Lacidipine Teva:

Nazwa międzynarodowa:
Lacidipinum
Podmiot odpowiedzialny:
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
18305
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
PHARMACHEMIE B.V., HOLANDIA
PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A., POLSKA
TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O., CZECHY
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD, WĘGRY
TEVA SANTE SA, FRANCJA
TEVA UK LTD., WIELKA BRYTANIA
Postać
tabletki powlekane
Dawka
4 mg
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

              Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane
              Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane
                     Lacidipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
   zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Lacidipine Teva i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lacidipine Teva
3.  Jak stosować lek Lacidipine Teva
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Lacidipine Teva
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK LACIDIPINE TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Lacidipine Teva zawiera lacydypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami
wapnia. Lek Lacidipine Teva pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i poszerza je, ułatwiając
przepływ krwi i w rezultacie obniżając ciśnienie tętnicze. Tabletki Lacidipine Teva przyjmowane
regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze (w leczeniu
nadciśnienia tętniczego).


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LACIDIPINE TEVA

Kiedy nie stosować leku Lacidipine Teva
•  Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lacydypinę, innych antagonistów wapnia lub
   którykolwiek z pozostałych składników leku Lacidipine Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).
•  Jeśli pacjent ma chorobę serca nazywaną zwężeniem zastawki aorty. Jest to zwężenie zastawki
   w sercu, powodujące utrudnienie odpływu krwi.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie wolno przyjmować leku Lacidipine
Teva. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem
stosowania leku Lacidipine Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lacidipine Teva
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lacidipine Teva należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą jeśli:
•   u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca lub jakiekolwiek inne choroby serca,
•   u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały jakiekolwiek zaburzenia dotyczące
   wątroby,
•   pacjent przebył zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego miesiącu lub występuje ból w
   klatce piersiowej (dławica piersiowa).

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także preparatów ziołowych,
ponieważ lek Lacidipine Teva może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą
mieć wpływ na działanie leku Lacidipine Teva. W szczególności należy poinformować lekarza lub
farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:
•   leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
•   leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych,
•   leki kontrolujące rytm serca (nazywane lekami przeciwarytmicznymi),
•   leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane trójpierścieniowymi lekami
   przeciwdepresyjnymi,
•   antybiotyki (np. ryfampicyna),
•   leki stosowane w leczeniu padaczki (napadów drgawkowych),
•   cymetydyna – stosowana w leczeniu zaburzeń żołądkowych,
•   cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany np. u biorców przeszczepu).

Przed wykonaniem badań krwi należy poinformować osobę przeprowadzającą badanie o zażywaniu
leku Lacidipine Teva, ponieważ lek może wpłynąć na wyniki badań dotyczących wątroby.

Stosowanie leku Lacidipine Teva z jedzeniem i piciem
Lek może być stosowany na czczo lub podczas posiłku.
Podczas stosowania leku Lacidipine Teva nie należy pić soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Lacidipine Teva podczas ciąży, w przypadku planowania ciąży lub podczas
karmią piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Lacidipine Teva mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie
należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lacidipine Teva
Lek Lacidipine Teva zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów,
należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.


3.  JAK STOSOWAĆ LEK LACIDIPINE TEVA

Lek Lacidipine Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne jest, aby przyjmować właściwą liczbę tabletek codziennie o tej samej porze.
•  Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 mg raz na dobę, przyjmowane codziennie rano.
•  Po 3-4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg raz na dobę, przyjmowanych
   codziennie rano.
•  W razie konieczności lekarz może ponownie zwiększyć dawkę do 6 mg raz na dobę,
   przyjmowanych codziennie rano, co stanowi maksymalną dawkę dobową.
•  Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
•  Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lacidipine Teva
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą do szpitala
lub do lekarza ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie, aby było wiadomo jakie tabletki pacjent zażył.
Konieczne może być leczenie.
Przedawkowanie może powodować nierówną czynność serca, szybki i płytki oddech, niskie ciśnienie
tętnicze, zimną i wilgotną skórę lub zawroty głowy, omdlenie, osłabienie albo nudności.

Pominięcie zastosowania leku Lacidipine Teva
W razie pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie, tego samego dnia.
Jednakże, jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć
kolejną dawkę o stałej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lacidipine Teva należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lacidipine Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpią następujące objawy niepożądane:
•   ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej.

Działania niepożądane są podzielone według następujących częstości ich występowania:

Bardzo często:     występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Często:        występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często:    występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów
Rzadko:        występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów
Bardzo rzadko:     występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów
Częstość nieznana:   częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:
•   Ból głowy,
•   Zawroty głowy,
•   Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy),
•   Szybka lub nierówna czynność serca (kołatanie serca),
•   Niestrawność lub nudności,
•   Wysypka na skórze,
•   Zwiększona ilość oddawanego moczu (wielomocz),
•   Uczucie osłabienia (astenia),
•   Opuchnięcie (obrzęk), szczególnie w okolicy kostek,
•   Zmiany w wynikach badań krwi dotyczących wątroby.

Niezbyt często:
•  Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej,
•  Obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł).

Rzadko:
•  Obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca opuchnięcie twarzy),
•  Pokrzywka,
•  Depresja,
•  Kurcze mięśni.
Bardzo rzadko:
•  Drżenie.

Częstość nieznana:
•   Drżenie lub tiki oraz zmiany napięcia mięśni i spowolnienie ruchów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LACIDIPINE TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym, tekturowym pudełku w celu ochrony przed
światłem.

Nie stosować leku Lacidipine Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
zewnętrznym i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6.  INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lacidipine Teva
Substancją czynną leku jest lacydypina.

Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane: jedna tabletka zawiera 2 mg lacydypiny.
Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane: jedna tabletka zawiera 4 mg lacydypiny.

Ponadto lek zawiera:
powidon K-30, laktozę bezwodną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian;
otoczka: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, guma arabska, laktoza jednowodna, talk.
Tabletki o mocy 2 mg dodatkowo zawierają żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony
(E172).

Jak wygląda lek Lacidipine Teva i co zawiera opakowanie
Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane: beżowe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane
z wytłoczonym napisem “2LC” z jednej strony, gładkie z drugiej strony.
Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane: białe, obustronnie wypukłe, owalne tabletki powlekane, z
wytłoczoną liczbą “4”, linią podziału i napisem “LC” z jednej strony, gładkie z drugiej strony.
Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Lacidipine Teva jest dostępny w postaci blistrów w opakowaniach zawierających 14, 28 tabletek
powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Węgry

Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
East Sussex, B N22 9AG
Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Holandia

Teva Santé SA
Rue Bellocier, 89100 Sens
Francja

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29/305, 747 70 Opava-Komarov
Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania          Lacidipin Teva
Estonia         Lacidipine Teva
Hiszpania        Lacidipino Teva 4 mg comprimidos EFG
Francja         LACIDIPINE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé; LACIDIPINE TEVA 4 mg,
            comprimé pelliculé sécable
Włochy         Lacidipina Teva 2 mg, 4 mg compresse rivestite con film
Litwa          Lacidipine Teva 4 mg plevele dengtos tablets
Holandia        Lacidipine 2 mg, 4 mg PCH, tabletten
Polska         Lacidipine Teva
Słowenia        Lacidipin Teva 4 mg filmsko obložene tablete
Słowacja        Lacidipin Teva 2 mg, 4mg tablety
Wielka Brytania     Lacidipine 2 mg, 4 mg film-coated tablets


Data zatwierdzenia ulotki:

        
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki Lacidipinum: