mrożonego roztworu białek klejących (z aprotyniną syntetyczną) w jednej komorze i 1 ml, 2ml lub
    5 ml roztworu trombiny w drugiej komorze. Każda komora zamknięta jest korkiem z gumy
    silikonowej. Produkt jest pakowany w dwa sterylne worki aluminiowo- plastikowe.
   -  1 zestaw jałowych przyrządów do aplikacji (= DUO set) składający się z 2 łączników i 4 igieł
     aplikacyjnych (z tępym końcem) oraz 1 podwójnego tłoka strzykawkowego.
lub

Zawartość opakowania z Systemem Dwustrzykawkowym
  - 1 System Dwustrzykawkowy składający się z dwóch strzykawek jednorazowego użycia z tłokiem,
    przymocowanym do uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT. Strzykawka z niebieską skalą
    jest wypełniona 1ml, 2 ml lub 5 ml głęboko mrożonego roztworu białek klejących (z syntetyczną
    aprotyniną) i strzykawka z czarną skalą jest wypełniona 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny.
    Każda ze strzykawek jest zaopatrzona w jeden polipropylenowy tłok z pierścieniem
    uszczelniającym i jest zamknięta wieczkiem. W celu zastosowania wspólnego tłoka, strzykawki są
    przymocowane do uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT. Produkt jest pakowany w dwa
    sterylne worki plastikowe.
  - 1 zestaw przyrządów do aplikacji (=DUPLOJECT COMBI), składający się z 2 łączników i 4 igieł
    aplikacyjnych (z tępym końcem).

Wielkość opakowania:
TISSEEL dostępny jest w następujących wielkościach opakowań 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2 ml +
2 ml) oraz 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

BAXTER oferuje również inne akcesoria przeznaczone do aplikacji produktu.

6.6 Szczegółowe środki dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Informacje ogólne
Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem
nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych
miejscach.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi, należy zwilżyć je roztworem soli
fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml
roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po
sobie.
Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno
poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania
Roztwór białek klejących i rozwór trombiny zawarte są w gotowej do użycia strzykawce. Produkt
pakowny jest w warunkach aseptycznych w dwa jałowe worki. Wewnętrzny worek i jego zawartość są
jałowe, chyba że została naruszona integralność zewnętrznej części opakowania.

Gotową do użycia strzykawkę można rozmrażać jedną z poniższych metod:
Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w temperaturze
33°C – 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować określony
przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą termometru, a
woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się sterylną łaźnię
wodną, należy wyjąć strzykawkę z worka.)
Wieczko ochronne usunąć ze strzykawki dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć igłę
aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)
Przenieść wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotową do użycia strzykawkę z worka
wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej. Upewnić się, że zawartość gotowej do
użycia strzykawki jest całkowicie zanurzona w wodzie.

Tabela 1: Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum
37°C

                          Czas rozmrażania/ i ogrzewania
    Wielkość opakowania           33°C do 37°C Sterylna Łaźnia Wodna
                           Produkt wyjęty z worków
                         AST       System Dwustrzykawkowy
         2 ml              5 minut           8 minut
         4 ml              5 minut           9 minut
        10 ml              12 minut           13 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej
Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, gotową do użycia strzykawkę w obu workach ochronnych umieścić w łaźni poza obszarem
sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w wodzie podczas
całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć zewnętrzny worek i
przenieść wewnętrzny worek z gotową do użycia strzykawką do obszaru sterylnego.

Tabela 2: Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w niesterylnej łaźni wodnej w
temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                              Czas rozmrażania/ogrzewania
    Wielkość opakowania             33°C do 37°C Niesterylna Łaźnia Wodna
                                 Produkt w workach
                           AST           System Dwustrzykawkowy
        2 ml                30 minut              31 minut
        4 ml                40 minut              46 minut
        10 ml                80 minut              64 minuty

3) Rozmrażanie w inkubatorze
Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od
33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano w tabeli 3. Dane odnoszą się do produktu w
workach.
Tabela 3: Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

                            Czas rozmrażania/ogrzewania
   Wielkość opakowania                33°C do 37°C, Inkubator
                              Produkt w workach
                          AST         System Dwustrzykawkowy
        2 ml               40 minut            62 minuty
        4 ml               85 minut            77 minut
        10 ml               105 minut            114 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)
Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas
rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w temperaturze
pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo ogrzać
w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w inkubatorze
został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej (= TP) i następnie dodatkowego
ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

            Czas rozmrażania produktu w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) z
   Wielkość     dodatkowym ogrzewaniem przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze 33°C do
  opakowania                    maksimum37°C
                           Produkt w workach
                     AST             System Dwustrzykawkowy
            Rozmrażanie w     Ogrzewanie w     Rozmrażanie w     Ogrzewanie
            temperaturze     inkubatorze (33-   temperaturze      w
            pokojowej       37°C)        pokojowej       inkubatorze
            (nieprzekraczającej            (nieprzekraczającej (33-37°C)
            25°C)                   25°C)
    2 ml         60 minut       +15 minut    82 minuty        +28 minut
    4 ml        110 minut       +25 minut    117 minut        +30 minut
    10 ml        160 minut       +35 minut    167 minut        +44 minuty

Uwaga:     Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!
        Nie poddawać TISSEEL działaniu mikrofal.
        Po rozmrożeniu, pod żadnym warunkiem nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie
        produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu
Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), TISSEEL może być przechowywany w
temperaturze od 33°C do 37°C przez nie więcej niż 12 godzin.

Produkt rozmrożony w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, można przechowywać w kontrolowanej
temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej +25°C) do 72 godziny. Jeśli TISSEEL nie zostanie zużyty w ciągu
72 godzin po rozmrożeniu, należy go wyrzucić.
Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem
Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego, należy
ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie wolno
stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed zastosowaniem
poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz zmiany barwy lub
jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji,
roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać zestalonego
żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania zimnego łańcucha
przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem
zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować strzykawki z worka aż do momentu użycia. Wieczka ochronne usunąć ze strzykawek dopiero
bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL stosować tylko po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna
konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym personelem
pielęgniarskim lub lekarzem.

Podawanie przy pomocy strzykawki AST
W celu nałożenia kleju, połączyć dwukomorową gotową do użycia strzykawkę wypełnioną roztworem
białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym
zestawie przyrządów. Wspólny tłok dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki zapewnia podawanie
do łącznika jednakowych objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w igle aplikacyjnej
i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi AST:
•   Połączyć wyloty dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki z łącznikiem, upewniając się, że są
   odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do dwukomorowej
   gotowej do użycia strzykawki. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik
   dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, przyrząd może być w dalszym ciągu stosowany,
   ale należy dokładnie upewnić się, że połączenie jest trwałe i szczelne.
•   Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.
   Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to
   spowodować zaczopowanie igły.
•   Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na powierzchnie,
   które mają być sklejone.

lub

Podawanie przy pomocy Systemu Dwustrzykawkowego:
W celu nałożenia kleju, połączyć dwie strzykawki jednorazowego użycia wypełnione roztworem białek
klejących i z roztworem trombiny, z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym zestawie
(DUPLOJECT COMBI). Wspólny tłok uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT zapewnia podawanie
równych objętości obu składników przez łącznik do igły aplikacyjnej, gdzie są mieszane, a następnie
nałożone.

Instrukcja obsługi Systemu Dwustrzykawkowego:
                    Strzykawka
Igła aplikacyjna
                        Uchwyt dwustrzykawkowy
                        DUPLOJECT

              Element łączący
•  Podłączyć wylot Systemu Dwustrzykawkowego z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio
  zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do łącznika dwustrzykawkowego
  DUPLOJECT. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik dodatkowy. Jeśli nie
  ma już dodatkowego łącznika, system może być w dalszym ciągu stosowany jeśli zwróci się uwagę,
  żeby połączenie było trwałe i szczelne.
•  Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.
  Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej przed rozpoczęciem właściwego
  nakładania kleju, gdyż mogłoby to spowodować zatkanie igły.
•  Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na powierzchnie,
  które mają być sklejone.

  Uwaga: Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec
  natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero
  bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są ujścia łącznika, należy
  wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.

  Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund – z
  uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

  Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych przez firmę
  BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało inwazyjnych zabiegach
  chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne powierzchnie. Stosując tego
  rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

  Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą polimeryzację.

  Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako nośnik lub
  do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

Podczas nakładania produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego, należy upewnić się, że
zastosowane ciśnienie mieści się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia rozpylającego. Nie
należy rozpylać z odległości mniejszej niż zalecana przez producenta urządzenia rozpylającego. Podczas
rozpylania produktu TISSEEL, należy monitorować zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz
końcowowydechowego stężenia CO2, ze względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez
powietrze lub gaz.

W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub brzucha, zaleca się
zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze informacje w instrukcji użycia
urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi
przepisami.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
8. NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16255

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2012

          

Inne leki -: