Physioneal 40 z Glukozą 2,27 w/v:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
BAXTER POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
10779
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAXTER HEALTHCARE S.A., IRLANDIA
Postać
roztwór do dializy otrzewnej
Dawka
0,0227 g/ml
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
B05DB
                ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
    Physioneal 40 z glukozą 1,36% w/v 13,6 mg/ml, Roztwór do dializy otrzewnowej
    Physioneal 40 z glukozą 2,27% w/v 22,7 mg/ml, Roztwór do dializy otrzewnowej
    Physioneal 40 z glukozą 3,86% w/v 38,6 mg/ml, Roztwór do dializy otrzewnowej


Należy zapoznać sie z treścią ulotki przed zastosowaniem.
  - Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać
  - Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości
  - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Physioneal 40 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Physioneal 40
3. Jak stosować Physioneal 40
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Physioneal 40
6. Inne informacje

1. CO TO JEST PHYSIONEAL 40 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Physioneal 40 jest roztworem do dializy otrzewnowej. Usuwa wodę i zbędne produkty przemiany
materii z krwi. Koryguje także nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi. Physioneal 40
zawiera różne stężenia glukozy (1,36%, 2,27% lub 3,86%). Im wyższe stężenie glukozy w roztworze,
tym większa ilość wody może być usunięta z krwi.

Physioneal 40 stosuje się w następujących przypadkach:
- przejściowej lub trwałej niewydolności nerek;
- znacznego zatrzymania wody w organizmie;
- poważnych zaburzeń kwasowości lub zasadowości (pH) i zawartości soli we krwi;
- pewnych rodzajów zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować innych metod leczenia.

Kwasowość (czyli pH) roztworu Physioneal 40 jest zbliżone do pH krwi. Dlatego jest on szczególnie
zalecany dla osób odczuwających ból lub dyskomfort podczas procesu napełniania w przypadku
stosowania innych roztworów do dializy, o większej kwasowości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PHYSIONEAL 40

Pierwsze użycie produktu musi odbywać się pod nadzorem lekarza

Kiedy nie stosować roztworu Physioneal 40
• jeśli u pacjenta występuje zaburzenie wpływające na ścianę brzucha lub jamę brzuszną, którego
  można usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie , nie poddający się korekcie, który zwiększa
  ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej.
• jeśli pacjent ma udokumentowaną utratę czynności otrzewnej na skutek rozległych zrostów
  otrzewnej

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Physioneal 40
Należy zachować szczególną ostrożność:
• jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia mające wpływ na stan ściany brzucha lub jamy
  brzusznej. Na przykład, jeśli u pacjenta stwierdza się przepuklinę lub przewlekły stan zapalny lub
  zakażenie wpływające na stan jelit.
• jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty
• jeśeli pacjent ma trudności z oddychaniem
• jeśli u pacjenta występuje ból brzucha, podwyższona temperatura ciała lub stwierdza się
  zmętnienie, brak przejrzystości lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia
  otrzewnej lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym
  sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu i okazać go
  zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny zdecyduje
  o konieczności przerwania leczenia lub rozpoczęcia leczenia korygującego. Na przykład, jeśli
  wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy
  antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju zakażenia, lekarz może zalecić przyjmowanie antybiotyku,
  który skutecznie zwalcza wiele różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania.
•  jeśli u pacjenta występuje wysokie stężenie mleczanów we krwi. Zwiększone ryzyko kwasicy
  mleczanowej może wystąpić z powodu:
     o nagłej ciężkiej niewydolność nerek;
     o wrodzonych chorób metabolicznych;
     o przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);
     o przyjmowania leków stosowanych w leczniu HIV, zwłaszcza leków nazywanych NRTI
       (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).
•  u pacjentów z cukrzycą stosujących ten roztwór do dializy należy systematycznie sprawdzać
  dawki leków regulujących stężenie glukozy we krwi (np. insuliny). Dawka leków
  przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania, zwłaszcza na początku leczenia dializą
  otrzewnową lub w przypadku zmiany w leczeniu dializą otrzewnową.
•  u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Lekarz oceni ryzyko i korzyści z zastosowania tego leku.
•  jeśli u pacjenta stwierdza się wysokie aktywność hormonu przytarczyc we krwi z powodu choroby
  nerek. Niskie stężenie wapnia w roztworze Physioneal 40 może pogłębiać nadczynność
  przytarczyc. Lekarz powinien kontrolować u pacjenta aktywność hormonu przytarczyc we krwi;
•  pacjent — o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić pisemny bilans
  płynów oraz masy ciała. Lekarz będzie systematycznie sprawdzać parametry krwi, szczególnie
  stężenia soli (np. wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów) i hormonu
  przytarczyc;
•  jeśli pacjent ma duże stężenie wodorowęglanów we krwi;
•  nie należy stosować większej objętości roztworu niż to zalecił lekarz. Objawy przewodnienia
  obejmują rozdęcie brzucha, uczucie pełności i duszność;
•  lekarz będzie systematycznie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli zmniejszy sieono
  nadmiernie , lekarz może zlecić przyjmowanie chlorku potasu w celu uzupełnienia niedoboru.
•  schorzenie zwane otorbiającym stwardnieniem otrzewnej (EPS) jest znanym, choć rzadkim
  powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć świadomość możliwości
  wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:
       o zapalenie w obrębie brzucha
       o zgrubienie ścian jelit, któremu może towarzyszyć ból brzucha, rozdęcie brzucha lub
         wymioty. W rzadkich przypadkach bywa to śmiertelne.

Stosowanie innych leków
• Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
  wydawane są bez recepty.
• Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki, ponieważ
  leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie niektórych leków.
• Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe zwane glikozydami
  nasercowymi (np. digoksynę), ponieważ:
      o może być potrzebne uzupełnienie potasu i wapnia;
      o mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (arytmia);
      o podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie
        monitorowane będzie stężenie potasu.


Ciąża i karmienie piersią:
Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią. Lekarz oceni czy w takim przypadku
leczenie jest odpowiednie.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, nieostre widzenie lub zawroty głowy. Nie należy
prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli odczuwa się takie
objawy.


3. JAK STOSOWAĆ PHYSIONEAL 40

Physioneal 40 jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie
brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca organy wewnętrzne
takie jak jelita i wątroba.

Roztwór ten nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Physioneal 40 należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego, specjalizującego
się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z tym zespołem.

W razie uszkodzenia worka, należy go wyrzucić.

W jakich dawkach i jak często stosować lek
Lekarz zaleci odpowiednie stężenie glukozy i ilość worków do codziennego zastosowania.

Przerwanie stosowania leku Physioneal 40
Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może mieć skutki
zagrażające życiu.

Sposób podawania
Przed użyciem:
• Należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć, specjalnej płytki
  grzewczej. Nie wolno nigdy zanurzać worka w wodzie w celu ogrzania. Nie wolno stosować
  kuchenki mikrofalowej do ogrzania worka.
• Po usunięciu opakowania zewnętrznego należy sprawdzić czy zatyczka między komorami nie jest
  złamana. Jeśli zatyczka została złamana roztwór należy wyrzucić.
• Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór nie jest
  przezroczysty.
• Zmieszać zawartość obu komór przełamując zatyczkę między komorami.
• Każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki
  roztworu należy wyrzucić.
• Roztwór musi zostać podany w ciągu 24 godzin od zmieszania.
Podczas podawania roztworu należy stosować techniki aseptyczne, zgodnie z przeszkoleniem.
Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami
Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, które należy
dodawać bezpośrednio do worka Physioneal 40. W takim przypadku należy dodać lek poprzez miejsce
przeznaczone do tego celu umieszczone na małej komorze, przed złamaniem zatyczki między
komorami. Po dodaniu leku należy niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości worków Physioneal 40 w ciągu 24 godzin
Jeśli podane zostanie zbyt dużo roztworu Physioneal 40 może wystąpić:
• rozdęcie brzucha;
• uczucie pełności i(lub)
• duszność.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób postępowania.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Physioneal 40 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast powiadomić o tym
lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:
• Nadciśnienie (ciśnienie krwi wyższe niż zwykle)
• Opuchnięte kostki lub nogi, obrzęk powiek, duszność lub ból w klatce piersiowej (hiperwolemia)
• Ból brzucha
• Dreszcze (objawy grypopodobne), gorączka
• Zapalenie otrzewnej
Są to ciężkie działania niepożądane. Może być wymagana natychmiastowa interwencja lekarska.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy jak
najszybciej powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

Działania niepożądane obserwowane często u pacjentów stosujących Physioneal 40 (u 1% do 10%):
• Zmiany w wynikach badań krwi:
    - wzrost stężenia wapnia (hiperkalcemia)
    - spadek stężenia potasu (hipokalemia), który może powodować osłabienie mięśni, drżenia
      mięśniowe lub zaburzenia rytmu serca
    - wzrost steżenia wodorowęglanów (zasadowica)
• Osłabienie, zmęczenie
• Zatrzymanie płynów (obrzęk)
• Zwiększenie masy ciała

Inne działania niepożądane obserwowane niezbyt często u pacjentów stosujących Physioneal 40 (u
0,1% do 1%):
• Zmniejszenie objętości płynów usuwanych podczas dializy
• Omdlenia, zawroty głowy lub ból głowy
• Zmętnienie roztworu zdrenowanego z otrzewnej, ból brzucha
• Krwawienie z otrzewnej, ropienie, obrzęk lub ból w miejscu ujścia cewnika, niedrożność cewnika
• Nudności, utrata apetytu, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, pragnienie, suchość w
  ustach
• Rozdęcie lub zapalenie w obrębie brzucha, ból barku, przepuklina jamy brzusznej (guz w
  pachwinie)
• Zmiany w wynikach badań krwi:
    - kwasica mleczanowa
    - zwiększona zawartość dwutlenku węgla
    - wzrost stężenia cukru (hiperglikemia)
    - zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)
• Trudności ze snem
• Niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
• Kaszel
• Ból mięśni i kości
• Obrzęk twarzy lub gardła
• Wysypka.

Inne działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej:
• Zakażenie wokół miejsca ujścia cewnika, niedrożność cewnika.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o
tym lekarzowi lub skontaktować się z ośrodkiem prowadzącym leczenie dializą otrzewnową.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ PHYSIONEAL 40

•  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
•  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
•  Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4ºC.
•  Nie stosować leku Physioneal 40 po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na
  pudełku i na worku za napisem „Termin ważności” i symbolem . Termin ważności oznacza
  ostatni dzień danego miesiąca.

Physioneal 40 należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6. INNE INFORMACJE

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera Physioneal 40

Substancje czynne w roztworze do dializy otrzewnowej po zmieszaniu:
                       1,36%    2,27%     3,86%
Glukoza jednowodna (g/l)           15,0    25,0     42,5
co odpowiada glukozie bezwodnej (g/l)     13,6    22,7     38,6
Sodu chlorek (g/l)                     5,38
Wapnia chlorek dwuwodny (g/l)               0,184
Magnezu chlorek sześciowodny (g/l)            0,051
Sodu wodorowęglan (g/l)                  2,10
Sodu (S)-mleczan (g/l)                   1,68

Inne składniki to woda do wstrzykiwań i dwutlenek węgla.

Skład roztworu po zmieszaniu w mmol/l:
                1,36%   2,27% 3,86%
Glukoza bezwodna (mmol/l)    75,5   126  214
Sód (mmol/l)               132
Wapń (mmol/l)              1,25
Magnez (mmol/l)             0,25
Chlorki (mmol/l)             95
Wodorowęglany (mmol/l)          25
Mleczany (mmol/l)             15

Jak wygląda Physioneal 40 i co zawiera opakowanie

•  Roztwór Physioneal 40 znajduje się w dwukomorowym worku z PCW. Obie komory oddzielone
  są trwałym zgrzewem. Physioneal 40 należy podawać wyłacznie po całkowitym zmieszaniu
  zawartości obu komór.
•  Każdy worek jest pakowany w worek zewnętrzny i dostarczany w pudełkach tekturowych..

1,5 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
1,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
1,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
1,5 l - 5 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
1,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy łącznik typu Luer
1,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy łącznik typu Lineo
1,5 l - 6 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
1,5 l - 6 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łacznik typu Luer
1,5 l - 6 worków w opakowaniu- podwójny worek dwukomorowy łącznik typu Lineo

2,0 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo2,0 l - 4
worki w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
2,0 l - 5 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l- 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,0 l- 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo

2,5 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo2,5 l - 4
worki w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
2,5 l - 5 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
2,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo

Łącznik typu Lineo zawiera jod.
Nie wszystkie rodzaje worków i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Wytwórca:
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road, Castlebar
County Mayo
Irlandia


Data zatwierdzenia ulotki:


Baxter i Physioneal są znakami towarowymi Baxter International Inc.

        
            CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

   Physioneal 40 z glukozą 2,27% w/v 22,7 mg/ml
   Roztwór do dializy otrzewnowej


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

   Przed zmieszaniem

      1000 ml roztworu elektrolitu (Mała komora „A”)
      Substancje czynne:
      Glukoza jednowodna             68,85 g
      co odpowiada glukozie bezwodnej      62,6 g
      Wapnia chlorek dwuwodny          0,507 g
      Magnezu chlorek sześciowodny        0,140 g
      1000 ml roztworu buforowego (Duża komora „B”)
      Substancje czynne:
      Sodu chlorek                   8,43 g
      Sodu wodorowęglan                3,29 g
      Sodu (S)-mleczan roztwór             2,63 g

   Po zmieszaniu

      1000 ml zmieszanego roztworu zawiera:
      Substancje czynne:
      Glukoza jednowodna                25,0 g
      co odpowiada glukozie bezwodnej         22,7 g
      Sodu chlorek                   5,38 g
      Wapnia chlorek dwuwodny             0,184 g
      Magnezu chlorek sześciowodny           0,051 g
      Sodu wodorowęglan                2,10 g
      Sodu (S)-mleczan roztwór             1,68 g

   1000 ml roztworu gotowego po zmieszaniu odpowiada 362,5 ml roztworu A i 637,5 ml
                                     roztworu B.
      Skład gotowego roztworu po zmieszaniu w mmol/l
      Glukoza bezwodna (C6H12O6)            126 mmol/l
      Na+                       132 mmol/l
      Ca++                       1,25 mmol/l
      Mg++                       0,25 mmol/l
      Cl-                       95 mmol/l
      HCO3-                      25 mmol/l
      C3H5O3-                     15 mmol/l
   Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

   Liczba „40” w nazwie określa stężenie buforu w roztworze (15 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l
   wodorowęglanu = 40 mmol/l).
3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

   Roztwór do dializy otrzewnowej.
   Roztwór sterylny, przezroczysty i bezbarwny.
   W gotowym roztworze pH wynosi 7.4.
   Osmolarność 395 mOsmol/l

4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

   Physioneal 40 wskazany jest do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:
   • ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;
   • ciężkiego przewodnienia;
   • zaburzeń gospodarki elektrolitowej;
   • zatrucia lekami podlegającymi dializie, kiedy nie można zastosować bardziej
     odpowiednich , alternatywnych metod leczenia.

   Roztwory do dializy Physioneal 40, zawierające wodorowęglan i mleczan, z fizjologicznem
   pH są szczególnie wskazane dla pacjentów odczuwających ból lub dyskomfort podczas
   procesu napełniania przy użyciu płynów o niskim pH, opartych wyłącznie na buforze
   mleczanowym.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

   Sposób podawania
   • Physioneal 40 jest przeznaczony do podania wyłącznie dootrzewnowo. Nie podawać
     dożylnie.

   •  Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do temperatury 37oC, aby
     zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania, należy użyć tylko suchego źródła ciepła
     (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w
     wodzie lub w kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość narażenia zdrowia pacjenta
     lub jego dyskomfort.

   •  W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy postępować zgodnie z zasadami
     aseptyki.

   •  Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub
     wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.

   •  Zdrenowany płyn należy sprawdzić celem wykrycia włóknika lub zmętnienia, co może
     wskazywać na zapalenie otrzewnej.

   •  Wyłącznie do jednorazowego użycia.

   •  Po zdjęciu opakowania zewnętrznego należy niezwłocznie przełamać zatyczkę między
     komorami, aby wymieszać dwa roztwory. Poczekać, aż zawartość górnej komory spłynie
     całkowicie do dolnej komory. Wymieszać delikatnie poprzez ściskanie dłońmi ścian
     dolnej komory. Roztwór dootrzewnowy musi zostać podany w ciągu 24 godzin po
     zmieszaniu.
   •  W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie stosowania produktu leczniczego patrz
     punkt 6.6 „Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu
     leczniczego do stosowania..”.

   Dawkowanie
   Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu na jedną wymianę, czas zalegania i czas
   trwania dializy powinny być dostosowane przez lekarza.

   •  Dorośli: u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO)
     zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24 godz.). U pacjentów leczonych
     automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4-5 wymian w nocy i
     do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2 l do
     2,5 l.

   •  Pacjenci w podeszłym wieku: stosować tak jak u pacjentów dorosłych.

   •  Pacjenci w wieku dziecięcym od wcześniaków do młodzieży:
     Nie oceniano w badaniach klinicznych wpływu stosowania produktu Physioneal 40 na
     pacjentów w wieku dziecięcym. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka
     wystąpienia działań ubocznych niepożądanych przed zastosowaniem produktu Physioneal
     40 w tej grupie pacjentów.
     W przypadku stosowania w tej grupie pacjentów objętość płynu należy dobrać w
     zależności od masy ciała (zwykle 800-1400 ml/m2 (35-45 ml/kg) na jedną wymianę).

   W celu uniknięcia ciężkiego odwodnienia, hipowolemii i w celu zminimalizowania utraty
   białek, zaleca się wybór roztworu do dializy otrzewnowej o możliwie najniższej osmolarności,
   pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.


4.3  Przeciwwskazania

   Stosowanie Physioneal 40 jest przeciwwskazane u pacjentów z:
   • nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają skuteczną dializę
     otrzewnową lub zwiększają ryzyko infekcji;
   • udokumentowaną utratą czynności otrzewnej lub rozległymi zrostami, które zaburzają
     czynności otrzewnej.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

   •  Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów:
     1) z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony
     otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi
     nieprawidłowościami lub urazami dopóki nie nastąpi całkowite wyleczenie,, z
     nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną,
     przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia
     uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i
     powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha,
     powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;
     2) w innych przypadkach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i
     z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych.

   •  Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie
     otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy
  otrzewnowej w tym u niektórych pacjentów stosujących Physioneal 40 w czasie leczenia
  dializą otrzewnową.

•  W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej dobór i dawkowanie antybiotyków
  powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i badaniach
  wrażliwości wyizolowanego mikroorganizmu lub mikroorganizmów odpowiedzialnych
  za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków
  o szerokim spektrum działania.

•  U pacjentów z podwyższonym steżeniem mleczanów należy zachować ostrożność przy
  stosowaniu roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany. Zaleca się, aby
  pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np.
  z powodu ostra niewydolność nerek, wrodzone wady metaboliczne, terapia lekami takimi
  jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy NRTI),
  znajdowali się pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej przed
  rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej
  zawierających mleczany.

•  Przepisując lek pacjentowi należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje
  pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów
  leczonych glikozydami nasercowymi należy uważnie monitorować stężenie potasu w
  surowicy.

•  Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u pacjentów w wieku dziecięcym nie została
  ustalona.

•  U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc należy wnikliwie rozważyć stosunek
  korzyści do ryzyka stosując roztwór z wapniem w ilości 1,25 mmol/l, taki jak Physioneal
  40, ponieważ jego stosowanie może pogłębić nadczynność.

•  Koniecznie należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów i dokładnie
  monitorować masę ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które
  mogą mieć poważne konsekwencje, w tym zastoinową niewydolność serca, spadek
  objętości krwi krążącej i wstrząs.

•  U pacjentów ze stężeniem wodorowęglanów powyżej 30 mmol/l należy rozważyć
  stosunek korzyści z zastosowania produktu do ryzyka możliwości wystąpienia alkalozy
  metabolicznej.

•  Dializa otrzewnowa może prowadzić do utraty białek, aminokwasów oraz witamin
  rozpuszczalnych w wodzie i niektórych leków, co wymagać może uzupełnienia.

•  Wlew nadmiernej objętości produktu Physioneal 40 do jamy otrzewnej może przejawiać
  się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i (lub) spłyceniem oddechu.

•  Sposobem leczenia przy przepełnieniu roztworem Physioneal 40 jest zdrenowanie
  roztworu z jamy otrzewnej.

•  Zastosowanie nadmiernej ilości roztworu do dializy otrzewnowej Physioneal 40 z wyższą
  zawartością dekstrozy (glukozy) w trakcie leczenia dializą otrzewnową może
  spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody z organizmu pacjenta.

•  Roztwór Physioneal 40 nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.
      o  W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje
        hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w
        celu zapobieżenia hipokaliemii, ale należy to przeprowadzić po dokładnej ocenie
        steżenia potasu w surowicy i w całym organizmie, wyłącznie na zalecenie lekarza.
   •  Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie
     wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania
     biochemiczne krwi (w tym aktywność hormonu przytarczyc) i oznaczenia parametrów
     hematologicznych.

   •  U pacjentów z cukrzycą, należy systematycznie sprawdzać stężenia glukozy we krwi, i
     odpowiednio dawkę insuliny lub inne leczenie hiperglikemii.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

   •  Podczas dializy stężenie we krwi produktów leczniczych ulegających dializie może ulec
     zmniejszeniu. Należy wziąć pod uwagę możliwość uzupełnienia strat.
   •  U pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe należy ściśle kontrolować stężenia
     potasu w surowicy z uwagi na ryzyko zatrucia naparstnicą. Konieczne może być
     uzupełnienie potasu.

4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

   Brak doświadczenia klinicznego z zastosowaniem produktu Physioneal 40 w okresie ciąży i
   karmienia piersią. Nie są dostępne dane z badań na zwierzętach. Należy zawsze rozważyć
   stosunek korzyści do ryzyka.
   Patrz punkt 4.4

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

   U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej
   mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia
   pojazdów i obsługiwania maszyn .

4.8  Działania niepożądane

   Poniżej wymieniono działania niepożądane (występujące co najmniej u 1% pacjentów)
   zgłaszane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu.

   Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym pochodzącym z kontrolowanych badań
   klinicznych były alkaloza, która wystąpiła u ok. 10% pacjentów. W większości przypadków
   alkalozę stwierdzano na podstawie stężenia wodorowęglanów w surowicy i zwykle nie była
   ona związana z objawami klinicznymi.

   Działania niepożądane podane w tym punkcie wymieniono zgodnie z konwencją dotyczącą
   częstości występowania: bardzo często: ≥10%; często ≥1% do <10%; niezbyt często: ≥0,1%
   do <1%; bardzo rzadko <0,01%; nie znana (częstość nie może być określona na podstawie
   dostępnych danych).

   Klasyfikacja układów i narządów     Termin zalecany      Częstość występowania
   ZABURZENIA KRWI I UKŁADU         Eozynofila        Nieznana
   CHŁONNEGO
   ZABURZENIA METABOLIZMU I        Alkaloza           Często
   ODŻYWIANIA               Hipokaliemia         Często
                       Zatrzymanie płynów      Często
                       Hiperkalcemia        Często
                       Hiperwolemia         Niezbyt często
                       Anoreksja          Niezbyt często
                       Odwodnienie         Niezbyt często
                       Hiperglikemia        Niezbyt często
                       Kwasica mleczanowa      Niezbyt często
   ZABURZENIA PSYCHICZNE          Bezsenność          Niezbyt często
   ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO       Zawroty głowy        Niezbyt często
                       Bóle głowy          Niezbyt często
   ZABURZENIA NACZYNIOWE          Nadciśnienie         Często
                       Niedociśnienie        Niezbyt często
   ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO,     Duszność           Niezbyt często
   KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA     Kaszel            Niezbyt często
   ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT       Zapalenie otrzewnej     Często
                       Niewydolność błony
                       otrzewnej          Niezbyt często
                       Ból brzucha         Niezbyt często
                       Dyspepsja          Niezbyt często
                       Wzdęcia           Niezbyt często
                       Nudności           Niezbyt często
                       Otorbiające stwardnienie
                       otrzewnej          Nieznana
                       Zmętnienie dializatu     Nieznana
   ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI        Obrzęk naczynioruchowy    Nieznana
   PODSKÓRNEJ               Wysypka           Nieznana
   ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE    Bóle mięśniowo-szkieletowe  Nieznana
   I TKANKI ŁĄCZNEJ
   ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W       Obrzęk            Często
   MIEJSCU PODANIA             Astenia           CzęstoNiezbyt często
                       Dreszcze           Niezbyt często
                       Obrzęk twarzy        Niezbyt często
                       Przepuklina         Niezbyt często
                       Złe samopoczucie       Niezbyt często
                       Pragnienie          Nieznana
                       Gorączka
   BADANIA DIAGNOSTYCZNE          Wzrost masy ciała      Często
                       Zwiększone pCO2       Niezbyt często

   Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą:
   bakteryjne zapalenie otrzewnej, zakażenie w miejscu wprowadzenia cewnika, powikłania
   związane z cewnikiem.

4.9  Przedawkowanie

   Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do hiperwolemii, hipowolemii, zaburzeń
   elektrolitowych lub (u pacjentów z cukrzycą) do hiperglikemii. Patrz punkt 4.4.

   Postępowanie w przypadku przedawkowania:
   Hiperwolemia: w tym przypadku można zastosować hipertoniczne roztwory do dializy
   otrzewnowej i ograniczenie podawania płynów.

   Hipowolemia: w tym przypadku w zależności od stopnia odwodnienia można zastosować
   doustne lub dożylne uzupełnienie płynów.

   Zaburzenia elektrolitowe: w tym przypadku postępowanie zależne jest od rodzaju zaburzeń
   elektrolitowych, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej
   prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek
   potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.
   Hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą): w tym przypadku należy dostosowywać dawki
   insuliny zgodnie ze schematem dawkowania przepisanym przez lekarza prowadzącego.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne
   Grupa farmakoterapeutyczna: płyny do dializy otrzewnowej
   Kod ATC: B05DB

   U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa ma na celu usuwanie z organizmu
   toksycznych produktów przemiany materii, które normalnie wydalane są przez nerki, oraz
   wspomożenie regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

   Procedura ta polega na wprowadzeniu płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy
   otrzewnej. Dzięki zawartości glukozy roztwór jest hiperosmotyczny w stosunku do osocza,
   tworząc gradient osmotyczny, który ułatwia usunięcie płynu z osocza do roztworu
   dializującego. Wymiana substancji pomiędzy płynem do dializy a naczyniami włosowatymi
   otrzewnej pacjenta odbywa się poprzez błonę otrzewnej zgodnie z prawami osmozy i dyfuzji.
   Po kilku godzinach zalegania, płyn zostaje wysycony toksycznymi substancjami i należy go
   wymienić. Z wyjątkiem mleczanu, który występuje w składzie jako prekursor dwuwęglanu
   wodorowęglanu, stężenia elektrolitów w płynie dobrano tak, aby doprowadzić do
   normalizacji stężeń elektrolitów w osoczu. Produkty przemiany azotowej zawarte w wysokich
   stężeniach we krwi przechodzą przez błonę otrzewnej do płynu dializującego.
   Ponad 30% pacjentów, biorących udział w badaniach klinicznych miało powyżej 65 lat.
   Ocena wyników badań w tej grupie pacjentów nie wykazała różnic w stosunku do reszty
   pacjentów.

   Badania in vitro i ex vivo wykazały, że płyny Physioneal 40 cechują się lepszymi wskaźnikami
   zgodności biologicznej niż standardowe płyny buforowane mleczanem. Ponadto, badania
   kliniczne u określonej liczby pacjentów odczuwających ból podczas wprowadzania płynu
   potwierdziły korzystne złagodzenie tego objawu. Dotychczas brak jest jednak danych, które
   wskazywałyby, że użycie tych płynów zmniejsza wszelkie powikłania kliniczne ani że ich
   systematyczne stosowanie może przekładać się na znaczące długotrwałe korzyści.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

   Glukoza, elektrolity i woda podane dootrzewnowo są wchłaniane do krwi i ulegają
   normalnym przemianom metabolicznym.

   Glukoza jest metabolizowana do dwutlenku węgla i wody (1 g glukozy = 4 kcal lub 17kJ).

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

   Brak danych klinicznych istotnych dla klinicznego bezpieczeństwa stosowania oprócz danych
   zawartych w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

   Woda do wstrzykiwań
   Dwutlenek węgla (do ustalenia pH)
6.2  Niezgodności farmaceutyczne

   Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych
   w punkcie 6.6.

6.3  Okres ważności

   •  Okres ważności w oryginalnym opakowaniu:
     2 lata

   •  Okres ważności po zmieszaniu
     po wyjęciu z opakowania zewnętrznego i zmieszaniu należy zużyć w ciągu 24 godzin.

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

   Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4ºC.
   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

   Roztwór Physioneal 40 znajduje się w hermetycznie zamkniętym dwukomorowym
   plastikowym worku wykonanym z PCV do celów medycznych.

   Na górnej komorze worka umieszczony jest port służący do wprowadzania dodatkowych
   leków do roztworu glukozy i elektrolitów. Dolna komora wyposażona jest w port do
   podłączenia zestawu do podawania umożliwiającego prowadzenie dializy.
   Linia zestawu dwukomorowego może być wyposażona w łącznik typu Lineo, który zawiera
   10,5% maść z jodowanym powidonem.

   Worek umieszczony jest w przezroczystym opakowaniu zewnętrznym wykonanym z
   zgrzewanych wielowarstwowych kopolimerów.

   Objętości worków po zmieszaniu: 1500 ml (544 ml roztworu A i 956 ml roztworu B), 2000 ml
   (725 ml roztworu A i 1275 ml roztworu B), 2500 ml (906 ml roztworu A i 1594 ml roztworu
   B).

   Pojedynczy worek dwukomorowy (mała komora „A“ i duża komora „B“, patrz punkt 2) jest
   przeznaczony do stosowania w automatycznej dializie otrzewnowej.
   Podwójny worek dwukomorowy (mała komora „A“ i duża komora „B“, patrz punkt 2) z
   przyłączonymi systemem odłączania oraz pustym workiem drenażowym jest przeznaczony do
   stosowania w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej.

   Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie:
   1,5 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   1,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   1,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo1,5 l - 5
   worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy- łącznik typu Luer
   1,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   1,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
   1,5 l - 6 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
    1,5 l - 6 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   1,5 l - 6 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo

   2,0 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
   2,0 l - 4 worki w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
   2,0 l - 5 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,0 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo

    2,5 l - 1 worek w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,5 l - 1 worek w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
   2,5 l - 4 worki w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy – łącznik typu Luer
   2,5 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,5 l - 4 worki w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo
   2,5 l - 5 worków w opakowaniu - pojedynczy worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Luer
   2,5 l - 5 worków w opakowaniu - podwójny worek dwukomorowy - łącznik typu Lineo

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
   do stosowania.

   Szczegóły dotyczące warunków podawania – patrz punkt 4.2.

   •  Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury wykonywania dializy otrzewnowej
     przekazuje się pacjentowi w trakcie szkolenia w wyspecjalizowanym ośrodku
     szkoleniowym przed zastosowaniem roztworu w domu.

   •  Po zdjęciu opakowania zewnętrznego należy niezwłocznie przełamać zatyczkę między
     komorami, aby wymieszać dwa roztwory. Następnie należy poczekać, aż zawartość górnej
     komory spłynie całkowicie do dolnej komory. Wymieszać delikatnie ściskając obiema
     rękami ściany dolnej komory. Roztwór dootrzewnowy musi zostać podany w ciągu 24
     godzin od zmieszania. Patrz też punkt 4.2.

   •  Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 6 godzin w temperaturze 25°C dla
     insuliny (Actrapid 10 j.m./l, 20 j.m./L i 40 j.m./l)

   •  Leki należy dodawać poprzez port umieszczony w górnej komorze, przed złamaniem
     zatyczki międzykomorowej. Przed dodaniem innego leku należy sprawdzić jego zgodność
     z roztworem biorąc pod uwagę pH i zawartość soli w roztworze. Produkt należy
     zastosować natychmiast po dodaniu jakiegokolwiek leku.

   •  Niezużytą pozostałość leku należy wyrzucić.

   •  Roztwór nie zawiera endotoksyn bakteryjnych.

7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
   DOPUSZCZENIE DO OBROTU

   Baxter Polska Sp. z o.o.
   ul. Kruczkowskiego 8
   00-380 Warszawa
8.  NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

   Pozwolenie nr 10779

9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
   OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

   Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r.
   Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.10.2008

10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki -: