Quecor:

Nazwa międzynarodowa:
Quercus cortex
Podmiot odpowiedzialny:
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
10376
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
INNOWAC.-WDROŻ.LABOR.FARM.LABOFARM MGR FARM.TADEUSZ PAWEŁEK, POLSKA
Postać
tabletki
Dawka
0,37 g
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
          ETYKIETO-ULOTKA QUECOR®
Wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania.
Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA
QUECOR®
Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie biegunki.
Wskazania do stosowania:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje: czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.
Środki ostrożności związane ze stosowaniem:
Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:
Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po zastosowaniu innych leków.
Ostrzeżenia specjalne:
Stosowanie leku u dzieci:
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.
Ciąża i karmienie piersią:
Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Nieznany.
Dawkowanie:
Nie stosować dłużej niż 3 dni.
Przedawkowanie:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Działania niepożądane:
Przechowywanie leku:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25(C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
Skład leku:
Podmiot odpowiedzialny:
ul. Lubichowska 176 b
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

        
            Charakterystyka produktu leczniczegoQuercus cortex (kora dębu) 370 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
4.1. Wskazania do stosowania
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli: doustnie 2 tabletki 3 razy dziennie.
Nie stosować dłużej niż 3 dni.
4.3. Przeciwwskazania
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po zastosowaniu innych leków.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji. Brak danych na temat wpływu na płodność.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nieznany.
Preparaty z kory dębowej zawierają garbniki katechinowe wykazujące zdolność wiązania się z grupami aminowymi białek i tworzenia na powierzchni błony śluzowej jelita warstwy o charakterze ochronnym, utrudniającej przenikanie wody do światła jelita. W następstwie zmniejszania wydzielania płynów do jelit i utrudniania przenikania substancji drażniących błonę śluzową jelita następuje osłabienie wzmożonych ruchów robaczkowych i niedopuszczenie do nadmiernego rozwodnienia mas kałowych.
Garbniki wiążą się również z białkiem komórek drobnoustrojów, dzięki czemu mogą hamować rozwój niektórych mikroorganizmów.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie wykonano badań toksycznego wpływu na reprodukcję, genotoksyczności i rakotwórczości.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25˚C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Pojemniki szklane z korkiem z polietylenu, pojemniki do tabletek polietylenowe lub polipropylenowe z wieczkiem z polietylenu zawierające 30, 60 lub 90 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
Bez szczególnych wymagań.
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
e-mail: poczta@labofarm.com.pl
10376
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
08.04.2004 r./02.03.2010 r.
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki Quercus cortex: