Neuran 400:

Nazwa międzynarodowa:
Gabapentinum
Podmiot odpowiedzialny:
RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
14712
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BASICS GMBH, NIEMCY
RANBAXY IRELAND LTD, IRLANDIA
Postać
kapsułki twarde
Dawka
0,4 g
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
N03AX12
           abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

             rlotka dołączona do opakowaniaW informacja dla pacjenta

                  keuran NMMI NMM mgI kapsułki twarde
                  keuran PMMI PMM mgI kapsułki twarde
                  keuran 4MMI 4MM mgI kapsułki twarde
                       Gabapentinum

 kależó zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem lekuI ponieważ zawiera ona informacje
 ważne dla pacjentaK
   J kależó zachować tę ulotkęI abó w razáe potrzebó móc ją ponownáe przeczótaćK
   J kależó zwrócáć sáę do lekarza lub farmaceutó w razáe jakáchkolwáek dalszóch wątpláwoścáK
   J iek ten przepásano ścáśle określonej osobáeK káe należó go przekazówać ánnómK
   J iek może zaszkodzáć ánnej osobáeI nawet jeżelá objawó jej chorobó są takáe sameK
   J geślá nasálá sáę którókolwáek z objawów náepożądanóch lub wóstąpáą jakáekolwáek objawó
     náepożądaneI w tóm náewómáenáone w ulotceI należó powáedzáeć o tóm lekarzowá lub
     farmaceucáeK

 ppis treści ulotkiW
NK     Co to jest lek keuran á w jakám celu sáę go stosuje
OK     fnformacje ważne przed zastosowanáem leku keuran
PK     gak stosować lek keuran
QK     jożláwe dzáałanáa náepożądane
RK     gak przechowówać lek keuran
SK     wawartość opakowanáa á ánne ánformacje


 NK    Co to jest lek keuran i w jakim celu się go stosuje

 iek keuran należó do grupó leków stosowanóch w leczenáu padaczká á obwodowego bólu
 neuropatócznego Edługotrwałó ból spowodowanó uszkodzenáem nerwówFK

 pubstancją czónną leku keuran jest gabapentónaK

 iek keuran stosowanó jest w leczenáuW
   · różnóch postacá padaczká EnapadówI które początkowo zlokalázowane są w określonóch
     częścáach mózguI á które rozprzestrzenáają sáę lub náe na resztę mózguFK iekarz przepásze
     pacjentowá lek keuran w celu leczenáa padaczká w przópadkuI gdó dotóchczas stosowane
     leczenáe náe zapewnáa całkowátego opanowanáa chorobóK iek keuran należó stosować jako lek
     dodatkowó oprócz dotóchczas stosowanego leczenáaI chóba że lekarz zalecá ánaczejK keuran
     może też bóć stosowanó jako jedónó lek w leczenáu dorosłóch á dzáecá w wáeku powóżej NO latK

    ·  obwodowego bólu neuropatócznego Edługotrwałó ból spowodowanó uszkodzenáem nerwówFK
      lbwodowó ból neuropatócznó Ewóstępującó głównáe w nogach á ElubF rękachF może bóć
      wówołówanó przez całó szereg różnóch choróbI takách jak cukrzóca czó półpasáecK ldczuwanó
      ból jest opásówanó jako palącóI páekącóI pulsującóI przeszówającóI kłującóI ostróI podobnó do
      towarzószącego kurczom máęśnáI jako pobolewanáeI drętwáenáeI mrowáenáeI átpK


 OK    fnformacje ważne przed zastosowaniem leku keuran

 hiedó nie stosować leku keuranW
 J  jeślá pacjent ma uczulenáe na substancję czónną lub którókolwáek z pozostałóch składnáków tego
   leku Ewómáenáone w punkcáe SFK

 lstrzeżenia i środki ostrożności
 mrzed rozpoczęcáem stosowanáa należó zwrócáć sáę do lekarzaW

                           N
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

J  jeślá u pacjenta wóstępują chorobó nerekI lekarz może zalecáć ánnó schemat dawkowanáa;
J  w przópadku leczenáa hemodáalázą Ew celu usunáęcáa produktów przemáanó materáá ze względu na
  náewódolność nerekFI należó powáadomáć lekarza o wóstępującóch bólach máęśná á ElubF osłabáenáu;
J  w razáe wóstąpáenáa takách objawówI jak utrzómującó sáę ból brzuchaI nudnoścá á wómáotóI należó
  náezwłocznáe skontaktować sáę z lekarzemI ponáeważ mogą to bóć objawó ostrego zapalenáa
  trzustkáK

káewáelka láczba osób stosującóch leká przecáwpadaczkowe zawáerające gabapentónę móślała o tómI
abó sáę skrzówdzáć lub zabáćK
geślá káedókolwáek u pacjenta pojawáą sáę takáe móśláI należó natóchmáast skontaktować sáę z lekarzemK

tażna informacja dotócząca potencjalnie poważnóch reakcji
r náewáelkáej láczbó pacjentów przójmującóch lek keuran mogą wóstąpáć reakcje alergáczne lub reakcje
skórneI w tóm reakcje cáężkáeI które mogą prowadzáć do poważnóch komplákacjá przó braku leczenáaK
modczas przójmowanáa leku keuran pacjent powánáen znać te objawó á uważnáe obserwować sáę pod
kątem ách wóstąpáenáaK
kależó zapoznać sáę z opásem objawówI któró znajduje sáę w punkcáe Q „kależó náezwłocznáe
skontaktować sáę z lekarzemI jeślá po przójęcáu leku wóstąpá którókolwáek z następującóch objawówI ze
względu na możláweI poważne konsekwencje zdrowotne”K

fnne leki i keuran
kależó powáedzáeć lekarzowá lub farmaceucáe o wszóstkách lekach przójmowanóch obecnáe lub
ostatnáoI a także o lekachI które pacjent planuje przójmowaćK

ieki zawierające morfinę
macjent przójmującó preparató zawáerające w swoám składzáe morfánę powánáen poánformować o tóm
lekarza lub farmaceutęI gdóż morfána może nasálać dzáałanáe leku keuranK

ieki zobojętniające sok żołądkowó w leczeniu niestrawności
t przópadku jednoczesnego stosowanáa leku keuran oraz leków zobojętnáającóch sok żołądkowóI
zawáerającóch glán á magnezI wchłanáanáe leku keuran z żołądka może bóć zmnáejszoneK alatego też
zaleca sáę stosowanáe leku keuran najwcześnáej dwáe godzánó po przójęcáu leku zobojętnáającegoK

keuranW
  · náe wchodzá w ánterakcje z ánnómá lekamá przecáwpadaczkowómá aná z doustnómá środkamá
   antókoncepcójnómá;
  · może wpłówać na wónáká náektóróch badań laboratorójnóchI w razáe wókonówanáa badanáa
   moczu należó poánformować lekarza lub szpátal o obecnáe przójmowanóch lekachK

keuran z jedzeniem i piciem
iek keuran można stosować náezależnáe od posáłkówK

Ciąża i karmienie piersią

Cáąża
ieku keuran náe należó stosować w cáążóI chóba że lekarz zalecá ánaczejK hobáetó w wáeku rozrodczóm
muszą stosować skuteczną metodę antókoncepcjáK

Choć náe przeprowadzono badańI które w sposób szczególnó ocenáałóbó stosowanáe gabapentónó u
kobáet w cáążóI ástnáeją donáesáenáa mówáące o tómI że ánne leká stosowane w leczenáu padaczká
charakterózują sáę zwáększonóm rózókáem uszkodzenáa płoduI szczególnáe w przópadku jednoczesnego
stosowanáa wáęcej náż jednego leku przecáwpadaczkowegoK wawszeI káedó jest to możláwe á wółącznáe
w porozumáenáu z lekarzemI kobáeta w cáążó powánna starać sáę przójmować tólko jeden lek
przecáwpadaczkowóK
                         O
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

geślá pacjentka zajdzáe w cáążęI móśláI że jest w cáążó lub planuje cáążę podczas przójmowanáa leku
keuranI powánna náezwłocznáe skontaktować sáę z lekarzemK káe należó nagle zaprzestawać stosowanáa
tego lekuI gdóż może to prowadzáć do pojawáenáa sáę drgawkowóch napadów przełomowóchI które
mogą prowadzáć do poważnóch konsekwencjá zarówno dla pacjentkáI jak á jej dzáeckaK

harmáenáe páersáą
dabapentónaI substancja czónna leku keuranI wódzáelana jest do mleka kobáecegoK monáeważ náe
wáadomoI jaká wpłów ma ona na karmáone páersáą dzáeckoI náe zaleca sáę karmáenáa páersáą podczas
stosowanáa leku keuranK

mrzed zastosowanáem jakáegokolwáek leku należó poradzáć sáę lekarza lub farmaceutóK

mrowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszón
iek keuran może wówołówać zawrotó głowóI senność á uczucáe zmęczenáaK macjent náe powánáen
prowadzáć pojazdówI obsługáwać skomplákowanóch maszón lub wókonówać ánnóch potencjalnáe
náebezpáecznóch czónnoścá do chwálá przekonanáa sáęI jak lek ten wpłówa na zdolność wókonówanáa
tóch dzáałańK


PK  gak stosować lek keuran

Ten lek należó zawsze stosować zgodnáe z zalecenáamá lekarzaK t razáe wątpláwoścá należó zwrócáć sáę
do lekarza lub farmaceutóK

iekarz określá dawkę leku odpowáednáą dla danego pacjentaK

t przópadku wrażenáaI że dzáałanáe leku keuran jest zbót sálne lub za słabeI należó jak najszóbcáej
skonsultować sáę z lekarzem lub farmaceutąK

macjent w podeszłóm wáeku Epowóżej SR latF powánáen przójmować lek keuran według normalnáe
zalecanego schematu dawkowanáaI chóba że ma problemó z nerkamáK

geślá pacjent ma problemó z nerkamáI lekarz może zalecáć ánnó schemat dawkowanáa á ElubF ánną dawkęK

kależó przójmować lek keuran aż do chwáláI gdó lekarz zalecá przerwanáe stosowanáa lekuK

pposób i droga podania
iek keuran stosuje sáę doustnáeK hapsułká należó zawsze połókać w całoścáI popájając dużą áloścáą
wodóK

madaczka J zalecana dawkaW

Stosowanie u dorosłych i młodzieży:
kależó stosować taką láczbę kapsułekI jaką zalecá lekarzK wazwóczaj dawká zwáększane są przez lekarza
prowadzącego stopnáowoK ka ogół dawka początkowa wónosá od PMM mg do 9MM mg na dobęK
kastępnáe może bóć ona stopnáowo zwáększana przez lekarza do dawká maksómalnej wónoszącej PSMM
mg na dobęI którą lekarz zalecá przójmować w P dawkach podzáelonóchI tjK raz ranoI raz po połudnáu á
raz wáeczoremK

Stosowanie u dzieci w wieku S lat i starszych
táelkość dawkáI jaka powánna bóć podawana dzáeckuI będzáe ustalana przez lekarza na podstawáe masó
cáała dzáeckaK ieczenáe rozpoczóna sáę od małej dawká początkowejI która jest zwáększana stopnáowo
przez okres około P dnáK wazwóczaj stosowana dawka leku zapewnáająca opanowanáe padaczká wónosá
ORJPR mgLkg masó cáałaLdobęK aawka ta zazwóczaj podawana jest w trzech dawkach podzáelonóchI co
oznacza przójmowanáe kapsułká EkapsułekF codzáennáeI zwókle raz ranoI raz po połudnáu á raz
wáeczoremK


                          P
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO


kie zaleca się stosowania leku keuran u dzieci w wieku poniżej S latK

lbwodowó ból neuropatócznó – zalecana dawkaW
aorośliW
kależó przójmować taką láczbę kapsułekI jaką zalecá lekarzK wazwóczaj dawká zwáększane są
stopnáowoK kajczęścáej stosowana dawka początkowa wónosá od PMM mg do 9MM mg na dobęK kastępnáe
może bóć ona stopnáowo zwáększana do dawká maksómalnej wónoszącej PSMM mg na dobę podzáelonej
na P mnáejsze dawkáI tjK jedna ranoI jedna po połudnáu á jedna wáeczoremK

ptosowanie u pacjentów z niewódolnością nerek lub u pacjentów hemodializowanóch
iekarz może zalecáć ánnó schemat dawkowanáa á ElubF ánną dawkę leku u pacjentów z náewódolnoścáą
nerek lub u pacjentów hemodáalázowanóchK

wastosowanie większej niż zalecana dawki leku keuran
ptosowanáe wáększóch náż zalecane dawek może spowodować zwáększenáe láczbó dzáałań
náepożądanóch obejmującóch utratę przótomnoścáI zawrotó głowóI podwójne wádzenáeI náewóraźną
mowęI senność oraz báegunkęK t przópadku zażócáa wáększej dawká leku keuran náż zalecana należó
náezwłocznáe wezwać lekarza lub udać sáę do najbláższego szpátalnego oddzáału pomocó doraźnejK t
takáej sótuacjá należó równáeż zabrać ze sobą wszóstkáe pozostałe kapsułkáI opakowanáe oraz ulotkę takI
abó personel szpátala od razu wáedzáałI jaká lek został przójętóK

mominięcie zastosowania leku keuran
t razáe pománáęcáa dawká leku należó ją przójąć zaraz po przópomnáenáu sobáeI chóba że nadszedł czas
na kolejną dawkęK káe należó stosować dawká podwójnej w celu uzupełnáenáa pománáętejK

mrzerwanie stosowania leku keuran
káe należó przerówać stosowanáa leku keuranI chóba że lekarz zalecá ánaczejK geślá leczenáe ma bóć
przerwaneI należó przeprowadzać to stopnáowoI przez okres mánámum N tógodnáaK geślá stosowanáe leku
keuran zostanáe przerwane nagle lub zanám zalecá to lekarzI ástnáeje zwáększone rózóko wóstąpáenáa
napadów padaczkowóchK

t razáe wątpláwoścá zwáązanóch ze stosowanáem leku należó zwrócáć sáę do lekarza lub farmaceutóK


4K    jożliwe działania niepożądane

gak każdó lekI keuran może powodować dzáałanáa náepożądaneI chocáaż náe u każdego one wóstąpáąK

kależó niezwłocznie skontaktować się z lekarzemI jeśli po przójęciu leku wóstąpi którókolwiek z
następującóch objawówI ze względu na możliweI poważne konsekwencje zdrowotneW

   ·  cáężkáe reakcje skórne wómagające natóchmáastowej pomocó lekarskáejI obrzęk wokół ust oraz
     twarzóI wósópka skórna á zaczerwáenáenáe á ElubF wópadanáe włosów Emogą to bóć objawó
     cáężkáej reakcjá alergácznejF
   ·  utrzómującó sáę ból brzuchaI nudnoścá á wómáotóI ponáeważ mogą to bóć objawó ostrego
     zapalenáa trzustká
   ·  lek keuran może powodować poważne lub zagrażające żócáu reakcje alergáczneI które mogą
     dotóczóć skóró lub ánnóch częścá cáałaI na przókład wątrobó lub krwánekK oeakcje te mogą Elub
     náeF objawáać sáę wósópkąK Taka reakcja może wómagać przójęcáa do szpátala lub przerwanáa
     stosowanáa leku keuranK kależó natóchmáast skontaktować sáę z lekarzemI jeślá wóstąpá
     którókolwáek z ponáższóch objawówW
       · wósópka skórna;
       · pokrzówka;
       · gorączka;
       · náeustępujące powáększenáe węzłów chłonnóch;


                          Q
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

      ·  obrzęk warg á jęzóka;
      ·  zażółcenáe skóró lub báałkówek oczu;
      ·  náetópowe sánáaká lub krwawáenáe;
      ·  sálne zmęczenáe lub osłabáenáe;
      ·  náeoczekáwanó ból máęśná;
      ·  częste zakażenáaK

Te objawó mogą bóć páerwszą oznaką poważnego odczónuK iekarz powánáen zbadać pacjenta á podjąć
decózjęI czó ma on kontónuować przójmowanáe leku keuranK

t przópadku leczenáa hemodáalázą należó powáadomáć lekarza o wóstępującóch bólach máęśná á ElubF
osłabáenáuK

fnne dzáałanáa náepożądane obejmująW

Bardzo częste działania niepożądane Ektóre mogą wóstępować u więcej niż u N na NM osób)W
  · zakażenáe wárusowe;
  · uczucáe sennoścáI zawrotó głowóI brak koordónacjá;
  · uczucáe zmęczenáaI gorączkaK

Częste działania niepożądane Ektóre mogą wóstępować u więcej niż u N na NMM osób)W
  · zapalenáe płucI zakażenáe układu oddechowegoI zakażenáe dróg moczowóchI zapalenáe ucha lub
    ánne zakażenáa;
  · zmnáejszenáe láczbó báałóch krwánek;
  · utrata apetótuI zwáększonó apetót;
  · złość wobec ánnóchI dezoráentacjaI zmáanó nastrojuI depresjaI lękI nerwowośćI zaburzenáa
    móślenáa;
  · drgawkáI nagłe mámowolne ruchó máęśnáI trudnoścá z mówáenáemI utrata pamáęcáI drżenáaI
    zaburzenáa snuI bóle głowóI zwáększenáe wrażláwoścá skóróI osłabáenáe czucáaI zaburzenáa
    koordónacjáI náetópowe ruchó gałek ocznóchI nasáloneI osłabáone lub znáesáone odruchóK
  · náewóraźne wádzenáeI podwójne wádzenáe;
  · zawrotó głowó pochodzenáa błędnákowego;
  · wósokáe cáśnáenáe krwáI zaczerwáenáenáe lub rozszerzenáe naczóń krwáonośnóch;
  · trudnoścá w oddóchanáuI zapalenáe oskrzeláI ból gardłaI kaszelI suchość w nosáe;
  · wómáotóI nudnoścáI problemó z zębamáI zapalenáe dzáąsełI báegunkaI ból brzuchaI náestrawnośćI
    zaparcáaI suchość w ustach lub gardleI wzdęcáa;
  · obrzęk twarzóI sánáakáI wósópkaI swędzenáeI trądzák;
  · bóle stawoweI bóle máęśnáoweI bóle plecówI drżenáe máęśná;
  · zaburzenáa wzwodu EámpotencjaF;
  · obrzęk nóg á rąkI trudnoścá z chodzenáemI osłabáenáeI bólI złe samopoczucáeI objawó
    przópománające grópę;
  · zmnáejszenáe láczbó báałóch krwánekI zwáększenáe masó cáała;
  · przópadkowe urazóI złamanáa koścáI otarcáa naskórkaK

  aodatkowo w badanáach klánácznóch u dzáecá często zgłaszano agresówne zachowanáa á nagłe
  zgáęcáe kończónK

kiezbót częste działania niepożądane Ektóre mogą wóstępować u więcej niż N na N MMM osób)W
· reakcje alergáczneI npK pokrzówka;
· ogranáczenáe ruchu;
· kołatanáe serca;
· obrzęk obejmującó twarzI tułówI kończónó;
· náeprawádłowe wónáká badań krwá wskazujące na zaburzenáa wątrobóK

mo wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądaneW

                         R
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

·  zmnáejszenáe láczbó płótek krwá Ekrwánek odpowáedzáalnóch za krzepnáęcáe krwáF;
·  omamó;
·  náeprawádłowe ruchóI jak na przókład wókręcanáe kończón czó nagłe ách zgáęcáa oraz sztówność;
·  szum usznó;
·  zespół dzáałań náepożądanóchI któró może obejmować powáększenáe węzłów chłonnóchI gorączkęI
   wósópkę oraz zapalenáe wątrobó wóstępujące jednocześnáe;
·  zażółcenáe skóró á báałkówek oczu EżółtaczkaF;
·  zapalenáe wątrobó;
·  ostra náewódolność nerekI náetrzómanáe moczu;
·  rozrost tkanek w páersáachI powáększenáe páersá;
·  dzáałanáa náepożądane po nagłóm przerwanáu stosowanáa gabapentónó ElękI trudnoścá ze snemI
   nudnoścáI bólI nadmáerne pocenáe sáęFI ból w klatce páersáowej;
·  zmáanó stężenáa glukozó we krwá u pacjentów z cukrzócąK

geślá wóstąpáą jakáekolwáek objawó náepożądaneI w tóm wszelkáe możláwe objawó náepożądane
náewómáenáone w ulotceI należó zwrócáć sáę do lekarza lub farmaceutóK


5K    gak przechowówać lek keuran

mrzechowówać w máejscu náedostępnóm á náewádocznóm dla dzáecáK

káe stosować tego leku po upłówáe termánu ważnoścá zamáeszczonego na pudełkuK Termán ważnoścá
oznacza ostatná dzáeń danego máesáącaK

Brak szczególnóch środków ostrożnoścá dotóczącóch przechowówanáaK

ieków náe należó wórzucać do kanalázacjá lub domowóch pojemnáków na odpadkáK kależó zapótać
farmaceutęI jak usunąć lekáI któróch sáę już náe użówaK Takáe postępowanáe pomoże chronáć
środowáskoK


SK    wawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek keuran

   ·  pubstancją czónną leku jest gabapentónaK hażda kapsułka zawáera NMM mgI PMM mg lub QMM mg
     gabapentónóK
   ·  mozostałe składnáká leku toW

wawartość kapsułki: mannátolI skrobáa kukuródzáanaI talk á magnezu stearónáanK
ltoczka kapsułki leku keuran N00: żelatónaI tótanu dwutlenek EbNTNFI sodu laurólosáarczanK
ltoczka kapsułki leku keuran 300W żelatónaI tótanu dwutlenek EbNTNFI żelaza tlenek żółtó Eb NTOFI sodu
laurólosáarczanK
ltoczka kapsułki leku keuran 400: żelatónaI tótanu dwutlenek EbNTNFI żelaza tlenek czerwonó EbNTOFI
żelaza tlenek żółtó Eb NTOFI sodu laurólosáarczanK
Tusz: szelakI żelaza tlenek czarnó EbNTOFI potasu wodorotlenek á glákol propólenowóK


gak wógląda lek keuran i co zawiera opakowanie

hapsułká twarde leku keuran NMM są barwó báałejI náeprzezroczósteI twardeI z czarnóm nadrukáem „d
NMM” zarówno na wáeczku jak á na korpusáe kapsułkáI wókonanóm tuszem jadalnómK
hapsułká twarde leku keuran PMM są barwó koścá słonáowejI náeprzezroczósteI twardeI z czarnóm
nadrukáem „d PMM” zarówno na wáeczku jak á na korpusáe kapsułkáI wókonanóm tuszem jadalnómK


                         S
abLeLSNRLMMNJMMQHMMSLLfBLMNT zatwáerdzona NNKMTKOMNO

hapsułká twarde leku keuran QMM są barwó pomarańczowejI náeprzezroczósteI twardeI z czarnóm
nadrukáem „d QMM” zarówno na wáeczku jak á na korpusáe kapsułkáI wókonanóm tuszem jadalnómK

lpakowanáa leku keuran zawáerają OMI RM á NMM kapsułekK

modmiot odpowiedzialnóW
oanbaxó EmolandF ppK z oKoK
ulK hubáckáego NN
MOJ9RQ tarszawa
molska
TelW EMOOF SQO MT TR   eJmaálW ranbaxó@ranbaxóKcomKpl

tótwórcaW
Basác dmbe
eemmelrather teg OMNI aJRNPTT ieverkusen
káemcó

oanbaxó freland iámáted
ppafáeldI Cork ooadI Cashel
CoK Trápperaró
frlandáa

Ten produkt leczniczó jest dopuszczonó do obrotu w krajach członkowskich buropejskiego
lbszaru dospodarczego pod następującómi nazwamiW

káemcó             dABAmbkTfk BApfCp B NMMmgI PMMmgI QMM mg eartkapeln
eászpanáa           dabapentána nualágen PMM mgI QMM mg Cłpsulas duras bcd
táelka Brótanáa        dabapentán NMM mgI PMM mgI QMM mg Capsules

aata ostatniej aktualizacji ulotkiW NNKMTKOMNO
                         T

        
            abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
           CeAoAhTboYpTYhA molarhTr ibCwkfCwbdl


  NK kAwtA molarhTr ibCwkfCwbdl
  =
  keuran=4MMI=4MM=mgI=kapsułki=twarde=
=

  OK phŁAa gAhlŚCfltY f filŚCfltY
=
  hażda=kapsułka=zawiera=4MM=mg=gabapentónó=Edabapentinum).=
=
  mełnó=wókaz=substancji=pomocniczóchI=patrz=punkt=SKNK=
=
=
  PK mlpTAĆ cAojACbrTYCwkA
=
  hapsułka=twardaK=
  =
  hapsułka=twarda=Erozmiar=MF=z=nieprzezroczóstóm=wieczkiem=i=korpusem=barwó=pomarańczowejI=z=
  nadrukiem=„d=4MM”=zarówno=na=wieczku=jak=i=na=korpusieI=wókonanóm=czarnóm=jadalnóm=
  tuszemK=
=
=
  4K pwCwbdÓŁltb aAkb hifkfCwkb

  4KNK tskazania do stosowania

  madaczka=
  =
  dabapentóna=jest=wskazana=jako=lek=wspomagającó=w=leczeniu=napadów=częściowóchI=które=są=
  lub=nie=są=wtórnie=uogólnioneI=u=dorosłóch=i=dzieci=w=wieku=S=lat=i=starszóch=Epatrz=punkt=RKNFK=
  =
  dabapentóna=jest=wskazana=w=monoterapii=napadów=częściowóchI=które=są=lub=nie=są=wtórnie=
  uogólnioneI=u=dorosłóch=i=młodzieżó=w=wieku=NO=lat=i=starszejK=
=
  ieczenie=obwodowego=bólu=neuropatócznego=
  dabapentóna=jest=wskazana=w=leczeniu=obwodowego=bólu=neuropatócznegoI=npK=bolesnej=
  neuropatii=cukrzócowej=oraz=nerwobólu=po=przebótóm=półpaścu=u=dorosłóchK=
  =
  4KO aawkowanie i sposób podawania

  ao=stosowania=doustnegoK=
  =
  dabapentónę=można=przójmować=niezależnie=od=posiłków=i=należó=ją=połókać=w=całościI=popijając=
  odpowiednią=ilością=płónu=EnpK=szklanką=wodóFK=
  =
  =
  ala=wszóstkich=wskazań=schemat=ustalania=dawki=w=przópadku=rozpoczónania=leczenia=opisano=w=
  tabeli=NK=pchemat=ten=zaleca=się=u=dorosłóch=i=młodzieżó=w=wieku=NO=lat=i=starszejK=fnstrukcje=
  dotóczące=dawkowania=u=dzieci=w=wieku=poniżej=NO=lat=podano=w=osobnóm=podpunkcie=w=dalszej=
  części=niniejszego=punktuK=
  =
  ==                         N
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
   =
   Tabela=N=
   pCebjAT=aAthltAkfA=–=mlCwĄThltb=wtfĘhpwAkfb=aAthf=ibCwbkfA=
   azień=N=          azień=O=            azień=P=
   PMM=mg=raz=na=dobę=     PMM=mg=dwa=razó=na=dobę=    PMM=mg=trzó=razó=na=dobę=
   =
  mrzerwanie=stosowania=gabapentónó=
  wgodnie=z=obecnie=stosowaną=praktóką=klinicznąI=odstawienie=gabapentónó=powinno=odbówać=się=
  stopniowo=przez=minimum=tódzień=niezależnie=od=wskazaniaK=
   =
   madaczka=
   madaczka=zwókle=wómaga=długotrwałego=leczeniaK=aawkowanie=ustala=lekarz=prowadzącó=w=
   zależności=od=indówidualnej=tolerancji=i=skutecznościK=
   =
   aorośli=i=młodzieżW=
   t=badaniach=klinicznóch=skutecznó=zakres=dawek=wónosił=od=VMM=do=PSMM=mgLdobęK=ieczenie=
   można=rozpocząć=od=zwiększania=dawki=w=sposób=opisanó=w=tabeli=N=lub=podając=PMM=mg=trzó=razó=
   na=dobę=w=dniu=NK=kastępnieI=zależnie=od=indówidualnej=odpowiedzi=pacjenta=na=lek=i=tolerancjiI=
   dawkę=można=zwiększać=o=PMM=mgLdobę=co=OJP=dni=do=maksómalnej=dawki=PSMM=mgLdobęK=r=
   niektóróch=pacjentów=wskazane=może=bóć=wolniejsze=zwiększanie=dawki=gabapentónóK=jinimalnó=
   czas=do=osiągnięcia=dawki=NUMM=mgLdobę=wónosi=jeden=tódzieńI=do=dawki=O4MM=mgLdobę=–=łącznie=
   O=tógodnieI=a=do=dawki=PSMM=mgLdobę=–=łącznie=P=tógodnieK=aawki=do=4UMM=mgLdobę=bółó=dobrze=
   tolerowane=w=długoterminowóch=otwartóch=badaniach=klinicznóchK=Całkowita=dawka=dobowa=
   powinna=bóć=podzielona=na=trzó=pojedóncze=dawkiI=przó=czómI=abó=zapobiec=napadom=
   przełomowóm=maksómalnó=odstęp=czasowó=pomiędzó=dawkami=nie=powinien=bóć=dłuższó=niż=NO=
   godzinK=
   =
   azieci=w=wieku=S=lat=i=starszeW=
   aawka=początkowa=powinna=wónosić=od=NM=do=NR=mgLkg=mcKLdobęI=a=dawka=skuteczna=osiągana=
   jest=przez=stopniowe=zwiększanie=dawki=przez=okres=około=trzech=dniK=pkuteczna=dawka=
   gabapentónó=u=dzieci=w=wieku=S=lat=i=starszóch=wónosi=OR=do=PR=mgLkg=mcKLdobęK=aawki=do=RM=
   mgLkg=mcKLdobę=bółó=dobrze=tolerowane=w=długoterminowóm=badaniu=klinicznómK=Całkowita=
   dawka=dobowa=powinna=bóć=podzielona=na=trzó=pojedóncze=dawkiI=przó=czóm=maksómalnó=odstęp=
   pomiędzó=dawkami=nie=powinien=bóć=dłuższó=niż=NO=godzinK=
   =
   kie=jest=konieczne=monitorowanie=stężenia=gabapentónó=w=osoczu=w=celu=optómalizacji=leczenia=
   gabapentónąK=monadtoI=gabapentóna=może=bóć=stosowana=w=skojarzeniu=z=innómi=lekami=
   przeciwpadaczkowómi=bez=obawó=o=zmianó=stężenia=w=osoczu=gabapentónó=lub=stężenia=w=
   surowicó=innóch=leków=przeciwpadaczkowóchK=
   =
   lbwodowó=ból=neuropatócznó=

  aorośli=

  ieczenie=można=rozpocząć=od=zwiększania=dawki=w=sposób=opisanó=w=tabeli=NK=ieczenie=można=
  również=rozpocząć=od=podania=VMM=mgLdobę=w=trzech=równóch=dawkach=podzielonóchK=kastępnieI=
  w=zależności=od=indówidualnej=odpowiedzi=pacjenta=na=lek=i=tolerancjiI=dawkę=można=zwiększać=o=
  PMM=mgLdobę=co=OJP=dni=do=maksómalnej=dawki=PSMM=mgLdobęK=r=niektóróch=pacjentów=wskazane=
  może=bóć=wolniejsze=zwiększanie=dawki=gabapentónóK=jinimalnó=czas=do=osiągnięcia=dawki=NUMM=
  mgLdobę=wónosi=tódzieńI=do=dawki=O4MM=mgLdobę=J=łącznie=O=tógodnieI=a=do=dawki=PSMM=mgLdobę=
  J=łącznie=P=tógodnieK=
  =
  kie=oceniano=w=badaniach=klinicznóch=przez=okres=dłuższó=niż=R=miesięcó=skuteczności=i=
  bezpieczeństwa=stosowania=leku=w=leczeniu=obwodowego=bólu=neuropatócznegoI=takiego=jak=


=                         O
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  bolesna=neuropatia=cukrzócowa=czó=nerwoból=po=przebótóm=półpaścuK=geżeli=pacjent=wómaga=
  podawania=leku=przez=okres=dłuższó=niż=R=miesięcó=w=leczeniu=obwodowego=bólu=
  neuropatócznegoI=lekarz=prowadzącó=powinien=ocenić=stan=klinicznó=pacjenta=i=konieczność=
  stosowania=dodatkowego=leczeniaK=
  =
  fnformacja=dla=wszóstkich=wskazań=do=stosowania=
  r=pacjentów=w=złóm=stanie=ogólnómI=tznK=z=małą=masą=ciałaI=u=pacjentów=po=przeszczepie=
  narządów=itdKI=dawkę=należó=zwiększać=wolniejI=stosować=mniejsze=dawki=albo=wódłużyć=odstęp=
  pomiędzó=kolejnóm=zwiększeniem=dawkiK=
  =
  ptosowanie=u=pacjentów=w=podeszłóm=wieku=Ew=wieku=powóżej=SR=latF=
  we=względu=na=pogarszającą=się=z=wiekiem=czónność=nerekI=u=osób=w=podeszłóm=wieku=może=bóć=
  konieczne=dostosowanie=dawki=Epatrz=tabela=OFK=pennośćI=obrzęki=obwodowe=i=astenia=mogą=
  częściej=wóstępować=u=pacjentów=w=podeszłóm=wiekuK=
  =
  ptosowanie=u=pacjentów=z=zaburzeniem=czónności=nerek=
  waleca=się=dostosowanie=dawkowania=u=pacjentów=z=zaburzeniem=czónności=nerek=w=sposób=
  opisanó=w=tabeli=O=i=ElubF=poddawanóch=hemodializieK=t=celu=zgodnego=z=zaleceniami=
  dawkowaniaI=u=pacjentów=z=zaburzeniem=czónności=nerek=mogą=bóć=stosowane=kapsułki=
  zawierające=NMM=mg=gabapentónóK=
=
=
  Tabela=O=
  aAthltAkfb=dABAmbkTYkY=r=alolpŁYCe=t=wAibŻklŚCf=la=CwYkklŚCf=
  kbobh=
  hlirens=kreatóninó=EmlLminF= Całkowita=dawka=dobowaa=EmgLdobęF=
  ≥UM=             VMMJPSMM=
  RMJTV=            SMMJNUMM=
  PMJ4V=            PMMJVMM=
  NRJOV=            NRMbJSMM=
     c
  Y=NR =            NRMbJPMM=
=
  aF=Całkowita=dawka=dobowa=powinna=bóć=podawana=w=trzech=dawkach=podzielonóchK=
  wmniejszenie=dawki=stosuje=się=u=pacjentów=z=zaburzeniem=czónności=nerek=Eklirens=kreatóninó=Y=
  TV=mlLminFK=
  bF=kależó=podawać=PMM=mg=co=drugi=dzieńK=
  cF=t=przópadku=pacjentów=z=klirensem=kreatóninó=Y=NR=mlLminI=dawkę=dobową=należó=zmniejszóć=
  proporcjonalnie=do=wartości=klirensu=kreatóninó=EnpK=pacjenci=z=klirensem=kreatóninó=wónoszącóm=
  TIR=mlLmin=powinni=otrzómówać=połowę=dawki=dobowej=stosowanej=u=pacjentów=z=klirensem=
  kreatóninó=wónoszącóm=NR=mlLminFK=
  =
  ptosowanie=u=pacjentów=poddawanóch=hemodializie=
  t=przópadku=pacjentów=z=bezmoczem=poddawanóch=hemodializieI=którzó=nigdó=wcześniej=nie=
  otrzómówali=gabapentónóI=zalecane=jest=podawanie=dawki=nasócającej=wónoszącej=PMM=do=4MM=mgI=
  a=następnie=OMM=do=PMM=mg=gabapentónó=po=każdóch=4=godzinach=hemodializóK=t=dniach=
  pomiędzó=hemodializami=nie=powinno=się=podawać=gabapentónóK=
  =
  t=przópadku=pacjentów=z=niewódolnością=nerek=poddawanóch=hemodializieI=wielkość=dawki=
  podtrzómującej=należó=ustalić=w=oparciu=o=zalecenia=dotóczące=dawkowania=zawarte=w=tabeli=OK=
  lprócz=dawki=podtrzómującej=zaleca=się=podawanie=OMM=do=PMM=mg=po=każdóch=4=godzinach=
  hemodializóK
=
  4KPK mrzeciwwskazania=                        P
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
=
  kadwrażliwość=na=substancję=czónną=lub=na=którąkolwiek=substancję=pomocniczą=wómienioną=w=
  punkcie=SKNK=
  =
  4K4K ppecjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotóczące stosowania
=
  r=pacjentówI=u=któróch=stosowano=leki=przeciwpadaczkowe=w=poszczególnóch=wskazaniachI=
  odnotowano=przópadki=móśli=i=zachowań=samobójczóchK=jetaJanaliza=randomizowanóchI=
  kontrolowanóch=placebo=badań=leków=przeciwpadaczkowóch=również=wskazuje=na=niewielkie=
  zwiększenie=rózóka=móśli=i=zachowań=samobójczóchK=kie=jest=znanó=mechanizm=powstawania=tego=
  rózókaI=a=dostępne=dane=nie=wókluczają=możliwościI=że=zwiększone=rózóko=wóstępuje=także=
  podczas=stosowania=gabapentónóK=
  =
  t=związku=z=tóm=należó=uważnie=obserwowaćI=czó=u=pacjenta=nie=wóstępują=oznaki=móśli=i=
  zachowań=samobójczóch=i=w=razie=konieczności=rozważyć=zastosowanie=odpowiedniego=leczeniaK=
  macjentów=Eoraz=ich=opiekunówF=należó=poinformowaćI=że=w=razie=wóstąpienia=oznak=móśli=lub=
  zachowań=samobójczóch=należó=poradzić=się=lekarzaK==
  =
  geśli=w=trakcie=leczenia=gabapentóną=u=pacjenta=rozwinie=się=ostre=zapalenie=trzustkiI=powinno=się=
  rozważyć=odstawienie=gabapentónó=Epatrz=punkt=4KUFK=
  =
  momimo=braku=dowodów=na=wóstępowanie=napadów=drgawkowóch=z=odbicia=po=zastosowaniu=
  gabapentónóI=nagłe=odstawienie=leków=przeciwdrgawkowóch=u=pacjentów=z=padaczką=może=
  wówołać=stan=padaczkowó=Epatrz=punkt=4KOFK=
  =
  Tak=jak=w=przópadku=innóch=leków=przeciwpadaczkowóchI=podczas=stosowania=gabapentónó=u=
  niektóróch=pacjentów=może=dochodzić=do=zwiększenia=częstości=napadów=lub=pojawienia=się=
  nowóch=rodzajów=napadów=drgawkowóchK=
  =
  Tak=jak=w=przópadku=innóch=leków=przeciwpadaczkowóchI=próbó=odstawienia=jednocześnie=
  stosowanóch=leków=przeciwpadaczkowóch=u=pacjentów=opornóch=na=terapięI=leczonóch=więcej=niż=
  jednóm=lekiem=przeciwpadaczkowómI=w=celu=osiągnięcia=monoterapii=gabapentónąI=mają=małó=
  odsetek=powodzeńK==
  =
  dabapentóna=nie=jest=uważana=za=skutecznó=lek=w=napadach=pierwotnie=uogólnionóchI=takich=jak=
  napadó=nieświadomości=i=u=niektóróch=pacjentów=może=je=nawet=nasilaćK=t=związku=z=tómI=u=
  pacjentów=z=napadami=mieszanómiI=w=tóm=z=napadami=nieświadomościI=gabapentónę=należó=
  stosować=ostrożnieK=
  =
  kie=przeprowadzono=sóstematócznóch=badań=z=gabapentóną=u=pacjentów=w=wieku=SR=lat=i=
  starszóchK=t=jednóm=badaniu=z=zastosowaniem=podwójnie=ślepej=próbó=u=pacjentów=z=bólem=
  neuropatócznóm=sennośćI=obrzęki=obwodowe=i=astenia=wóstępowałó=u=nieco=większego=odsetka=
  pacjentów=w=wieku=SR=lat=i=starszóch=aniżeli=u=pacjentów=młodszóchK=lprócz=tegoI=badania=
  kliniczne=w=tej=grupie=nie=wskazująI=abó=profil=zdarzeń=niepożądanóch=różnił=się=od=profilu=
  zdarzeń=niepożądanóch=obserwowanego=u=młodszóch=pacjentówK=
  =
  kie=przeprowadzono=wóstarczająco=dokładnóch=badań=nad=wpłówem=długotrwałego=Epowóżej=PS=
  tógodniF=leczenia=gabapentóną=na=procesó=uczenia=sięI=inteligencję=oraz=rozwój=u=dzieci=i=
  młodzieżóK=alatego=też=korzóści=płónące=z=długotrwałej=terapii=należó=rozpatrówać=w=kontekście=
  potencjalnóch=zagrożeń=związanóch=z=tego=tópu=leczeniemK=
  =
  lsutka=polekowa=z=eozónofilią=i=objawami=układowómi=Eang. arug oash with bosinophilia
  and póstemic pómptoms J aobpp)=
=                         4
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  r=pacjentów=przójmującóch=leki=przeciwpadaczkoweI=w=tóm=gabapentónęI=stwierdzono=
  wóstępowanie=ciężkichI=zagrażającóch=żóciuI=układowóch=reakcji=nadwrażliwościI=takich=jak=
  osutka=polekowa=z=eozónofilią=i=objawami=układowómi=Epatrz=punkt=4KUFK=
  kależó=podkreślićI=że=wczesne=objawó=nadwrażliwościI=takie=jak=gorączka=lub=powiększenie=
  węzłów=chłonnóchI=mogą=wóstępować=nawet=przó=braku=widocznej=wósópkiK=t=przópadku=
  wóstąpienia=takich=objawów=należó=natóchmiast=zbadać=pacjentaK=geśli=nie=uda=się=potwierdzić=
  innej=etiologii=tóch=objawówI=należó=przerwać=podawanie=gabapentónóK=
  =
  Badania=laboratorójne=
  modczas=półilościowego=oznaczania=białka=całkowitego=w=moczu=testem=paskowómI=możliwe=jest=
  uzóskiwanie=fałszówie=dodatnich=wónikówK=alatego=też=zaleca=się=werófikowanie=dodatniego=
  wóniku=testu=paskowego=metodami=opartómi=na=innóch=zasadach=analitócznóchI=npK=metodą=
  biuretowąI=turbidómetróczną=lub=metodami=wiązania=barwnikaI=albo=też=oznaczać=ten=parametr=od=
  razu=inną=metodąK=
=
  4KRK fnterakcje z innómi lekami i inne rodzaje interakcji
  =
  t=badaniu=u=zdrowóch=ochotników=EnZNOFI=kiedó=O=godzinó=przed=podaniem=SMM=mg=gabapentónó=
  w=kapsułce=podawano=SM=mg=morfinó=w=kapsułce=o=kontrolowanóm=uwalnianiuI=średnia=wartość=
  ArC=gabapentónó=zwiększóła=się=o=44B=w=porównaniu=do=wartości=ArC=gabapentónó=podawanej=
  bez=morfinóK=w=tego=względu=pacjentów=należó=uważnie=obserwować=pod=kątem=objawów=
  zahamowania=czónności=lrkI=takich=jak=sennośćI=a=dawkę=gabapentónó=lub=morfinó=
  odpowiednio=zmniejszaćK=
  =
  kie=stwierdzono=interakcji=gabapentónó=z=fenobarbitalemI=fenótoinąI=kwasem=walproinowóm=czó=
  karbamazepinąK=
  =
  carmakokinetóka=gabapentónó=w=stanie=stacjonarnóm=u=zdrowóch=ochotników=oraz=u=pacjentów=z=
  padaczką=otrzómującóch=leki=przeciwpadaczkowe=jest=podobnaK=
  =
  gednoczesne=stosowanie=gabapentónó=i=doustnóch=środków=antókoncepcójnóch=zawierającóch=
  noretóndron=i=ElubF=etónóloestradiol=nie=wpłówa=na=farmakokinetókę=w=stanie=stacjonarnóm=
  którejkolwiek=z=tóch=substancjiK=
  =
  gednoczesne=stosowanie=gabapentónó=i=leków=zobojętniającóch=sok=żołądkowóI=zawierającóch=glin=
  i=magnezI=zmniejsza=dostępność=biologiczną=gabapentónó=do=O4BK=alatego=też=zaleca=się=
  przójmowanie=gabapentónó=najwcześniej=dwie=godzinó=po=zastosowaniu=leku=zobojętniającego=
  sok=żołądkowóK=
  =
  mrobenecód=nie=wpłówa=na=wódalanie=gabapentónó=przez=nerkiK=
  =
  rważa=sięI=że=niewielkie=zmniejszenie=wódalania=gabapentónó=przez=nerkiI=jakie=obserwuje=się=
  podczas=jej=jednoczesnego=stosowania=z=cómetódónąI=nie=ma=znaczenia=klinicznegoK=
=
  4KSK tpłów na płodnośćI ciążę i laktację
=
  wagrożenia=związane=z=padaczką=oraz=ogólnie=ze=stosowaniem=leków=przeciwpadaczkowóch=
=
  r=potomstwa=matek=przójmującóch=leki=przeciwpadaczkowe=rózóko=wad=wrodzonóch=zwiększa=
  się=O=–=PJkrotnieK=ao=najczęściej=wóstępującóch=zalicza=się=rozszczep=wargiI=wadó=rozwojowe=
  układu=krążenia=oraz=wadó=cewó=nerwowejK=ptosowanie=kilku=leków=przeciwpadaczkowóch=
  jednocześnie=może=bóć=związane=z=większóm=rózókiem=wrodzonóch=wad=rozwojowóch=aniżeli=
  monoterapiaI=dlatego=też=ważne=jestI=abó=stosować=monoterapięI=jeśli=tólko=jest=to=możliweK=
  hobietóI=co=do=któróch=istnieje=prawdopodobieństwo=zajścia=w=ciążę=lub=kobietó=w=wieku=


=                        R
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  rozrodczómI=powinnó=otrzómać=poradę=specjalistóI=a=konieczność=leczenia=przeciwpadaczkowego=
  należó=ponownie=rozważyćI=gdó=kobieta=planuje=zajście=w=ciążęK=kie=powinno=się=nagle=odstawiać=
  leków=przeciwpadaczkowóchI=gdóż=to=może=spowodować=przełomowe=napadó=drgawkoweI=które=
  mogą=grozić=poważnómi=konsekwencjami=zarówno=dla=matkiI=jak=i=dzieckaK=t=rzadkich=
  przópadkach=obserwowano=opóźnienie=rozwoju=u=dzieci=urodzonóch=przez=matki=z=padaczkąK=kie=
  jest=możliwe=ustalenieI=czó=opóźnienie=rozwoju=spowodowane=jest=czónnikami=genetócznómiI=
  społecznómiI=padaczką=u=matki=czó=leczeniem=przeciwpadaczkowómK=
  =
  wagrożenia=związane=ze=stosowaniem=gabapentónó=
  Brak=wóstarczającóch=danóch=dotóczącóch=stosowania=gabapentónó=u=kobiet=w=ciążóK=
  =
  Badania=na=zwierzętach=wókazałó=szkodliwó=wpłów=na=rozrodczość=Epatrz=punkt=RKPFK=motencjalne=
  zagrożenie=dla=człowieka=nie=jest=znaneK=dabapentónó=nie=powinno=się=stosować=w=okresie=ciążóI=
  chóba=że=potencjalne=korzóści=dla=matki=w=sposób=oczówistó=przeważają=nad=potencjalnóm=
  zagrożeniem=dla=płoduK=
  =
  kie=stwierdzonoI=czó=przójmowanie=gabapentónó=w=okresie=ciążó=związane=jest=ze=zwiększonóm=
  rózókiem=wrodzonóch=wad=rozwojowóch=u=dziecka=ze=względu=na=istniejącą=padaczkę=oraz=
  równoczesne=stosowanie=leków=przeciwpadaczkowóch=podczas=każdej=z=opisówanóch=ciążK=
  =
  dabapentóna=wódzielana=jest=do=mleka=matkiK=monieważ=wpłów=gabapentónó=na=niemowlę=
  karmione=piersią=nie=jest=znanóI=podczas=podawania=tego=leku=matce=karmiącej=piersią=należó=
  zachować=ostrożnośćK=dabapentóna=powinna=bóć=stosowana=u=kobiet=karmiącóch=piersią=jedónie=
  wtedóI=gdó=korzóści=w=sposób=oczówistó=przeważają=nad=zagrożeniamiK=
  =
  4KTK tpłów na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznóch i obsługiwania urządzeń
  mechanicznóch w ruchu
  =
  dabapentóna=wówiera=niewielki=lub=umiarkowanó=wpłów=na=zdolność=prowadzenia=pojazdów=
  mechanicznóch=i=obsługiwania=urządzeń=mechanicznóch=w=ruchuK=
  dabapentóna=działa=na=ośrodkowó=układ=nerwowó=i=może=powodować=sennośćI=zawrotó=głowó=
  lub=inne=podobne=objawóK=kawet=jeżeli=nasilenie=ich=jest=niewielkie=lub=umiarkowaneI=
  wómienione=działania=niepożądane=mogą=bóć=potencjalnie=niebezpieczne=w=przópadku=pacjentów=
  prowadzącóch=pojazdó=mechaniczne=lub=obsługującóch=urządzenia=mechaniczne=w=ruchuK=gest=to=
  szczególnie=istotne=na=początku=leczenia=oraz=po=zwiększeniu=dawkiK=
=
  4KU aziałania niepożądane

  aziałania=niepożądane=obserwowane=podczas=badań=klinicznóch=przeprowadzonóch=u=pacjentów=z=
  padaczką=Eu=któróch=stosowano=leczenie=wspomagające=i=monoterapięF=oraz=u=pacjentów=z=bólem=
  neuropatócznóm=wómieniono=razem=w=zestawieniu=poniżejI=według=klasó=i=częstości=ich=
  wóstępowania=Ebardzo=często=E≥=NLNMFI=często=E≥=NLNMMI=YNLNMFI=niezbót=często=E≥=NLNMMMI=YNLNMMFI=
  rzadko=E≥=NLNMMMMI=YNLNMMMFI=bardzo=rzadko=EYNLNMMMMFK=geżeli=działanie=niepożądane=stwierdzane=
  bóło=z=różną=częstością=w=badaniach=klinicznóchI=wómienione=zostało=w=kategorii=o=największej=z=
  obserwowanóch=częstości=wóstępowaniaK==
  =
  aodatkowe=działania=niepożądane=zaobserwowane=po=wprowadzeniu=produktu=do=obrotuI=
  zakwalifikowano=do=grupó=o=nieznanej=częstości=Edziałania=te=nie=mogą=bóć=określone=na=
  podstawie=dostępnóch=badańF=i=oznaczono=kursówą=poniżejK=
=
  t=obrębie=każdej=grupó=o=określonej=częstości=wóstępowania=objawó=niepożądane=są=wómienione=
  zgodnie=ze=zmniejszającóm=się=nasileniemK=
=
=                         S
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  wakażenia i zarażenia pasożótnicze
  Bardzo=częstoW= = zakażenie=wirusowe=
  CzęstoW==        zapalenie=płucI=zakażenie=układu=oddechowegoI=zakażenie=dróg=moczowóchI=
              zakażenieI=zapalenie=ucha=środkowego=
  =
  waburzenia krwi i układu chłonnego
  CzęstoW = = =     leukopenia=
  Częstość=nieznanaW==małopłótkowość=
  =
  waburzenia układu immunologicznego
  ozadkoW= = =      reakcje=alergiczne=EnpK=pokrzówkaF=
   Częstość=nieznanaW=zespół nadwrażliwości, reakcje uogólnione ze zmiennómi objawami,
              które mogą obejmować gorączkę, wósópkę, zapalenie wątrobó, uogólnione
              powiększenie węzłów chłonnóch, eozónofilię oraz niekiedó inne objawó
              podmiotowe i przedmiotowe
  =
  waburzenia metabolizmu i odżówiania
  CzęstoW = = =     jadłowstrętI=wzmożone=łaknienie=
  =
  waburzenia psóchiczne
  CzęstoW = = =     wrogośćI=splątanie=i=labilność=emocjonalnaI=depresjaI=lękI=nerwowośćI==
              zaburzenia=móślenia=
  Częstość=nieznanaW==omamó=
  =
  waburzenia układu nerwowego
  Bardzo=częstoW= = sennośćI=zawrotó=głowóI=ataksja=
  CzęstoW==        drgawkiI=hiperkinezóI=dózartriaI=amnezjaI=drżenieI=bezsennośćI=ból=głowóI=
              zaburzenia=czuciaI=takie=jak=parestezje=czó=niedoczulicaI=zaburzenia=
              koordónacjiI=oczopląsI=wzmożoneI=osłabione=lub=zniesione=odruchó=
   kiezbót=częstoW=======zmniejszona=ruchliwość=
  Częstość=nieznanaW= inne zaburzenia ruchowe Enp. choreoatetoza, dóskinezó, dóstonia)=
  =
  waburzenia oka
  CzęstoW = = =     zaburzenia=widzeniaI=takie=jak=niedowidzenieI=podwójne=widzenie=
  =
  waburzenia ucha i błędnika
  CzęstoW = = =     zawrotó=głowó=pochodzenia=błędnikowego=
  Częstość=nieznanaW==szumó uszne=
  =
  waburzenia serca
  kiezbót=częstoW= = kołatanie=serca=
  =
  waburzenia naczóniowe
  CzęstoW = = =     nadciśnienie=tętniczeI=rozszerzenie=naczóń=
  =
  waburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
  CzęstoW = = =     dusznośćI=zapalenie=oskrzeliI=zapalenie=gardłaI=kaszelI=nieżót=nosa=
  =
  waburzenia żołądka i jelit
  CzęstoW==        wómiotóI=nudnościI=zaburzenia=dotóczące=zębówI=zapalenie=dziąsełI=biegunkaI=
              ból=brzuchaI=niestrawnośćI=zaparciaI=suchość=błonó=śluzowej=jamó=ustnej=lub=
              gardłaI=wzdęcia=
  Częstość=nieznanaW==zapalenie trzustki=
  ==                         T
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  waburzenia wątrobó i dróg żółciowóch
  Częstość=nieznanaW==zapalenie wątrobó, żółtaczka=
  =
  waburzenia skóró i tkanki podskórnej
  CzęstoW==      obrzęk=twarzóI=plamica=opisówana=najczęściej=jako=wóstępowanie=siniaków=
             na=skutek=urazów=fizócznóchI=wósópkaI=świądI=trądzik=
  Częstość=nieznanaW==zespół ptevensaJgohnsona, obrzęk naczónioruchowó, rumień wielopostaciowó,
             łósienie, osutka polekowa z eozónofilią i objawami układowómi Epatrz punkt
             4.4).=
  =
  waburzenia mięśniowoJszkieletowe i tkanki łącznej
  CzęstoW = = =    bóle=stawówI=bóle=mięśniI=bóle=plecówI=drganie=mięśni=
  Częstość=nieznanaW=drgawki kloniczne mięśni=
  =
  waburzenia nerek i dróg moczowóch
  Częstość=nieznanaW==ostra niewódolność nerek, nietrzómanie moczu=
  =
  waburzenia układu rozrodczego i piersi
  CzęstoW = = =    impotencja=
  Częstość=nieznanaW==hipertrofia piersi, ginekomastia=
  =
  waburzenia ogólne i stanó w miejscu podania
  Bardzo=częstoW= = uczucie=zmęczeniaI=gorączka=
  CzęstoW==      obrzęki=obwodoweI=zaburzenia=choduI=asteniaI=bólI=złe=samopoczucieI=zespół=
             grópopodobnó=
  kiezbót=częstoW=   obrzęki=uogólnione=
  Częstość=nieznanaW==objawó=odstawienne=Egłównie=lękI=bezsennośćI=nudnościI=bóleI=pocenie=sięFI=
             bóle=w=klatce=piersiowejK=lpisówano=również=nagłe=zgonó=z=niewójaśnionóch=
             przóczónI=dla=któróch=nie=wókazano=związku=przóczónowoJskutkowego=ze=
             stosowaniem=gabapentónóK=

  Badania diagnostóczne
   CzęstoW==    = zmniejszenie=liczbó=leukocótów=we=krwiI=zwiększenie=masó=ciała= =
   kiezbót=częstoW= = zwiększone=wartości=testów=czónnościowóch=wątrobó=pdlT=EApTFI=pdmT=
             EAiTF=oraz=bilirubinó=
  kieznanaW==     zmianó stężenia glukozó we krwi u pacjentów z cukrzócą=
  =
  rrazó i zatrucia
  CzęstoW = = =    przópadkowe=urazóI=złamaniaI=otarcia=naskórka=
=
  modczas=leczenia=gabapentóną=opisówano=przópadki=ostrego=zapalenia=trzustkiK=wwiązek=
  przóczónowoJskutkowó=ze=stosowaniem=gabapentónó=jest=niejasnó=Epatrz=punkt=4K4FK=
  =
  r=pacjentów=hemodializowanóch=ze=schółkową=niewódolnością=nerek=zaobserwowano=miopatie=
  wraz=ze=zwiększonóm=poziomem=kinazó=kreatónowejK=
=
  wakażenia=dróg=oddechowóchI=zapalenie=ucha=środkowegoI=drgawki=i=zapalenie=oskrzeli=
  stwierdzano=wółącznie=w=badaniach=klinicznóch=prowadzonóch=z=udziałem=dzieciK=aodatkowo=w=
  badaniach=klinicznóch=u=dzieci=często=obserwowano=agresówne=zachowania=i=hiperkinezóK=
=
  4K9K mrzedawkowanie
=
  kie=zaobserwowano=ostróchI=zagrażającego=żóciu=działań=toksócznóch=po=przedawkowaniu=
  gabapentónó=w=dawce=do=4V=gK=ao=objawów=przedawkowania=należałóW=zawrotó=głowóI=podwójne=


=                        U
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  widzenieI=niewóraźna=mowaI=sennośćI=letarg=oraz=łagodna=biegunkaK=r=wszóstkich=pacjentów=
  nastąpiło=pełne=wózdrowienie=po=zastosowaniu=leczenia=wspomagającegoK=wmniejszenie=
  wchłaniania=gabapentónó=po=większóch=jej=dawkach=może=ograniczać=ilość=wchłoniętego=leku=
  podczas=przedawkowania=i=minimalizować=tóm=samóm=jego=działania=toksóczneK=
  =
  mrzedawkowanie=gabapentónóI=szczególnie=w=połączeniu=z=innómi=lekami=przeciwdepresójnómi=
  może=powodować śpiączkęK=
=
  Chociaż=gabapentónę=można=usunąć=z=organizmu=za=pomocą=hemodializóI=dotóchczasowe=
  doświadczenie=wskazujeI=że=zabieg=taki=nie=jest=zwókle=koniecznóK=gednakże=hemodializa=może=
  bóć=wskazana=u=pacjentów=z=ciężką=niewódolnością=nerekK=
  =
  kie=udało=się=ustalić=dawki=letalnej=gabapentónó=pomimo=podawania=mószom=i=szczurom=tak=
  dużóch=doustnóch=dawek=jak=UMMM=mgLkg=mcK=ao=objawów=ostrej=toksóczności=u=zwierząt=zalicza=
  się=ataksjęI=problemó=z=oddóchaniemI=opadanie=powiekI=zmniejszenie=aktówności=lub=pobudzenieK=


  RK tŁAŚCftlŚCf cAojAhlildfCwkb

  RKNK tłaściwości farmakodónamiczne=
  =
  drupa=farmakoterapeutócznaW=inne=leki=przeciwpadaczkoweI=kod=ATCW=kMPAuNO=
=
  aokładnó=mechanizm=działania=gabapentónó=nie=jest=znanóK==
  dabapentóna=pod=względem=budowó=chemicznej=podobna=jest=do=neuroprzekaźnika=dABA=Ekwas=
  gammaaminomasłowóFI=lecz=jej=mechanizm=działania=różni=się=od=mechanizmu=działania=innóch=
  substancji=czónnóch=wchodzącóch=w=interakcję=z=sónapsami=dABAJergicznómiI=w=tóm=
  walproinianuI=barbituranówI=benzodiazepinI=inhibitorów=transaminazó=dABAI=inhibitorów=
  wóchwótu=dABAI=agonistów=dABA=oraz=proleków=dABAK=Badania=in vitroI=w=któróch=
  wókorzóstówano=znakowaną=radioaktównie=gabapentónęI=scharakterózowałó=nowe=peptódowe=
  miejsce=wiązania=w=tkance=mózgowej=szczuraI=w=tóm=w=obrębie=koró=nowej=i=hipokampaI=co=może=
  mieć=związek=z=działaniem=przeciwdrgawkowóm=i=przeciwbólowóm=gabapentónó=i=jej=
  pochodnóch=strukturalnóchK=jiejsce=wiązania=gabapentónó=zostało=zidentófikowane=w=obrębie=
  podjednostki=alfaOJdelta=kanałów=wapniowóch=aktówowanóch=potencjałemK=
  =
  dabapentóna=w=klinicznie=znaczącóch=stężeniach=nie=wiąże=się=w=mózgu=z=innómi=powszechnómi=
  receptorami=dla=leków=lub=neuroprzekaźnikówI=takimi=jak=receptoró=dABAAI=dABABI=receptoró=
  benzodiazepinoweI=dla=glutaminianuI=glicónó=czó=kJmetóloJaJasparaginianuK=
  =
  t=warunkach=in vitro gabapentóna=nie=wchodzi=w=interakcje=z=kanałami=sodowómiI=w=czóm=różni=
  się=od=fenótoinó=i=karbamazepinóK=t=niektóróch=układach=doświadczalnóch=in vitro gabapentóna=
  częściowo=osłabia=reakcje=na=agonistę=glutaminianu=kJmetóloJaJasparaginian=EkjaAFI=jednak=
  wółącznie=w=stężeniach=większóch=niż=NMM=μjI=któróch=w=warunkach=in vivo nie=osiąga=sięK=
  dabapentóna=nieznacznie=zmniejsza=uwalnianie=neuroprzekaźników=monoaminowóch=w=
  warunkach=in vitroK=modawanie=gabapentónó=szczurom=zwiększa=obrót=dABA=w=kilku=obszarach=
  mózgu=w=sposób=podobnó=dla=walproinianu=soduI=choć=w=innóch=regionach=mózguK=wnaczenie=
  opisanóch=różnóch=działań=gabapentónó=dla=efektu=przeciwdrgawkowego=pozostaje=nieustaloneK=r=
  zwierząt=gabapentóna=szóbko=przenika=do=mózgu=i=zapobiega=napadom=wówołówanóm=
  maksómalnómi=elektrowstrząsamiI=związkami=chemicznómi=wówołującómi=drgawkiI=w=tóm=
  inhibitorami=sóntezó=dABAI=oraz=w=genetócznóch=modelach=padaczkiK=
  =
  Badanie=kliniczne=dotóczące=terapii=wspomagającej=w=napadach=częściowóch=u=dzieci=w=wieku=od=
  P=do=NO=lat=wókazało=liczbowąI=ale=nieznaczącą=statóstócznie=różnicę=w=RMB=odpowiedzi=na=
  leczenie=na=korzóść=grupó=gabapentónó=w=porównaniu=z=grupą=placeboK=aodatkowe=analizó=postJ=                        V
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
   hoc Epo=fakcieF=odpowiedzi=na=leczenie=w=zależności=od=wieku=nie=wókazałó=statóstócznie=
   istotnego=wpłówu=wiekuI=ani=jako=zmiennej=ciągłejI=ani=dóchotomicznej=Egrupó=wiekowe=PJR=oraz=
   SJNO=latFK=aane=ze=wspomnianóch=analiz=postJhoc=podsumowano=w=poniższej=tabeliW=
   =
   ldpowiedź=E≥=RMB=poprawF=w=zależności=od=leczenia=i=wieku=populacji=jfTTG=
    hategoria=wiekowa=      mlacebo=      dabapentóna=    tartość=m=

   Y=S=lat=            4LON=ENVIMBF=     4LNT=EOPIRBF=   MITPSO=

   od=S=do=NO=lat=        NTLVV=ENTIOBF=     OMLVS=EOMIUBF=  MIRN44=

   =
   Gwmodófikowana=populacja=oceniana=według=zamiaru=leczenia=Eang. modified intentJtoJtreatI=
   jfTTF=została=określona=jako=wszóscó=pacjenci=zrandomizowani=do=badanego=leczeniaI=którzó=
   poza=tóm=mieli=nadające=się=do=ocenó=dzienniczki=napadów=dostępne=w=ciągu=OU=dniI=zarówno=w=
   czasie=fazó=wstępnejI=jak=i=fazó=podwójnie=ślepejK=
=
   RKOK tłaściwości farmakokinetóczne
=
   tchłanianie=
   =
   mo=podaniu=doustnóm=gabapentóna=osiąga=maksómalne=stężenie=w=osoczu=po=O=do=P=godzinachK=
   aostępność=biologiczna=gabapentónó=Eodsetek=wchłoniętej=dawkiF=wókazuje=tendencję=do=
   zmniejszania=się=wraz=ze=zwiększaniem=dawkiK=Bezwzględna=dostępność=biologiczna=kapsułki=PMM=
   mg=wónosi=około=SMBK=kie=stwierdzonoI=abó=pożówienieI=w=tóm=dieta=bogata=w=tłuszczeI=miała=
   klinicznie=istotnó=wpłów=na=farmakokinetókę=gabapentónóK=
   =
   ka=farmakokinetókę=gabapentónó=nie=ma=wpłówu=jej=wielokrotne=podawanieK=Choć=w=badaniach=
   klinicznóch=stężenie=gabapentónó=w=osoczu=wahało=się=od=O=μgLml=do=OM=μgLmlI=stężenia=te=nie=
   miałó=wartości=predókcójnejI=jeżeli=chodzi=o=bezpieczeństwo=czó=skutecznośćK=marametró=
   farmakokinetóczne=podano=w=tabeli=PK=
   =
                          Tabela=P=

    modsumowanie=średnich=parametrów=farmakokinetócznóch=gabapentónó=w=stanie=stacjonarnóm=
               podczas=stosowania=leku=co=U=godzin=EBCsF=


    marametr==       PMM=mg=   =       4MM=mg=   =    UMM=mg=  =
    farmakokinetócznó=   En=Z=TF=   =       En=Z=N4F= =     EnZN4F=  =
    =            Średnio=   BCs=     Średnio=  BCs=  Średnio=  BCs=
    Cmax =EµgLmlF=      4IMO=    EO4F=     RIT4=    EPUF=  UITN=   EOVF=
    tmax =EhF=        OIT=    ENUF=     OIN=    ER4F=  NIS=    ETSF=
    tNLO=EhF=        RIO=    ENOF=     NMIU=   EUVF=  NMIS=   E4NF=
    ArC=EMJUF=       O4IU=    EO4F=     P4IR=   EP4F=  RNI4=   EOTF=
    Eµg=x=hLmlF=
    AeB=EBF=        Ba=     Ba=      4TIO=   EORF=  P4I4=   EPTF=
=
=
   Cmax==   =    Z=maksómalne=stężenie=leku=w=osoczu=w=stanie=stacjonarnóm=
   tmax==   =    Z=czasI=po=któróm=wóstępowało=maksómalne=stężenie=Cmax=
   tNLO===  =    Z=okres=półtrwania=w=fazie=eliminacji=
=   ArC=EMJUF= =    Z=pole=powierzchni=pod=krzówą=zależności=stężenia=leku=w=osoczu=od==
= =           = czasu=dla=okresu=od=podania=leku=do=U=godzin=po=podaniu=


=                          NM
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
= Ae=B=         Z=odsetek=dawkiI=która=została=wódalona=w=postaci= =   niezmienionej=z= =
= =           = moczem=od=chwili=podania=leku=do=U=godzin=po=podaniu=
  Ba==     =   Z=brak=danóch=
  =
  aóstróbucja=
  =
  dabapentóna=nie=wiąże=się=z=białkami=osocza=a=jej=objętość=dóstróbucji=wónosi=RTIT=litraK=r=
  pacjentów=z=padaczkąI=stężenia=gabapentónó=w=płónie=mózgowoJrdzeniowóm=stanowią=około=OMB=
  minimalnóch=stężeń=w=osoczu=osiąganóch=w=stanie=stacjonarnómK=dabapentóna=obecna=jest=w=
  mleku=kobiet=karmiącóch=piersiąK=
  jetabolizm=
  =
  kie=ma=dowodów=na=toI=że=organizm=ludzki=metabolizuje=gabapentónęK=kie=indukuje=ona=
  wątrobowóch=oksódaz=o=mieszanej=funkcji=uczestniczącóch=w=metabolizmie=lekówK=
  =
  tódalanie=
  =
  dabapentóna=jest=usuwana=z=organizmu=w=postaci=niezmienionejI=wółącznie=przez=nerkiK=lkres=
  półtrwania=w=fazie=eliminacji=gabapentónó=nie=zależó=od=dawki=i=wónosi=średnio=R=do=T=godzinK=
  =
  r=pacjentów=w=podeszłóm=wieku=oraz=u=pacjentów=z=zaburzoną=czónnością=nerek=klirens=
  osoczowó=gabapentónó=jest=zmniejszonóK=ptała=szóbkości=eliminacji=gabapentónóI=klirens=
  osoczowó=oraz=klirens=nerkowó=są=wprost=proporcjonalne=do=klirensu=kreatóninóK=
  =
  dabapentóna=usuwana=jest=z=osocza=przez=hemodializęK=r=pacjentów=z=zaburzoną=czónnością=
  nerek=lub=poddawanóch=hemodializie=zaleca=się=dostosowanie=dawkowania=Epatrz=punkt=4KOFK=
  =
  carmakokinetókę=gabapentónó=u=dzieci=ustalono=w=grupie=RM=zdrowóch=osobników=w=wieku=od=N=
  miesiąca=żócia=do=NO=latK=ptężenie=gabapentónó=w=osoczu=u=dzieci=w=wieku=powóżej=R=lat=jest=na=
  ogół=podobne=do=stwierdzanego=u=dorosłóch=przó=przeliczeniu=dawki=leku=w=mgLkg=mcK=
  =
  iiniowośćLnieliniowość=
=
  aostępność=biologiczna=gabapentónó=Eodsetek=wchłoniętej=dawkiF=zmniejsza=się=wraz=ze=
  zwiększeniem=dawkiI=co=wpłówa=na=nieliniowość=parametrów=farmakokinetócznóchI=do=któróch=
  zalicza=się=parametr=dostępności=biologicznej=EcFI=npK=AeBI=CiLcI=sdLcK=tłaściwości=
  farmakokinetóczne=procesu=eliminacji=Eparametró=farmakokinetóczneI=które=są=niezależne=od=
  wartości=cI=na=przókład=Cir=i=tNLOF=są=najlepiej=opisane=przez=model=farmakokinetóki=liniowejK=
  ptężenia=gabapentónó=w=osoczu=w=stanie=stacjonarnóm=są=przewidówalne=na=podstawie=danóch=
  dotóczącóch=podania=jednorazowegoK=
=
  RKPK mrzedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  aziałanie=rakotwórcze=
  =
  modczas=badań=trwającóch=dwa=lata=gabapentóna=bóła=podawana=z=dietą=mószom=w=dawkach=OMMI=
  SMM=i=OMMM=mgLkg=mcKLdobę=oraz=szczurom=w=dawkach=ORMI=NMMM=oraz=OMMM=mgLkg=mcKLdobęK=
  gedónie=u=samców=szczuraI=w=grupie=otrzómującej=największą=dawkęI=zaobserwowano=
  statóstócznie=istotne=zwiększenie=częstości=wóstępowania=nowotworów=trzustki=tópu=
  pęcherzókowategoK=jaksómalne=stężenie=leku=w=osoczu=u=szczurów=otrzómującóch=OMMM=mgLkg=
  mcKLdobę=są=NM=razó=większe=niż=maksómalne=stężenia=w=osoczu=zanotowane=u=ludzi=
  otrzómującóch=dawki=PSMM=mg=na=dobęK=kowotworó=trzustki=tópu=pęcherzókowatego=
  zaobserwowane=u=samców=szczura=charakterózują=się=małóm=stopniem=złośliwościI=nie=wpłówałó=
  na=przeżówalność=osobnikówI=nie=dawałó=przerzutówI=nie=naciekałó=okolicznóch=tkanek=i=bółó==                        NN
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  podobne=do=nowotworów=obserwowanóch=u=zwierząt=kontrolnóchK=wnaczenie=rozwoju=
  nowotworów=trzustki=tópu=pęcherzókowatego=wóstępującóch=u=samców=szczura=dla=rózóka=
  działania=rakotwórczego=u=ludzi=jest=niejasneK=
  aziałanie=mutagenne=
  =
  kie=wókazanoI=abó=gabapentóna=posiadała=potencjał=genotoksócznóK=t=standardowóch=testach=in
  vitro z=użóciem=komórek=bakterii=lub=ssaków=lek=ten=nie=wókazówał=działania=mutagennegoK=
  dabapentóna=nie=powodowała=strukturalnóch=aberracji=chromosomalnóch=w=komórkach=ssaków=
  ani=w=warunkach=in vitroI=ani=in vivoI=i=nie=indukowała=powstawania=mikrojąderek=w=szpiku=
  kostnóm=chomikaK=
  =
  waburzenie płodności
  kie=obserwowano=żadnóch=działań=niepożądanóchI=dotóczącóch=płodności=czó=rozrodczości=u=
  szczurówI=któróm=podawano=dawki=do=OMMM=mgLkg=mcK=Eokoło=RJkrotnie=większej=od=
  maksómalnej=dawki=dobowej=u=człowieka=wórażonej=w=mgLmO=pcKFK=
  =
  aziałanie teratogenne

  dabapentóna=nie=zwiększała=częstości=wóstępowania=wad=rozwojowóch=w=porównaniu=z=kontrolą=
  u=potomstwa=mószóI=szczurów=i=królików=w=dawkach=do=odpowiednio=RMI=PM=i=OR=razó=większóch=
  niż=dobowa=dawka=u=ludzi=wónosząca=PSMM=mg=Ektóre=to=dawki=odpowiadałó=czterokrotnościI=
  pięciokrotności=lub=ośmiokrotności=dawki=dobowej=u=człowieka=wórażonej=w=mgLmO=pcKFK==
  =
  r=grózoni=gabapentóna=powodowała=opóźnienie=kostnienia=w=obrębie=kości=czaszkiI=kręgówI=
  kończón=przednich=i=kończón=tólnóchI=co=wskazówałobó=na=opóźnienie=rozwoju=płodowegoK=
  bfektó=te=wóstępowałóI=kiedó=ciężarne=mószó=w=okresie=organogenezó=otrzómówałó=doustnie=
  dawki=wónoszące=NMMM=lub=PMMM=mgLkg=mcKLdobę=oraz=kiedó=szczuró=otrzómówałó=dawki=
  wónoszące=RMMI=NMMM=lub=OMMM=mgLkg=mcK=przed=kopulacjąI=podczas=kopulacji=oraz=przez=całó=
  okres=ciążóK=aawki=te=odpowiadają=około=NJ=do=RJkrotności=dawki=u=człowieka=wónoszącej=PSMM=
  mg=w=przeliczeniu=na=mgLmO=pcK=
=
  kie=stwierdzono=działania=u=ciężarnóch=mószóI=któróm=podawano=dawkę=RMM=mgLkg=mcKLdobę=
  Eokoło=½=dawki=dobowej=u=człowieka=wórażonej=w=mgLmO=pcKFK=
  =
  t=badaniu=płodności=i=ogólnej=rozrodczości=szczurów=obserwowano=zwiększoną=częstość=
  wóstępowania=wodniaka=moczowodu=i=ElubF=wodonercza=po=dawce=wónoszącej=OMMM=mgLkg=
  mcKLdobęI=po=dawce=wónoszącej=NRMM=mgLkg=mcKLdobę=w=badaniu=teratologicznómI=oraz=po=dawce=
  wónoszącej=RMMI=NMMM=i=OMMM=mgLkg=mcKLdobę=w=badaniu=okołoporodowóm=i=poporodowómK=
  wnaczenie=tóch=obserwacji=nie=jest=znaneI=jednak=mogą=one=bóć=związane=z=opóźnionóm=
  rozwojemK=aawki=te=również=odpowiadają=około=NJ=do=RJkrotności=dawki=dobowej=u=człowieka=
  wónoszącej=PSMM=mg=w=przeliczeniu=na=mgLmO=pcK=
  =
  t=badaniu=teratogenności=na=królikach=po=dawkach=wónoszącóch=SMI=PMM=i=NRMM=mgLkg=mcKLdobę=
  podawanóch=w=okresie=organogenezóI=miała=miejsce=zwiększona=częstość=wóstępowania=utrató=
  płoduK=aawki=te=odpowiadają=około=NL4=do=UJkrotności=dawki=dobowej=u=człowieka=wónoszącej=
  PSMM=mg=w=przeliczeniu=na=mgLmO=pcK=
  =
  =
  SK aAkb cAojACbrTYCwkb

  SKN tókaz substancji pomocniczóch=
  =
  wawartość kapsułki:
=                       NO
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  jannitol=
  pkrobia=kukuródziana=
  Talk=
  jagnezu=stearónian=
  =
  =
  ltoczka kapsułki:
  Żelatóna=
  Tótanu=dwutlenek=EbNTNF=
  Żelaza=tlenek=czerwonó=EbNTOF=
  Żelaza=tlenek=żółtó=EbNTOF=
  podu=laurólosiarczan=
  =
  Tusz:
  pzelak=
  Żelaza=tlenek=czarnó=EbNTOF=
  motasu=wodorotlenek=
  dlikol=propólenowó=
=
  SKO kiezgodności farmaceutóczne

  kie=dotóczóK=
  =
  SKP lkres trwałości
  =
  O=lata=
=
  SK4 ppecjalne środki ostrożności przó przechowówaniu

  Brak=szczególnóch=środków=ostrożności=dotóczącóch=przechowówaniaK=
  =
  SKR oodzaj i zawartość opakowania
  =
  Butelka=emab=z=bawełnianóm=wacikiemI=zamókana=zakrętką=mm=z=zabezpieczeniem=przed=
  dziećmiK=lpakowania=zawierające=OMI=RMI=NMM=i=OMM=kapsułek=twardóchK=
  =
  kie=wszóstkie=rodzaje=opakowań=muszą=znajdować=się=w=obrocieK=
  =
=
  SKS pzczególne środki ostrożności dotóczące usuwania

  Brak=szczególnóch=wómagańK=
=
=
  TK mlajflT lamltfbawfAikY mlpfAaAgĄCY mlwtlibkfb kA
  almrpwCwbkfb al lBolTr

  oanbaxó=EmolandF=ppK=z=oKoK=
  ulK=hubickiego=NN=
  MOJVR4=tarszawa=
  molska=
  TelW=OO=S4O=MT=TR=
=
==                       NP
abLeLSNRLMMNJMM4HMMSLfBLMNT=zatwierdzona=NNKMTKOMNO=
=
=
  UK krjboEJYF mlwtlibkfAEŃF kA almrpwCwbkfb al lBolTr

  mozwolenie=nr=N4TNO=


  9K aATA tYaAkfA mfbotpwbdl mlwtlibkfA kA almrpwCwbkfb al
  lBolTrL aATA mowbaŁUŻbkfA mlwtlibkfA

  OMKMSKOMMU


  NMK aATA wATtfboawbkfA irB CwĘŚCfltbg wjfAkY TbhpTr
  CeAoAhTboYpTYhf molarhTr ibCwkfCwbdl

  NNKMTKOMNO=
=    =
=                    N4

          

Inne leki Gabapentinum: