Quetiapine Accord:

Nazwa międzynarodowa:
Quetiapinum
Podmiot odpowiedzialny:
ACCORD HEALTHCARE LTD, WIELKA BRYTANIA
Pozwolenie w Polsce
18457
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ACCORD HEALTHCARE LTD, WIELKA BRYTANIA
CEMELOG BRS LTD, WĘGRY
Postać
tabletki powlekane
Dawka
0,2 g
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
N05AH04
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

             Quetiapine Accord, 25 mg, tabletki powlekane
             Quetiapine Accord, 100 mg, tabletki powlekane
             Quetiapine Accord, 150 mg, tabletki powlekane
             Quetiapine Accord, 200 mg, tabletki powlekane
             Quetiapine Accord, 300 mg, tabletki powlekane
                    (Quetiapinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Quetiapine Accord i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Accord
3.  Jak stosować lek Quetiapine Accord
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Quetiapine Accord
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK QUETIAPINE ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Quetiapine Accord jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków
zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Są to leki stosowane w leczeniu chorób, które mogą być
przyczyną następujących objawów:
  • pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy które nie istnieją; wierzyć w rzeczy, które nie
    są prawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość, lęk, dezorientację, poczucie winy,
    napięcie i depresję,
  • pacjent może być bardzo podekscytowany, podniecony i pobudzony, może wykazywać
    zaburzoną ocenę rzeczywistości, w tym przejawiać zachowania uciążliwe i agresywne,
  • zaburzenia nastroju powodujące u pacjenta poczucie smutku. Pacjent ma poczucie winy,
    depresję, jest pozbawiony energii, odczuwa brak apetytu i nie może spać.

Lekarz może zlecić dalsze przyjmowanie leku Quetiapine Accord, nawet w przypadku poprawy
samopoczucia, w celu zapobiegania nawrotom objawów.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o występowaniu powyższych
objawów oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go,
gdy zauważą, że objawy te nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w jego zachowaniu.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU QUETIAPINE ACCORD

Kiedy nie stosować leku Quetiapine Accord, jeśli:
• pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek
 z pozostałych składników leku Quetiapine Accord (patrz punkt 6).
• pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:
 - inhibitory proteazy, np. nelfinawir (przeciw zakażeniu wirusem HIV),
 - azole (leki przeciwgrzybicze),
 - erytromycyna, klarytromycyna (niektóre leki przeciwbakteryjne).
 - nefazodon (lek przeciwdepresyjny).
Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którykolwiek z tych problemów lub ma jakiekolwiek inne
wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym zanim zastosuje Quetiapine
Accord.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Quetiapine Accord
Leku Quetiapine Accord nie powinni stosować pacjenci w podeszłym wieku z demencją
(obniżenie sprawności umysłowej).
Kwetiapina należy do grupy leków mogacych zwiększać ryzyko udaru mózgu lub, w niektórych
przypadkach, śmierci u osób starszych z demencją.

Przed zastosowaniem leku Quetiapine Accord należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli:
  • u pacjenta lub u kogoś z rodziny pacjenta występuje lub wystąpiła w przeszłości choroba
    serca, np. przyspieszony rytm serca lub wydłużenie odcinka QT na obrazie EKG lub jeśli
    pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą wpływać na rytm serca,
  • u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie tętnicze,
  • u pacjenta stwierdzono przebyty udar mózgu, zwłaszcza jeśli pacjent jest w podeszłym wieku,
  • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,
  • u pacjenta występowały kiedykolwiek napady padaczkowe (drgawki),
  • u pacjenta stwierdzono cukrzycę lub zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę.
    Jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka, lekarz może zlecić wykonanie badania poziomu
    cukru we krwi w trakcie przyjmowania Quetiapine Accord,
  • u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek małą liczbę białych krwinek, co mogło mieć związek lub
    nie ze stosowaniem innych leków,
  • u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie
    leków takich jak ten (leków przeciwpsychotycznych) wiąże się z powstawaniem zakrzepów.

Należy poinformować lekarza w razie wystąpienia:
  • połączenie wysokiej temperatury (gorączki), sztywności mięśni, uczucia splątania, pocenia się
    lub obniżonego poziomu świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem
    neuroleptycznym). Może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna.
  • mimowolnych ruchów, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka,
  • uporczywego uczucia senności. Może to zwiekszać ryzyko przypadkowych urazów (upadki)
    u pacjentów w podeszłym wieku.
  • drgawek, ataków padaczkowych
  • przedłużajacych się i bolesnych erekcji (priapizm)

Wystepowanie tych objawów związne jest z zażywaniem leków tego typu.

Myśli samobójcze lub pogłębienie się stanu depresji.
Pacjenci, u których występuje depresja mogą czasami myśleć o samookaleczeniu lub o popełnieniu
samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków
przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami
później. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli wzrasta u młodych pacjentów. Na podstawie
wyników przeprowadzonych badań klinicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia myśli
lub/i zachowań samobójczych u młodych pacjentów poniżej 25 roku życia cierpiących na depresję.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli o samookaleczeniu lub/i myśli samobójcze należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne może okazać się poinformowanie
znajomych i krewnych o swojej chorobie i jej objawach, oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki
i informowanie, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany
w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosujących lek Quetiapine Accord występował przyrost masy ciała. Należy regularnie
samemu lub z lekarzem kontrolować masę ciała.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ lek może mieć wpływ na działanie innych leków.
Nie należy przyjmować leku Quetiapine Accord, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych
leków:
  • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV,
  • azole (leki przeciwgrzybiczne),
  • erytromycyna lub klarytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),
  • nefazodon (lek antydepresyjny).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje następujące leki:
  • leki stosowane w leczeniu padaczki (jak fenytoina lub karbamazepina),
  • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,
  • ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
  • leki stosowane w leczeniu bezsenności (barbiturany),
  • lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychotycznych (tiorydazyna),
  • leki, które maja wpływ na serce, na przykład leki zaburzające bilans elektrolitów, takie jak leki
    moczopędne lub niektóre antybiotyki.

Przyjmowanie leku Quetiapine Accord może dać pozytywny wynik testu na obecność narkotyków
w moczu dla metadonu lub leków stosowanych w leczeniu depresji zwanych trójpierścieniowymi
lekami antydepresyjnymi, nawet w przypadku nie przyjmowania żadnej z tych substancji. Wyniki
testu należy potwierdzić stosując bardziej specyficzne testy.

Przed przerwaniem przyjmowania któregokolwiek ze stosowanych leków, należy porozumieć się
z lekarzem.

Stosowanie leku Quetiapine Accord z jedzeniem i piciem

Lek Quetiapine Accord może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu.
Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Skojarzone działanie leku Quetiapine Accord
i alkoholu może wywoływać ospałość.
Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego, jeśli pacjent przyjmuje lek Quetiapine Accord.
Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub stara się zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza
prowadzącego, zanim zastosuje lek Quetiapine Accord. Nie należy stosować leku Quetiapine Accord
podczas ciąży, chyba że zostanie to uzgodnione z lekarzem.
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Quetiapine Accord.
U noworodków, których matki stosowały lek Quetiapine Accord w ostatnim trymestrze (ostatnie 3
miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie,
senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie
zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Quetiapine Accord może wywołać u pacjenta senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów
ani obsługiwać maszyn, aż do czasu, kiedy pozna swoją reakcję na stosowany lek.
Jeśli pacjent planuje wizytę w szpitalu należy poinformować personel o przyjmowaniu kwetiapiny.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quetiapine Accord
Lek Quetiapine Accord zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3.  JAK STOSOWAĆ LEK QUETIAPINE ACCORD

Lek Quetiapine Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lekarz ustali dla pacjenta dawkę początkową i może ją stopniowo zwiększać.
Zazwyczaj stosowana dawka mieści się w przedziale od 150 mg do 800 mg na dobę w zależności
od indywidualnej terapii i potrzeb pacjenta.


Lekarz może zalecić przyjmowanie zmniejszonej dawki i zwiększać dawkę powoli u pacjentów:
- w podeszłym wieku
- z chorobami wątroby.
Tabletki należy przyjmować raz dziennie przed snem lub dwa razy dziennie, w zależności od choroby.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.
Nie należy pić soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Quetiapine Accord, ponieważ może to
mieć wpływ na sposób działania leku.
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej.

Dorośli i dzieci poniżej 18 roku życia
Lek Quetiapine Accord nie powinnien być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia.

Pominięcie zastosowania leku Quetiapine Accord
W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją niezwłocznie, chyba że zbliża się czas przyjęcia
kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Accord
Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana, mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie
jak: senność, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca. Należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Przerwanie stosowania leku Quetiapine Accord
W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Quetiapine Accord mogą wystąpić objawy, takie
jak nudności, wymioty, problemy z zasypianiem, bóle głowy, zawroty głowy, biegunka
i rozdrażnienie. Lekarz może zlecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Quetiapine Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać leczenie
lekiem Quetiapine Accord i skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, gdyż
konieczna może być interwencja medyczna:

- myśli samobójcze i pogłębienie depresji,

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 na 100 pacjentów ):
- drgawki lub ataki padaczkowe,
- reakcje alergiczne mogące obejmować powstawanie bąbli skórnych, obrzęków skóry i obrzęków
okolicy ust,
- mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka (późna dyskineza).

Rzadko występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 1000 ):
- zakrzepy żylne, szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które
to zakrzepy mogą się przemieszczać naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce
piersiowej i trudności z oddychaniem,
- połączenie wysokiej temperatury (gorączki), pocenia się, sztywności mięśni, uczucia senności lub
omdlenia, dużego wzrostu ciśnienia krwi lub przyspieszenia rytmu serca (zaburzenia zwanego
złośliwym zespołem neuroleptycznym),
- żółtaczka (żółknięcie skóry i oczu),
- zapalenie wątroby,
- priapizm (przedłużająca się bolesna erekcja).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000
pacjentów):
- nagły obrzęk skóry zwłaszcza w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).
- ciężkie reakcje alergiczne (zwane anafilaksją), które mogą powodować trudności w oddychaniu,
zawroty głowy i zapaść,
- ciężka wysypka, która może szybko się rozwijać . Objawy mogą obejmować zaczerwienienie,
pęcherze lub złuszczanie skóry, z możliwością pojawienia się pęcherzy w jamie ustnej i nosowej.

Pozostałe działania niepożądane, które mogą wystąpić:
Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy i suchość w ustach, niedokrwistość
(anemia)
- senność (objaw ten ustępuje po pewnym czasie stosowania leku)(może prowadzić do upadków),
- objawy odstawienia (objawy występujące po przerwaniu przyjmowania leku Quetiapine Accord):
bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość, objawy te zwykle
ustępują po 1. tygodniu od przyjęcia ostatniej dawki,
- zwiększenie masy ciała.

Często występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 do 10 pacjentów ):
- przyspieszenie rytmu serca,
- uczucie kołatania serca, arytmia
- zaparcia, rozstrój żołądka (niestrawność),
 - uczucie osłabienia,
- obrzęk rąk i nóg,
- spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po przyjęciu pozycji pionowej. Może to być przyczyną
zawrotów głowy i omdleń, co może prowadzić do upadków,
 - podwyższony poziom cukru we krwi,
 - niewyraźne widzenie,
 - nieprawidłowe ruchy mięśni. Należą do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucie
niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu,
 - niezwykłe sny i koszmary senne,
 - zwiększone uczucie głodu,
- uczucie rozdrażnienia,
- zaburzenia mowy,
- skrócony oddech,
- wymioty (głównie u pacjentów w podeszłym wieku),
 - gorączka
- omdlenia
- nieżyt nosa

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 na 100 pacjentów ):
- omdlenia (mogą prowadzić do upadków),
- nieprzyjemne odczucia w nogach i (lub) zespół niespokojnych nóg,
- trudności z przełykaniem,
- zaburzenia seksualne,
- zatkany nos,
- rozwój cukrzycy,
- zmiany elektrycznej aktywności serca rejestrowane na EKG (wydłużenie odcinka QT),
- spowolnienie rytmu serca na początku leczenia, które może być wywołane niskim ciśnieniem krwi i
omdleniem.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 1000 ):
- zaburzenia mięsiaczkowania,
- chodzenie, mówienie, jedzenie oraz wykonywanie innych czynności w trakcie snu,
- obniżona temperatura ciała (hipotermia)
- obrzęk piersi oraz nieoczekiwana produkcja mleka (mlekotok)
- zapalenie trzustki, któremu towarzyszy ciężki ból jamy brzusznej i pleców

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000
pacjentów):
- wysoki poziom cukru we krwi lub nasilenie istniejącej wcześniej cukrzycy,
- niewłaściwe wydzielanie hormonu kontrolującego objętość wydalanego moczu
- rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- wysypka skóry z nieregularnymi czerwonymi plamkami (rumień wielopostaciowy)
Grupa leków, do których należy Quetiapine Accord, może powodować zaburzenia rytmu serca, które
mogą być ciężkie, a w niektórych przypadkach mogą powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się wyłącznie w wynikach badań krwi. Do działań tych
należą: zwiększenie ilości niektórych tłuszczów (trójglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub cukru
we krwi oraz zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi (w tym czerwone krwinki),
spadek ilości sodu, zmiany w poziomie hormonów tarczycy we krwi, wzrost stężenia enzymów
wątrobowych, wzrost stężenia kinazy kreatynowej (hormon występujący w mięśniach) oraz
prolaktyny we krwi.
Wzrost stężenia prolaktyny we krwi może w rzadkich przypadkach prowadzić do:
- (zarówno u kobiet jak i u mężczyzn) obrzęku piersi oraz niespodziewanej produkcji mleka,
- (u kobiet) zatrzymania miesiączki lub nieregularnych miesiączek.

Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dzieci i młodzież
Takie same działania niepożądane, jak u osób dorosłych, mogą również występować u dzieci
i młodzieży.

Działania niepożądane obserwowane tylko u dzieci i młodzieży.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- wzrost ciśnienia krwi.

Poniżej wymienione działania niepożądane występowały z większą częstotliwością u dzieci
i młodzieży niż u dorosłych:

Wzrost stężenia prolaktyny we krwi może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do:
- obrzęku piersi oraz niespodziewanej produkcji mleka zarówno u chłopców, jaki i u dziewczynek,
- u dziewczynek może dojść do zatrzymania miesiączki lub może ona występować nieregularnie.
- zwiększony apetyt
- nieprawidłowe ruchy mięśni. Należą do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucie
niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}
e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK QUETIAPINE ACCORD

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Quetiapine Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym
pudełku i na blistrze po: EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych śrdoków ostrozności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6.  INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Quetiapine Accord
- Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka powlekana zawiera 25, 100, 150, 200 lub 300
mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).

- Ponadto lek zawiera:
Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, magnezu stearynian,
karboksymetyloskrobia sodowa (typA), wapnia wodorofosforan dwuwodny

Otoczka:
25 mg
Opadry pink (03B84929):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)

100 mg
Opadry yellow (03B52117):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)

150 mg
Opadry yellow (03B82929):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)

200 mg, 300mg:
Hypromeloza
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)


Jak wygląda lek Quetiapine Accord i co zawiera opakowanie
25 mg: różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.
100mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.
150 mg: blado-żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.
200 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu
stronach.
300 mg: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki w kształcie kapsułki
z wytłoczoną liczbą „300” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/Aluminium.
Opakowanie może zawierać: 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych
w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow HA1 4HF
Middlesex
Wielka Brytania
Wytwórca:
Cemelog BRS
H2040 Budaörs
Vasút u. 2
Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju    Nazwa produktu leczniczego
   członkows
   kiego
Bułgaria      Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets
Czechy       Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg potahované tablety
Dania       Quetiapin Accord
Finlandia     Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg tabletti, kalvopäällysteinen /
          filmdragerade tabletter
Hiszpania     Quetiapina Combix 25/100/150/200/300 mg comprimidos recubiertos con película
          EFG
Holandia      Quetiapine Accord 25/100/150/200/300mg filmomhulde tabletten
Irlandia      Quetiapine 25/100/200/300 mg Film coated Tablet
Litwa       Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg plėvele dengtos tabletės
Polska       Quetiapine Accord
Portugalia     Quetiapina Accord
Rumunia      Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate
Słowacja      Quetiapine Accord 100/150/200/300 mg filmom obalené tablety
Szwecja      Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg filmdragerad tabletter
Węgry       Quetiapine Accord 200/300 mg filmtabletta
Wielka Brytania  Quetiapine 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets
Włochy       Quetiapine AHCL 25/100/200/300 mg compresse rivestite con film


Data zatwierdzenia ulotki: 03/2014

        
                       CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quetiapine Accord, 25 mg, tabletki powlekane
Quetiapine Accord, 100 mg, tabletki powlekane
Quetiapine Accord, 150 mg, tabletki powlekane
Quetiapine Accord, 200 mg, tabletki powlekane
Quetiapine Accord, 300 mg, tabletki powlekane


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).
Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 13,3 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).
Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 53,2 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).
Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 79,8 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).
Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 106,4 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).
Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 159,6 mg laktozy jednowodnej.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

25mg: różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.

100mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.

150mg: blado-żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu stronach.

200mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki gładkie po obu
stronach.

300mg: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki w kształcie kapsułki
z wytłoczoną cyfrą „300” po jednej stronie i gładkie po drugiej.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

Kwetiapina wskazany jest u dorosłych w leczeniu:
   • schizofrenii,
   • afektywnej choroby dwubiegunowej, w tym:
     - umiarkowanych i ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową,
     - dużych epizodów depresyjnych związanych z chorobą dwubiegunową,
     - w celu zapobiegania nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów reagujących na
     leczenie kwetiapiną.


4.2   Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał
dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiednie dla jego choroby.

Dorośli

Leczenie schizofrenii: Quetiapine Accord należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka
dobowa w ciągu pierwszych czterech dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200
mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.) Począwszy od dnia 4. dawkę należy stopniowo zwiększać do
zazwyczaj skutecznej dawki kwetiapiny 300 do 400 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi
klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta dawkę można modyfikować w zakresie od
150 do 750 mg na dobę.

Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową:
Quetiapine Accord, 25 mg należy podawać dwa razy na dobę. Lek może być stosowany w monoterapii
lub jako lek wspomagający podczas leczenia skojarzonego z lekami normotymicznymi. Całkowita
dawka dobowa w ciągu pierwszych czterech dni leczenia wynosi: 100 mg (dzień 1.), 200 mg (dzień
2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.). Możliwe jest dalsze zwiększanie dawki aż do 800 mg na
dobę w 6. dniu leczenia, przy czym nie należy zwiększać dawki o więcej niż 200 mg na dobę.
W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta, dawkę można
modyfikować w zakresie od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle stosowana skuteczna dawka mieści się
w przedziale pomiędzy 400 a 800 mg na dobę.

Leczenie przypadków depresji związanych z chorobą dwubiegunową: Quetiapine Accord należy
podawać raz dziennie przed snem. Całkowita dobowa dawka w ciągu pierwszych czterech dni leczenia
wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.). Zalecana dawka
dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści
w grupie pacjentów otrzymujących dawkę 600 mg w porównaniu z grupą otrzymującą dawkę 300 mg.
Obserwowano dodatkowe korzyści u indywidualnych pacjentów otrzymujących dawkę 600 mg.
Odnośnie tolerancji badania kliniczne wykazały, że można rozważyć zmniejszenie dawki do minimum
200 mg u indywidualnych pacjentów. W przypadku depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej
rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego w leczeniu
tego typu zaburzeń.

Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: w celu zapobiegania nawrotom
manii, depresji, lub epizodów mieszanych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
u pacjentów, u których leczenie przyniosło oczekiwany skutek należy kontynuować terapię tą samą
dawką. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta, dawkę
można modyfikować w zakresie od 300 do 800 mg dwa razy na dobę. Ważne jest stosowanie
najmniejszej skutecznej dawki w trakcie leczenie podtrzymującego.

Osoby w podeszłym wieku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych, lek
Quetiapine Accord u osób w podeszłym wieku należy stosować z dużą ostrożnością szczególnie
w początkowym okresie leczenia. U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia
tabletkami leku Quetiapine Accord w dawce 25 mg na dobę. Następnie dawkę tę należy zwiększać
o 25 mg do 50 mg na dobę, aż do osiągnięcia dawki skutecznej. Tempo zwiększania dawki kwetiapiny
powinno być wolniejsze, a dobowe dawki terapeutyczne powinny być mniejsze niż te stosowane
u młodszych pacjentów, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego
pacjenta. Średni klirens kwetiapiny był zmniejszony od 30 do 50% u pacjentów w podeszłym wieku
w porównaniu z młodszymi pacjentami. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u pacjentów
powyżej 65 lat z epizodami depresji w ramach afektywnej choroby dwubiegunowej nie zostało
ocenione.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Quetiapine Accord ze względu na brak danych
dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej. Dane dostępne z placebo-kontrolowanych badań
klinicznych przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego produkt leczniczy Quetiapine
Accord należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności wątroby,
szczególnie w początkowym okresie leczenia. Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę.
Dawkę tę powinno się zwiększać o 25 lub 50 mg na dobę, aż do osiągnięcia dawki skutecznej,
w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta.

Sposób podawania
Tabletki leku Quetiapine Accord można stosować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

4.3  Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Quetiapine Accord jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na
substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jednoczesne podawanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteazy HIV,
azolowych preparatów przeciwgrzybicznych, erytromycyny, klarytromycyny lub nefazodonu jest
przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kwetiapina wskazana jest w leczniu wielu chorób, profil bezpieczeństwa powinien być
określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i stosowaną u pacjenta dawkę.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)
Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych
dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne z kwetiapiną wykazały, że
poza znanym profilem bezpieczeństwa określonym u dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania
niepożądane występowały z większą częstością u dzieci
i młodzieży niż u dorosłych (zwiększony apetyt, podwyższone stężenie prolaktyny w surowicy oraz
objawy pozapiramidowe) oraz stwierdzono występowanie objawu nie obserwowanego wcześniej
u dorosłych (wzrost ciśnienia krwi). Zaobserwowano również zmiany w wynikach badań czynności
tarczycy.
Ponadto wpływ długoterminowego leczenia kwetiapiną, trwającego dłużej niż 26 tygodni, na wzrost
i dojrzewanie nie był badany. Długotrwałe konsekwencje dla rozwoju poznawczego nie są znane.
W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych kwetiapiną,
przyjmowanie kwetiapiny wiązało się z zwiększoną częstością (w porównaniu z placebo)
występowania objawów pozapiramidowych (EPS) u pacjentów leczonych na schizofrenię i chorobę
dwubiegunową (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo/ myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego
Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej jest związana ze zwiększonym ryzykiem
występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami
samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji choroby.
Poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych lub więcej tygodni leczenia i w związku z tym
pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy.
Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw może zwiększać się we wczesnej fazie
poprawy stanu klinicznego pacjenta.

Dodatkowo lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami
samobójczymi po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny, z powodu znanych czynników ryzyka
związanych z leczoną chorobą. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest kwetiapina
mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych.
Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym
u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki
ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem
leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia
myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia.
Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad produktami przeciwdepresyjnymi,
stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone
w porównaniu z placebo ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat
stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować
pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy
uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania
lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia,
o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów z ciężką depresją
w przebiegu choroby dwubiegunowej obserwowano zwiększone ryzyko zdarzeń związanych
z próbami samobójczymi u dorosłych pacjentów (młodszych niż 25 lat), którzy byli leczeni
kwetiapiną w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (odpowiednio 3,0% vs 0%).


Senność i zawroty głowy
Stosowanie produktu Quetiapine Accord jest związane z występowaniem senności i podobnych
objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych u pacjentów z depresją
w przebiegu choroby dwubiegunowej objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech
dni leczenia i miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu
choroby dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać
częstszych wizyt przez okres minimum 2 tygodni od pojawienia się senności lub do czasu poprawy
objawów; konieczne może być rozważenie przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy
(patrz punkt 4.8), które podobnie jak senność występują w początkowej fazie zwiększania dawki.
Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym
wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się
z potencjalnym wpływem produktu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego
Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-
naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu, a także w przypadku innych stanów predysponujących do
niskiego ciśnienia tętniczego.

Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie
zwiększania dawki. Reakcja taka częściej występuje u pacjentów w podeszłym wieku niż u pacjentów
młodszych. Dlatego należy wówczas rozważyć podawanie mniejszej dawki lub wolniejsze jej
zwiększanie. U pacjentów z pierwotnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego rozważyć można
wolniejsze zwiększanie dawki.

Napady padaczki
W badaniach klinicznych nie wykazano różnicy częstości występowania napadów padaczki
u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Brak danych na temat przypadków
wystąpienia napadów padaczki u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku
innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów
z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe
W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, stosowanie kwetiapiny było związane ze
zwiększoną w porównaniu do placebo częstością występowania objawów pozapiramidowych (ang.
Extrapyramidal Syndrome EPS) u pacjentów leczonych z powodu depresji w przebiegu choroby
dwubiegunowej (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie
nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością
siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach
leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne
Dyskinezy późne to zespół potencjalnie nieodwracalnych, mimowolnych ruchów dyskinetycznych,
które mogą rozwinąć się u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną.
W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych dyskinez późnych należy rozważyć
zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia produktem Quetiapine Accord. Objawy dyskinez
późnych mogą się nasilić lub nawet pojawić się dopiero po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny
Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane z leczeniem lekami
przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują
hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu
autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy
przerwać leczenie produktem Quetiapine Accord i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia
Niezbyt często w badaniach klinicznych obserwowano występowanie ciężkiej neutropenii (liczba
neutrofili <0,5 x 10 /l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła kilka miesięcy po
rozpoczęciu leczenia produktem Quatiapine Accord. Brak dowodów na zależność występowania
neutropenii od przyjmowanej dawki. Z danych otrzymanych po wprowadzeniu produktu leczniczego
do obrotu wynika, iż objawy leukopenii i/lub neutropenii ustępowały po przerwaniu stosowania
kwetiapiny. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka są mała liczba leukocytów przed rozpoczęciem
leczenia oraz wywołana przez leki neutropenia w wywiadzie. Należy przerwać leczenie kwetiapiną,
jeśli liczba neutrofili wynosi <1,0 x 10 /l. Należy obserwować pacjenta w celu wykrycia wczesnych
objawów infekcji i kontrolować liczbę neutrofili (aż ich liczba zwiększy się ponad 1,5 x 10 /l) (patrz
punkt 5.1).

Interakcje
Patrz także punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie produktu Quetiapine Accord z silnymi induktorami enzymów wątrobowych,
takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może
wpływać na skuteczność leczenia produktem Quetiapine Accord.
U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe, leczenie produktem Quetiapine
Accord można rozpocząć tylko, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające z leczenia produktem
Quetiapine Accord przewyższają ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym
aktywność enzymów wątrobowych. Ważne, aby zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe
dokonywać stopniowo i, jeśli jest to konieczne, zastąpić go lekiem nie wpływającym na enzymy
wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała
U pacjentów przyjmujących kwetiapinę stwierdzano przyrost masy ciała. Należy monitorować tę
zmianę i odpowiednio postępować, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków
przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia
Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i/lub rozwoju lub nasilenia cukrzycy, której czasem
towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8).
Niekiedy donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem
predysponującym. Zaleca się odpowiedni monitoring kliniczny, zgodny z wytycznymi dotyczącymi
stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny,
w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii
(takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub wysokim ryzykiem
wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod kątem pogorszenia kontroli stężenia
glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy
W przeprowadzonych badaniach klinicznych z kwetiapiną obserwowano zwiększenie stężenia
triglicerydów, cholesterolu LDL, cholesterolu całkowitego oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu
HDL (patrz punkt 4.8). W razie zwiększenia stężenia lipidów należy postępować zgodnie z przyjętą
praktyką kliniczną.

Ryzyko metaboliczne
Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
oraz lipidów mogą być przyczyną pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego u poszczególnych
pacjentów, z którymi należy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT
Dane z badań klinicznych i ze stosowania kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu
Leczniczego nie potwierdziły związku kwetiapiny z trwałym wydłużeniem odstępu QT. Z danych
otrzymanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wynika, że wydłużenie odstępu QT
miało miejsce po zastosowaniu dawki terapeutycznej (patrz punkt 4.8), jak również po
przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Podobnie jednak jak w przypadku innych leków
przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana u pacjentów
z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym.
Należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami
wydłużającymi odstęp QT lub z lekami neuroleptycznymi, szczególnie u pacjentów w podeszłym
wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością
serca, przerostem mięśnia serca, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia
Po nagłym zaprzestaniu podawania dużych dawek leków przeciwpsychotycznych opisywano ostre
objawy odstawienia, w tym bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy
i rozdrażnienie. Może wystąpić nawrót objawów psychotycznych, zgłaszano również przypadki
pojawienia się ruchów mimowolnych (takich jak akatyzja, dystonia i dyskinezja). Dlatego zaleca się
stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt
4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych
Produkt leczniczy Quetiapine Accord nie jest zatwierdzony do leczenia pacjentów w podeszłym wieku
z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów z objawami
psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej, po zastosowaniu niektórych atypowych leków
przeciwpsychotycznych obserwowano 3-krotne zwiększenie ryzyka powikłań dotyczących układu
naczyniowego mózgu. Mechanizm takiego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć ryzyka
podobnego działania innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych grupach pacjentów. Należy
zachować ostrożność podczas stosowania produktu Quetiapine Accord u pacjentów z czynnikami
ryzyka udaru mózgu.

Metaanaliza dotycząca atypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała, że u pacjentów w
podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej występuje większe
ryzyko zgonu niż w grupie otrzymującej placebo. Jednakże w dwóch 10-tygodniowych badaniach
kontrolowanych placebo przeprowadzonych w takiej samej grupie pacjentów (n=710, średnia wieku
83 lata, grupa wiekowa 56-99 lat) wskaźnik śmiertelności w grupie leczonej produktem Quetiapnie
Accord wynosił 5,5% w porównaniu do 3,2% w grupie otrzymującej placebo. Przyczyny śmierci
pacjentów były różne, odpowiadały spodziewanym dla tej populacji. Na podstawie tych danych nie
można ustalić związku przyczynowego pomiędzy zgonami pacjentów w podeszłym wieku z chorobą
otępienną a stosowaniem produktu Quetiapne Accord.

Wpływ na wątrobę
W przypadku rozwoju żółtaczki leczenie kwetiapiną nie powinno być kontynuowane.
Choroba współistniejąca

Zaburzenia połykania
Notowano przypadki zaburzeń połykania i aspiracji u pacjentów przyjmujących kwetiapinę (patrz
punkt 4.8). Chociaż nie ustalono związku przyczynowego z zachłystowym zapaleniem płuc należy
zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zachłystowego zapalenia płuc.

Zatorowość żylna
Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano incydenty żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE). U pacjentów leczonych lekami
przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy z zatorami w układzie
żylnym, z tego względu przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie należy rozpoznać wszystkie
możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Zapalenie trzustki
Przypadki zapalenia trzuski zgłaszano zarówno podczas badań klinicznych jak i po wprowadzeniu
leku do obrotu. Wśród zgłoszeń po wprowadzeniu leku do obrotu wielu pacjentów wykazywało
obecność czynników, które uważa się zazwiązane z wystepowaniem zapalenia trzustki takich jak
podyższony poziom triglicerydów (patrz punkt 4.4. Lipidy), obecność kamieni żółciowych i spożycie
alkoholu, przy czym nie we wszystkich przypadkach nastąpiło zakłócenie czynnikami ryzyka.


Dodatkowe informacje
Dane dotyczące stosowanych jednocześnie produktu Quetiapine Accord i kwasu walproinowego lub
litu w ostrych epizodach manii z umiarkowanym i ciężkim nasileniem są ograniczone, jednak terapia
łączna była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 i 5.1). Z danych wynika, że w 3. tygodniu występuje
efekt addycyjny.

Laktoza
Quetiapine Accord zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Biorąc pod uwagę wpływ kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy, należy zachować ostrożność
podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami działającymi ośrodkowo lub z alkoholem.
Cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest głównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny
z udziałem cytochromu P450. W badaniach interakcji na zdrowych ochotnikach, jednoczesne
stosowanie kwetiapiny (25 mg) i ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) prowadziło do wzrostu od 5- do
8- krotnego AUC kwetiapiny. Dlatego też jednoczesne stosowanie kwetiapiny i inhibitora CYPP3A4
jest przeciwwskazane. Nie zaleca się spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia kwetiapiną.

Kwetiapina nie indukowała systemu enzymów odpowiedzialnych za metabolizm antypiryny. Jednak
w badaniu z udziałem pacjentów, u których stosowano dawki wielokrotne, prowadzonym w celu
określenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i podczas leczenia karbamazepiną
(znany induktor enzymów wątrobowych), jednoczesne podawanie karbamazepiny znacząco
zwiększało klirens kwetiapiny. Zwiększenie klirensu powodowało zmniejszenie dostępności
układowej kwetiapiny (mierzonej jako AUC) do średnio 13% dostępności obserwowanej podczas
stosowania samej kwetiapiny; chociaż u niektórych pacjentów obserwowano silniejszy efekt. W
wyniku tej interakcji może dojść do zmniejszenia stężenia kwetiapiny w osoczu, co może wpłynąć na
skuteczność leczenia kwetiapiną.
Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (induktor enzymów mikrosomalnych) prowadziło do
znacznego zwiększenia klirensu kwetiapiny (w przybliżeniu 450%). U pacjentów stosujących
induktory enzymów wątrobowych leczenie kwetiapiną powinno być rozpoczynane tylko wtedy, gdy
lekarz określi, że korzyści wynikające z terapii przewyższają ryzyko wynikające z przerwania leczenia
induktorami enzymów wątrobowych. Ważne, aby jakiekolwiek zmiany w leczeniu induktorami
enzymów wątrobowych były wprowadzane stopniowo i, jeśli jest to konieczne, należy je zastąpić
substancją bez właściwości indukujących (np. sodu walproinian) (patrz także punkt 4.4).
Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z przeciwdepresyjną imipraminą (znanym inhibitorem CYP 2D6)
lub fluoksetyną (znanym inhibitorem CYP 3A4 i CYP 2D6) nie wykazywało znaczącego wpływu na
farmakokinetykę kwetiapiny.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z przeciwpsychotycznym rysperydonem lub haloperydolem nie
zmieniały znacząco parametrów farmakokinetycznych kwetiapiny. Jednakże jednoczesne stosowanie
kwetiapiny i tiorydazyny zwiększało klirens kwetiapiny o około 70%.

Jednoczesne podawanie kwetiapiny z cymetydyną nie wykazywało znaczącego wpływu na
farmakokinetykę kwetiapiny.

Farmakokinetyka soli litu nie ulegała zmianie podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną.

Farmakokinetyka kwasu walproinowego i kwetiapiny nie uległa istotnym klinicznie zmianom
w przypadku ich jednoczesnego stosowania w postaci walproinianu semisodu (zwanego także
diwalproeksem sodu (USAN) i kwetiapiny. Walproinian semisodu to stabilny związek koordynacyjny
składający się z walproinianu sodu i kwasu walproinowego w stosunku molowym 1:1. Badanie
retrospektywne dzieci i młodzieży otrzymujących walproinian i kwetiapinę w monoterapii lub w
skojarzeniu wykazało częstsze występowanie leukopenii i neutropenii w grupie poddanej leczeniu
skojarzonemu niż w grupie monoterapii. Nie prowadzono badań interakcji z lekami często
stosowanymi w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zalecana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami, które mogą
powodować zaburzenia elektrolitowe lub wydłużać odstęp QTc.

Odnotowano zgłoszenia fałszywych wyników testów immunologicznych dla metadonu
i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów przyjmujących kwetiapinę.
W razie wątpliwości odnośnie wyników takich testów zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych
badań z użyciem odpowiednich technik chromatograficznych.

4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Dotychczas nic
nie wskazywało na szkodliwość w badaniach na zwierzętach, jednak nie badano możliwego wpływu
na oczy płodu. Z tego względu, kwetiapinę można stosować w okresie ciąży tylko wówczas, gdy
spodziewane korzyści dla matki wynikające z leczenia przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami
dla płodu. Obserwowano objawy odstawienia u niemowląt, których matki podczas ciąży przyjmowały
kwetiapinę.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym kwetiapiny) w czasie
trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym
objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne o różnym nasileniu i czasie trwania.
Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń
oddechowych lub zaburzenia karmienia. Dlatego należy starannie kontrolować stan noworodków.

Opisano przypadki przenikania kwetiapiny do mleka matki, jednakże doniesienia o stopniu w jakim
się to odbywa nie są zgodne. Kobiety, które karmią piersią, należy poinformować o konieczności
unikania karmienia podczas stosowania kwetiapiny.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kwetiapina może wpływać na czynności wymagające uwagi, w związku z jej działaniem na
ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego należy ostrzec pacjentów przed prowadzeniem pojazdów
i obsługą maszyn do czasu poznania ich reakcji na lek.

4.8  Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia kwetiapiną były senność,
zawroty głowy, suchość w ustach, łagodna astenia, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne
i niestrawność.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowanie kwetiapiny może powodować
wzrost masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenię, neutropenię i obrzęki
obwodowe.

Wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny zestawiono poniżej
zgodnie z zaleceniami CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) III
Working Group 1995.
Częstość występowania została sklasyfikowana w sposób następujący: bardzo często (≥l/10), często
(≥l/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥l/10000 do <1/1000), bardzo rzadko
(<1/10000), nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: spadek poziomu hemoglobiny 23
Często: leukopenia 1, 29, zmniejszenie liczby neutrofili, zwiększenie liczby eozynofili 28
Niezbyt często: małopłytkowość (trombocytopenia), anemia (niedokrwistość),
zmniejszenie liczby płytek krwi
Rzadko: agranulocytoza27
Nieznana: neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego:
Niezbyt często: nadwrażliwość (w tym skórne reakcje alergiczne)
Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia endokrynologiczne:
Często: hiperprolaktynemia 16 , obniżony całkowity poziom T4 25, obniżony poziom frakcji wolnej T4 25
obniżony całkowity poziom T3 25, wzrost stężenia TSH 25
Niezbyt często: obniżony poziom frakcji wolnej T3 25, niedoczynność tarczycy (hypotyroidizm) 22
Bardzo rzadko: niewłaściwe wydzielanie hormonu kontrolującego objętość wydalanego moczu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Bardzo często: zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy 11,31 , zwiększenie stężenia cholesterolu
całkowitego (głównie frakcji LDL) 12,31 , zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL 18,31 , zwiększenie
masy ciała 9,31
Często: zwiększenie apetytu, wzrost stężenia glukozy we krwi aż do hiperglikemii 7,31
Niezbyt często: hyponatremia 20 , cukrzyca 1,5,6
Bardzo rzadko: zespół metaboliczny 30

Zaburzenia psychiczne:
Często: niezwykłe sny i koszmary senne, myśli i zachowania samobójcze 21
Rzadko: somnambulizm (lunatyzm) oraz inne towarzyszące temu mówienie, jedzenie w trakcie snu

Zaburzenia układu nerwowego:
                4,17       2,17
Bardzo często: zawroty głowy      , senność    , bóle głowy
         4,17                  1, 13
Często: omdlenia    , objawy pozapiramidowe         , dyzartria
Niezbyt często: napady padaczki , zespół niespokojnych nóg, późne dyskinezy 1,6

Zaburzenia serca:
Często: tachykardia 4, kołatanie serca24
Niezbyt często: wydłużenie odcinka QT 1,13,19, bradykardia
Zaburzenia oka:
Często: niewyraźne widzenie

Zaburzenia naczyniowe:
                     4,17
Często: niedociśnienie ortostatyczne
Rzadko: zakrzepica zatorowa żył 1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Często: zapalenie błony śluzowej nosa (katar), duszność 22
Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo często: suchość w jamie ustnej
Często: zaparcia, niestrawność, wymioty 26
Niezbyt często: dysfagia
Rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz (ALT, AST) 3 , zwiększenie aktywności GGTP
Rzadko: żółtaczka 6, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
                       6              6
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy , zespół Stevensa-Johnsona
Nieznana: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Bardzo rzadko: rabdomioliza

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy:
Nieznana: zespół odstawienny u noworodków 32

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Niezbyt często: zaburzenia seksulane
Rzadko: priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
                   1, 10
Bardzo często: objawy odstawienne
Często: łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, drażliwość, gorączka
Rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny1, hypotermia

Badania diagnostyczne:
                              15(1)
Rzadko: zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej       patrz punkt 4.4
(2)
   Senność może wystąpić, zwykle podczas pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia zażywania leku
   i na ogół ustępuje w trakcie długotrwałego stosowania kwetiapiny.
(3)
   Obserwowano bezobjawowe zwiększenie (od wartości normalnych do > 3x górna granica normy dla
   każdego pomiaru) aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT) oraz GGTP u niektórych pacjentów
   przyjmujących kwetiapinę. Wzrost ten był odwracalny po zaprzestaniu leczenia kwetiapiną.
(4)
   Kwetiapina, podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne blokujące receptory α1, może często
   powodować niedociśnienie ortostatyczne związane z zawrotami głowy, tachykardią, a u niektórych
   pacjentów z omdleniami, szczególnie podczas początkowego okresu zwiększania dawki (patrz punkt
   4.4).
(5)
   W bardzo rzadkich przypadkach dochodziło do nasilenia objawów stwierdzonej wcześniej
   cukrzycy.
(6)
 Częstość tych działań niepożądanych wyliczono wyłącznie na podstawie danych po wprowadzeniu
leku do obrotu.
(7)
   Stężenie glukozy we krwi na czczo ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na
   czczo
   ≥ 200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), przynajmniej w jednym badaniu.
(8)
   Zwiększenie częstości występowania utrudnień w połykaniu po zastosowaniu kwetiapiny
   w porównaniu z placebo obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących przebiegu
   choroby dwubiegunowej.
(9)
 Określono na podstawie 7% wzrostu w stosunku do wyjściowej masy ciała. Występuje zwłaszcza
podczas pierwszych tygodni leczenia.
(10)
    Najczęściej występującymi objawami odstawienia obserwowanymi w kontrolowanym placebo
   badaniu klinicznym z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii były: bezsenność, nudności, bóle
   głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość ich występowania zmniejszała się
   znacząco po tygodniu od przerwania leczenia.
(11)
    Stężenie triglicerydów >200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (pacjenci
   ≥18 lat) lub 150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu (pacjenci <18 lat)
(12)
  Stężenie cholesterolu >240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (pacjenci
 ≥18 lat) lub 200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu (pacjenci <18 lat)
 Wzrost stężenia cholesterolu LDL ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l) obserwowano bardzo często.
 U pacjentów, u których zaobserwowano taki wzrost, wartość ta wzrastała średnio o 41,7 mg/dl
 (≥1,07 mmol/l)
(13)
    Patrz tekst poniżej.
(14)             9
    Liczba płytek ≤100 x 10 /l przynajmniej w jednym badaniu.
(15)
   Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej raportowane w badaniach klinicznych
niezwiązane z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego.
(16)
   Stężenie prolaktyny (pacjenci > 18 lat): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) u mężczyzn, >30 µg/l
(>1304,34 pmol/l) u kobiet w dowolnym momencie.
(17)
   Może prowadzić do upadków
(18)
   Stężenie cholesterolu HDL : < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mężczyzn, <50 mg/dl (1,282 mmol/l)
u kobiet w dowolnym momencie.
(19)
   Pacjenci, u których stwierdzono odstęp QT w zakresie od <450 msec do ≥450 msec ze
zwiększeniem o ≥30 msec. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem
kwetiapiny średnia zmiana i zakres pacjentów, u których nastąpiło znaczące klinicznie zwiększenie
odstępu jest porównywalne z wynikiem grupy placebo.
(20)
   zmiana od > 132 mmol/l do ≤132 mmol/l przynajmniej w jednym badaniu
(21)
   przypadki myśli i zachowań samobójczych odnotowano w trakcie leczenia kwetiapiną lub
   w krótkim okresie po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt4.4 i 5.1).
(22)
   patrz punkt 5.1
(23)
   spadek stężenia hemoglobiny do poziomu ≤ 13g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn, ≤ 12g/dl (7,45
mmol/l) u kobiet przynajmniej w jednym badaniu odnotowano u 11% pacjentów leczonych kwetiapiną
we wszystkich badaniach w tym w badaniach dodatkowych prowadzonych metodą otwartą. Dla tych
pacjentów średni maksymalny spadek stężenia hemoglobiny w każdym badaniu wyniósł 1,50 g/dl.
(24)
   działania te często towarzyszyły przypadkom tachykardii, zawrotom głowy, hipotonii
ortostatycznej i/lub pierwotnym chorobom serca i układu oddechowego
(25)
   Na podstawie różnicy pomiędzy wartościami prawidłowymi a potencjalnie istotnymi klinicznie
wartościami w każdym pomiarze po rozpoczęciu leczenia we wszystkich badaniach. Różnice
w pomiarze całkowitego T4, wolnej frakcji T4, całkowitego T3 i wolnej frakcji T3 zostały określone
jako < 0,8x LLN (pmol/l) a różnica dla TSH jako > 5mIU/l w każdym pomiarze.
(26)
   Na podstawie zwiększonej częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat)
(27)
   Różnica w liczbie neutrofili od >=1,5x109/l dla wartości prawidłowych do < 0,5x109/l w każdym
pomiarze w trakcie leczenia.
(28)
   Na podstawie różnicy pomiędzy wartościami prawidłowymi a potencjalnie istotnymi klinicznie
wartościami w każdym pomiarze po rozpoczęciu leczenia we wszystkich badaniach. Różnica w liczbie
eozynofilii określona na poziomie >1x109eozynofili/l w każdym pomiarze
(29)
   Na podstawie różnicy pomiędzy wartościami prawidłowymi a potencjalnie istotnymi klinicznie
wartościami w każdym pomiarze po rozpoczęciu leczenia we wszystkich badaniach. Różnica w liczbie
leukocytów określona na poziomie ≤3x109 leukocytów/l w każdym pomiarze
(30)
   Na podstawie zgłoszeń przypadków zespołu metabolicznego ze wszystkich badań
z zastosowaniem kwetiapiny
(31)
   U niektórych pacjentów w trakcie badań klinicznych zaobserwowano pogorszenie więcej niż
jednego z czynników metabolicznych takich jak: masa ciała, stężenia glukozy oraz lipidów we krwi
(patrz punkt 4.4).
(32)
   Patrz punkt 4.6
(33)
   Może wystąpić w trakcie rozpoczynania leczenia lub wkrótce po jego rozpoczęciu i być związana
z niedociśnieniem i (lub) omdleniem. Częstość obliczona w oparciu o raporty działań niepożądanych
dotyczących bradykardii i związanych z nią pizodów we wszystkich badaniach klinicznych
z kwetiapiną.

Podczas leczenia lekami neuroleptycznymi bardzo rzadko obserwowano przypadki wydłużenia
odstępu QTc, przedsionkowych zaburzeń rytmu nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji
serca, częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes odnotowano przy jednoczesnym
stosowaniu neuroleptyków i są one uważane za efekty klasy (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 roku życia)

U dzieci i młodzieży należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia tych samych działań
niepożądanych, które zostały opisane powyżej dla dorosłych. Poniżej podsumowano działania
niepożądane, które mogą wystąpić częściej u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) niż u pacjentów
dorosłych lub których nie stwierdzono u pacjentów dorosłych.

Częstość występowania została sklasyfikowana w sposób następujący: bardzo często (>l/10), często
(>l/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>l/10000 do <1/1000), bardzo rzadko
(<1/10000), nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Bardzo często: zwiększenie apetytu

Badania diagnostyczne:
Bardzo często: zwiększenie stężenia prolaktyny1 , zwiększenie ciśnienia krwi2

Zaburzenia układu nerwowego:
Bardzo często: objawy pozapiramidowe 3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: drażliwość 4
(1)
  Stężenie prolaktyny (pacjenci <18 lat): > 20µg/l (>869,56 pmol/l) u chłopców, > 26 µg/l
(1130,428 pmol/l) u dziewczynek w dowolnym momencie. Wzrost stężenie prolaktyny > 100 µg/l
   zanotowano u mniej niż 1% pacjentów
(2)
   W oparciu o zmiany powyżej klinicznie istotnego progu (na podstawie kryteriów Narodowego
Instytutu Zdrowia) lub zwiększenie >20 mmHg ciśnienia skurczowego, lub >10 mmHg ciśnienia
rozkurczowego w jakimkolwiek pomiarze w dwóch ostrych (3-6 tygodni) badaniach kontrolowanych
placebo u dzieci i młodzieży
(3)
  Patrz punkt 5.1
(4)
  Uwaga: Częstość występowania jest zbliżona do obserwowanej u dorosłych, jednak drażliwość
u dzieci i młodzieży może wynikać z innych uwarunkowań klinicznych niż u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.
Departamentu}
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


4.9  Przedawkowanie

Opisywane objawy przedmiotowe i podmiotowe na ogół odpowiadały nasilonemu znanemu działaniu
farmakologicznemu substancji czynnej i obejmowały senność i sedację, tachykardię i niedociśnienie.
Przypadki zgonów zostały odnotowane w badaniach klinicznych po ostrym przedawkowaniu dawką
13,6 g i w badaniach po wprowadzeniu produktu na rynek, po przedawkowaniu dawkami tak niskimi
jak 6 g samej kwetiapiny. Jednakże donoszono o przypadkach przeżycia po ciężkim przedawkowaniu
dawką 30 g.
Z danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu na rynek wynika, że w rzadkich przypadkach
przedawkowanie kwetiapiny zakończyło się śmiercią lub śpiączką. Dodatkowo w przypadku
przedawkowania kwetaipny stosowanej w monoterapii odnotowano wydłużenie odstępu QT, drgawki,
stan padaczkowy, rabdomiolizę, depresję oddechową, zatrzymanie moczu, majaczenie (delirium) i/lub
niepokój.

U pacjentów z uprzednio istniejącymi ciężkimi chorobami sercowo-naczyniowymi może być
zwiększone ryzyko wystąpienia objawów przedawkowania (patrz punkt 4.4: Choroby układu sercowo-
naczyniowego).

Postępowanie w przypadku przedawkowania
Brak swoistej odtrutki dla kwetiapiny. W przypadkach ciężkiego zatrucia należy uwzględnić
możliwość jednoczesnego zatrucia kilkoma lekami; zalecane jest zastosowanie procedur intensywnej
opieki medycznej, w tym uzyskanie i utrzymanie drożności dróg oddechowych, zapewnienie
odpowiedniego natlenowania i wentylacji, monitorowanie i podtrzymanie czynności układu sercowo-
naczyniowego. Chociaż nie badano zapobiegania wchłonięciu leku po przedawkowaniu w przypadku
ciężkiego zatrucia, jeśli możliwe wskazane jest wykonanie płukania żołądka w trakcie godziny od
przyjęcia leku. Należy również rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny, oporne na leczenie niedociśnienie należy leczyć takimi
środkami jak dożylnie podawane płyny i/lub leki sympatykomimetyczne (należy unikać stosowania
epinefryny i dopaminy, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie w przypadku
wywołanej przez kwetiapinę blokady receptorów alfa).

Ścisły nadzór medyczny z monitorowaniem pacjenta należy kontynuować aż do powrotu do zdrowia
pacjenta.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania
Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit,
N-dealkilokwetiapina, oddziałuje z wieloma receptorami dla neuroprzekaźników. Kwetiapina
i N-dealkilokwetiapina wykazuje większe powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2)
i dopaminowych D1 i D2 w mózgu. Uważa się, że taki rodzaj antagonizmu receptorowego z większą
selektywnością wobec 5HT2 względem receptorów dopaminy, tzw. receptorów D2 jest
odpowiedzialny za kliniczne właściwości przeciwpsychotyczne kwetiapiny oraz jej niewielki wpływ
na powstawanie objawów pozapiramidowych. Dodatkowo N-dealkilokwetiapina ma wysokie
powinowactwo do transportera norepinefryny (NET). Kwetiapina i N-dealkilokwetiapina mają
również duże powinowactwo do receptorów histaminergicznych i adrenergicznych α1, mniejsze
powinowactwo do receptorów adrenergicznych α2 i receptorów serotoninowych 5HT1A. Kwetiapina
wykazuje nieznaczne powinowactwo do receptorów muskarynowych oraz benzodiazepinowych.

Działanie farmakodynamiczne
Kwetiapina wykazuje aktywność przeciwpsychotyczną w testach, m.in. w teście odruchu unikania.
Kwetiapina hamuje także działanie agonistów dopaminy, co można zbadać testami behawioralnymi
lub elektrofizjologicznymi. Zwiększenie stężenia metabolitów dopaminy jest neurochemicznym
wskaźnikiem blokady receptorów D2.

Z badań przedklinicznych, w których oceniano ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych
wynika, że kwetiapina w przeciwieństwie do standardowych leków przeciwpsychotycznych ma
właściwości atypowe. Podczas długotrwałego stosowania kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości
receptorów D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie
blokujących receptor dopaminowy D2. Podczas długookresowego stosowania kwetiapina wybiórczo
hamuje przewodnictwo w neuronach układu limbicznego, wywołując blokadę depolaryzacyjną szlaku
mezolimbicznego A10, ale nie wpływając na zawierające dopaminę neurony układu nigrostriatalnego
A9. Ponadto zarówno po ostrym, jak i długotrwałym podawaniu kwetiapina w minimalnym stopniu
wywołuje objawy dystonii u małp rodzaju Cebus uwrażliwionych na działanie neuroleptyków poprzez
podawanie haloperydolu. Wyniki tych badań wskazują, że kwetiapina powinna mieć nieznaczne
właściwości wywoływania objawów pozapiramidowych. Uważa się także, że leki o mniejszej
skłonności wywoływania objawów pozapiramidowych mogą wywoływać mniej późnych dyskinez.

Stopień w jakim N-dealkilokwetiapina przyczynia się do farmakologicznej aktywności kwetiapiny
u ludzi nie jest znany.

Skuteczność kliniczna
Schizofrenia
Wyniki trzech badaniach klinicznych kontrolowanych przy użyciu placebo przeprowadzonych
u pacjentów ze schizofrenią, w tym jedno w zakresie dawek kwetiapiny od 75 mg do 750 mg na dobę
wykazało brak różnic pomiędzy grupą, której podawano kwetiapinę i placebo pod względem
częstości występowania objawów pozapiramidowych (EPS) lub jednoczesnego stosowania leków
przeciwcholinergicznych. Badania długookresowe skuteczności leku Quetiapine Accord
w zapobieganiu nawrotom schizofrenii nie były zweryfikowane w badaniach klinicznych
prowadzonych metodą ślepej próby. W badaniach otwartych, u pacjentów ze schizofrenią, kwetiapina
była skuteczna w utrzymaniu poprawy klinicznej podczas przedłużonego stosowania u pacjentów,
u których uzyskano poprawę kliniczną po rozpoczęciu leczenia, co sugeruje skuteczność leczenia
długotrwałego.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
W czterech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, w których oceniano kwetiapinę
w dawkach do 800 mg na dobę w leczeniu choroby dwubiegunowej każde dwa jako monoterapia
i jako leczenie wspomagające z litem lub walproinianem sodu, nie odnotowano różnicy między
grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów
pozapiramidowych, bądź częstości jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych.


Badania kliniczne wykazały skuteczność kwetiapiny w leczeniu pozytywnych i negatywnych
objawów schizofrenii. W jednym badaniu porównawczym z chlorpromazyną oraz w dwóch badaniach
porównawczych z haloperydolem kwetiapina wykazała podobną skuteczność krótkoterminową.

Badania kliniczne potwierdziły skuteczność stosowania kwetiapiny zarówno w monoterapii jak
i w terapii wspomagającej w zmniejszaniu objawów manii w chorobie dwubiegunowej.
Średnia dawka kwetiapiny w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów, którzy odpowiedzieli na
leczenie, wynosiła około 600 mg, podczas gdy u około 85% pacjentów odpowiadających na leczenie
wynosiła od 400 do 800 mg na dobę.

W czterech badaniach klinicznych u pacjentów z objawami depresji w przebiegu choroby
dwubiegunowej typu I i II z lub bez szybkiej zmiany fazy, 51% pacjentów leczonych kwetiapiną
wykazało 50% poprawy całkowitego wyniku w skalii MADRS w tygodniu 8 w porównaniu do 37%
w grupie placebo.
Efekt antydepresyjny był znaczący w dniu 8 (tydzień 1). Odnotowano mniej przypadków manii
związnych z leczniem kwetiapiną niż w grupie placebo.
Kontynuacja leczenia spowodowała utrzymanie efektu antydepresyjnego u pacjentów, którym
podawano kwetiapinę (średni czas leczenia 30 tygodni). Kwetiapina obniżyła ryzyko nawrotu
zmienionego nastroju (maniakalnego i depresyjnego) nawet o 49%.
Kwetiapina wykazała większą skuteczność niż placebo w leczeniu objawów lęku związanego
z depresją dwubiegunową, ocenianą na podstawie średniej zmiany wartości uzyskanych na początku
badania i do tygodnia 8 w stosunku do całkowitego wyniku w skali HAM-A.

W długotrwałym (trwającym do 2 lat, średni czas ekspozycji na kwetiapinę 191 dni) badaniu
klinicznym oceniającym zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub
objawami mieszanymi w przebiegu choroby dwubiegunowej I typu, kwetiapina była bardziej
skuteczna niż placebo, jeśli chodzi o wydłużenie czasu do wystąpienia epizodu zaburzenia nastroju
niezależnie od jego rodzaju. W grupie stosującej kwetiapinę stwierdzono 91 osób (22,5%)
z przypadkami zaburzeń nastroju, w grupie placebo 208 osób (51,5%) i 95 osób (26,1%) w grupie
stosującej produkty litu. U pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie kwetiapiną,
porównanie ciągłego leczenia kwetiapiną z wynikami leczenia po zmianie na preparaty litu nie
wykazało wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących przeciwdziałania nawrotom zmienionego nastroju
stosowano kwetiapinę w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój (normotymikami). U pacjentów
z nastrojem maniaklanym, depresyjnym lub mieszanym, połączenie kwetiapiny i normotymiku
wykazało większą skuteczność w porównaniu ze stosowaniem samego normotymiku pod względem
wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego).
Ryzyko nawrotu zostało zmniejszone o 70%. Kwetiapinę podawano w dawce od 400 mg do 800 mg
na dobę w dwóch dawkach podzielonych, w leczeniu skojarzonym z solami litu lub kwasem
walproinowym.


Kliniczne bezpieczeństwo stosowania

W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów ze schizofrenią
i epizodem manii w chorobie dwubiegunowej, łączna częstość objawów pozapiramidowych była
zbliżona do placebo (schizofrenia: 7,8% dla kwetiapiny i 8% dla placebo; epizod manii w chorobie
dwubiegunowej: 11,2% dla kwetiapiny i 11,4% dla placebo). W krótkoterminowych, kontrolowanych
placebo badaniach klinicznych dotyczących leczenia ciężkich zaburzeń depresyjnych i depresji
dwubiegunowej wyższą częstość objawów pozapiramidowych obserwowano u pacjentów leczonych
kwetiapiną względem pacjentów otrzymujących placebo. W krótkoterminowych, kontrolowanych
placebo badaniach dotyczących leczenia depresji dwubiegunowej, łączna częstość występowania
objawów pozapiramidowych wynosiła 8,9% dla kwetiapiny względem 3,8% dla placebo.
W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach z zastosowaniem monoterapii w leczeniu
ciężkich zaburzeń depresyjnych, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła
5,4% dla kwetiapiny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i 3,2% dla placebo.
W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach z zastosowaniem monoterapii u pacjentów
w wieku podeszłym z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, łączna częstość występowania objawów
pozapiramidowych wynosiła 9% dla kwetiapiny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu
i 2,3% dla placebo. U pacjentów z depresją dwubiegunową i ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi
częstość występowania poszczególnych działań niepożądanych (np. akatyzji, zaburzeń
pozapiramidowych, drżeń, dyskinezy, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczy mięśni, pobudzenia
psychoruchowego i sztywności mięśni) nie przekroczyła 4% w żadnej z leczonych grup.

W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach, z zastosowaniem ustalonych dawek leku
(50mg/dobę do 800 mg/dobę), trwających od 3 do 8 tygodni, średnie zwiększenie masy ciała
u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosiło od 0,8 kg przy dawce 50 mg na dobę do 1,4 kg przy
dawce 600 mg na dobę (przy mniejszym przyroście masy ciała przy dawkach 800 mg na dobę),
względem 0,2 kg u pacjentów przyjmujących placebo. Odsetek procentowy pacjentów leczonych
kwetiapiną, u których przyrost masy ciała wyniósł ≥7% mieścił się w zakresie od 5,3% dla dawki 50
mg na dobę do 15,5% dla dawki 400 mg na dobę (przy mniejszym przyroście masy ciała przy
dawkach 600 mg i 800 mg na dobę), względem 3,7% u pacjentów przyjmujących placebo.

Badania dotyczące długoterminowego zapobiegania nawrotom choroby prowadzono metodą otwartą
przez okres od 4 do 36 tygodni, podczas których pacjentów leczono kwetiapiną. Po tym okresie
nastąpił okres odstawienia, w którym pacjentów randomizowano do grupy kwetiapiny lub placebo.
U pacjentów randomizowanych do grupy kwetiapiny, średnie zwiększenie masy ciała podczas okresu
otwartego wyniosło 2,56 kg, a do tygodnia 48 okresu randomizacji, średni przyrost masy ciała wyniósł
3,22 kg względem wartości wyjściowej okresu otwartego. U pacjentów randomizowanych do grupy
placebo, średnie zwiększenie masy ciała podczas okresu otwartego wyniosło 2,39 kg, a do tygodnia 48
okresu randomizacji, średni przyrost masy ciała wyniósł 0,89 kg względem wartości wyjściowej
okresu otwartego.

Podczas kontrolowanych placebo badań klinicznych u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą
związaną z demencją, odsetek działań niepożądanych dotyczących naczyń mózgowych na 100
pacjentolat był wyższy u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów stosujących placebo.

We wszystkich krótkoterminowych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem
kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili ≥1,5x10 /l, częstość wystąpienia
przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5x10 /l wynosiła 1,9% u pacjentów
otrzymujących kwetiapinę i 1,3% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość wystąpienia liczby
neutrofili między ≥0,5 i <1,0x10 /l wyniosła 0,2% i była taka sama u pacjentów otrzymujących
kwetiapinę i placebo.We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych,
z kontrolą innego leku) u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili ≥1,5x10 /l częstość wystąpienia
przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5x10 /l wynosiła 2,9% , a dla liczby
<0,5x10 /l wynosiła 0,21% u pacjentów leczonych kwetiapiną.

W krótkoterminowych badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, z zastosowaniem ustalonych
dawek, leczenie kwetiapiną było związane z zależnym od dawki, zmniejszeniem stężenia hormonów
tarczycy. W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, częstość zmian
stężenia hormonów tarczycy, o potencjalnym znaczeniu klinicznym wynosiła: całkowita T4: 3,4% dla
kwetiapiny względem 0,6% dla placebo; wolna T4: 0,7% dla kwetiapiny względem 0,1% dla placebo;
całkowita T3: 0,54% dla kwetiapiny względem 0% dla placebo i wolna T3: 0,2% dla kwetiapiny
względem 0,0% dla placebo. Częstość zmian stężenia TSH wynosiła 3,2% dla kwetiapiny względem
2,7% dla placebo. W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych
z zastosowaniem monoterapii, częstość przemijających zmian stężenia T3 i TSH, o potencjalnym
znaczeniu klinicznym, wynosiła 0% dla kwetiapiny i placebo oraz 0,1% dla kwetiapiny względem 0%
dla placebo dla zmian stężenia T4 i TSH. Zmiany w stężeniu hormonów tarczycy zwykle nie są
związane z klinicznymi objawami niedoczynności tarczycy. Zmniejszenie stężenia całkowitej i wolnej
T4 było najsilniejsze w pierwszych dwóch do czterech tygodniach leczenia kwetiapiną; nie
odnotowano dalszego zmniejszania podczas długotrwałego leczenia. Prawie we wszystkich
przypadkach przerwanie leczenia kwetiapiną powodowało powrót stężenia całkowitej i wolnej T4 do
wartości prawidłowych, niezależnie od czasu trwania leczenia. U ośmiu pacjentów, u których
dokonano pomiaru TBG, stężenie TBG nie zmieniło się.

Zaćma/ zmętnienie soczewki

W badaniach klinicznych mających na celu określenie kataraktogenicznego potencjału kwetiapiny
(200 – 800 mg/dobę) w porównaniu z rysperydonem (2-8 mg/dobę) u chorych na schizofrenię lub
cierpiących na zaburzenia zchizoafektywne wykazano, iż odsetek pacjentów o podwyższonym stopniu
zmętnienia soczewki nie był wyższy dla kwetiapiny (4%) w porównianiu z rysperydonem (10%)
u pacjentów leczonych co najmniej 21-miesięcy.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 roku życia)

W 3-tygodniowym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym dotyczącym leczenia manii (n=284
pacjentów z USA w wieku od 10 do 17 lat), badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
kwetiapiny. U około 45% populacji pacjentów rozpoznano również ADHD. Przeprowadzono również
6-tygodniowe kontrolowane placebo badanie dotyczące leczenia schizofrenii (n=222 pacjentów
w wieku od 13 do 17 lat). Z obu badań wykluczono pacjentów z rozpoznanym brakiem reakcji na
kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od dawki 50 mg na dobę i od 2. dnia zwiększano
dawkę do 100 mg na dobę. Dawkę stopniowo zwiększano do docelowej (dawka 400–600 mg na dobę,
schizofrenia 400–800 mg na dobę) dodając 100 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach.

W badaniach dotyczących manii różnica w średniej zmianie LS (metoda najmniejszych kwadratów)
w skali YMRS w punktacji ogólnej (Young Mania Rating Scale) (aktywne leczenie minus placebo)
w porównaniu do wartości wyjściowych wyniosła -5,21 w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400
mg/dobę i – 6,56 po dawce 600 mg/dobę. Wskaźnik odpowiedzi (poprawa w skali YMRS >= 50%)
wyniósł 64% w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę, 58% w grupie, gdzie podawana
była dawka 600 mg/dobę i 37% w grupie stosującej placebo.

W badaniu dotyczącym schizofrenii różnica w średniej zmianie LS w skali PANSS w punktacji
ogólnej (aktywne leczenie minus placebo) wyniosła -8,16 w grupie leczonej kwetiapiną w dawce
400 mg/dobę i -9,29 w grupie stosującej kwetiapinę w dawce 800 mg/dobę. Nie wykazano przewagi
ani w grupie leczonej dawką 400 mg/dobę, ani 800 mg/dobę w porównaniu z placebo pod względem
odsetka pacjentów odpowiadających na leczenie (odpowiedź zdefiniowana jako >= 30% redukcja
w porównaniu z wartościami wyjściowymi w skali PANSS w punktacji ogólnej). Zarówno
w przypadku badań dotyczących manii, jak i schizofrenii, stosowanie wyższych dawek związane było
z niższym liczbowo wskaźnikiem odpowiedzi.

Nie są dostępne dane dotyczące postępowania w celu zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Dodatkowe dane uzyskano z 26-tygodniowego otwartego badania będącego kontynuacją badania
klinicznego (n=380 pacjentów) przy zastosowaniu kwetiapiny w dawkach od 400 do 800 mg na dobę.
Stwierdzano zwiększenie ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, a zwiększenie apetytu, objawy
pozapiramidowe i zwiększone stężenie prolaktyny były obserwowane częściej u dzieci i młodzieży niż
u dorosłych pacjentów (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe
W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu
w monoterapii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat ze schizofrenią, łączna częstość występowania
objawów pozapiramidowych wynosiła 12,9% dla kwetiapiny i 5,3% dla placebo, chociaż częstość
poszczególnych objawów (np. akatyzja, drżenia, zespół pozapiramidowy, hipokinezja, niepokój,
nadreaktywność ruchowa, sztywność mięśni, dyskinezy) nie przekraczała 4,1% w żadnej z badanych
grup. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu
w monoterapii u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) z manią w przebiegu choroby dwubiegunowej,
łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 3,6% dla kwetiapiny i 1,1% dla
placebo. W długotrwałym, otwartym badaniu nad zastosowaniu kwetiapiny w przebiegu schizofrenii
i choroby dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych (EPS)
wymagających interwencji medycznej wynosiła 10%.

Zwiększenie masy ciała
W krótkotrwałych badaniach klinicznych u pacjentów pediatrycznych (od 10 do 17 lat) 17%
pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% placebo zwiększyło masę ciała ≥7% ich wagi. W celu
uwzględnienia prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie, przyjęto, jako miernik klinicznie istotnej
zmiany, zwiększenie o przynajmniej 0,5 standardowego odchylenia od wartości początkowych dla
BMI. Po 26 tygodniach leczenia kwetiapiną 18,3% pacjentów spełniło to kryterium.

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego
W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu
w monoterapii u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią łączna częstość przypadków związanych
z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów poniżej
18. roku życia. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem
produktu w monoterapii u pacjentów pediatrycznych z chorobą dwubiegunową łączna częstość
przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla
placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i intensywnie metabolizowana.
Przyjmowanie z pożywieniem nie ma znaczącego wpływu na biodostępność kwetiapiny. Kwetiapina
wiąże się w około 83% z białkami osocza. Maksymalne stężenie molowe norkwetiapiny w stanie
stacjonarnym wynosi 35% wartości uzyskiwanej dla kwetiapiny. Okres półtrwania w fazie eliminacji
kwetiapiny i norkwetiapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Badania kliniczne wykazały, że kwetiapina jest skuteczna przy podawaniu dwa razy na dobę.
Dodatkowych danych na poparcie tego stwierdzenia dostarczyły dane z badania przeprowadzonego
metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), w którym ustalono, że receptory 5HT2 i D2
pozostają zajęte przez kwetiapinę przez okres do 12 godzin.
Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa i zależna od dawki. Farmakokinetyka
kwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest mniejszy o 30 do 50% w porównaniu
z osobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi
zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m ), jednak
poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie. Mniej niż 5% niezmienionej
kwetiapiny i jej czynnego metabolitu, norkwetiapiny, jest wydalane z moczem.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu znakowanej
radioaktywnie kwetiapiny, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5%
podanej substancji. Około 73% radioaktywności wydalane jest w moczu, a 21% w kale. Średni klirens
kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z niewydolnością wątroby (stabilna
marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest głównie metabolizowana w wątrobie, u osób
z zaburzeniami czynności wątroby stężenie w osoczu może być zwiększone. W tej grupie pacjentów
może być konieczna zmiana dawki (patrz punkt 4.2).
Badania in vitro wykazały, że głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450
biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest izoenzym CYP 3A4. Norkwetiapina powstaje i jest
metabolizowana głównie przez CYP3A4.

W badaniu klinicznym po podaniu wielokrotnym z udziałem zdrowych ochotników przeprowadzonym
w celu oceny farmakokinetyki kwetiapiny podanej przed i w trakcie leczenia ketokonazolem
jednoczesne podawanie ketokonazolu spowodowało zwiększenie średniego Cmax i AUC kwetiapiny
odpowiednio o 235 % i 522% z odpowiednim spadkiem średniego klirensu po podaniu doustnym
o 84%. Średni okres półtrwania kwetiapiny wzrósł z 2,6 do 6,8 godzin, ale średni tmax pozostał
niezmieniony.
Ustalono, że kwetiapina i kilka jej metabolitów są słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego
cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 in vitro. Zahamowanie cytochromu CYP zachodzi
wyłącznie w stężeniach około 5 do 50 razy większych niż obserwowane u ludzi w zakresie dawek od
300 mg do 800 mg na dobę. W związku z tymi wynikami badań in vitro jest mało prawdopodobne,
aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie
metabolizmu innego leku za pośrednictwem cytochromu P450. Z badań przeprowadzonych na
zwierzętach wynika, że kwetiapina może pobudzać enzymy cytochromu P450. Jednak w celowanym
badaniu interakcji u pacjentów z psychozami nie obserwowano zwiększenia aktywności cytochromu
P450 po podaniu kwetiapiny.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)
Poddano analizie dane z badań farmakokinetycznych przeprowadzonych z udziałem 9 dzieci w wieku
10–12 lat i 12 młodych pacjentów stosujących ustalone dawki 400 mg kwetiapiny 2 razy na dobę.
W stanie stacjonarnym i przy stałym dawkowaniu stężenie w osoczu kwetiapiny u dzieci i młodzieży
(od 10 do 17 lat) było na ogół podobne, jak u pacjentów dorosłych, chociaż Cmax u dzieci było
w górnej wartości obserwowanej u dorosłych. Wartości AUC i Cmax czynnego metabolitu,
norkwetiapiny, były większe, w przybliżeniu odpowiednio o 62% i 49 % u dzieci (10-12 lat) oraz
odpowiednio o 28% i 14% u młodzieży (13-17 lat) w porównaniu z pacjentami dorosłymi.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego działania
kwetiapiny. U zwierząt laboratoryjnych po dawkach mogących mieć znaczenie kliniczne
obserwowano zaburzenia, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długotrwałych badaniach.
U szczurów obserwowano zmianę pigmentacji tarczycy, u małp Cynomolgus hipertrofię komórek
pęcherzykowych gruczołu tarczowego, zmniejszenie stężenia T3, zmniejszenie stężenia hemoglobiny
i zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek, u psów zmętnienie rogówki i zaćmę.
(Informacje dotyczące zaćmy/ zmętnienia soczewki, patrz punkt 5.1)
 Dane te należy wziąć pod uwagę, rozważając korzyści i ryzyko leczenia dla pacjenta.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:
Laktoza jednowodna
Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
Wapnia wodorofosforan dwuwodny
Powidon K30
Celuloza mikrokrystaliczna
Magnezu stearynian
Otoczka:

25mg Opadry pink (03B84929):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)

100mg Opadry yellow (03B52117):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)

150mg Opadry yellow (03B82929):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek żółty (E 172)

200mg:
Hypromeloza
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)
300mg:
Hypromeloza
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)


6.2  Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3  Okres ważności

30 miesięcy

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry PVC/Aluminium.
Opakowanie może zawierać: 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych
w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
   stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.
7.   PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
    DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow HA1 4HF
Middlesex
Wielka Brytania


8.   NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
9.   DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
    / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.07.2011


10.   DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
     CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.03.2014

          

Inne leki Quetiapinum: