Octanine F 500:

Nazwa międzynarodowa:
Factor IX human coagulation
Podmiot odpowiedzialny:
OCTAPHARMA (IP) LTD, WIELKA BRYTANIA
Pozwolenie w Polsce
17757
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, AUSTRIA
OCTAPHARMA S.A.S., FRANCJA
Postać
proszek do wstrzyknięć dożylnych
Dawka
500 U
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
B02BD04
                   Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

   OCTANINE F 500/OCTANINE F 1000, 500 j.m. / 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do
             sporządzania roztworu do wstrzykiwań
             Ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
   informacje ważne dla pacjenta.
  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  - Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych
    wątpliwości.
  - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
    zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądan, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,
    farmaceucie lub pielęgniarce.


 Spis treści ulotki:
 1.   Co to jest lek OCTANINE F i w jakim celu się go stosuje
 2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku OCTANINE F
 3.  Jak stosować lek OCTANINE F
 4.  Możliwe działania niepożądane
 5.  Jak przechowywać lek OCTANINE F
 6.  Zawartość opakowania i inne informacje

 1.  CO TO JEST OCTANINE F I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 OCTANINE F należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki IX
 czynnik krzepnięcia krwi. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia.

 OCTANINE F jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów z zaburzeniem
 krwawienia (hemofilią B). Jest to stan medyczny, w którym jest przedłużone krwawienie w stosunku
 do oczekiwanego. Wynika ono z wrodzonego niedoboru ilości IX czynnika krzepnięcia we krwi.

 OCTANINE F jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań. Po rozpuszczeniu jest podawany dożylnie (wstrzykiwany do żyły).

 2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OCTANINE F

 Kiedy nie stosować leku OCTANINE F
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występowała małopłytkowość wywołana heparyną typu II, która polega na spadku
  ilości płytek krwi po podaniu heparyny. Płytki krwi są komórkami krwi, które pomagają zatrzymać
  krwawienie. Heparynę stosuje się w celu zapobiegania zakrzepom krwi.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Wszystkie leki zawierające białko podawane dożylnie mogą wywołać reakcję nadwrażliwości typu
  alergicznego. OCTANINE F zawiera bardzo małe ilości innych białek niż czynnik IX i heparyna.
  Do wczesnych objawów reakcji nadwrażliwości należą:
  - pokrzywka
  - wysypka (pokrzywka)
  - uczucie ucisku w klatce piersiowej,
  - świszczący oddech,
  - spadek ciśnienia krwi,

                                                  1/9
  -  ostra, ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja w przypadku, gdy jakiekolwiek lub wszystkie z
    wymienionych objawów rozwijają się szybko i są nasilone).

 W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast wstrzymać wstrzykiwanie
 i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lekarz musi
 jak najszybciej rozpocząć zalecane leczenie.
• Zaleca się odpowiednie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w
 przypadku regularnego lub powtarzanego stosowania produktów zawierających czynnik IX
 krzepnięcia krwi uzyskany z ludzkiego osocza.
• Znane jest zjawisko powstawania inhibitorów (przeciwciał neutralizujących) czynnika IX,
 wytwarzanych przez komórki immunologiczne u pacjentów z hemofilią B. Inhibitory mogą nasilać
 ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (ciężkich reakcji alergicznych). Dlatego zaleca się
 wykonanie testów na obecność inhibitora u pacjentów z reakcjami alergicznymi.
 Pacjenci z inhibitorami czynnika IX są narażeni na wyższe ryzyko wystąpienia anafilaksji po
 zastosowaniu czynnika IX. Dlatego pierwsze podanie czynnika IX, zgodnie z decyzją lekarza
 prowadzącego, powinno być przeprowadzone pod nadzorem medycznym w miejscu, gdzie można
 zapewnić odpowiednią pomoc w razie wystąpienia reakcji alergicznych.
• Podczas stosowania koncentratów białkowych zawierających czynnik IX może dochodzić do
 zaczopowania naczyń krwionośnych przez zakrzepy. Z powodu tego ryzyka, które jest wyższe w
 przypadku produktów słabo oczyszczonych, pacjenci powinni być monitorowani w kierunku
 występowania objawów zakrzepów krwi po podawaniu produktów zawierających czynnik IX w
 przypadku:
  - występowania objawów fibrynolizy (rozpuszczania skrzepliny),
  - pacjentów z rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym (rozsiane krzepnięcie krwi w
    naczyniach krwionośnych),
  - pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami wątroby,
  - pacjentów po przebytych niedawno zabiegach operacyjnych,
  - pacjentów ze zwiększonym ryzykiem występowania zakrzepów lub rozsianego wykrzepiania
    śródnaczyniowego.
 W przypadku podawania OCTANINE F noworodkom, należy je ściśle monitorować w kierunku
 występowania objawów rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego.

 W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych zaburzeń u danego pacjenta, lekarz
 zadecyduje o podaniu OCTANINE F po ocenie potencjalnych korzyści wynikających z leczenia w
 stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku.
• Po powtórnym leczeniu z użyciem produktów ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi, pacjenci
 powinni być monitorowani w kierunku rozwoju przeciwciał neutralizujących (inhibitorów),
 których ilość określa się w jednostkach Bethesda (BU), używając odpowiednich testów
 biologicznych.

Zabezpieczenie leków wytwarzanych z krwi przed przeniesieniem zakażeń wirusowych
o  W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się odpowiednie metody
  zapobiegające przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one: ścisłą selekcję dawców krwi i
  osocza w celu wyeliminowania nosicieli zakażeń, badanie poszczególnych donacji i puli osocza w
  kierunku specyficznych markerów wirusowych. Wytwórcy tych leków włączają również do
  procesu produkcji metody mające na celu inaktywację lub usuwanie wirusów. Pomimo tego, w
  przypadku podawania leków otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie
  wykluczyć przeniesienia czynnika zakaźnego. Dotyczy to także nieznanych lub nowo
  pojawiających się wirusów oraz innych typów zakażeń.
o  Metody te są uznawane jako skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus nabytego
  braku odporności (HIV), wirus zakażenia wątroby typu B (HBV) i wirus zakażenia wątroby typu
  C (HCV) oraz bezotoczkowego wirusa zakażenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody
  mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak
  parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie


                                                   2/9
 Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu dawki OCTANINE F zapisać nazwę i numer
 serii produktu w celu zachowania zapisu użytych serii.

 Inne leki i Octanine F

 Nie są znane interakcje ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi z innymi lekami.

 Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
 ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez
 recepty.

 Ciąża i karmienie piersią

 Nie ma doświadczenia w stosowaniu czynnika IX podczas ciąży i karmienia piersią. Dlatego czynnik
 IX powinien być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią, gdy jest to ściśle wskazane.

 Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
 maszyn.

 3.  JAK STOSOWAĆ LEK OCTANINE F

 OCTANINE F należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
 należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
 OCTANINE F powinien być podany dożylnie (wstrzyknięty do żyły) po rozpuszczeniu w załączonym
 rozpuszczalniku.
 Należy używać tylko załączonego zestawu do wstrzykiwań. Użycie innych zestawów do
 wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe ryzyko i niepowodzenie leczenia.
 Leczenie powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii B.
 Dawkowanie OCTANINE F oraz długość trwania terapii zależy od stopnia niedoboru czynnika IX.
 Jest zależne także od miejsca i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

 Obliczenie dawki:
 Dawka i częstotliwość podawania OCTANINE F będzie ustalona przez lekarza.
 Liczba jednostek podawanego czynnika IX jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j.m.).
 Aktywność czynnika IX w osoczu odpowiada zawartości czynnika IX w osoczu. Może być wyrażona
 procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych
 (w stosunku do miedzynarodowego standardu dla czynnika IX w osoczu krwi).

 Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika IX odpowiada ilości czynnika IX w 1 ml
 prawidłowego osocza ludzkiego. Obliczenie wymaganej dawki czynnika IX jest oparte na
 doświadczeniach empirycznych dowodzących, iż 1 jednostka międzynarodowa ( j.m.) czynnika IX na
 kilogram masy ciała podwyższa aktywność osoczowego czynnika IX o 1% normalnej aktywności.
 Aby obliczyć należną dawkę, należy określić aktywność czynnika IX w osoczu pacjenta. To pozwoli
 na określenie o ile aktywność powinna być zwiększona.
 Wymagana dawka jest obliczana przy pomocy następującego wzoru:

Wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika IX (%)
(j.m./dl) x 0,8                                                   3/9
Dawka jaka powinna być podana oraz częstość podawania leku powinny być zawsze uzależnione od
skuteczności klinicznej u indywidualnego pacjenta. Leki zawierające czynnik IX rzadko wymagają
podawania częściej niż jeden raz dziennie.

Odpowiedź na czynnik IX może różnić się u poszczególnych pacjentów, dlatego należy oznaczać
poziom czynnika podczas leczenia w celu ustalenia podawanej dawki i częstości wykonywania infuzji.
Zwłaszcza w przypadku większych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest monitorowanie
aktywności czynnika IX w osoczu podczas leczenia substytucyjnego.

Profilaktyka krwawień:

W długoterminowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii B powinno
podawać się czynnik IX w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała dwa razy w tygodniu. Dawka
powinna być dostosowana do indywidualnej odpowiedzi na leczenie. W niektórych przypadkach,
zwłaszcza u pacjentów młodszych, niezbędne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu
lub też w większych dawkach.

Stosowanie u dzieci:
W przeprowadzonym badaniu klinicznym u dzieci poniżej 6 roku życia, średnia dzienna dawka
wynosiła 40 j.m./kg masy ciała.

Brak zahamowania krwawienia ze względu na obecność inhibitorów:

Jeżeli nie można osiągnąć pożądanej aktywności czynnika IX po wstrzyknięciu lub krwawienie nie
ustępuje po wstrzyknięciu odpowiedniej dawki, należy powiadomić o tym lekarza. W takim
przypadku lekarz zaleci wykonanie badań w celu wykrycia inhibitorów (przeciwciał) czynnika IX.
Inhibitory mogą powodować obniżenie aktywności czynnika IX. W takim przypadku może być
konieczne wybranie innej metody leczenia. Zadecyduje o tym lekarz, jeżeli dalsze leczenie będzie
konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku OCTANINE F

Nie są znane żadne objawy przedawkowania ludzkiego IX czynnika krzepnięcia. Jednakże nie należy
przekraczać zalecanej dawki.

Instrukcja odnośnie leczenia w domu znajduje się w pudełku z zestawem do wstrzykiwań.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Reakcje nadwrażliwości lub alergiczne nie były obserwowane często u pacjentów leczonych
 produktami zawierającymi czynnik IX. Należały do nich:

   o  odruchowy skurcz naczyń krwionośnych (spazmy) z obrzękiem twarzy, jamy ustnej i gardła
   o  parzący i pieczący ból w miejscu infuzji
   o  dreszcze
   o  zaczerwienienie twarzy
   o  wysypka
   o  ból głowy
   o  pokrzywka
   o  spadek ciśnienia tętniczego
   o  uczucie zmęczenia
   o  nudności
   o  niepokój
   o  szybkie bicie serca

                                                  4/9
  o  uczucie ucisku w klatce piersiowej
  o  uczucie mrowienia
  o  wymioty
  o  świszczący oddech

  W niektórych przypadkach reakcje te mogą prowadzić do ciężkiej reakcji zwanej anafilaksją,
  włączając wystąpienie wstrząsu. Te reakcje są głównie związane z rozwojem inhibitorów czynnika
  IX. Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych
  objawów.
•  U pacjentów z hemofilią B mogą pojawić się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciwko
  czynnikowi IX. Te przeciwciała mogą odpowiadać za obniżoną skuteczność leczenia. Lekarz
  powinien przedyskutować to z pacjentem i określić dalsze leczenie, jeżeli będzie konieczne.
  Przeprowadzono badanie kliniczne u 25 dzieci z hemofilią B, z których 6 nie było wcześniej
  leczonych. Nie zaobserwowano powstawania inhibitorów w trakcie trwania badania. Tolerancja na
  wszystkie wstrzyknięcia określana była jako „bardzo dobra” i „dobra”.
•  Niektórzy pacjenci z hemofilią B z inhibitorami czynnika IX, u których zastosowano indukcję
  tolerancji immunologicznej, rozwinęli zespół nefrotyczny (ciężkie schorzenie nerek).
•  Gorączka może pojawiać się w rzadkich przypadkach.
•  Produkty zawierające czynnik IX o niskiej czystości mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do
  rozwoju zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Może to prowadzić do następujących powikłań:

  o  zawału mięśnia sercowego
  o  zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC),
  o  zakrzepów w żyłach (zakrzepicy żylnej)
  o  zakrzepów w płucach (zatorowości płucnej).

  Te powikłania występują częściej w przypadku użycia produktów czynnika IX o niskiej czystości i
  pojawiają się rzadko w przypadku stosowania produktów o wysokiej czystości takich jak
  OCTANINE F.

• Heparyna zawarta w produkcie może powodować nagły spadek liczby płytek krwi poniżej
 100.000/µl lub o 50% w stosunku do liczby wyjściowej. Jest to reakcja alergiczna nazywana
 „małopłytkowością wywołaną prze heparynę typu II”. W rzadkich przypadkach u pacjentów bez
 wcześniejszej nadwrażliwości na heparynę, ten spadek ilości płytek krwi może pojawić się
 pomiędzy 6 a 14 dniem od rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z wcześniejszą nadwrażliwością na
 heparynę zmiana ta może pojawić się po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia. Ten poważny
 spadek płytek krwi może powodować lub być związany z:
 o  zakrzepami krwi w tętnicach i żyłach
 o  zamknięciem światła naczynia krwionośnego przez zakrzep występujący w innym miejscu
 o  ciężkim zaburzeniem krzepnięcia zwanym koagulopatią ze zużycia czynników krzepliwości
 o  martwicą skóry w miejscu wstrzyknięcia
 o  krwawieniem punkcikowatym
 o  siniaczeniem
 o  smolistymi stolcami.

W przypadku pojawienia się tych reakcji alergicnych należy bezwłocznie przerwać
wstrzykiwanie OCTANINE F i nie stosować w przyszłości leków zawierających heparynę. Ze
względu na ten rzadko pojawiający się wpływ heparyny na płytki krwi, liczba płytek krwi u pacjenta
powinna być często kontrolowana, zwłaszcza przy rozpoczynaniu leczenia.

Informacje związane z ochroną przeciwko przenoszonym czynnikom zakaźnym, patrz punkt 2 (należy
stosować szczególną ostrożność stosując OCTANINE F).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
    niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


                                                 5/9
5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OCTANINE F

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewętrznym w celu ochrony przed światłem.

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu
zewnętrznym (miesiąc/rok). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Stabilność chemiczna i fizyczna została wykazana przez 72 godziny w temperaturze 25°C.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia konieczne jest natychmiastowe zużycie produktu. Jeżeli lek
nie będzie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania leku przed ponownym użyciem
odpowiedzialny jest pacjent; w normalnych warunkach lek nie powinien być przechowywany przez
okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 °C, chyba że rekonstytucja / rozcieńczenie odbyło
się w kontrolowanych i potwierdzonych aseptycznych warunkach.

Tylko do podawania jednorazowej dawki.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwory są mętne lub niecałkowicie
rozpuszczone.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6.  ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Zawartość OCTANINE F

Substancją czynną leku jest ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi
Ponadto lek zawiera: heparynę, sodu chlorek, sodu cytrynian, argininy chlorowodorek i lizyny
chlorowodorek.
Produkt leczniczy zawiera do 69 mg sodu w jednej fiolce OCTANINE F 500 j.m. i do 138 mg sodu
w jednej fiolce OCTANINE F 1000 j.m. na dawkę. Należy uwzględnić to u pacjentów na diecie z
ograniczeniem sodu.

Wygląd i zawartość opakowań OCTANINE F
OCTANINE F występuje w 2 wielkościach opakowań o nastepujacych mocach:
• OCTANINE F 500 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań zawierającego nominalnie 500 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia IX w fiolce.

 Po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego IX
 czynnika krzepnięcia

• OCTANINE F 1000 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań zawierającego nominalnie 1000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia IX w fiolce.

 Po rekonstytucji w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego IX
 czynnika krzepnięcia

Produkt OCTANINE F jest wytwarzany z osocza pochodzenia ludzkiego.


                                                 6/9
Aktywność ( w j.m.) oznaczana jest przy pomocy jednostopniowego testu krzepnięcia, zgodnie z
Farmakopeą Europejską, w porównaniu do międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Aktywność swoista leku OCTANINE F wynosi około 100 j.m./mg białka.

Opis opakowania
OCTANINE F jest sprzedawany w postaci opakowania zawierającego dwa pudełka połączone
plastikową taśmą.
Jedno pudełko zawiera fiolkę z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i ulotkę dla
pacjenta.
Drugie pudełko zawiera fiolkę z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań); 5 ml dla OCTANINE F
500 lub 10 ml dla OCTANINE F 1000.

Opakowanie zawiera również następujące wyroby medyczne:
- 1 strzykawka jednorazowego użytku,
- 1 zestaw do transferu Mix2VialTM,
- 1 zestaw do infuzji (motylkowy),
- 2 waciki nasączone alkoholem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Octapharma (IP) Ltd.
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Wielka Brytania

Wytwórca:           Octapharma S.A.S
               70-72 Rue du Maréchal Foch
               67380 Lingolsheim
               FrancjaData ostatniej aktualizacji ulotki: 05/03/2013
                                                7/9
                     Instrukcja stosowania w domu

     -    Należy przeczytać wszystkie instrukcje i dokładnie ich przestrzegać!
     -    Nie stosować produktu Octanine F po upływie terminu ważności zamieszczonego
         na etykiecie.
     -    Podczas opisanej poniżej procedury należy zachować warunki jałowe!
     -    Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący.
         Nie wstrzykiwać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.
     -    Przygotowany roztwór zużyć niezwłocznie w celu zapobiegnięcia skażeniu
         mikrobiologicznemu.
     -    Używać wyłącznie dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Stosowanie innego
         sprzętu do wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe zagrożenia i
         niepowodzenie leczenia.

    Instrukcja przygotowania roztworu:

1. Nie używać produktu bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Pozostawić rozpuszczalnik i proszek w
  zamkniętych fiolkach aż do uzyskania temperatury pokojowej.
2. Usunąć wieczka z obu fiolek i wyczyścić gumowe korki jednym z dołączonych wacików
  nasączonych alkoholem.
3.  Zestaw Mix2vial™ jest przedstawiony na ryc. 1. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na
   płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Wziąć zestaw Mix2Vial™ i obrócić do góry dnem.
   Umieścić niebieską część Mix2Vial™ na górze fiolki z rozpuszczalnikiem i mocno wcisnąć aż
   do zatrzaśnięcia (ryc. 2 + 3).
          adapter fiolki z
          proszkiem
          (przezroczysty)


          wbudowany filtr          adapter fiolki z           rozpuszczalnik
          rozpuszczalnikiem  rozpuszczalnik
          (niebieski)
     ryc. 1
                      ryc. 2     ryc. 3


4. Umieścić fiolkę z proszkiem na płaskiej powierzchni i mocno
  przytrzymać. Wziąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączonym zestawem
                                       rozpuszczalnik
  Mix2Vial™ i obrócić ją do góry dnem. Umieścić przezroczystą część
  zestawu na górze fiolki z proszkiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia
  (ryc. 4). Rozpuszczalnik przepływa automatycznie do fiolki z proszkiem.
                                        proszek                                         ryc. 4
                                               8/9
5. Mając nadal podłączone obie fiolk,i delikatnie obracać fiolkę z proszkiem
  do czasu rozpuszczenia produktu.                      rozpuszczalnik
  Rozpuszczenie nastąpi w czasie krótszym niż 10 minut w temperaturze
  pokojowej. Podczas przygotowania może powstać nieznaczna piana.
  Rozkręcić Mix2Vial™ na dwie części (ryc. 5). Piana zniknie.

  Wyrzucić pustą fiolkę z rozpuszczalnikiem z niebieską częścią
  Mix2Vial™.                                         proszek                                          ryc. 5
Instrukcja wykonywania wstrzyknięcia:

Jako środek ostrożności należy przed wstrzyknięciem i w czasie wstrzyknięcia zbadać tętno. W
przypadku znacznego zwiększenia częstości tętna należy zmniejszyć szybkość wstrzykiwania lub
przerwać podawanie leku na krótki czas.

1. Podłączyć strzykawkę do przezroczystej części Mix2Vial™. Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać
  roztwór do strzykawki (ryc. 6).
  Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący.
  Po przeniesieniu roztworu mocno przytrzymać tłok strzykawki (trzymając go skierowanym do
  dołu) i wyjąć strzykawkę z Mix2Vial™ (ryc. 7). Wyrzucić Mix2Vial™ i pustą fiolkę.        proszek         proszek
         ryc. 6         ryc. 7


2. Oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia jednym z dołączonych wacików nasączonych alkoholem.
3. Podłączyć dostarczoną igłę do wstrzykiwań do strzykawki.
4. Wprowadzić igłę do wybranej żyły. W przypadku użycia opaski uciskowej w celu uwidocznienia
  żyły należy rozluźnić opaskę przed rozpoczęciem wstrzykiwania produktu Octanine.
  Krew nie może przedostać się do strzykawki z powodu ryzyka wytworzenia się skrzepów fibryny.
5. Roztwór wstrzykiwać powoli do żyły, nie szybciej niż 2-3 ml na minutę.
W przypadku używania więcej niż jednej fiolki proszku Octanine do jednego cyklu leczenia możliwe
jest ponowne zastosowanie tej samej igły i strzykawki. Zestaw Mix2Vial™ jest przeznaczony
wyłącznie do jednorazowego użycia.
                                                9/9
              Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla

   OCTANINE F 500/OCTANINE F 1000, 500 j.m. / 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do
             sporządzania roztworu do wstrzykiwań
             Ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
   informacje ważne dla pacjenta.
  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  - Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych
    wątpliwości.
  - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
    zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądan, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,
    farmaceucie lub pielęgniarce.


 Spis treści ulotki:
 1.   Co to jest lek OCTANINE F i w jakim celu się go stosuje
 2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku OCTANINE F
 3.  Jak stosować lek OCTANINE F
 4.  Możliwe działania niepożądane
 5.  Jak przechowywać lek OCTANINE F
 6.  Zawartość opakowania i inne informacje

 1.  CO TO JEST OCTANINE F I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 OCTANINE F należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki IX
 czynnik krzepnięcia krwi. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia.

 OCTANINE F jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów z zaburzeniem
 krwawienia (hemofilią B). Jest to stan medyczny, w którym jest przedłużone krwawienie w stosunku
 do oczekiwanego. Wynika ono z wrodzonego niedoboru ilości IX czynnika krzepnięcia we krwi.

 OCTANINE F jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań. Po rozpuszczeniu jest podawany dożylnie (wstrzykiwany do żyły).

 2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OCTANINE F

 Kiedy nie stosować leku OCTANINE F
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienione w punkcie 6,
 • jeśli u pacjenta występowała małopłytkowość wywołana heparyną typu II, która polega na spadku
  ilości płytek krwi po podaniu heparyny. Płytki krwi są komórkami krwi, które pomagają zatrzymać
  krwawienie. Heparynę stosuje się w celu zapobiegania zakrzepom krwi.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności•   Wszystkie leki zawierające białko podawane dożylnie mogą
  wywołać reakcję nadwrażliwości typu alergicznego. OCTANINE F zawiera bardzo małe ilości
  innych białek niż czynnik IX i heparyna.
  Do wczesnych objawów reakcji nadwrażliwości należą:
  - pokrzywka
  - wysypka (pokrzywka)
  - uczucie ucisku w klatce piersiowej,
  - świszczący oddech,
  - spadek ciśnienia krwi,

 230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                             1/9
  -  ostra, ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja w przypadku, gdy jakiekolwiek lub wszystkie z
    wymienionych objawów rozwijają się szybko i są nasilone).

 W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast wstrzymać wstrzykiwanie
 i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lekarz musi
 jak najszybciej rozpocząć zalecane leczenie.
• Zaleca się odpowiednie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w
 przypadku regularnego lub powtarzanego stosowania produktów zawierających czynnik IX
 krzepnięcia krwi uzyskany z ludzkiego osocza.
• Znane jest zjawisko powstawania inhibitorów (przeciwciał neutralizujących) czynnika IX,
 wytwarzanych przez komórki immunologiczne u pacjentów z hemofilią B. Inhibitory mogą nasilać
 ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (ciężkich reakcji alergicznych). Dlatego zaleca się
 wykonanie testów na obecność inhibitora u pacjentów z reakcjami alergicznymi.
 Pacjenci z inhibitorami czynnika IX są narażeni na wyższe ryzyko wystąpienia anafilaksji po
 zastosowaniu czynnika IX. Dlatego pierwsze podanie czynnika IX, zgodnie z decyzją lekarza
 prowadzącego, powinno być przeprowadzone pod nadzorem medycznym w miejscu, gdzie można
 zapewnić odpowiednią pomoc w razie wystąpienia reakcji alergicznych.
• Podczas stosowania koncentratów białkowych zawierających czynnik IX może dochodzić do
 zaczopowania naczyń krwionośnych przez zakrzepy. Z powodu tego ryzyka, które jest wyższe w
 przypadku produktów słabo oczyszczonych, pacjenci powinni być monitorowani w kierunku
 występowania objawów zakrzepów krwi po podawaniu produktów zawierających czynnik IX w
 przypadku:
  - występowania objawów fibrynolizy (rozpuszczania skrzepliny),
  - pacjentów z rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym (rozsiane krzepnięcie krwi w
    naczyniach krwionośnych),
  - pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami wątroby,
  - pacjentów po przebytych niedawno zabiegach operacyjnych,
  - pacjentów ze zwiększonym ryzykiem występowania zakrzepów lub rozsianego wykrzepiania
    śródnaczyniowego.
 W przypadku podawania OCTANINE F noworodkom, należy je ściśle monitorować w kierunku
 występowania objawów rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego.

 W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych zaburzeń u danego pacjenta, lekarz
 zadecyduje o podaniu OCTANINE F po ocenie potencjalnych korzyści wynikających z leczenia w
 stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku.
• Po powtórnym leczeniu z użyciem produktów ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi, pacjenci
 powinni być monitorowani w kierunku rozwoju przeciwciał neutralizujących (inhibitorów),
 których ilość określa się w jednostkach Bethesda (BU), używając odpowiednich testów
 biologicznych.

Zabezpieczenie leków wytwarzanych z krwi przed przeniesieniem zakażeń wirusowych
o  W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się odpowiednie metody
  zapobiegające przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one: ścisłą selekcję dawców krwi i
  osocza w celu wyeliminowania nosicieli zakażeń, badanie poszczególnych donacji i puli osocza w
  kierunku specyficznych markerów wirusowych. Wytwórcy tych leków włączają również do
  procesu produkcji metody mające na celu inaktywację lub usuwanie wirusów. Pomimo tego, w
  przypadku podawania leków otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie
  wykluczyć przeniesienia czynnika zakaźnego. Dotyczy to także nieznanych lub nowo
  pojawiających się wirusów oraz innych typów zakażeń.
o  Metody te są uznawane jako skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus nabytego
  braku odporności (HIV), wirus zakażenia wątroby typu B (HBV) i wirus zakażenia wątroby typu
  C (HCV) oraz bezotoczkowego wirusa zakażenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody
  mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak
  parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie


230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                               2/9
  płodu) oraz u pacjentów z niedoborami odporności oraz pewnymi typami niedokrwistości (np. w
  niedokrwistości sierpowatokrwinkowej lub niedokrwistości hemolitycznej)
 Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu dawki OCTANINE F zapisać nazwę i numer
 serii produktu w celu zachowania zapisu użytych serii.

 Inne leki i Octanine F

 Nie są znane interakcje ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi z innymi lekami.

 Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
 ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez
 recepty.

 Ciąża i karmienie piersią

 Nie ma doświadczenia w stosowaniu czynnika IX podczas ciąży i karmienia piersią. Dlatego czynnik
 IX powinien być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią, gdy jest to ściśle wskazane.

 Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
 maszyn.

 3.  JAK STOSOWAĆ LEK OCTANINE F

 OCTANINE F należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
 należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
 OCTANINE F powinien być podany dożylnie (wstrzyknięty do żyły) po rozpuszczeniu w załączonym
 rozpuszczalniku.
 Należy używać tylko załączonego zestawu do wstrzykiwań. Użycie innych zestawów do
 wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe ryzyko i niepowodzenie leczenia.
 Leczenie powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii B.
 Dawkowanie OCTANINE F oraz długość trwania terapii zależy od stopnia niedoboru czynnika IX.
 Jest zależne także od miejsca i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

 Obliczenie dawki:
 Dawka i częstotliwość podawania OCTANINE F będzie ustalona przez lekarza.
 Liczba jednostek podawanego czynnika IX jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j.m.).
 Aktywność czynnika IX w osoczu odpowiada zawartości czynnika IX w osoczu. Może być wyrażona
 procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych
 (w stosunku do miedzynarodowego standardu dla czynnika IX w osoczu krwi).

 Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika IX odpowiada ilości czynnika IX w 1 ml
 prawidłowego osocza ludzkiego. Obliczenie wymaganej dawki czynnika IX jest oparte na
 doświadczeniach empirycznych dowodzących, iż 1 jednostka międzynarodowa ( j.m.) czynnika IX na
 kilogram masy ciała podwyższa aktywność osoczowego czynnika IX o 1% normalnej aktywności.
 Aby obliczyć należną dawkę, należy określić aktywność czynnika IX w osoczu pacjenta. To pozwoli
 na określenie o ile aktywność powinna być zwiększona.
 Wymagana dawka jest obliczana przy pomocy następującego wzoru:

Wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika IX (%)
(j.m./dl) x 0,8 230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                              3/9
Dawka jaka powinna być podana oraz częstość podawania leku powinny być zawsze uzależnione od
skuteczności klinicznej u indywidualnego pacjenta. Leki zawierające czynnik IX rzadko wymagają
podawania częściej niż jeden raz dziennie.

Odpowiedź na czynnik IX może różnić się u poszczególnych pacjentów, dlatego należy oznaczać
poziom czynnika podczas leczenia w celu ustalenia podawanej dawki i częstości wykonywania infuzji.
Zwłaszcza w przypadku większych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest monitorowanie
aktywności czynnika IX w osoczu podczas leczenia substytucyjnego.

Profilaktyka krwawień:

W długoterminowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii B powinno
podawać się czynnik IX w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała dwa razy w tygodniu. Dawka
powinna być dostosowana do indywidualnej odpowiedzi na leczenie. W niektórych przypadkach,
zwłaszcza u pacjentów młodszych, niezbędne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu
lub też w większych dawkach.

Stosowanie u dzieci:
W przeprowadzonym badaniu klinicznym u dzieci poniżej 6 roku życia, średnia dzienna dawka
wynosiła 40 j.m./kg masy ciała.

Brak zahamowania krwawienia ze względu na obecność inhibitorów:

Jeżeli nie można osiągnąć pożądanej aktywności czynnika IX po wstrzyknięciu lub krwawienie nie
ustępuje po wstrzyknięciu odpowiedniej dawki, należy powiadomić o tym lekarza. W takim
przypadku lekarz zaleci wykonanie badań w celu wykrycia inhibitorów (przeciwciał) czynnika IX.
Inhibitory mogą powodować obniżenie aktywności czynnika IX. W takim przypadku może być
konieczne wybranie innej metody leczenia. Zadecyduje o tym lekarz, jeżeli dalsze leczenie będzie
konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku OCTANINE F

Nie są znane żadne objawy przedawkowania ludzkiego IX czynnika krzepnięcia. Jednakże nie należy
przekraczać zalecanej dawki.

Instrukcja odnośnie leczenia w domu znajduje się w pudełku z zestawem do wstrzykiwań.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Reakcje nadwrażliwości lub alergiczne nie były obserwowane często u pacjentów leczonych
 produktami zawierającymi czynnik IX. Należały do nich:

   o  odruchowy skurcz naczyń krwionośnych (spazmy) z obrzękiem twarzy, jamy ustnej i gardła
   o  parzący i pieczący ból w miejscu infuzji
   o  dreszcze
   o  zaczerwienienie twarzy
   o  wysypka
   o  ból głowy
   o  pokrzywka
   o  spadek ciśnienia tętniczego
   o  uczucie zmęczenia
   o  nudności
   o  niepokój
   o  szybkie bicie serca

230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                             4/9
  o  uczucie ucisku w klatce piersiowej
  o  uczucie mrowienia
  o  wymioty
  o  świszczący oddech

  W niektórych przypadkach reakcje te mogą prowadzić do ciężkiej reakcji zwanej anafilaksją,
  włączając wystąpienie wstrząsu. Te reakcje są głównie związane z rozwojem inhibitorów czynnika
  IX. Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych
  objawów.
•  U pacjentów z hemofilią B mogą pojawić się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciwko
  czynnikowi IX. Te przeciwciała mogą odpowiadać za obniżoną skuteczność leczenia. Lekarz
  powinien przedyskutować to z pacjentem i określić dalsze leczenie, jeżeli będzie konieczne.
  Przeprowadzono badanie kliniczne u 25 dzieci z hemofilią B, z których 6 nie było wcześniej
  leczonych. Nie zaobserwowano powstawania inhibitorów w trakcie trwania badania. Tolerancja na
  wszystkie wstrzyknięcia określana była jako „bardzo dobra” i „dobra”.
•  Niektórzy pacjenci z hemofilią B z inhibitorami czynnika IX, u których zastosowano indukcję
  tolerancji immunologicznej, rozwinęli zespół nefrotyczny (ciężkie schorzenie nerek).
•  Gorączka może pojawiać się w rzadkich przypadkach.
•  Produkty zawierające czynnik IX o niskiej czystości mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do
  rozwoju zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Może to prowadzić do następujących powikłań:

  o  zawału mięśnia sercowego
  o  zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC),
  o  zakrzepów w żyłach (zakrzepicy żylnej)
  o  zakrzepów w płucach (zatorowości płucnej).

  Te powikłania występują częściej w przypadku użycia produktów czynnika IX o niskiej czystości i
  pojawiają się rzadko w przypadku stosowania produktów o wysokiej czystości takich jak
  OCTANINE F.

• Heparyna zawarta w produkcie może powodować nagły spadek liczby płytek krwi poniżej
 100.000/µl lub o 50% w stosunku do liczby wyjściowej. Jest to reakcja alergiczna nazywana
 „małopłytkowością wywołaną prze heparynę typu II”. W rzadkich przypadkach u pacjentów bez
 wcześniejszej nadwrażliwości na heparynę, ten spadek ilości płytek krwi może pojawić się
 pomiędzy 6 a 14 dniem od rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z wcześniejszą nadwrażliwością na
 heparynę zmiana ta może pojawić się po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia. Ten poważny
 spadek płytek krwi może powodować lub być związany z:
 o  zakrzepami krwi w tętnicach i żyłach
 o  zamknięciem światła naczynia krwionośnego przez zakrzep występujący w innym miejscu
 o  ciężkim zaburzeniem krzepnięcia zwanym koagulopatią ze zużycia czynników krzepliwości
 o  martwicą skóry w miejscu wstrzyknięcia
 o  krwawieniem punkcikowatym
 o  siniaczeniem
 o  smolistymi stolcami.

W przypadku pojawienia się tych reakcji alergicnych należy bezwłocznie przerwać
wstrzykiwanie OCTANINE F i nie stosować w przyszłości leków zawierających heparynę. Ze
względu na ten rzadko pojawiający się wpływ heparyny na płytki krwi, liczba płytek krwi u pacjenta
powinna być często kontrolowana, zwłaszcza przy rozpoczynaniu leczenia.

Informacje związane z ochroną przeciwko przenoszonym czynnikom zakaźnym, patrz punkt 2 (należy
stosować szczególną ostrożność stosując OCTANINE F).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
    niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                            5/9
5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OCTANINE F

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewętrznym w celu ochrony przed światłem.

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu
zewnętrznym (miesiąc/rok). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Stabilność chemiczna i fizyczna została wykazana przez 72 godziny w temperaturze 25°C.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia konieczne jest natychmiastowe zużycie produktu. Jeżeli lek
nie będzie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania leku przed ponownym użyciem
odpowiedzialny jest pacjent; w normalnych warunkach lek nie powinien być przechowywany przez
okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 °C, chyba że rekonstytucja / rozcieńczenie odbyło
się w kontrolowanych i potwierdzonych aseptycznych warunkach.

Tylko do podawania jednorazowej dawki.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwory są mętne lub niecałkowicie
rozpuszczone.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6.  ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Zawartość OCTANINE F

Substancją czynną leku jest ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi
Ponadto lek zawiera: heparynę, sodu chlorek, sodu cytrynian, argininy chlorowodorek i lizyny
chlorowodorek.
Produkt leczniczy zawiera do 69 mg sodu w jednej fiolce OCTANINE F 500 j.m. i do 138 mg sodu
w jednej fiolce OCTANINE F 1000 j.m. na dawkę. Należy uwzględnić to u pacjentów na diecie z
ograniczeniem sodu.

Wygląd i zawartość opakowań OCTANINE F
OCTANINE F występuje w 2 wielkościach opakowań o nastepujacych mocach:
• OCTANINE F 500 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań zawierającego nominalnie 500 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia IX w fiolce.

 Po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego IX
 czynnika krzepnięcia

• OCTANINE F 1000 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do
 wstrzykiwań zawierającego nominalnie 1000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia IX w fiolce.

 Po rekonstytucji w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego IX
 czynnika krzepnięcia

Produkt OCTANINE F jest wytwarzany z osocza pochodzenia ludzkiego.


230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                            6/9
Aktywność ( w j.m.) oznaczana jest przy pomocy jednostopniowego testu krzepnięcia, zgodnie z
Farmakopeą Europejską, w porównaniu do międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Aktywność swoista leku OCTANINE F wynosi około 100 j.m./mg białka.

Opis opakowania
OCTANINE F jest sprzedawany w postaci opakowania zawierającego dwa pudełka połączone
plastikową taśmą.
Jedno pudełko zawiera fiolkę z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i ulotkę dla
pacjenta.
Drugie pudełko zawiera fiolkę z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań); 5 ml dla OCTANINE F
500 lub 10 ml dla OCTANINE F 1000.

Opakowanie zawiera również następujące wyroby medyczne:
- 1 strzykawka jednorazowego użytku,
- 1 zestaw do transferu Mix2VialTM,
- 1 zestaw do infuzji (motylkowy),
- 2 waciki nasączone alkoholem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Octapharma (IP) Ltd.
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Wielka Brytania

Wytwórca:             Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.
                 Oberlaaer Strasse 235
                 1100 Vienna
                 Austria


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/03/2013
230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                           7/9
                      Instrukcja stosowania w domu

      -   Należy przeczytać wszystkie instrukcje i dokładnie ich przestrzegać!
      -   Nie stosować produktu Octanine F po upływie terminu ważności zamieszczonego
          na etykiecie.
      -   Podczas opisanej poniżej procedury należy zachować warunki jałowe!
      -   Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący.
          Nie wstrzykiwać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.
      -   Przygotowany roztwór zużyć niezwłocznie w celu zapobiegnięcia skażeniu
          mikrobiologicznemu.
      -   Używać wyłącznie dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Stosowanie innego
          sprzętu do wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe zagrożenia i
          niepowodzenie leczenia.

    Instrukcja przygotowania roztworu:

1. Nie używać produktu bezpośrednio z lodówki. Pozostawić rozpuszczalnik i proszek w
  zamkniętych fiolkach aż do uzyskania temperatury pokojowej.
2. Usunąć wieczka z obu fiolek i wyczyścić gumowe korki jednym z dołączonych wacików
  nasączonych alkoholem.
3.  Zestaw Mix2vial™ jest przedstawiony na ryc. 1. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na
   płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Wziąć zestaw Mix2Vial™ i obrócić do góry dnem.
   Umieścić niebieską część Mix2Vial™ na górze fiolki z rozpuszczalnikiem i mocno wcisnąć aż
   do zatrzaśnięcia (ryc. 2 + 3).
          adapter fiolki z
          proszkiem
          (przezroczysty)


          wbudowany filtr          adapter fiolki z            rozpuszczalnik
          rozpuszczalnikiem  rozpuszczalnik
          (niebieski)
     ryc. 1
                      ryc. 2      ryc. 3


4. Umieścić fiolkę z proszkiem na płaskiej powierzchni i mocno
  przytrzymać. Wziąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączonym zestawem
                                       rozpuszczalnik
  Mix2Vial™ i obrócić do góry dnem. Umieścić przezroczystą część na
  górze fiolki z proszkiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 4).
  Rozpuszczalnik przepływa automatycznie do fiolki z proszkiem.
                                        proszek                                        ryc. 4
230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                           8/9
5. Z nadal podłączonymi obiema fiolkami delikatnie obracać fiolką z
  proszkiem aż produkt będzie rozpuszczony.                 rozpuszczalnik
  Rozpuszczanie jest zakończone w mniej niż 10 minut w temperaturze
  pokojowej. Podczas przygotowania może powstać nieznaczna piana.
  Rozkręcić Mix2Vial™ na dwie części (ryc. 5). Piana zniknie.

Wyrzucić pustą fiolkę z rozpuszczalnikiem z niebieską częścią Mix2Vial™.
                                        proszek                                         ryc. 5
Instrukcja wykonywania wstrzyknięcia:

Jako środek ostrożności należy przed wstrzyknięciem i w czasie wstrzyknięcia zbadać tętno. W
przypadku znacznego zwiększenia częstości tętna należy zmniejszyć szybkość wstrzykiwania lub
przerwać podawanie leku na krótki czas.

1. Podłączyć strzykawkę do przezroczystej części Mix2Vial™. Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać
  roztwór do strzykawki (ryc. 6).
  Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący.
  Po przeniesieniu roztworu mocno przytrzymać tłok strzykawki (trzymając w dół) i wyjąć
  strzykawkę z Mix2Vial™ (ryc. 7). Wyrzucić Mix2Vial™ i pustą fiolkę.

         proszek          proszek
          ryc. 6          ryc. 7


2. Oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia jednym z dołączonych wacików nasączonych alkoholem.
3. Podłączyć dostarczoną igłę do wstrzykiwań do strzykawki.
4. Wprowadzić igłę do wybranej żyły. W przypadku użycia opaski uciskowej w celu uwidocznienia
  żyły należy rozluźnić opaskę przed rozpoczęciem wstrzykiwania produktu Octanine.
  Krew nie może przedostać się do strzykawki z powodu ryzyka wytworzenia się skrzepów fibryny.
5. Roztwór wstrzykiwać powoli do żyły, nie szybciej niż 2 3 ml na minutę.

W przypadku używania więcej niż jednej fiolki proszku Octanine do jednego cyklu leczenia możliwe
jest ponowne zastosowanie tej samej igły i strzykawki. Zestaw Mix2Vial™ jest przeznaczony
wyłącznie do jednorazowego użycia.230_PL_pil_230pl_pl07a_Austria_2013.03.05                           9/9

        
                     CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

   OCTANINE F 500, 500 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
   wstrzykiwań
   OCTANINE F 1000, 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
   wstrzykiwań

2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

   - OCTANINE F 500 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania
    roztworu do wstrzykiwań zawierającego nominalnie 500 j.m. ludzkiego IX czynnika
    krzepnięcia krwi w fiolce.

     Po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań (Ph. Eur.) produkt zawiera około 100
     j.m./ml ludzkiego IX czynnika krzepnięcia

   - OCTANINE F 1000 występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania
    roztworu do wstrzykiwań zawierającego nominalnie 1000 j.m. ludzkiego IX czynnika
    krzepnięcia krwi w fiolce.

     Po rekonstytucji w 10 ml wody do wstrzykiwań (Ph. Eur.) produkt zawiera około 100
     j.m./ml ludzkiego IX czynnika krzepnięcia

   Produkt leczniczy OCTANINE F jest wytwarzany z osocza pochodzenia ludzkiego.
   Aktywność (w j.m.) oznaczana jest przy pomocy jednostopniowego testu krzepnięcia, zgodnie
   z Farmakopeą Europejską, w porównaniu do międzynarodowego wzorca Światowej
   Organizacji Zdrowia (WHO). Aktywność swoista OCTANINE F wynosi około 100 j.m./mg
   białka.
   Produkt leczniczy zawiera do 3 mmol (69 mg) sodu w jednej fiolce OCTANINE F 500 i do 6
   mmol (138 mg) sodu w jednej fiolce OCTANINE F 1000 na dawkę. Należy to uwzględnić u
   pacjentów na diecie z ograniczeniem sodu.

   Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

   Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
   Proszek ma kolor biały lub bladożółty, może występować również w postaci zbrylonej.

4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

   Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią B (wrodzony niedobór czynnika
   IX).

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

   Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.
                                               1/11
Dawkowanie

   Dawkowanie oraz długość trwania terapii substytucyjnej zależy od stopnia niedoboru
   czynnika IX, miejsca i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

   Leczenie sterowane stopniem dolegliwości chorego
   Liczba jednostek podawanego czynnika IX jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych
   (j.m.) zgodnych z obowiązującym standardem dla produktów czynnika IX, zatwierdzonym
   przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Aktywność czynnika IX w osoczu jest
   wyrażona albo procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) albo w
   jednostkach międzynarodowych ( j.m.) zgodnie z międzynarodowym standardem dla czynnika
   IX w osoczu.
   Jedna jednostka międzynarodowa ( j.m.) aktywności czynnika IX jest równoważna ilości
   czynnika IX w 1 ml prawidłowego osocza ludzkiego. Obliczenie wymaganej dawki czynnika
   IX jest oparte na doświadczeniach empirycznych dowodzących, iż 1 jednostka
   międzynarodowa ( j.m.) czynnika IX na kilogram masy ciała podwyższa aktywność
   osoczowego czynnika IX o 1% normalnej aktywności. Wymagana dawka jest obliczana przy
   pomocy następującego wzoru:

   Wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika
   IX (%)( j.m./dl) x 0,8

   Ilość, jaka powinna być podana oraz częstość podawania leku powinny być zawsze
   uzależnione od skuteczności klinicznej u indywidualnego pacjenta. Produkty zawierające
   czynnik IX rzadko wymagają podawania częściej niż jeden raz dziennie.

   W następujących przypadkach krwawień aktywność czynnika IX nie powinna obniżać się
   poniżej podanego poziomu aktywności osoczowej (w % wartości normalnych) w danym
   okresie. Następująca tabela może być pomocna przy ustalaniu dawek w przypadkach
   krwawień lub zabiegów chirurgicznych:

  Nasilenie krwawienia / Wymagany      Częstość podawania (godziny)/ Długość
  Rodzaj procedury    poziom      trwania terapii (dni)
  chirurgicznej      czynnika IX
              (%)
              (j.m./dl)
  Krwawienie
  Wczesne krwawienie      20-40    Powtarzać co 24 godziny. Co najmniej 1
  do stawów, mięśni lub z          dzień aż do ustąpienia bólu spowodowanego
  jamy ustnej                przez krwawienie lub zagojenia rany.
  Bardziej nasilone      30-60    Powtarzać infuzję co 24 godziny przez 3-4
  krwawienie do stawów,           dni lub więcej aż do momentu ustąpienia
  mięśni lub krwiak             bólu i powrotu czynności.
  Krwawienia         60-100    Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do
  zagrażające życiu             momentu ustąpienia zagrożenia.

  Operacje
  Mniejsze operacje,        30-60    Co 24 godziny, przez przynajmniej 1
  włączając ekstrakcję zęba.          dzień, aż do zagojenia.
  Większe operacje         80-100   Powtarzać infuzję co 8-24 godziny aż do
                   (przed-   momentu odpowiedniego zagojenia ran,
                 i pooperacyjne) potem kontynuować terapię przez co
                         najmniej 7 kolejnych dni w celu
                         utrzymania aktywności czynnika IX na
                         poziomie 30% do 60% ( j.m./dl).                                               2/11
     W trakcie leczenia zalecane jest oznaczanie poziomów czynnika IX, w celu ustalenia dawki
     i częstości podawania infuzji. Zwłaszcza w przypadku większych zabiegów chirurgicznych
     niezbędne jest bardzo dokładne monitorowanie terapii substytucyjnej poprzez oznaczanie
     wskaźników krzepnięcia (aktywność osoczowa czynnika IX). Odpowiedź na czynnik IX może
     różnić się u poszczególnych pacjentów, co wyrażać się może różnym poziomem odzysku in
     vivo oraz różnym czasem półtrwania.

     Profilaktyka
     W długoterminowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii B
     powinno podawać się czynnik IX w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała w odstępach
     dwóch do czterech dni. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów młodszych,
     niezbędne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu lub też w większych
     dawkach.

     W badaniu przeprowadzonym u 25 dzieci w wieku poniżej 6 roku życia, średnia dawka
     dzienna była podobna do tej stosowanej w profilaktyce i leczeniu krwawień, np. 35 do 40 j.m.
     na kilogram masy ciała.

     U pacjentów należy monitorować ewentualny rozwój inhibitorów czynnika IX. Jeżeli
     oczekiwany poziom aktywności osoczowej czynnika IX nie zostaje osiągnięty lub jeśli nie
     można opanować krwawienia przy zastosowaniu odpowiedniej dawki, należy przeprowadzić
     diagnostykę w celu sprawdzenia ewentualnej obecności inhibitora czynnika IX. U pacjentów z
     wysokimi poziomami inhibitora leczenie z zastosowaniem czynnika IX może być
     nieskuteczne i powinno się rozważyć inne metody leczenia. Postępowanie lecznicze u takich
     pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy doświadczonych w leczeniu hemofilii,
     patrz także punkt 4.4.

     Do chwili obecnej nie ma wystarczających danych na temat zastosowania ciągłej infuzji
     produktu Octanine F podczas zabiegów operacyjnych.

Sposób podawania

    Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.
    Zaleca się nie przekraczać szybkości podawania większej niż 2-3 ml na minutę.

4.3   Przeciwwskazania

   - Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
     w punkcie 6.1.
    - Występowanie małopłytkowości na skutek reakcji alergicznej po zastosowaniu heparyny (HIT
     typu II).

4.4   Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

    - Podobnie jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, podawanego drogą
     dożylną, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Produkt zawiera
     ilości śladowe innych białek niż czynnik IX i heparyna (patrz również punkt 4.3 i 4.8).
     Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości,
     takich jak wysypka, uogólniona pokrzywka, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący
     oddech, spadek ciśnienia krwi i anafilaksja. Należy poinformować pacjenta, aby w przypadku
     wystąpienia wymienionych wyżej objawów, natychmiast zaprzestać stosowania produktu i
     skontaktować się z prowadzącym lekarzem.
     W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować standardowe postępowanie medyczne
     w terapii wstrząsu.                                                  3/11
   - Standardowe metody zapobiegania infekcjom wynikającym z leczenia produktami
    leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie
    indywidualnych donacji oraz puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji, oraz
    włączanie do procesu wytwarzania skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów.
    Pomimo to, w przypadku podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub
    osocza, możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie
    wyeliminowana. Dotyczy to nieznanych lub nowych wirusów a także innych patogenów.
    Metody te wydają się być skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak HIV, HBV i
    HCV i bezotoczkowego wirusa HAV.
    Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów
    bezotoczkowych takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne
    u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u pacjentów z niedoborami odporności i z nasiloną
    erytropoezą (np. w niedokrwistości hemolitycznej).
   - Zaleca się odpowiednie szczepienia (przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B)
    u pacjentów otrzymującym koncentraty czynnika IX pochodzącego z osocza.
   - Po powtarzanym leczeniu z zastosowaniem produktów czynnika IX, pacjenci powinni być
    monitorowani pod kątem rozwoju przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) czynnika IX,
    które powinny być oznaczone w jednostkach Bethesda (BU), używając odpowiedniego testu
    biologicznego.
   - W literaturze występowały doniesienia wykazujące korelację pomiędzy występowaniem
    inhibitorów czynnika IX a reakcjami alergicznymi. Dlatego też pacjenci, u których występują
    reakcje alergiczne powinni być poddani testom na obecność inhibitora. Należy zauważyć, iż
    pacjenci, u których występuje inhibitor czynnika IX, mogą być obciążeni większym ryzykiem
    anafilaksji prowokowanej poprzez czynnik IX. Z powodu istnienia ryzyka wystąpienia reakcji
    alergicznych przy podawaniu produktów czynnika IX początkowe podawanie czynnika IX
    powinno być przeprowadzone, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego, pod należytym
    nadzorem medycznym, w miejscu, gdzie można zapewnić odpowiednią pomoc medyczną w
    razie wystąpienia reakcji alergicznych.
   - Jako, że stosowanie produktów złożonych czynnika IX związane było historycznie
    z rozwojem powikłań zatorowo-zakrzepowych (ryzyko było tym wyższe, im mniejsza
    czystość produktu), stosowanie produktów zawierających czynnik IX może być potencjalnie
    ryzykowne u pacjentów z objawami fibrynolizy oraz u pacjentów z zespołem rozsianego
    wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC). Z powodu istnienia potencjalnego ryzyka wystąpienia
    powikłań zatorowo-zakrzepowych należy rozpocząć odpowiedni nadzór kliniczny w
    przypadku podawania produktu pacjentom z chorobami wątroby, w okresie pooperacyjnym,
    noworodkom, lub też pacjentom z ryzykiem wystąpienia epizodu zakrzepowego lub DIC, w
    celu wykrycia wczesnych objawów zakrzepicy oraz koagulopatii ze zużycia przy pomocy
    odpowiednich testów biologicznych. W każdej z wymienionych sytuacji należy ocenić
    potencjalne korzyści wynikające z leczenia OCTANINE F w stosunku do istniejącego ryzyka
    wystąpienia powyższych powikłań.
   - Do chwili obecnych, nie ma wystarczających danych z prowadzonych badań klinicznych nad
    zastosowaniem OCTANINE F w ciągłej infuzji podczas zabiegów operacyjnych.
   - Zdecydowanie zaleca się, by za każdym razem, gdy podawany jest pacjentowi OCTANINE F
    zapisać nazwę i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z daną serią produktu
    leczniczego.
   - Produkt leczniczy zawiera do 3 mmol (lub 69 mg) sodu w jednej fiolce OCTANINE F 500,
    500 j.m. i do 6 mmol (lub 138 mg) sodu w jednej fiolce OCTANINE F 1000, 1000 j.m. na
    dawkę. Należy uwzględnić to u pacjentów na diecie z ograniczeniem sodu.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

    Nie odnotowano przypadków interakcji produktów zawierających ludzki IX czynnik
    krzepnięcia z innymi produktami leczniczymi.
                                                4/11
4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

    Nie przeprowadzono badań nad wpływem czynnika IX na reprodukcję u zwierząt. Nie ma
    doświadczenia w stosowaniu czynnika IX podczas ciąży i karmienia piersią ze względu na
    rzadkie występowanie hemofilii B u kobiet. Dlatego czynnik IX powinien być stosowany
    podczas ciąży i karmienia piersią, tylko gdy jest to ściśle wskazane.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

    Octanine F nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8  Działania niepożądane

 Klasyfikacja układów i narządów         Rzadko         Bardzo rzadko

 Zaburzenia układu immunologicznego    Reakcja nadwrażliwości    wstrząs anafilaktyczny

 Zaburzenia układu naczyniowego                       zatorowość

 Zaburzenia czynności nerek i układu                   zespół nefrotyczny
 moczowego

 Zaburzenia ogólne i w miejscu podania               małopłytkowość zależna od
                                      heparyny
                                       gorączka

 Badania diagnostyczne                         Obecne przeciwciała
                                   przeciwko czynnikowi IX

    rzadko (>1/10.000, <1/1.000)
    bardzo rzadko (<1/10.000), włączając odosobnione przypadki

   - Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (które objawiać się mogą w postaci obrzęku
    naczynioruchowego, uczucia pieczenia i parzącego bólu w miejscu infuzji, dreszczy,
    zaczerwienienia, uogólnionej pokrzywki, bólu głowy, wysypki, spadku ciśnienia, letargu,
    nudności, niepokoju, tachykardii, uczucia ucisku w klatce piersiowej, uczucia mrowienia,
    wymiotów, świszczącego oddechu) obserwowane były nieczęsto u pacjentów leczonych
    produktami zawierającymi czynnik IX. W niektórych przypadkach reakcje te prowadziły do
    ciężkiej reakcji anafilaktycznej i były ściśle związane w czasie z rozwojem inhibitorów
    czynnika IX (patrz także punkt 4.4).
   - U pacjentów z hemofilią B może dochodzić do powstawania przeciwciał neutralizujących
    (inhibitorów) czynnika IX. Pojawienia się inhibitorów objawia się zmniejszoną odpowiedzią
    kliniczną. W takich przypadkach należy skontaktować się ze specjalistycznym ośrodkiem
    leczenia hemofilii. Przeprowadzono badanie kliniczne z udziałem 25 dzieci z hemofilią B,
    wśród których było 6 pacjentów wcześniej nieleczonych z medianą dni leczenia wynoszącą 38
    (przedział 8-90). Wyjściowy poziom inhibitora czynnika IX u wszystkich pacjentów był
    poniżej 0,4 BU. Nie obserwowano powstawania inhibitorów w trakcie badania.
   - Notowano przypadki zespołu nerczycowego będącego następstwem próby indukcji tolerancji
    immunologicznej u pacjentów z hemofilią B z inhibitorami czynnika IX i z reakcjami
    alergicznymi w wywiadzie.
   - W rzadkich przypadkach obserwowano gorączkę.
   - Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych po podaniu
    produktów zawierających czynnik IX, o podwyższonym ryzyku dla produktów leczniczych o
    niskiej czystości. Stosowanie produktów zawierających czynnik IX o niskiej czystości
    związane było z przypadkami zawału mięśnia sercowego, zespołu rozsianego wykrzepiania                                                5/11
   - Ze względu na zawartość heparyny rzadko obserwowano, związany z alergią, spadek liczby
    płytek krwi poniżej 100.000/µl lub o 50% w stosunku do liczby wyjściowej (trombocytopenia
    typu II). U pacjentów bez wcześniejszej nadwrażliwości na heparynę ten spadek płytek krwi
    może pojawić się pomiędzy 6 a 14 dniem od rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z
    wcześniejszą nadwrażliwością na heparynę ten spadek może pojawić się po kilku godzinach
    od rozpoczęcia leczenia.

    Głęboki spadek płytek krwi może powodować lub wynikać z zakrzepicy tętniczej i żylnej,
    zakrzepicy z zatorowością, ciężkich zaburzeń krzepnięcia (koagulopatia ze zużycia), martwicy
    skóry w miejscu wstrzyknięcia, krwawienia punkcikowatego (petocje), plamicy i smolistych
    stolców. Jeśli pojawi się swoista reakcja alergiczna, wstrzykiwanie OCTANINE F należy
    natychmiast przerwać. Należy zalecić pacjentowi, aby nie stosował w przyszłości produktów
    leczniczych zawierających heparynę. Ze względu na ten rzadko pojawiający się wpływ
    heparyny na płytki krwi, liczba płytek krwi u pacjenta powinna być często kontrolowana,
    zwłaszcza przy rozpoczynaniu leczenia.

    Informacje związane z bezpieczeństwem wirusowym – patrz punkt 4.4.

4.9  Przedawkowanie

    Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

5.   WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

    Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, czynnik krzepnięcia krwi IX.
    Kod ATC: B02BD04.

    Czynnik IX jest glikoproteiną o pojedynczym łańcuchu i masie cząsteczkowej około 68000
    Daltonów. Jest czynnikiem krzepnięcia zależnym od witaminy K syntetyzowanym w
    wątrobie.
    Czynnik IX jest uaktywniany przez czynnik XIa w mechanizmie wewnątrzpochodnym
    krzepnięcia oraz przez czynnik VII/kompleks czynnika tkankowego w zewnątrzpochodnym
    mechanizmie krzepnięcia. Aktywny czynnik IX wraz z aktywnym czynnikiem VIII aktywują
    czynnik X. Aktywny czynnik X powoduje przekształcenie protrombiny do trombiny.
    Trombina natomiast powoduje przejście fibrynogenu w fibrynę i wytworzenie skrzepu.
    Hemofilia B jest chorobą dziedziczną sprzężoną z płcią, w której dochodzi do zaburzeń
    krzepnięcia krwi z powodu zmniejszonego poziomu czynnika krzepnięcia krwi IX, w wyniku
    czego dochodzi do obfitych krwawień do stawów, mięśni, organów wewnętrznych zarówno
    samoistnych, jak i wywołanych urazem czy interwencją chirurgiczną. Wzrost poziomu
    czynnika IX w osoczu krwi osiągany jest poprzez zastosowanie terapii substytucyjnej, co
    umożliwia przynajmniej czasowe wyrównanie poziomu czynnika IX oraz zmniejszenie
    zagrożenia krwawieniami.

    Dzieci i młodzież
    Przeprowadzono badanie kliniczne z udziałem 25 dzieci w wieku poniżej 6 roku życia. Wśród
    nich było 6 pacjentów nieleczonych wcześniej. Oceniano odzysk po podaniu ponad 25 j.m.
    OCTANINE F na kg masy ciała podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia i po 12-24
    miesiącach leczenia. Odzysk przyrostowy (średnia geometryczna ±s.d., jednostopniowy test,
    bieżąca aktywność) wynosił odpowiednio 0,8±1,4 i 0,9±1,3 %/j.m./kg podczas pierwszej i
    drugiej oceny.                                                6/11
5.2  Właściwości farmakokinetyczne

    W jednym badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem OCTANINE F u 13 pacjentów z
    hemofilią B w wieku powyżej 12 lat (średni wiek 28 lat, przedział 12-61 roku życia) uzyskano
    następujące wyniki:

N=13            mediana   średnia   SD*     wartość     wartość
                                minimalna    maksymalna
Odzysk przyrostowy      1,2   1,3      0,5      0,8       2,4
[j.m./dl]/[j.m./kg]
AUC*norm           32,4  37,7      13,0     24,5       64,0
(j.m.x dl-1 x h x j.m. -1 x
kg)
Czas półtrwania (h)      27,8  29,1      5,2      22,0       36,8
MRT* (h)           39,4  40,0      7,3      30,2       51,6
Klirens (ml x h-1x kg)     3,1   2,9      0,9      1,6        4,1
     *AUC = obszar pod krzywą
     *MRT = średni czas obecności
     *SD = odchylenie standardowe

    Odzysk przyrostowy badano również w drugim badaniu. Metaanaliza wszystkich oszacowań
    odzysku (n=19) dała średni odzysk 1,1 [j.m./dl]/[j.m./kg].

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

    Ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi (z koncentratu) jest fizjologicznym składnikiem
    ludzkiego osocza i zachowuje się jak endogenny czynnik IX.
    Badania na zwierzętach są ograniczone i nie wykazują dodatkowych zagrożeń oprócz tych
    wymienionych już w innych punktach ChPL.

6.   DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:
    Heparyna,
    Sodu chlorek,
    Sodu cytrynian,
    Argininy chlorowodorek,
    Lizyny chlorowodorek.
Rozpuszczalnik:
    Woda do wstrzykiwań.

6.2  Niezgodności farmaceutyczne

    Z uwagi na brak badań zgodności nie wolno mieszać tego produktu leczniczego z innymi
    produktami leczniczymi.
    Powinno się używać tylko załączonego zestawu do wstrzykiwań/infuzji ze względu na ryzyko
    niepowodzenia leczenia w konsekwencji adsorpcji ludzkiego czynnika krzepnięcia IX na
    wewnętrznej powierzchni niektórych zestawów do wstrzykiwań/infuzji.
                                                7/11
6.3  Okres ważności

   2 lata.

   Stabilność chemiczna i fizyczna została wykazana przez 72 godziny w temperaturze 25°C.
   Z mikrobiologicznego punktu widzenia konieczne jest natychmiastowe zużycie produktu.
   Jeżeli lek nie będzie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania leku przed
   ponownym użyciem odpowiedzialny jest pacjent; w normalnych warunkach lek nie powinien
   być przechowywany przez okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 °C, chyba że
   rekonstytucja / rozcieńczenie odbyło się w kontrolowanych i potwierdzonych aseptycznych
   warunkach.

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
   Nie zamrażać.
   Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
   Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

   OCTANINE F jest dostarczane w postaci zestawu dwóch pudełek połączonych plastikową
   taśmą.

   OCTANINE F 500:
   Pudełko 1:
   proszek w fiolce o pojemności 30 ml (szkło typu I) z korkiem (guma chlorobutylowa lub
   bromobutylowa) i wieczkiem typu flip off (aluminium); ulotka dla pacjenta.
   +
   Pudełko 2:
   5 ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań) w fiolce (szkło typu I lub II) z korkiem (guma
   chlorobutylowa lub bromobutylowa) i wieczkiem typu flip off (aluminium).

   OCTANINE F 1000:
   Pudełko 1:
   proszek w fiolce o pojemności 30 ml (szkło typu I) z korkiem (guma chlorobutylowa lub
   bromobutylowa) i wieczkiem typu flip off (aluminium); ulotka dla pacjenta.
   +
   Pudełko 2:
   10 ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań) w fiolce (szkło typu I lub II) z korkiem (guma
   chlorobutylowa lub bromobutylowa) i wieczkiem typu flip off (aluminium).

   Pudełko 2 zawiera również następujące wyroby medyczne:
   - 1 strzykawka jednorazowego użytku,
   - 1 zestaw do transferu Mix2VialTM,
   - 1 zestaw do infuzji (motylkowy),
   - 2 waciki nasączone alkoholem.

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
   do stosowania

   Należy przeczytać wszystkie instrukcje i dokładnie ich przestrzegać!
   Nie stosować produktu Octanine F po upływie terminu ważności zamieszczonego na
   etykiecie.
   Podczas opisanej poniżej procedury należy zachować warunki jałowe!                                               8/11
Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący. Nie
wstrzykiwać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.
Przygotowany roztwór zużyć niezwłocznie w celu zapobiegnięcia skażeniu
mikrobiologicznemu.
Używać wyłącznie dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Stosowanie innego sprzętu do
wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe zagrożenia i niepowodzenie leczenia.Instrukcja przygotowania roztworu:
1. Nie używać produktu bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Pozostawić rozpuszczalnik i
  proszek w zamkniętych fiolkach aż do uzyskania temperatury pokojowej.
2. Usunąć wieczka z obu fiolek i wyczyścić gumowe korki jednym z dołączonych wacików
  nasączonych alkoholem.
3. Zestaw Mix2vial™ jest przedstawiony na ryc. 1. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na
  płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Wziąć zestaw Mix2Vial™ i obrócić do góry
  dnem. Umieścić niebieską część Mix2Vial™ na górze fiolki z rozpuszczalnikiem i mocno
  wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 2 + 3).
           adapter fiolki z
           proszkiem
           (przezroczysty)


           wbudowany filtr


                              rozpuszczalnik
           adapter fiolki z
           rozpuszczalnikiem  rozpuszczalnik
           (niebieski)
       ryc. 1                       ryc. 3
                       ryc. 24. Umieścić fiolkę z proszkiem na płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać.
  Wziąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączonym zestawem Mix2Vial™ i
                                          rozpuszczalnik
  obrócić ją do góry dnem. Umieścić przezroczystą część zestawu na górze
  fiolki z proszkiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 4).
  Rozpuszczalnik przepływa automatycznie do fiolki z proszkiem.
                                           proszek
5. Mając nadal podłączone obie fiolki, delikatnie obracać fiolkę z proszkiem m
  do czasu rozpuszczenia produktu.
                                       rozpuszczalnik
  Rozpuszczanie nastąpi w czasie krótszym niż 10 minut w temperaturze
  pokojowej. Podczas przygotowania może powstać nieznaczna piana.
  Rozkręcić Mix2Vial™ na dwie części (ryc. 5). Piana zniknie.
  Wyrzucić pustą fiolkę z rozpuszczalnikiem z niebieską częścią
  Mix2Vial™.


Instrukcja wykonywania wstrzyknięcia:
                                           proszek                                                9/11
   Jako środek ostrożności należy przed wstrzyknięciem i w czasie wstrzyknięcia zbadać tętno.
   W przypadku znacznego zwiększenia częstotliwości tętna należy zmniejszyć szybkość
   wstrzykiwania lub przerwać podawanie leku na krótki czas.

   1. Podłączyć strzykawkę do przezroczystej części Mix2Vial™. Obrócić fiolkę do góry dnem
    i pobrać roztwór do strzykawki (ryc. 6).
    Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący.
    Po przeniesieniu roztworu mocno przytrzymać tłok strzykawki (trzymając go
    skierowanym do dołu) i wyjąć strzykawkę z Mix2Vial™ (ryc. 7). Wyrzucić Mix2Vial™ i
    pustą fiolkę.


         proszek        proszek
          ryc. 6
                     ryc. 7
   2. Oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia jednym z dołączonych wacików nasączonych
    alkoholem.
   3. Podłączyć dostarczoną igłę do wstrzykiwań do strzykawki.
   4. Wprowadzić igłę do wybranej żyły. W przypadku użycia opaski uciskowej w celu
    uwidocznienia żyły należy rozluźnić opaskę przed rozpoczęciem wstrzykiwania produktu
    Octanine.
    Krew nie może przedostać się do strzykawki z powodu ryzyka wytworzenia się skrzepów
    fibryny.
   5. Roztwór wstrzykiwać powoli do żyły, nie szybciej niż 2- 3 ml na minutę.,

   W przypadku używania więcej niż jednej fiolki proszku Octanine do jednego cyklu leczenia
   możliwe jest ponowne zastosowanie tej samej igły i strzykawki. Zestaw Mix2Vial™ jest
   przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.


   Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć
   zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
   DOPUSZCZENIE DO OBROTU

   Octapharma (IP) Ltd.
   The Zenith Building
   26 Spring Gardens
   Manchester M2 1AB
   Wielka Brytania

8.  NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
                                              10/11
Octanine F 500 - 17757
Octanine F 1000 - 17756

9.   DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
    OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-03-31

10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB  ZMIANY  TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI
    PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-03-05
                               11/11

          

Inne leki Factor IX human coagulation: