Phoxilium:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
GAMBRO LUNDIA AB, SZWECJA
Pozwolenie w Polsce
16456
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
GAMBRO DASCO S.P.A., WŁOCHY
Postać
płyn do hemofiltracji
Dawka
1,2 mmol/l
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lz
Kod ATC
B05ZB
                              ULOTKA DLA PACJENTA

               PRISMASOL 2 mmol/l potasu
              Roztwór do hemodializy /hemofiltracji
Wapnia chlorek dwuwodny/ magnezu chlorek sześciowodny/ glukoza jednowodna/ kwasu
mlekowego roztwór 90% w/w/ sodu chlorek/ potasu chlorek/ sodu wodoroweglan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
    ważne dla pacjenta.
•  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•  Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki w razie jakichkolwiek dalszych
   wątpliwości.
•  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
   lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu
3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje

Prismasol zawiera substancje czynne: wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny,
glukoza jednowodna, kwasu mlekowego roztwór 90% w/w, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu
wodorowęglan.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest stosowany w leczeniu niewydolności nerek jako roztwór do
hemofiltracji lub hemodiafiltracji (jako roztwór zastępczy przy utracie płynów z krwi przepływającej
przez filtr) oraz ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji (krew przepływa po jednej stronie membrany
dializacyjnej, podczas gdy roztwór do hemodializy przepływa po drugiej stronie membrany).

Prismasol 2 mmol/l potasu można również stosować w przypadku zatrucia lekami zawierającymi
substancje ulegające dializie lub filtracji.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest wskazany szczególnie u pacjentów, mających skłonność
do hiperkaliemii (wysokie stężenie potasu we krwi).

2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu

Nie należy stosować roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu, jeśli:
- u pacjenta występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi),
- u pacjenta występuje alkaloza metaboliczna (proces, który powoduje głównie wzrost stężenia
 wodorowęglanu w osoczu).

Nie stosować hemofiltracji/dializy w następujących przypadkach:
 - niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost katabolizmu),
 jeśli objawów uremii (objawy spowodowane wysokim stężeniem mocznika we krwi) nie można
 złagodzić za pomocą hemofiltracji;
 - niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym;
 - antykoagulacja ogólnoustrojowa (zmniejszona krzepliwość krwi) przy zagrożeniu krwotokiem
 (krwawieniem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania roztworu Prismasol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego
w leczeniu niewydolności nerek przez zastosowanie hemofiltracji, hemodiafiltracji i ciągłej hemodializy.Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with pin / 2012-07         1(5)
Przed zastosowaniem leczenia i podczas niego zostanie zbadana krew pacjenta, np. równowaga
kwasowo-zasadowa i stężenie elektrolitów (soli we krwi).
Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza gdy pacjent choruje na cukrzycę.

Inne leki i Prismasol 2 mmol/l potasu
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stężenie we krwi innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia. Lekarz
zdecyduje, czy wymagana jest zmiana przyjmowanych leków.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:
•  glikozydów (stosowanych w leczeniu określonych chorób serca), gdyż podczas hipokaliemii
   (obniżonego stężenia potasu we krwi) zwiększają one ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
   (nieregularnego lub przyspieszonego bicia serca);
•  witaminy D i produktów leczniczych zawierających wapń, gdyż mogą one zwiększać ryzyko
   wystąpienia hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi);
•  jakichkolwiek dodatków wodorowęglanu sodu obecnych w innych lekach, gdyż może on
   zwiększać ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej (nadmiaru wodorowęglanów we krwi).

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Tak jak w przypadku wszystkich leków, lekarz zadecyduje o podawaniu roztworu Prismasol kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy Prismasol wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Droga podawania: do podawania dożylnego i hemodializy.

Instrukcje użycia znajdują się w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu
medycznego”.

Gdy pacjentowi wydaję się, że podano mu większą ilość roztworu Prismasol niż zalecana

Należy dokładnie monitorować bilans płynów, równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.

Przedawkowanie może spowodować przeciążenie płynami u pacjentów z niewydolnością nerek.
Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa niewydolność
serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.
Ciągłe stosowanie hemofiltracji usuwa nadmiar płynu i elektrolitów. W przypadku przewodnienia
należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.
W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie ultrafiltracji i odpowiednie
zwiększenie napływu roztworu do hemofiltracji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with pin / 2012-07       2(5)
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe są następujące działania niepożądane związane z używaniem roztworu: przewodnienie lub
odwodnienie (nieprawidłowo wysoka lub niska objętość wody w organizmie), zaburzenia elektrolitowe
(sole mineralne we krwi), hipofosfatemia (nieprawidłowo niskie stężenie fosforanów we krwi),
hiperglikemia (nieprawidłowo wysokie stężenie glukozy we krwi) i alkaloza metaboliczna (proces, który
powoduje głównie zwiększenie stężenia wodorowęglanu w osoczu).
Mogą wystąpić pewne reakcje niepożądane związane z dializą, np. nudności, wymioty, skurcze mięśni
oraz niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Prismasol 2 mmol/l potasu

Substancje czynne:

Przed odtworzeniem/zmieszaniem:
1000 ml roztworu elektrolitowego (mała komora A) zawiera:
Wapnia chlorek dwuwodny         5,145 g
Magnezu chlorek sześciowodny      2,033 g
Glukoza bezwodna            22,000 g
Kwas (S)-mlekowy            5,400 g

1000 ml roztworu buforowego (duża komora B) zawiera:
Sodu chlorek             6,450 g
Sodu wodorowęglan           3,090 g
Potasu chlorek            0,157 g

Po odtworzeniu/zmieszaniu:
Roztwory w komorach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego
odtworzonego/zmieszanego roztworu (5000 ml) składającego się z:

                              mmol/l           mEq/l
 Wapń             Ca2+              1,75           3,50
 Magnez            Mg2+              0,50           1,00
 Sód             Na+              140,00          140,00
 Chlorki           Cl-              111,50          111,50
 Mleczan                           3,00           3,00
 Wodorowęglan         HCO3-             32,00           32,00
 Potas            K+               2,00           2,00
 Glukoza                           6,10
 Teoretyczna osmolarność:                    297 mOsm/l

Inne składniki leku to: dwutlenek węgla, woda do wstrzykiwań.
pH odtworzonego/zmieszanego roztworu wynosi: 7,0 do 8,5

Jak wygląda Prismasol 2 mmol/l potasu i co zawiera opakowanie

Prismasol 2 mmol/l potasu jest pakowany w dwukomorowe worki zawierające w mniejszej komorze A
roztwór elektrolitów, a w większej komorze B – roztwór buforowy. Ostateczny odtworzony/zmieszany
roztwór uzyskuje po rozerwaniu spawu i wymieszania obu roztworów.

Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with pin / 2012-07        3(5)
Odtworzony/zmieszany roztwór jest przezroczysty i lekko żółty. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml
roztworu do hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu
zewnętrznym.
W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16,
SE-220 10 LUND,
SZWECJA

Producent:
Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant,
Via Stelvio 94,
23035 SONDALO (SO),
WŁOCHY

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Środki ostrożności:
Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia/postępowania.

Roztwór elektrolitów musi zostać zmieszany z roztworem buforowym przed użyciem w celu
uzyskania końcowego roztworu do hemofiltracji/hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Należy starannie kontrolować ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (+37°C), sprawdzając,
czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

Należy dokładnie monitorować kaliemię w celu umożliwienia prawidłowego wyboru
najodpowiedniejszego stężenia potasu.

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. W przypadku hipofosfatemii (niskiego
stężenia fosforanów we krwi), nieorganiczne fosforany należy uzupełniać

W przypadku braku równowagi płynów należy starannie monitorować stan kliniczny pacjenta i
przywracać normalny bilans płynów.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę
i wstrząs.

Sposób podawania:
Do podawania dożylnego i hemodializy. Prismasol 2 mmol/l potasu używany jako roztwór zamienny
jest podawany do obwodu przed hemofiltrem (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

Dawkowanie:
Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 3000 ml/godz.
Dzieci:          15 do 35 ml/kg mc./godz.

Szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji
wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 2500 ml/godz.
Dzieci:          15 do 30 ml/kg mc./godz.

Najczęściej stosowane szybkości przepływu w przypadku dorosłych wynoszą około 2000 ml/godz.,
co odpowiada dziennej objętości wynoszącej 55 l.


Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with pin / 2012-07                          4(5)
Instrukcja postępowania:
Roztwór jest pakowany w dwukomorowe worki.

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.
Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone.
Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy
niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający dodanie po
odtworzeniu/zmieszaniu do roztworu innych koniecznych leków. Lekarz pozostaje odpowiedzialny za
określenie niezgodności leków dodatkowych z roztworem Prismasol za pomocą sprawdzania zmiany
koloru i (lub) wytwarzania osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać
się z instrukcją użycia dodawanego leku.
Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH takim jak
roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu (pH odtworzonego/zmieszanego roztworu wynosi od 7,0 do 8,5).
Leki powinny być dodawane do roztworu pod kontrolą lekarza w następujący sposób: Usunąć płyn
z portu do wstrzyknięć, przytrzymać worek do góry nogami, wstrzyknąć lek przez port i starannie
wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

I   Bezpośrednio przez użyciem zdjąć zewnętrzne opakowanie z worka i wymieszać roztwory
    z dwóch różnych komór. Uchwycić małą komorę dłońmi i ścisnąć do momentu powstania
    otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obydwie komory. (Patrz rysunek I poniżej).
II   Obiema dłońmi nacisnąć dużą komorę do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego spawu
    pomiędzy dwoma komorami. (Patrz rysunek II poniżej).
III  Całkowicie wymieszać roztwór, wstrząsając delikatnie worek. Roztwór jest teraz gotowy
    do użycia, a worek można zawiesić na stojaku. (Patrz rysunek III poniżej).
IV   Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
IV.a  W przypadku korzystania ze złącza typu Luer należy zdjąć osłonkę i podłączyć męską
    końcówkę typu Luer linii dializy lub wymiany do żeńskiego łącznika Luer w worku, dokręcić.
    Chwytając kciukiem i palcami odłamać niebieską łamliwą zatyczkę u podstawy i poruszać nią
    tam i z powrotem. Nie należy używać narzędzia. Należy upewnić się, że zatyczka oddzieliła się
    całkowicie i że płyn może przepływać swobodnie. Zatyczka podczas terapii pozostaje w porcie
    Luer. (Patrz rysunek IV.a poniżej).
IV.b  W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
    wprowadzić kolec przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz
    rysunek IV.b poniżej).

Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

Środki ostrożności przy przechowywaniu:
Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin w temperaturze
+22°C. Z chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie użyty. Jeśli
nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik
i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin łącznie z czasem zabiegu.

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór
bezpośrednio po użyciu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with pin / 2012-07       5(5)
                    ULOTKA DLA PACJENTA

                  PRISMASOL 2 mmol/l potasu
                 Roztwór do hemodializy /hemofiltracji

Wapnia chlorek dwuwodny/ magnezu chlorek sześciowodny/ glukoza jednowodna/ kwasu
mlekowego roztwór 90% w/w/ sodu chlorek/ potasu chlorek/ sodu wodorowęglan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
    ważne dla pacjenta.
•  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•  Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki w razie jakichkolwiek dalszych
   wątpliwości.
•  niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
   lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:
1.Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje
2.Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu
3.Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu
6.Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje

Prismasol zawiera substancje czynne: wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny,
glukoza jednowodna, kwasu mlekowego roztwór 90% w/w, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu
wodorowęglan.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest stosowany w leczeniu niewydolności nerek jako roztwór do
hemofiltracji lub hemodiafiltracji (jako roztwór zastępczy przy utracie płynów z krwi przepływającej
przez filtr) oraz ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji (krew przepływa po jednej stronie membrany
dializacyjnej, podczas gdy roztwór do hemodializy przepływa po drugiej stronie membrany).

Prismasol 2 mmol/l potasu można również stosować w przypadku zatrucia lekami zawierającymi
substancje ulegające dializie lub filtracji.

Prismasol 2 mmol/l Potasu jest wskazany szczególnie u pacjentów, mających skłonność
do hiperkaliemii (wysokie stężenie potasu we krwi).

2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu

Nie należy stosować roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu, jeśli:
- u pacjenta występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi),
- u pacjenta występuje alkaloza metaboliczna (proces, który powoduje głównie wzrost stężenia
  wodorowęglanu w osoczu).

Nie stosować hemofiltracji/dializy w następujących przypadkach:
- niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost katabolizmu),
 jeśli objawów uremii (objawy spowodowane wysokim stężeniem mocznika we krwi) nie można
 złagodzić za pomocą hemofiltracji;
- niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym;
- antykoagulacja ogólnoustrojowa (zmniejszona krzepliwość krwi) przy zagrożeniu krwotokiem
 (krwawieniem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania roztworu Prismasol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego
w leczeniu niewydolności nerek przez zastosowanie hemofiltracji, hemodiafiltracji i ciągłej hemodializy.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with pin / 2012-07            1(5)
Przed zastosowaniem leczenia i podczas niego zostanie zbadana krew pacjenta, np. równowaga
kwasowo-zasadowa i stężenie elektrolitów (soli we krwi).
Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza gdy pacjent choruje na cukrzycę.

Inne leki i Prismasol 2 mmol/l potasu
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stężenie we krwi innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia. Lekarz
zdecyduje, czy wymagana jest zmiana przyjmowanych leków.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:
•  glikozydów (stosowanych w leczeniu określonych chorób serca), gdyż podczas hipokaliemii
   (obniżonego stężenia potasu we krwi) zwiększają one ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
   (nieregularnego lub przyspieszonego bicia serca);
•  witaminy D i produktów leczniczych zawierających wapń, gdyż mogą one zwiększać ryzyko
   wystąpienia hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi);
•  jakichkolwiek dodatków wodorowęglanu sodu obecnych w innych lekach, gdyż może on
   zwiększać ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej (nadmiaru wodorowęglanów we krwi).

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Tak jak w przypadku wszystkich leków, lekarz zadecyduje o podawaniu roztworu Prismasol kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy Prismasol wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l Potasu

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Droga podawania: do podawania dożylnego i hemodializy.

Instrukcje użycia znajdują się w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu
medycznego”.

Gdy pacjentowi wydaję się, że podano mu większą ilość roztworu Prismasol niż zalecana

Należy dokładnie monitorować bilans płynów, równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.

Przedawkowanie może spowodować przeciążenie płynami u pacjentów z niewydolnością nerek.
Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa niewydolność
serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.
Ciągłe stosowanie hemofiltracji usuwa nadmiar płynu i elektrolitów. W przypadku przewodnienia
należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.
W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie ultrafiltracji i odpowiednie
zwiększenie napływu roztworu do hemofiltracji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with pin / 2012-07           2(5)
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe są następujące działania niepożądane związane z używaniem roztworu: przewodnienie lub
odwodnienie (nieprawidłowo wysoka lub niska objętość wody w organizmie), zaburzenia elektrolitowe
(sole mineralne we krwi), hipofosfatemia (nieprawidłowo niskie stężenie fosforanów we krwi),
hiperglikemia (nieprawidłowo wysokie stężenie glukozy we krwi) i alkaloza metaboliczna (proces, który
powoduje głównie zwiększenie stężenia wodorowęglanu w osoczu).
Mogą wystąpić pewne reakcje niepożądane związane z dializą, np. nudności, wymioty, skurcze mięśni
oraz niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l Potasu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Prismasol 2 mmol/l potasu

Substancje czynne:

Przed odtworzeniem/zmieszaniem:
1000 ml roztworu elektrolitowego (mała komora A) zawiera:
Wapnia chlorek dwuwodny         5,145 g
Magnezu chlorek sześciowodny      2,033 g
Glukoza bezwodna            22,000 g
Kwas (S)-mlekowy            5,400 g

1000 ml roztworu buforowego (duża komora B) zawiera:
Sodu chlorek             6,450 g
Sodu wodorowęglan           3,090 g
Potasu chlorek            0,157 g

Po odtworzeniu/zmieszaniu:
Roztwory w przedziałach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego końcowego
roztworu (5000 ml) zawierającego:

                              mmol/l          mEq/l
 Wapń             Ca2+              1,75          3,50
 Magnez            Mg2+              0,50          1,00
 Sód             Na+             140,00         140,00
 Chlorki           Cl-             111,50         111,50
 Mleczan                           3,00          3,00
 Wodorowęglan         HCO3-             32,00          32,00
 Potas            K+               2,00          2,00
 Glukoza                           6.10
 Teoretyczna osmolarność:                    297 mOsm/l

Inne składniki leku to: dwutlenek węgla, woda do wstrzykiwań.
pH odtworzonego roztworu wynosi: 7,0 do 8,5

Jak wygląda roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu i co zawiera opakowanie

Prismasol 2 mmol/l potasu jest pakowany w dwukomorowe worki zawierające w mniejszej komorze A
roztwór elektrolitów, a w większej komorze B – roztwór buforowy. Końcowy odtworzony roztwór
uzyskuje się po złamaniu kruchej zatyczki i wymieszania obu roztworów.

Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with pin / 2012-07           3(5)
Odtworzony roztwór jest przejrzysty i lekko żółty. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml roztworu do
hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu
zewnętrznym.
W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16,
SE-220 10 LUND,
SZWECJA

Producent:
GAMBRO DASCO S.P.A. SONDALO PLANT,
VIA STELVIO 94,
23035 SONDALO (SO),
WŁOCHY


Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Środki ostrożności:
Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia/postępowania.

Roztwór elektrolitów musi zostać zmieszany z roztworem buforowym przed użyciem w celu
uzyskania końcowego roztworu do hemofiltracji/hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Należy starannie kontrolować ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (+37°C), sprawdzając,
czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

Należy dokładnie monitorować kaliemię w celu umożliwienia prawidłowego wyboru
najodpowiedniejszego stężenia potasu.

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. W przypadku hipofosfatemii (niskiego
stężenia fosforanów we krwi), nieorganiczne fosforany należy uzupełniać.

W przypadku braku równowagi płynów należy starannie monitorować stan kliniczny pacjenta i
przywracać normalny bilans płynów.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę
i wstrząs.

Sposób podawania:
Do podawania dożylnego i hemodializy. Prismasol 2 mmol/l potasu używany jako roztwór zamienny
jest podawany do obwodu przed hemofiltrem (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

Dawkowanie:
Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 3000 ml/godz.
Dzieci:          15 do 35 ml/kg mc./godz.

Szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji
wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 2500 ml/godz.
Dzieci:          15 do 30 ml/kg mc./godz.

Najczęściej stosowane szybkości przepływu w przypadku dorosłych wynoszą około 2000 ml/godz.,
co odpowiada dziennej objętości wynoszącej 55 l.

Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with pin / 2012-07                             4(5)
Instrukcja postępowania:
Roztwór jest pakowany w dwukomorowe worki.

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.
Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone.
Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy
niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port iniekcyjny, w celu umożliwienia dodawania innych leków po
odtworzeniu roztworu. Lekarz pozostaje odpowiedzialny za określenie niezgodności leków
dodatkowych z roztworem Prismasol 2 mmol/l potasu za pomocą sprawdzania zmiany barwy i (lub)
wytwarzania osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją
użycia dodawanego leku.
Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH takim jak
roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu (pH odtworzonego roztworu wynosi od 7,0 do 8,5).
Leki powinny być dodawane do roztworu pod kontrolą lekarza w następujący sposób: usunąć płyn
z portu do wstrzyknięć, przytrzymać odwrócony worek („do góry nogami”), wstrzyknąć lek przez port i
starannie wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

I   Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, usunąć wszystkie pozostałe
   opakowania. Otworzyć zamkniecie łamiąc zatyczkę pomiędzy dwoma komorami worka.
   Złamana zatyczka pozostanie w worku. (Patrz rysunek I poniżej).
II  Należy upewnić się, że cały płyn z komory A przemieścił się do dużej komory B (patrz rysunek II
   poniżej).
III  Przepłukać małą komorę A dwukrotnie, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem do małej
   komory A, a następnie ponownie do dużej komory B (patrz rysunek III poniżej).
IV  Po opróżnieniu małej komory A: wstrząsać dużą komorą B w taki sposób, aby zawartość
   wymieszała się całkowicie. Roztwór jest już gotowy do użycia, a worek można zawiesić na
   stojaku. (Patrz rysunek IV poniżej).
V   Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
V.a  Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę i podłączyć męską końcówkę Luer lock
   linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku: zacisnąć. Chwytając kciukiem i palcami
   odłamać niebieską łamliwą zatyczkę u podstawy i poruszać nią tam i z powrotem. Nie należy
   używać narzędzia. Należy upewnić się, że zatyczka oddzieliła się całkowicie i że płyn może
   przepływać swobodnie. Łamliwa zatyczka podczas terapii pozostaje w porcie Luer. (Patrz rysunek
   V.a poniżej).
V.b  W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
   wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz
   rysunek V.b poniżej).

Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

Środki ostrożności przy przechowywaniu:
Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin w temperaturze
+22°C. Z chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie użyty. Jeśli
nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik
i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin łącznie z czasem zabiegu.

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór
bezpośrednio po użyciu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with pin / 2012-07           5(5)
                    ULOTKA DLA PACJENTA

               PRISMASOL® 2 mmol/l potasu
              Roztwór do hemodializy /hemofiltracji
Wapnia chlorek dwuwodny/ magnezu chlorek sześciowodny/ glukoza jednowodna/ kwasu
mlekowego roztwór 90% w/w/ sodu chlorek/ potasu chlorek/ sodu wodorowęglan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
    ważne dla pacjenta.
•  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•  Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki w razie jakichkolwiek dalszych
   wątpliwości.
•  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu
3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje

Prismasol zawiera substancje czynne: wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny,
glukoza jednowodna, kwasu mlekowego roztwór 90% w/w, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu
wodorowęglan.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest stosowany w leczeniu niewydolności nerek jako roztwór do
hemofiltracji lub hemodiafiltracji (jako roztwór zastępczy przy utracie płynów z krwi przepływającej
przez filtr) oraz ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji (krew przepływa po jednej stronie membrany
dializacyjnej, podczas gdy roztwór do hemodializy przepływa po drugiej stronie membrany).

Prismasol 2 mmol/l potasu można również stosować w przypadku zatrucia lekami zawierającymi
substancje ulegające dializie lub filtracji.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest wskazany szczególnie u pacjentów, mających skłonność
do hiperkaliemii (wysokie stężenie potasu we krwi).

2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu

Nie należy stosować roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu, jeśli:
- u pacjenta występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi),
- u pacjenta występuje alkaloza metaboliczna (proces, który powoduje głównie wzrost stężenia
 wodorowęglanu w osoczu).

Nie stosować hemofiltracji/dializy w następujących przypadkach:
 - niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost katabolizmu),
 jeśli objawów uremii (objawy spowodowane wysokim stężeniem mocznika we krwi) nie można
 złagodzić za pomocą hemofiltracji;
 - niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym;
 - antykoagulacja ogólnoustrojowa (zmniejszona krzepliwość krwi) przy zagrożeniu krwotokiem
 (krwawieniem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania roztworu Prismasol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego
w leczeniu niewydolności nerek przez zastosowanie hemofiltracji, hemodiafiltracji i ciągłej hemodializy.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with valve / 2012-07      1/5
Przed zastosowaniem leczenia i podczas niego zostanie zbadana krew pacjenta, np. równowaga
kwasowo-zasadowa i stężenie elektrolitów (soli we krwi).
Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza gdy pacjent choruje na cukrzycę.

Inne leki i Prismasol 2 mmol/l potasu
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stężenie we krwi innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia. Lekarz
zdecyduje, czy wymagana jest zmiana przyjmowanych leków.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:
•  glikozydów (stosowanych w leczeniu określonych chorób serca), gdyż podczas hipokaliemii
   (obniżonego stężenia potasu we krwi) zwiększają one ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
   (nieregularnego lub przyspieszonego bicia serca);
•  witaminy D i produktów leczniczych zawierających wapń, gdyż mogą one zwiększać ryzyko
   wystąpienia hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi);
•  jakichkolwiek dodatków wodorowęglanu sodu obecnych w innych lekach, gdyż może on
   zwiększać ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej (nadmiaru wodorowęglanów we krwi).

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Tak jak w przypadku wszystkich leków, lekarz zadecyduje o podawaniu roztworu Prismasol kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy Prismasol wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Droga podawania: do podawania dożylnego i hemodializy.

Instrukcje użycia znajdują się w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu
medycznego”.

Gdy pacjentowi wydaję się, że podano mu większą ilość roztworu Prismasol niż zalecana

Należy dokładnie monitorować bilans płynów, równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.

Przedawkowanie może spowodować przeciążenie płynami u pacjentów z niewydolnością nerek.
Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa niewydolność
serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.
Ciągłe stosowanie hemofiltracji usuwa nadmiar płynu i elektrolitów. W przypadku przewodnienia
należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.
W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie ultrafiltracji i odpowiednie
zwiększenie napływu roztworu do hemofiltracji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with valve / 2012-07     2/5
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe są następujące działania niepożądane związane z używaniem roztworu: przewodnienie lub
odwodnienie (nieprawidłowo wysoka lub niska objętość wody w organizmie), zaburzenia elektrolitowe
(sole mineralne we krwi), hipofosfatemia (nieprawidłowo niskie stężenie fosforanów we krwi),
hiperglikemia (nieprawidłowo wysokie stężenie glukozy we krwi) i alkaloza metaboliczna (proces, który
powoduje głównie zwiększenie stężenia wodorowęglanu w osoczu).
Mogą wystąpić pewne reakcje niepożądane związane z dializą, np. nudności, wymioty, skurcze mięśni
oraz niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Prismasol 2 mmol/l potasu

Substancje czynne:

Przed odtworzeniem/zmieszaniem:
1000 ml roztworu elektrolitowego (mała komora A) zawiera:
Wapnia chlorek dwuwodny         5,145 g
Magnezu chlorek sześciowodny      2,033 g
Glukoza bezwodna            22,000 g
Kwas (S)-mlekowy            5,400 g

1000 ml roztworu buforowego (duża komora B) zawiera:
Sodu chlorek             6,450 g
Sodu wodorowęglan           3,090 g
Potasu chlorek            0,157 g

Po odtworzeniu/zmieszaniu:
Roztwory w komorach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego
odtworzonego/zmieszanego roztworu (5000 ml) składającego się z:

                              mmol/l            mEq/l
 Wapń             Ca2+              1,75            3,50
 Magnez            Mg2+              0,50            1,00
 Sód             Na+              140,00           140,00
 Chlorki           Cl-              111,50           111,50
 Mleczan                           3,00            3,00
 Wodorowęglan         HCO3-             32,00            32,00
 Potas            K+               2,00            2,00
 Glukoza                           6,10
 Teoretyczna osmolarność:                    297 mOsm/l

Inne składniki leku to: dwutlenek węgla, woda do wstrzykiwań.
pH odtworzonego/zmieszanego roztworu wynosi: 7,0 do 8,5

Jak wygląda Prismasol 2 mmol/l potasu i co zawiera opakowanie

Prismasol 2 mmol/l potasu jest pakowany w dwukomorowe worki zawierające w mniejszej komorze A
roztwór elektrolitów, a w większej komorze B – roztwór buforowy. Ostateczny odtworzony/zmieszany
roztwór uzyskuje po rozerwaniu spawu i wymieszania obu roztworów.


Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with valve / 2012-07      3/5
Odtworzony/zmieszany roztwór jest przezroczysty i lekko żółty. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml
roztworu do hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu
zewnętrznym.
W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16,
SE-220 10 LUND,
SZWECJA

Producent:
Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant,
Via Stelvio 94,
23035 SONDALO (SO),
WŁOCHY

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Środki ostrożności:
Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia/postępowania.

Roztwór elektrolitów musi zostać zmieszany z roztworem buforowym przed użyciem w celu
uzyskania końcowego roztworu do hemofiltracji/hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Należy starannie kontrolować ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (+37°C), sprawdzając,
czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

Należy dokładnie monitorować kaliemię w celu umożliwienia prawidłowego wyboru
najodpowiedniejszego stężenia potasu.

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. W przypadku hipofosfatemii (niskiego
stężenia fosforanów we krwi), nieorganiczne fosforany należy uzupełniać

W przypadku braku równowagi płynów należy starannie monitorować stan kliniczny pacjenta i
przywracać normalny bilans płynów.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę
i wstrząs.

Sposób podawania:
Do podawania dożylnego i hemodializy. Prismasol 2 mmol/l potasu używany jako roztwór zamienny
jest podawany do obwodu przed hemofiltrem (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

Dawkowanie:
Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 3000 ml/godz.
Dzieci:          15 do 35 ml/kg mc./godz.

Szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji
wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 2500 ml/godz.
Dzieci:          15 do 30 ml/kg mc./godz.

Najczęściej stosowane szybkości przepływu w przypadku dorosłych wynoszą około 2000 ml/godz.,
co odpowiada dziennej objętości wynoszącej 55 l.Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with valve / 2012-07                     4/5
Instrukcja postępowania:
Roztwór jest pakowany w dwukomorowe worki.

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.
Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone.
Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy
niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający dodanie po
odtworzeniu/zmieszaniu do roztworu innych koniecznych leków. Lekarz pozostaje odpowiedzialny za
określenie niezgodności leków dodatkowych z roztworem Prismasol za pomocą sprawdzania zmiany
koloru i (lub) wytwarzania osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać
się z instrukcją użycia dodawanego leku.
Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH takim jak
roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu (pH odtworzonego/zmieszanego roztworu wynosi od 7,0 do 8,5).
Leki powinny być dodawane do roztworu pod kontrolą lekarza w następujący sposób: Usunąć płyn
z portu do wstrzyknięć, przytrzymać worek do góry nogami, wstrzyknąć lek przez port i starannie
wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

I   Bezpośrednio przez użyciem zdjąć zewnętrzne opakowanie z worka i wymieszać roztwory
    z dwóch różnych komór. Uchwycić małą komorę dłońmi i ścisnąć do momentu powstania
    otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obydwie komory. (Patrz rysunek I poniżej).
II   Obiema dłońmi nacisnąć dużą komorę do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego spawu
    pomiędzy dwoma komorami. (Patrz rysunek II poniżej).
III  Całkowicie wymieszać roztwór, wstrząsając delikatnie worek. Roztwór jest teraz gotowy
    do użycia, a worek można zawiesić na stojaku. (Patrz rysunek III poniżej).
IV   Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
IV.a  Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę, odkręcając ją i pociągając, a następnie
    podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku,
    wkręcając ją i wciskając. Upewnić się, że połączenie jest wystarczająco mocne. Teraz port jest
    otwarty. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz rysunek IV.a poniżej). Gdy linie
    dializy lub wymiany będą odłączone od złącza typu Luer, połączenie zostanie zamknięte i
    przepływ płynu wstrzymany. Port typu Luer jest bezigłowy i ma możliwość podłączania
    dodatkowych przepływów w czasie działania.
IV.b  W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
    wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz
    rysunek IV.b poniżej).

Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

Środki ostrożności przy przechowywaniu:
Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin w temperaturze
+22°C. Z chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie użyty. Jeśli
nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik
i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin łącznie z czasem zabiegu.

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór
bezpośrednio po użyciu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL Polyolefin luer connector with valve / 2012-07      5/5
                    ULOTKA DLA PACJENTA

                  PRISMASOL® 2 mmol/l potasu
                 Roztwór do hemodializy /hemofiltracji

Wapnia chlorek dwuwodny/ magnezu chlorek sześciowodny/ glukoza jednowodna/ kwasu
mlekowego roztwór 90% w/w/ sodu chlorek/ potasu chlorek/ sodu wodorowęglan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
    ważne dla pacjenta.
•  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•  Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki w razie jakichkolwiek dalszych
   wątpliwości.
•  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
   lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu
3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l potasu
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l potasu
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Prismasol 2 mmol/l potasu i w jakim celu się go stosuje

Prismasol zawiera substancje czynne: wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny,
glukoza jednowodna, kwasu mlekowego roztwór 90% w/w, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu
wodorowęglan.

Prismasol 2 mmol/l potasu jest stosowany w leczeniu niewydolności nerek jako roztwór do
hemofiltracji lub hemodiafiltracji (jako roztwór zastępczy przy utracie płynów z krwi przepływającej
przez filtr) oraz ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji (krew przepływa po jednej stronie membrany
dializacyjnej, podczas gdy roztwór do hemodializy przepływa po drugiej stronie membrany).

Prismasol 2 mmol/l potasu można również stosować w przypadku zatrucia lekami zawierającymi
substancje ulegające dializie lub filtracji.

Prismasol 2 mmol/l Potasu jest wskazany szczególnie u pacjentów, mających skłonność
do hiperkaliemii (wysokie stężenie potasu we krwi).

2. Informacje ważne przed przyjęciem roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu

Nie należy stosować roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu, jeśli:
- u pacjenta występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi),
- u pacjenta występuje alkaloza metaboliczna (proces, który powoduje głównie wzrost stężenia
  wodorowęglanu w osoczu).

Nie stosować hemofiltracji/dializy w następujących przypadkach:
- niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost katabolizmu),
 jeśli objawów uremii (objawy spowodowane wysokim stężeniem mocznika we krwi) nie można
 złagodzić za pomocą hemofiltracji;
- niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym;
- antykoagulacja ogólnoustrojowa (zmniejszona krzepliwość krwi) przy zagrożeniu krwotokiem
 (krwawieniem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania roztworu Prismasol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego
w leczeniu niewydolności nerek przez zastosowanie hemofiltracji, hemodiafiltracji i ciągłej hemodializy.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with valve / 2012-07             1/5
Przed zastosowaniem leczenia i podczas niego zostanie zbadana krew pacjenta, np. równowaga
kwasowo-zasadowa i stężenie elektrolitów (soli we krwi).
Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza gdy pacjent choruje na cukrzycę.

Inne leki i Prismasol 2 mmol/l potasu
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stężenie we krwi innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia. Lekarz
zdecyduje, czy wymagana jest zmiana przyjmowanych leków.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:
•  glikozydów (stosowanych w leczeniu określonych chorób serca), gdyż podczas hipokaliemii
   (obniżonego stężenia potasu we krwi) zwiększają one ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
   (nieregularnego lub przyspieszonego bicia serca);
•  witaminy D i produktów leczniczych zawierających wapń, gdyż mogą one zwiększać ryzyko
   wystąpienia hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi);
•  jakichkolwiek dodatków wodorowęglanu sodu obecnych w innych lekach, gdyż może on
   zwiększać ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej (nadmiaru wodorowęglanów we krwi).

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Tak jak w przypadku wszystkich leków, lekarz zadecyduje o podawaniu roztworu Prismasol kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy Prismasol wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować Prismasol 2 mmol/l Potasu

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Droga podawania: do podawania dożylnego i hemodializy.

Instrukcje użycia znajdują się w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu
medycznego”.

Gdy pacjentowi wydaję się, że podano mu większą ilość roztworu Prismasol niż zalecana

Należy dokładnie monitorować bilans płynów, równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.

Przedawkowanie może spowodować przeciążenie płynami u pacjentów z niewydolnością nerek.
Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa niewydolność
serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.
Ciągłe stosowanie hemofiltracji usuwa nadmiar płynu i elektrolitów. W przypadku przewodnienia
należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.
W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie ultrafiltracji i odpowiednie
zwiększenie napływu roztworu do hemofiltracji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with valve / 2012-07          2/5
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe są następujące działania niepożądane związane z używaniem roztworu: przewodnienie lub
odwodnienie (nieprawidłowo wysoka lub niska objętość wody w organizmie), zaburzenia elektrolitowe
(sole mineralne we krwi), hipofosfatemia (nieprawidłowo niskie stężenie fosforanów we krwi),
hiperglikemia (nieprawidłowo wysokie stężenie glukozy we krwi) i alkaloza metaboliczna (proces, który
powoduje głównie zwiększenie stężenia wodorowęglanu w osoczu).
Mogą wystąpić pewne reakcje niepożądane związane z dializą, np. nudności, wymioty, skurcze mięśni
oraz niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Prismasol 2 mmol/l Potasu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Prismasol 2 mmol/l potasu

Substancje czynne:

Przed odtworzeniem/zmieszaniem:
1000 ml roztworu elektrolitowego (mała komora A) zawiera:
Wapnia chlorek dwuwodny         5,145 g
Magnezu chlorek sześciowodny      2,033 g
Glukoza bezwodna            22,000 g
Kwas (S)-mlekowy            5,400 g

1000 ml roztworu buforowego (duża komora B) zawiera:
Sodu chlorek             6,450 g
Sodu wodorowęglan           3,090 g
Potasu chlorek            0,157 g

Po odtworzeniu/zmieszaniu:
Roztwory w przedziałach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego końcowego
roztworu (5000 ml) zawierającego:

                              mmol/l          mEq/l
 Wapń             Ca2+              1,75          3,50
 Magnez            Mg2+              0,50          1,00
 Sód             Na+             140,00         140,00
 Chlorki           Cl-             111,50         111,50
 Mleczan                           3,00          3,00
 Wodorowęglan         HCO3-             32,00          32,00
 Potas            K+               2,00          2,00
 Glukoza                           6.10
 Teoretyczna osmolarność:                    297 mOsm/l

Inne składniki leku to: dwutlenek węgla, woda do wstrzykiwań.
pH odtworzonego roztworu wynosi: 7,0 do 8,5

Jak wygląda roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu i co zawiera opakowanie

Prismasol 2 mmol/l potasu jest pakowany w dwukomorowe worki zawierające w mniejszej komorze A
roztwór elektrolitów, a w większej komorze B – roztwór buforowy. Końcowy odtworzony roztwór
uzyskuje się po złamaniu kruchej zatyczki i wymieszania obu roztworów.


Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with valve / 2012-07            3/5
Odtworzony roztwór jest przejrzysty i lekko żółty. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml roztworu do
hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu
zewnętrznym.
W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16,
SE-220 10 LUND,
SZWECJA

Producent:
GAMBRO DASCO S.P.A. SONDALO PLANT,
VIA STELVIO 94,
23035 SONDALO (SO),
WŁOCHY

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Środki ostrożności:
Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia/postępowania.

Roztwór elektrolitów musi zostać zmieszany z roztworem buforowym przed użyciem w celu
uzyskania końcowego roztworu do hemofiltracji/hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Należy starannie kontrolować ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (+37°C), sprawdzając,
czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

Należy dokładnie monitorować kaliemię w celu umożliwienia prawidłowego wyboru
najodpowiedniejszego stężenia potasu.

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. W przypadku hipofosfatemii (niskiego
stężenia fosforanów we krwi), nieorganiczne fosforany należy uzupełniać.

W przypadku braku równowagi płynów należy starannie monitorować stan kliniczny pacjenta i
przywracać normalny bilans płynów.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę
i wstrząs.

Sposób podawania:
Do podawania dożylnego i hemodializy. Prismasol 2 mmol/l potasu używany jako roztwór zamienny
jest podawany do obwodu przed hemofiltrem (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

Dawkowanie:
Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego pacjenta i
docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje lekarz odpowiedzialny za
leczenie.

Szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 3000 ml/godz.
Dzieci:          15 do 35 ml/kg mc./godz.

Szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji
wynoszą:
Dorośli i młodzież:    500 do 2500 ml/godz.
Dzieci:          15 do 30 ml/kg mc./godz.

Najczęściej stosowane szybkości przepływu w przypadku dorosłych wynoszą około 2000 ml/godz.,
co odpowiada dziennej objętości wynoszącej 55 l.Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with valve / 2012-07                            4/5
Instrukcja postępowania:
Roztwór jest pakowany w dwukomorowe worki.

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.
Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone.
Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy
niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port iniekcyjny, w celu umożliwienia dodawania innych leków po
odtworzeniu roztworu. Lekarz pozostaje odpowiedzialny za określenie niezgodności leków
dodatkowych z roztworem Prismasol 2 mmol/l potasu za pomocą sprawdzania zmiany barwy i (lub)
wytwarzania osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją
użycia dodawanego leku.
Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH takim jak
roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu (pH odtworzonego roztworu wynosi od 7,0 do 8,5).
Leki powinny być dodawane do roztworu pod kontrolą lekarza w następujący sposób: usunąć płyn
z portu do wstrzyknięć, przytrzymać odwrócony worek („do góry nogami”), wstrzyknąć lek przez port i
starannie wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

I   Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, usunąć wszystkie pozostałe
   opakowania. Otworzyć zamkniecie łamiąc zatyczkę pomiędzy dwoma komorami worka.
   Złamana zatyczka pozostanie w worku. (Patrz rysunek I poniżej).
II  Należy upewnić się, że cały płyn z komory A przemieścił się do dużej komory B (patrz rysunek II
   poniżej).
III  Przepłukać małą komorę A dwukrotnie, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem do małej
   komory A, a następnie ponownie do dużej komory B (patrz rysunek III poniżej).
IV  Po opróżnieniu małej komory A: wstrząsać dużą komorą B w taki sposób, aby zawartość
   wymieszała się całkowicie. Roztwór jest już gotowy do użycia, a worek można zawiesić na
   stojaku. (Patrz rysunek IV poniżej).
V   Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
V.a  Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę, odkręcając ją i pociągając, a następnie
   podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku,
   wkręcając ją i wciskając. Upewnić się, że połączenie jest wystarczająco mocne. Teraz port jest
   otwarty. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz rysunek V.a poniżej). Gdy linie dializy
   lub wymiany będą odłączone od złącza typu Luer, połączenie zostanie zamknięte i przepływ
   płynu wstrzymany. Port typu Luer jest bezigłowy i ma możliwość podłączania dodatkowych
   przepływów w czasie działania.
V.b  W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
   wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Patrz
   rysunek V.b poniżej).

Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

Środki ostrożności przy przechowywaniu:
Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin w temperaturze
+22°C. Z chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie użyty. Jeśli
nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed uzyciem odpowiada użytkownik
i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin łącznie z czasem zabiegu.

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór
bezpośrednio po użyciu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / PL PVC luer connector with valve / 2012-07           5/5

        
                      CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Prismasol 2 mmol/l potasu, roztwór do hemodializy /hemofiltracji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Produkt leczniczy Prismasol 2 mmol/l potasu jest pakowany w dwukomorowe worki,
zawierające w mniejszej komorze A roztwór elektrolitowy, a w większej komorze B –
roztwór buforowy. Końcowy roztwór po odtworzeniu uzyskuje się po złamaniu zatyczki lub
rozerwania spawu i wymieszania obu roztworów.

PRZED ZMIESZANIEM
1000 ml roztworu elektrolitowego (mała komora A) zawiera:
substancje czynne:
Wapnia chlorek dwuwodny      5,145 g
Magnezu chlorek sześciowodny 2,033 g
Glukoza bezwodna         22,00 g
(w postaci glukozy jednowodnej)
Kwas (S)-mlekowy         5,400 g
(w postaci roztworu kwasu mlekowego 90% w/w)
1000 ml roztworu buforowego (duża komora B) zawiera:
substancje czynne:
Sodu chlorek          6,45 g
Potasu chlorek         0,157 g
Sodu wodorowęglan        3,090 g

                    A+B
Wapnia chlorek, 2 H2O        0,257 g
Magnezu chlorek, 6 H2O        0,102 g
Glukoza bezwodna           1,100 g
Kwas (S)-mlekowy           0,270 g
Sodu chlorek             6,128 g
Potasu chlorek            0,149 g
Sodu wodorowęglan          2,936 g

PO ZMIESZANIU
1000 ml odtworzonego roztworu zawiera:
 Substancje czynne                 mmol/l  mEq/l
 Wapń            Ca2+          1,75   3,50
 Magnez           Mg2+           0,5   1,0
 Sód             Na+           140   140
 Chlorki           Cl-          111,5  111,5
 Mleczan                        3    3
 Wodorowęglan        HCO3-          32    32
 Potas            K+            2    2
 Glukoza                       6,1

Każdy litr końcowego roztworu po odtworzeniu odpowiada 50 ml roztworu elektrolitów A i
950 ml roztworu buforowego B.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                 1/8
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do hemodializy /hemofiltracji
Odtworzony roztwór przezroczysty o lekko żółtym zabarwieniu.

Teoretyczna osmolarność:     297 mOsm/l
pH odtworzonego roztworu wynosi: 7,0 do 8,5

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 4.1 Wskazania do stosowania
 Produkt leczniczy Prismasol 2 mmol/ potasu jest stosowany w leczeniu niewydolności
 nerek jako roztwór zastępczy w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór do dializy
 w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji.

 Produkt leczniczy Prismasol 2 mmol/l potasu można również stosować w przypadku
 zatrucia lekami zawierającymi substancje ulegające dializie lub filtracji.

 Produkt leczniczy Prismasol 2 mmol/l potasu jest wskazany u pacjentów mających
 skłonność do hiperkaliemii.

 4.2 Dawkowanie i sposób podawania
 Dawkowanie
 Objętość używanego roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu zależy od stanu klinicznego
 pacjenta i docelowego bilansu płynów. Dlatego decyzję o objętości dawki podejmuje
 lekarz odpowiedzialny za leczenie.

 Szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:
 Dorośli i młodzież:  500 do 3000 ml/godz.
 Dzieci:        15 do 35 ml/kg mc./godz.

 Szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej
 hemodiafiltracji wynoszą:
 Dorośli i młodzież:  500 do 2500 ml/godz.
 Dzieci:        15 do30 ml/kg mc./godz.

 Najczęściej stosowane szybkości przepływu w przypadku dorosłych wynoszą około
 2000 ml/godz., co odpowiada dziennej objętości wynoszącej 55 l.

 Sposób podawania
 Do podawania dożylnego i hemodializy.

 Prismasol 2 mmol/l potasu używany jako roztwór zastępczy jest podawany do obwodu
 przed hemofiltrem (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

 Dodatkowe informacje na temat użycia produktu leczniczego, patrz punkt 6.6, Specjalne
 środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
 stosowania.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                     2/8
4.3 Przeciwwskazania
 Przeciwwskazania zależne od roztworu
 - Hipokaliemia
 - Alkaloza metaboliczna

 Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji/dializy
 - Niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem, jeśli objawów uremii nie można
 złagodzić za pomocą hemofiltracji.
 - Niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym.
 - Antykoagulacja ogólnoustrojowa (wysokie ryzyko krwotoku).

 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
 Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza
 wykwalifikowanego w leczeniu niewydolności nerek z zastosowaniem hemofiltracji,
 hemodiafiltracji i ciągłej hemodializy.

 Ostrzeżenia:
 Przed wymieszaniem sprawdzić, czy roztwory są przezroczyste, a wszystkie spawy
 nienaruszone. Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia.
 Roztwór elektrolitowy musi zostać przed użyciem zmieszany z roztworem buforowym
 w celu uzyskania odtworzonego/zmieszanego roztworu do
 hemofiltracji/hemodiafiltracji/ciągłej hemodializy.

 Nie wolno podawać roztworu, jeżeli nie jest przezroczysty.            Podczas
 podłączania/odłączania zestawów linii należy stosować technikę aseptyczną.

 Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:
 Należy starannie kontrolować ogrzewanie tego roztworu do temperatury ciała (+37°C),
 sprawdzając, czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek.

 Przez cały zabieg należy dokładnie monitorować stan hemodynamiczny, bilans płynów,
 równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.
 Należy dokładnie monitorować stężenia potasu w osoczu w celu umożliwienia
 prawidłowego wyboru najodpowiedniejszego stężenia potasu.

 Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów.
 W przypadku hipofosfatemii, nieorganiczne fosforany należy uzupełniać.
 Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza u chorych na
 cukrzycę.

 W przypadku braku równowagi płynów (np. niewydolność serca, uraz głowy itp.) należy
 starannie monitorować stan kliniczny pacjenta i przywracać normalny bilans płynów.

 Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować
 posocznicę, wstrząs i zgon.

 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
 Podczas leczenia stężenia leków ulegających filtracji/dializie mogą ulec obniżeniu. W razie
 konieczności należy wprowadzić leczenie korygujące.
 Interakcji z innymi lekami można uniknąć, stosując prawidłową dawkę roztworu do
 hemofiltracji i hemodializy oraz dokładnie monitorując pacjenta.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                     3/8
 Możliwe jest jednak wystąpienie następujących interakcji:
 - Podczas hipokaliemii zwiększone jest ryzyko arytmii serca wywołanej przez naparstnicę.
 - Witamina D i leki zawierające wapń, np. węglan wapnia jako związek wiążący fosforany,
 mogą zwiększać zagrożenie wystąpienia hiperkalcemii.
 - Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększać ryzyko alkalozy
 metabolicznej.

 4.6 Ciąża i laktacja
 Brak udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania roztworu Prismasol
 2 mmol/l potasu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz zlecający powinien
 rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem roztworu Prismasol 2 mmol/l
 potasu kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy
 poradzić się lekarza.

 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
  urządzeń mechanicznych w ruchu
 Brak doniesień o wpływie hemofiltracji/hemodializy na zdolność prowadzenia pojazdów i
 obsługę maszyn.

 4.8 Działania niepożądane
 Działania niepożądane mogą wynikać z używanego roztworu lub leczenia.
 Mogą wystąpić poniższe działania niepożądane:

 Klasyfikacja układów        Działania niepożądane
 narządowych
 Zaburzenia metabolizmu i      Retencja płynów
 odżywiania             Odwodnienie
                   Zaburzenia równowagi
                   elektrolitowej
                   Hipofosfatemia
                   Hiperglikemia
                   Zasadowica metaboliczna
 Zaburzenia naczyniowe        Niedociśnienie tętnicze*
 Zaburzenia żołądka i jelit     Nudności*
                   Wymioty*
 Zaburzenia mięśniowo-        Skurcze mięśni*
 szkieletowe i tkanki łącznej
* działania niepożądane związane z przeprowadzaniem zabiegów dializy (hemofiltracji i
hemodializ

 4.9 Przedawkowanie
 Nie powinno dojść do przedawkowania roztworu Prismasol 2 mmol/l potasu, jeśli zabieg
 jest przeprowadzany prawidłowo, a bilans płynów, równowaga elektrolitowa i kwasowo-
 zasadowa pacjenta są dokładnie monitorowane.
 Jednak u pacjentów z niewydolnością nerek przedawkowanie może spowodować
 przeciążenie płynami.
 Ciągłe stosowanie hemofiltracji usunie nadmiar płynów i elektrolitów. W przypadku
 przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu
 do hemofiltracji. W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie
 ultrafiltracji i odpowiednie zwiększenie napływu roztworu do hemofiltracji.


Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                    4/8
 Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa
 niewydolność serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 5.1 Właściwości farmakodynamiczne
 Grupa farmakoterapeutyczna: produkty do hemofiltracji
 Kod ATC: B05ZB

 Prismasol 2 mmol/l potasu, roztwór do hemofiltracji i hemodializy jest farmakologicznie
 nieaktywny. Sód, wapń, magnez, potas, jony chlorkowe i glukoza występują w stężeniach
 zbliżonych do fizjologicznych stężeń w osoczu.
 Roztwór zastępuje wodę i elektrolity usunięte podczas hemofiltracji i hemodiafiltracji lub
 służy jako odpowiednie medium wymienne do zastosowania w ciągłej hemodiafiltracji
 lub ciągłej hemodializie.
 Jako bufor alkalizujący wykorzystywany jest wodorowęglan.

 5.2 Właściwości farmakokinetyczne
 Składniki czynne są farmakologicznie nieaktywne i występują w stężeniach zbliżonych
 do stężeń fizjologicznych w osoczu.

 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
 Wszystkie składniki roztworu są fizjologicznymi składnikami osocza zwierzęcego i
 ludzkiego. Dawki terapeutyczne nie powodują efektów toksycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

 6.1 Wykaz substancji pomocniczych
 Roztwór elektrolitów (mała komora A):       woda do wstrzykiwań
 Roztwór buforowy (duża komora B):         woda do wstrzykiwań, dwutlenek węgla

 6.2 Niezgodności farmaceutyczne
 Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego
 nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.
 Lekarz pozostaje odpowiedzialny za określenie niezgodności leków dodatkowych
 z roztworem Prismasol 2 mmol/l potasu, sprawdzając zmiany barwy i/lub wytrącanie osadu,
 nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją użycia
 dodawanego leku.
 Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH
 takim jak roztwór Prismasol 2 mmol/l potasu (pH odtworzonego/zmieszanego roztworu
 wynosi od 7,0 do 8,5).
 Lek wykazujący zgodność należy dodawać do roztworu po odtworzeniu, i roztwór
 niezwłocznie podać.

 6.3 Okres ważności
 1 rok od umieszczenia w opakowaniu do sprzedaży

 Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin w
 temperaturze +22°C. Z chemicznego punktu widzenia odtworzony zmieszany roztwór
 powinien zostać niezwłocznie użyty. Jeśli nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki

Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                      5/8
  przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i normalnie czas ten nie powinien
  przekraczać 24 godzin łącznie z czasem zabiegu.

  6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C.
  Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Opakowanie wykonane z polichlorku winylu (PVC) lub poliolefiny (laminaty
wielowarstwowe z polipropylenową warstwą wewnętrzną) jest dwukomorowym workiem.
Worek 5000 ml składa się z małej komory (250 ml) i dużej komory (4570 ml). Obie komory
oddziela rozrywalny spaw lub łamliwa zatyczka.

Duża komora B jest wyposażona w port injekcyjny (port grota) wykonany z poliwęglanu
(PC), zamknięty gumowym krążkiem, oraz złącze typu Luer (PC) z łamliwą zatyczką (PC)
lub zawór wykonany z gumy silikonowej, celem połączenia worka z odpowiednią linią
roztworu zamiennego lub z linią dializy.
Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu ochronnym wykonanym z
wielowarstwowej folii polimerowej.


Każdy dwukomorowy worek zawiera 5000 ml.
Wielkość opakowania: 2 x 5000 ml w pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu
leczniczego do stosowania
Roztwór elektrolitów (mała komora A) jest dodawany do roztworu buforowego (duża komora
B) po złamaniu kruchej zatyczki lub rozerwaniu spawu bezpośrednio przed użyciem.

Do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna dla pacjenta, zawierająca szczegółowe
instrukcje.
Podczas podawania produktu należy stosować technikę aseptyczną.
Produkt wyjąć z opakowania ochronnego bezpośrednio przez użyciem.

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela łamliwa zatyczka i w złączu typu Luer znajduje
się łamliwa zatyczka, należy postępować według następujących wskazówek:
I   Zdjąć z worka zewnętrzne opakowanie ochronne oraz usunąć przekładkę spomiędzy
    złożonych komór. Otworzyć zamknięcie pomiędzy obydwoma komorami worka, łamiąc
    zatyczkę. Złamana zatyczka pozostanie w worku.
II   Upewnić się, że cały płyn z małej komory A przedostał się do dużej komory B.
III  Przepłukać dwukrotnie małą komorę A, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem
    do małej komory A, a następnie ponownie do dużej komory B.
IV   Kiedy mała komora A jest pusta, wstrząsać dużą komorą B, tak aby zawartość
    wymieszała się całkowicie.
    Roztwór jest teraz gotowy do użycia.
V   Jeśli korzysta się ze złącza typu Luer, najpierw podłączyć linię wymiany lub dializy,
    a następnie złamać łamliwą zatyczkę w złączu typu Luer.
    Podczas stosowania worek należy powiesić na wszystkich trzech otworach do wieszania.
    Podłączyć linię płynu zamiennego/dializy.
    Odtworzony/zmieszany roztwór powinien zostać niezwłocznie zużyty. Jeśli
    odtworzony/zmieszany roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty w
    ciągu 24 godzin po dodaniu roztworu elektrolitów do roztworu buforowego, włączając w
    to czas zabiegu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                      6/8
Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia.
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty.
Usunąć cały niezużyty roztwór bezpośrednio po użyciu.

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela łamliwa zatyczka i w złączu typu Luer znajduje
się zawór, należy postępować według następujących wskazówek:
I    Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, wyrzucić wszystkie pozostałe
    opakowania. Otworzyć zamknięcie pomiędzy obydwoma komorami worka, łamiąc zatyczkę.
    Złamana zatyczka pozostanie w worku.
II   Należy upewnić się, że cały płyn z małej komory A przemieścił się do dużej komory B.
III   Przepłukać dwukrotnie małą komorę A, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem do małej
    komory A, a następnie ponownie do dużej komory B.
IV   Po opróżnieniu małej komory A: wstrząsać dużą komorą B tak, aby zawartość wymieszała się
    całkowicie. Roztwór jest gotowy do użycia. Worek można powiesić na stojaku.
V    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
Va Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę, odkręcając ją i pociągając, a następnie
    podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na
    worku, wkręcając ją i wciskając. Upewnić się, że połączenie jest całkowite i szczelne. Teraz
    port jest otwarty. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. Gdy linie dializy lub wymiany
    będą odłączone od złącza typu Luer, połączenie zostanie zamknięte i przepływ płynu
    wstrzymany. Port typu Luer jest bezigłowy i ma możliwość podłączania dodatkowych
    przepływów w czasie działania.
Vb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
    wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Upewnić się, że płyn przepływa swobodnie.

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia.
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty.
Usunąć cały niezużyty roztwór bezpośrednio po użyciu.

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela rozrywalny spaw i w złączu typu Luer
znajduje się łamliwa zatyczka, należy postępować według następujących wskazówek:
I  Bezpośrednio przez użyciem zdjąć zewnętrzne opakowanie z worka i wymieszać
   roztwory z dwóch różnych komór. Uchwycić małą komorę dłońmi i ścisnąć do momentu
   powstania otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obydwie komory.
II  Obiema dłońmi nacisnąć dużą komorę B do momentu całkowitego otwarcia
   rozrywalnego spawu pomiędzy dwoma komorami.
III Dokładne wymieszanie zapewnia się poprzez delikatne wstrząsanie workiem. Roztwór
   jest teraz gotowy do użycia, a worek można zawiesić na stojaku.
IV Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy.
IVa Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę i podłączyć męską końcówkę
   Luer lock linii dializy do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć. Palcami złamać
   zabarwioną łamliwą zatyczkę przy podstawie i poruszać nim tam i z powrotem. Nie
   należy używać narzędzia. Należy upewnić się, że zatyczka oddzieliła się całkowicie i że
   płyn może przepływać swobodnie. Zatyczka podczas terapii pozostaje w porcie Luer.
IVb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie
   wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie.

Odtworzony/zmieszany roztwór powinien zostać niezwłocznie zużyty. Jeśli
odtworzony/zmieszany roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty w ciągu
24 godzin po dodaniu roztworu elektrolitowego do roztworu buforowego, włączając w to czas
zabiegu.
Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                       7/8
Odtworzony/zmieszany roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Nie używać, jeśli
opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzucić wszelkie niezużyte
porcje.

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela rozrywalny spaw i w złączu typu Luer
znajduje się zawór, należy postępować według następujących wskazówek:
I  Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, usunąć wszystkie pozostałe
   opakowania. Otworzyć spaw, trzymając małą komorę oburącz i ściskając do momentu
   powstania otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obie komory.
II  Dwoma dłońmi nacisnąć dużą komorę do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego
   spawu pomiędzy dwoma komorami.
III Zapewnić dokładne wymieszanie poprzez delikatne wstrząsanie workiem. Roztwór jest
   gotowy do użycia i worek można powiesić na stojaku.
IV   Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.
IVa Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę, wykręcając ją i pociągając, a
   następnie podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej
   końcówki na worku, wkręcając ją i wciskając. Upewnić się, że połączenie jest
   całkowite i szczelne. Teraz port jest otwarty. Sprawdzić, czy płyn przepływa
   swobodnie. Gdy linie dializy lub wymiany będą odłączone od złącza typu Luer,
   połączenie zostanie zamknięte i przepływ płynu wstrzymany. Port typu Luer jest
   bezigłowy i ma możliwość podłączania dodatkowych przepływów w czasie działania.
IVb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel.
   Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Upewnić się, że płyn przepływa
   swobodnie.
Odtworzony/zmieszany roztwór należy niezwłocznie zużyć. Jeśli odtworzony/zmieszany
roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty w ciągu 24 godzin po dodaniu
roztworu elektrolitowego do roztworu buforowego, włączając w to czas zabiegu.

Odtworzony/zmieszany roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia. Nie używać, jeśli
opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzucić wszelkie niezużyte
porcje.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Gambro Lundia AB
Magistratsvägen 16
SE-220 10 Lund
SZWECJA

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
16147
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
  OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
09/2011


Prismasol 2 mmol/l Potassium / PL / SPC / 2012-07                    8/8

          

Inne leki -: