IASOcholine:

Nazwa międzynarodowa:
Fluorocholinum
Podmiot odpowiedzialny:
IASON GMBH, AUSTRIA
Pozwolenie w Polsce
20446
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATTI, FRANCJA
Postać
roztwór do wstrzyknięć
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
V09IX07
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

            IASOcholine 1 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwań
                   Fluorocholine (18F)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza kierującego lub nadzorującego badanie lekarza specjalisty w
   zakresie medycyny nuklearnej w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi kierującemu lub
   lekarzowi specjaliście w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzorował badanie.

Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek IASOcholine i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku IASOcholine
3.  Jak stosować lek IASOcholine
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK IASOcholine I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki.

Lek IASOcholine jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej
tomografii emisyjnej (PET) i jest podawany przed badaniem.

Substancja czynna leku IASOcholine umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej
substancji, choliny przez specyficzne narządy lub tkanki, jest wykrywana w badaniu PET i
pokazywana w postaci obrazu.

Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej, w
której uzyskuje się obrazy przekroju poprzecznego żywych organizmów. Stosowana jest przy tym
bardzo mała ilość produktu radiofarmaceutycznego w celu uzyskania ilościowych i precyzyjnych
obrazów specyficznych procesów metabolicznych w organizmie. Badanie to ma na celu pomóc w
podjęciu decyzji na temat sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IASOcholine

Kiedy nie stosować leku IASOcholine
-  jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, fluorocholinę (18F) lub
   którykolwiek z pozostałych składników leku IASOcholine,
-  jeśli pacjentka jest w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek IASOcholine
-  jeśli nerki pacjenta nie działają prawidłowo. W takim przypadku wymagane jest bardzo
   staranne rozważenie wskazania do przeprowadzenia badania, ponieważ pacjent może być
   narażony na zwiększone promieniowanie;
-  w przypadku kontaktu z małymi dziećmi: zalecane jest unikanie bliskich kontaktów pacjenta z
   małymi dziećmi w ciągu pierwszych 12 godzin po wstrzyknięciu.

W następujących przypadkach należy poinformować specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej:
-  jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży,
-  jeśli pacjentka karmi piersią,
-   jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub lekarzowi specjaliście z zakresu medycyny nuklearnej, który będzie
nadzorował badanie, o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty, ponieważ mogą mieć negatywny wpływ na interpretację obrazów przez
lekarza; w szczególności w przypadku leczenia obecnie lub w przeszłości lekami
antyandrogenowymi.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty z zakresu medycyny
nuklearnej, który przeprowadza badanie PET, w celu uzyskania dalszych informacji.

Stosowanie leku IASOcholine z jedzeniem i piciem
Nie jeść przynajmniej przez 4 godziny przed przyjęciem leku IASOcholine.


Ciąża i karmienie piersią
Przed podaniem leku IASOcholine należy poinformować lekarza specjalistę z zakresu medycyny
nuklearnej, jeśli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, nie wystąpiła miesiączka lub jeśli
pacjentka karmi piersią.
W razie wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub lekarzem specjalistą w zakresie
medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży
Nie pozwolić na wstrzyknięcie leku IASOcholine, jeśli pacjentka jest w ciąży.
Lekarz prowadzący rozważy wykonanie tego badania w czasie ciąży wyłącznie w przypadku
bezwzględnej konieczności.

Jeśli pacjentka karmi piersią
Jeśli zachodzi konieczność podania leku podczas karmienia piersią, należy ściągnąć mleko przed
wstrzyknięciem i przechować do późniejszego użycia. Należy przerwać karmienie piersią na co
najmniej 12 godzin. Uzyskany w tym czasie pokarm należy zniszczyć.
Ponowne rozpoczęcie karmienia piersią powinno być uzgodnione ze specjalistą z zakresu medycyny
nuklearnej, który będzie nadzorować badanie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub lekarza specjalisty w
zakresie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Przed podaniem leku IASOcholine należy:
-  pić duże ilości wody, aby być dobrze nawodnionym przed rozpoczęciem badania w celu jak
   najczęstszego oddawania moczu podczas pierwszych godzin po badaniu.
-  nie jeść przez co najmniej 4 godziny.

Po podaniu leku IASOcholine należy:
-  unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi przez 12 godzin po wstrzyknięciu,
-  oddawać często mocz w celu wyeliminowania produktu z organizmu.

Istnieją surowe przepisy dotyczące stosowania, postępowania i usuwania produktów
radiofarmaceutycznych. Lek IASOcholine będzie stosowany tylko w szpitalu. Produkt ten będzie
stosowany i podawany pacjentowi tylko przez osoby wyszkolone i wykwalifikowane do jego
bezpiecznego stosowania. Osoby takie zachowają szczególną ostrożność w celu bezpiecznego
używania tego produktu i będą informować pacjenta o swoich działaniach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku IASOcholine

Zgodnie z czasem wstrzyknięcia kondycjonującego dla pacjenta zawartość sodu może być w
niektórych przypadkach większa niż 1 mmol (23 mg). Należy uwzględnić ten fakt u pacjentów na
diecie niskosodowej.


3.  JAK STOSOWAĆ LEK IASOcholine?

Lekarz specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, nadzorujący badanie, podejmie decyzję odnośnie
ilości leku IASOcholine do zastosowania w indywidualnym przypadku. Będzie to najmniejsza ilość
konieczna do uzyskania pożądanej informacji.
Ilość do podania, zazwyczaj zalecana dla osoby dorosłej, wynosi od 200 do 500 MBq. Megabekerel
(MBq) to metryczna jednostka pomiaru radioaktywności.


Podawanie leku IASOcholine i przeprowadzanie badania
Lek IASOcholine jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym.

Czas trwania badania
Lekarz poinformuje pacjenta o zwykłym czasie trwania badania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku IASOcholine
Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ pacjent otrzyma pojedynczą dawkę leku
IASOcholine pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty nadzorującego badanie. Jednak w przypadku
przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie. Lekarz specjalista nadzorujący badanie może
zalecić pacjentowi przyjmowanie dużej ilości płynów w celu ułatwienia eliminacji leku IASOcholine
z organizmu (główna droga eliminacji tego leku jest rzeczywiście przez nerki, w moczu).
Może być konieczne przyjęcie leków moczopędnych.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem IASOcholine należy
zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzoruje
badanie.


4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek IASOcholine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych.

Ten podany produkt radiofarmaceutyczny dostarczy małą ilość promieniowania jonizującego o bardzo
niskim stopniu ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego i nieprawidłowości dziedzicznych.

Lekarz prowadzący uznał, że korzyść kliniczna wynikająca z badania z zastosowaniem produktu
radiofarmaceutycznego przewyższa ryzyko związane z promieniowaniem.

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście
w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.


5.  INNE INFORMACJE

Co zawiera lek IASOcholine
-   Substancją czynną leku jest sól fluorometylo-(18F)-dimetylo-2-hydroksyetylo-amoniowa (czyli
   fluorocholina [18F]).
-   1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1000 MBq fluorocholiny (18F) w dniu i godzinie
   kalibracji.
-   Ponadto lek zawiera sodu chlorek i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek IASOcholine i co zawiera opakowanie
Pacjent nie musi samodzielnie nabywać leku, nie jest również konieczne zajmowanie się
opakowaniem ani fiolką. Poniższe informacje podane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Lek IASOcholine® to przejrzysty i bezbarwny roztwór.

Aktywność na fiolkę wynosi od 200 MBq do 15000 MBq w dniu i godzinie kalibracji.


Podmiot odpowiedzialny

IASON GmbH
Feldkirchner Str. 4
A-8054 Graz-Seiersberg
Austria

Wytwórca

ARGOS Zyklotron Betriebs GmbH
St. Veiterstrasse 47
A-9020 Klagenfurt
Austria

ARGOS Zyklotron Betriebs GmbH
Seilerstätte 4
A-4010 Linz
Austria

Advanced Accelerator Applications SA
20 rue Diesel
01630 Saint Genis Pouilly
Francja

Advanced Accelerator Applications
126 Rocade Sud
62660 Beuvry
Francja


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja      IASOcholine 1 GBq/mL, solution injectable

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:
Kompletna ChPL produktu IASOcholine jest dostarczona jako odrębny dokument w opakowaniu
produktu w celu zapewnienia pracownikom służby zdrowia innych dodatkowych informacji
naukowych i praktycznych o podawaniu i stosowaniu tego produktu radiofarmaceutycznego.
Należy zapoznać się z ChPL (ChPL powinna być dołączona do opakowania).

        
                      CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IASOcholine, 1 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwań


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 GBq soli fluorometylo-(18F)-dimetylo-2-hydroksyetylo-
amoniowej (fluorocholiny [18F]) w dniu i godzinie produkcji.

Całkowita aktywność produktu w fiolce w tym czasie wynosi od 0,2 GBq do 16,5 GBq.

Radionuklid fluorku (18F) ma okres półtrwania wynoszący 109,8 minut i emituje promieniowanie
pozytonowe o maksymalnej energii 0,633 MeV. Następnie, w wyniku anihilacji, powstaje
promieniowanie gamma o energii 0,511 MeV.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.
Przejrzysty i bezbarwny roztwór.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Fluorocholina (18F) jest używana w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii
emisyjnej (ang. positron emission tomography, PET).

Produkt IASOcholine jest stosowany u pacjentów poddawanych onkologicznym badaniom
diagnostycznym do obrazowania czynności narządów lub chorób, w których diagnostycznym punktem
uchwytu jest zwiększony pobór choliny przez specyficzne narządy lub tkanki.

Szczególnie udokumentowane są następujące wskazania do badań PET z fluorocholiną (18F):

Rak gruczołu krokowego
Wykrywanie przerzutów raka gruczołu krokowego do kości u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Rak wątrobowokomórkowy
 • Lokalizacja zmian potwierdzonego dobrze zróżnicowanego raka wątrobowokomórkowego
 • Oprócz badania FDG PET, charakterystyka guzów w wątrobie i (lub) ocena stopnia
   zaawansowania potwierdzonego lub bardzo prawdopodobnego raka wątrobowokomórkowego
   w przypadkach, gdy badanie FDG PET nie jest rozstrzygające lub gdy zaplanowana jest
   operacja albo przeszczepienie.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Zalecana aktywność dla osoby dorosłej o masie ciała 70 kg to 200 do 500 MBq, podawane
w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym. Aktywność należy dostosować do masy ciała pacjenta i
rodzaju urządzenia PET lub PET/TK.

Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności
diagnostycznej produktu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Z tego powodu nie zaleca się
stosowania u onkologicznych pacjentów pediatrycznych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie przeprowadzono obszernych badań produktu określających optymalny zakres i dostosowanie
dawek z udziałem normalnych i specjalnych grup pacjentów. Nie opisano właściwości
farmakokinetycznych (18F) u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania
Przygotowanie pacjenta, patrz punkt 4.4.
Aktywność fluorocholiny (18F) musi być zmierzona miernikiem aktywności bezpośrednio przed
wstrzyknięciem.
Wstrzyknięcie fluorocholiny (18F) należy wykonać do naczynia żylnego, aby uniknąć napromienienia
wskutek możliwego miejscowego wynaczynienia oraz artefaktów obrazowania. Należy podawać w
postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego.

Rejestracja obrazu
W raku gruczołu krokowego: dynamiczna rejestracja PET nad miednicą, w tym lożą gruczołu
krokowego i kośćmi miednicznymi, w czasie 8 minut, rozpoczynając 1 minutę po wstrzyknięciu lub
jeśli niemożliwe do wykonania, jedna statyczna rejestracja przez 2 minuty, rozpoczynając 1 minutę po
wstrzyknięciu.
We wszystkich wskazaniach: „statyczna” rejestracja PET całego ciała, rozpoczynając 10 do 20 minut
po wstrzyknięciu. W przypadku wątpliwości odnośnie zmian z wolnym wychwytem (np. negatywne
obrazy statyczne przy podwyższonym poziomie PSA w surowicy) po jednej godzinie można wykonać
drugą rejestrację statyczną.

4.3  Przeciwwskazania

 •  Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na
   którykolwiek składnik znakowanego produktu radiofarmaceutycznego.
 •  Ciąża.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciąża, patrz punkt 4.3 i 4.6

Indywidualne uzasadnienie stosunku korzyści do ryzyka
W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie musi być uzasadniona
prawdopodobnymi korzyściami. Podana dawka aktywności powinna w każdym przypadku być jak
najmniejsza jak to możliwe, do uzyskania zamierzonej informacji diagnostycznej.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek wymagane jest staranne rozważenie wskazania do
przeprowadzenia badania, ponieważ u pacjentów tych możliwa jest zwiększona ekspozycja
na promieniowanie.
Dzieci i młodzież
Dzieci i młodzież, patrz odpowiednio punkt 4.2 lub 5.1.

Przygotowanie pacjenta
Produkt IASOcholine należy podawać pacjentom po przynajmniej 4 godzinach od ostatniego posiłku.
W celu uzyskania obrazów najlepszej jakości i zmniejszenia ekspozycji pęcherza moczowego na
promieniowanie należy zachęcać pacjentów do przyjmowania wystarczającej ilości płynów i
oddawania moczu przed i po badaniu PET.

Ostrzeżenia ogólne
Zaleca się, aby pacjenci unikali bliskich kontaktów z małymi dziećmi w ciągu pierwszych 12 godzin
od wstrzyknięcia produktu.
Produkty radiofarmaceutyczne powinny być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez
autoryzowany personel w wyznaczonych placówkach klinicznych. Ich odbiór, przechowywanie,
stosowanie, przewożenie i usuwanie odpadów są przedmiotem przepisów prawnych i (lub)
odpowiednich pozwoleń właściwej oficjalnej organizacji.
Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający zarówno
wymagania bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć
odpowiednie środki ostrożności w zakresie aseptyki.
Maksymalna objętość do podania pacjentowi nie powinna przekraczać 15 ml.

Specjalne ostrzeżenia
Zgodnie z czasem wstrzyknięcia kondycjonującego dla pacjenta zawartość sodu może być w
niektórych przypadkach większa niż 1 mmol. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na
diecie niskosodowej.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wskazanie do wykonania badania PET z użyciem produktu IASOcholine musi być szczególnie
udokumentowane u pacjentów poddawanych terapii antyandrogenowej. Jakakolwiek niedawna
zmiana leczenia musi prowadzić do weryfikacji wskazania do wykonania badania PET z użyciem
produktu IASOcholine.

4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym
W przypadku zamiaru podania produktów radiofarmaceutycznych kobiecie w wieku rozrodczym
ważne jest ustalenie, czy jest ona w ciąży, czy też nie. Każdą kobietę, u której we właściwym czasie
nie wystąpiła miesiączka, należy uznawać za kobietę w ciąży, aż do momentu wykluczenia, że jest
ciąży. W razie niepewności odnośnie możliwej ciąży (jeśli kobieta nie miała miesiączki, miesiączka
jest bardzo nieregularna itp.) należy zaoferować pacjentce zastosowanie alternatywnych metod
diagnostycznych, niewykorzystujących promieniowania jonizującego (jeśli są one w ogóle dostępne).

Ciąża
Produkt IASOcholine jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.
Brak danych dotyczących stosowania tego produktu w okresie ciąży. Nie przeprowadzono badań
dotyczących wpływu produktu na reprodukcję u zwierząt.
Stosowanie nuklidów promieniotwórczych u kobiet ciężarnych wiąże się z pochłonięciem dawki
promieniowania także przez płód.

Karmienie piersią
Przed podaniem produktów radiofarmaceutycznych matce karmiącej piersią należy rozważyć, czy
podanie radionuklidu może być przełożone do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią i czy
dokonano wyboru najbardziej odpowiedniego produktu radiofarmaceutycznego przy uwzględnieniu
wydzielania aktywności do mleka matki. Jeśli zachodzi konieczność podania produktu, należy
przerwać karmienie piersią na początkowe 12 godzin po wstrzyknięciu i zniszczyć odciągnięty
pokarm.

Należy ograniczyć w tym okresie bliski kontakt z niemowlętami.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8  Działania niepożądane

Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych.
Ponieważ ilość podawanej substancji jest bardzo mała, główne ryzyko występowania takich działań
związane jest z promieniowaniem. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące jest powiązana z
indukcją nowotworów i możliwością rozwoju wad dziedzicznych. Ponieważ dawka skuteczna wynosi
odpowiednio 5,1 mSv i 3,1 mSv dla kobiet i mężczyzn, gdy podawana jest maksymalna zalecana
dawka aktywności 280 MBq (4 MBq/kg dla pacjenta o masie ciała 70 kg), małe jest
prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań niepożądanych.

4.9  Przedawkowanie

Przedawkowanie w rozumieniu farmakologicznym jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę
dawki używane do celów diagnostycznych.
W przypadku podania za dużej dawki promieniowania fluorocholiny (18F), dawkę pochłoniętą przez
pacjenta należy jak najbardziej obniżyć poprzez eliminację radioizotopu z organizmu z
zastosowaniem wymuszonej diurezy i częste oddawanie moczu. Pomocne może być oszacowanie
zastosowanej dawki skutecznej.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne diagnostyczne środki radiofarmaceutyczne do wykrywania
nowotworów, kod ATC: V09IX07

Przy stężeniach substancji chemicznej i aktywności zalecanej do badań diagnostycznych
fluorocholina (18F) nie wykazuje aktywności farmakodynamicznej.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja
Fluorocholina (18F) jest analogiem choliny (prekursora biosyntezy fosfolipidów), w którym atom
wodoru jest zastąpiony przez fluor (18F). Po przejściu przez błonę komórkową za pomocą nośników
cholina jest fosforylowana przez kinazę cholinową (ang. choline kinase – CK). Na następnym etapie
fosforylocholina jest przekształcana na cytydynodifosforanocholinę [(CDP)-cholinę) i następnie
włączana do fosfatydylocholiny, będącej częścią składową błony komórkowej.

Wychwyt przez narządy
Stwierdzono, że aktywność CK jest regulowana na wyższym poziomie w komórkach nowotworów
złośliwych, co stanowi mechanizm zwiększonego gromadzenia choliny znakowanej radioizotopem
przez nowotwory. Wykazano, że metabolizm fluorocholiny (18F) jest zbliżony do metabolizmu
choliny na tych etapach, chociaż w krótkich ramach czasowych badania PET (<1 godz.) i okresu
półtrwania radionuklidu fluoru-18 (110 minut) głównym, znakowanym radioizotopem metabolitem
jest fosforylowana fluorocholina (18F).
Stężenie radioaktywności 18F w wątrobie zwiększa się szybko w ciągu pierwszych 10 minut, a
następnie zwiększa się powoli. Stężenie radioaktywności 18F w płucach jest względnie małe przez
cały czas. Największy wychwyt występuje w nerkach, potem w wątrobie i śledzionie.

Eliminacja
Charakterystyka farmakokinetyczna odpowiada modelowi, który ma 2 szybkie składniki wykładnicze
i stałą. Dwie szybkie fazy, które są prawie całkowicie ukończone 3 minuty po podaniu, stanowią
>93% maksymalnego stężenia radioaktywności. Tym samym znacznik ulega rozległemu klirensowi w
ciągu pierwszych 5 minut po podaniu.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Jednorazowe podanie dożylne nierozcieńczonej substancji testowej, fluorocholiny (18F), przy
objętości dawki 5 ml/kg, nie wywołuje żadnych objawów toksyczności u szczurów.
Wyniki badań nad mutagennością fluorocholiny (18F) nie są dostępne.
Nie przeprowadzono badań nad mutagennością i długoterminowych badań dotyczących właściwości
rakotwórczych.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań
Sodu chlorek

6.2  Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w
punkcie 12.

6.3  Okres ważności

14 godzin od daty i godziny produkcji i 8 godzin od pierwszego użycia, bez przekraczania terminu
ważności.

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym użyciu przechowywać w temperaturze 2°C – 8°C (w lodówce)).

Produkty radiofarmaceutyczne należy przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
materiałów radioaktywnych.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka wielodawkowa szklana z bezbarwnego szkła (typu I) o pojemności 15 lub 25 ml, zamknięta
korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem, umieszczona w ołowianym pojemniku
znajdującym się w aluminiowym pojemniku. Wskutek procesu produkcyjnego produkt IASOcholine
może być dostarczony z nakłutym zamknięciem gumowym.
Jedna fiolka zawiera 0,2 do 15,0 ml roztworu, co odpowiada 200 do 15 000 MBq w czasie kalibracji.

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Podawanie produktów radiofarmaceutycznych stwarza zagrożenie dla osób postronnych, związane z
promieniowaniem zewnętrznym lub skażeniem pochodzącym z rozprysków moczu, wymiocin itp.
Dlatego należy stosować zasady ochrony radiologicznej zgodnie z przepisami krajowymi.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.


7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
   DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IASON GmbH
Feldkirchner Strasse 4
A-8054 Graz
AUSTRIA


8.  NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
   OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

<{DD/MM/RRRR}> <{DD miesiąc RRRR}>


10.  DATA  ZATWIERDZENIA  LUB  CZĘŚCIOWEJ               ZMIANY     TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR}


11.  DOZYMETRIA

Szacowane dawki promieniowania pochłonięte przez przeciętnego pacjenta dorosłego po
wstrzyknięciu dożylnym fluorocholiny (18F) są oparte na badaniach klinicznych biodystrybucji,
opublikowanych przez DeGrado et al. (DeGrado, 2001), uzyskanych na podstawie skorygowanej
osłabieniem rejestracji podczas badania PET całego ciała pacjentów płci męskiej (n=7) i płci żeńskiej
(n=5) w ciągu pierwszej godziny po wstrzyknięciu. Zgodnie z Publikacją nr 26 Międzynarodowej
Komisji Ochrony Radiologicznej (ang. International Commission on Radiological Protection – ICRP)
(Recommendations of the ICRP, 2nd Edition, Pergamon Press, 1977) oraz ponownym obliczeniem
dawki skutecznej zgodnie z ICRP 103 (Recommendations of the International Commission on
Radiological Protection, 2nd Edition, Pergamon Press, 2007), dawki promieniowania jonizującego
pochłonięte przez pacjentów są następujące:

                   Dane uzyskane u ludzi (dawka na jednostkę aktywności)
                   Kobieta            Mężczyzna
   Narząd lub tkanka        mGy/MBq            mGy/MBq
   Mięsień sercowy         0,017             0,013
   Śledziona            0,064             0,047
   Jelito cienkie         0,025             0,021
   Macica             0,020             -
   Tarczyca            0,015             0,013
   Gruczoł sutkowy         0,001             -
   Płuca              0,012             0,010
   Wątroba            0,069              0,051
   Nerka             0,170              0,150
   Kość              0,022              0,170
   Mięsień            0,012              0,010
   Szpik kostny czerwony     0,002              0,015
   Jądra             -                0,010
   Jajniki            0,018              -
   Ściana pęcherza moczowego   0,100              0,033
   Dawka skuteczna
                   0,0181             0,0111
   [mSv/MBq]

Całkowita dawka skuteczna pochłonięta po podaniu fluorocholiny (18F) o aktywności 280 MBq (4
MBq/kg dla pacjenta o masie ciała 70 kg) wynosi odpowiednio około 5,1 mSv u kobiet i 3,2 mSv u
mężczyzn. Dla podanej aktywności dawki promieniowania dostarczone do narządów krytycznych są
następujące (odpowiednio u kobiet i mężczyzn): nerki 48 mGy i 42 mGy; ściana pęcherza moczowego
28 mGy i 9,2 mGy.


12.  INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Opakowanie należy sprawdzić przed użyciem, a radioaktywność zmierzyć przy użyciu miernika
aktywności.

Produkt IASOcholine nie zawiera środków konserwujących. Fiolka wielodawkowa.

Roztwór należy obejrzeć przed zastosowaniem; stosować można tylko roztwory przezroczyste, wolne
od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

Fiolki nie wolno otwierać. Po odkażeniu korka, roztwór należy pobierać przez korek, używając
jednorazowej strzykawki wyposażonej w odpowiednią osłonę i jednorazową jałową igłę.

Jak w przypadku wszystkich produktów farmaceutycznych, jeśli w jakimkolwiek momencie
przygotowania niniejszego produktu integralność fiolki będzie uszkodzona, nie wolno go używać.

Produkt leczniczy może być rozcieńczany roztworem chlorku sodu 9 mg/ml do wstrzykiwań.

          

Inne leki Fluorocholinum: