HEEL Traumeel S:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
HEEL POLSKA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
16263
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, NIEMCY
Postać
żel
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
          Ulotka dla pacjentaTraumeel S
żel
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
Co to jest lek Traumeel S żel i w jakim celu się go stosuje
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Traumeel S żel
Jak stosować lek Traumeel S żel
Możliwe działania niepożądane
Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Traumeel S żel i w jakim celu się go stosuje
Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.
Traumeel S żel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach, takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Traumeel S żel
Kiedy nie stosować leku Traumeel S żel:
Jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na:
którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku
arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej złożonych Compositae)
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Dzieci i młodzież:
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się podawania dzieciom. Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 roku życia wskazana jest konsultacja z lekarzem.
Inne leki i Traumeel S żel:
Interakcje z innymi lekami nie są znane.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.
3. Jak stosować lek Traumeel S żel
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1-2 razy dziennie.
Sposób podania:
Okres stosowania:
Jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej. Nie stosować żelu na duże powierzchnie skóry przez dłuższy czas (powyżej 7 dni) bez konsultacji lekarskiej.
Stosowanie u dzieci:
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci powyżej 12 roku życia, należy poradzić się lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Traumeel S żel:
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Traumeel S żel:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
Przerwanie stosowania leku Traumeel S żel:
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Traumeel S żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (zapalenie skóry, zaczerwienienie, obrzęk i świąd). Należy wtedy zaprzestać stosowania leku.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
5. Jak przechowywać lek Traumeel S żel
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30ºC.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Traumeel S żel:
100 g żelu zawiera:
0,15 g Echinacea  TM
0,04 g Mercurius solubilis Hahnemanni D6
0,025 g Hepar sulfuris  D6
Pozostałe składniki to:
Jak wygląda lek Traumeel S żel i co zawiera opakowanie:
Traumeel S żel jest w postaci przezroczystej, żelatynowatej masy w kolorze od brązowego do brązowo-żółtawo-zielonkawego.
Zapach lekko słodkawy zbliżony do etanolu.
Żel znajduje się w aluminiowej tubie z polipropylenową zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym.
Opakowanie zawiera 50g żelu.
ul. Poleczki 21,
e-mail:biuro@heel.pl
tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210
e-mail:info@heel.de
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.
Logo firmy: -Heel
Kod opakowania:

        
            CHPL100 g żelu zawiera:
Echinacea TM 0,15 g
Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g
Hepar sulfuris  D6 0,025 g
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
4.1. Wskazania do stosowania
4.2. Dawkowanie i sposób podania
Dawkowanie:
Dorośli i dzieci od 12 roku życia:
Zwykle: 1-2 razy dziennie.
Niewielką ilość żelu nanieść na bolące miejsca i wetrzeć.
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się stosowania żelu na duże powierzchnie skóry przez dłuższy czas (powyżej 7 dni).
4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą, nadwrażliwość na arnikę, rumianek, krwawnik pospolity lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae).
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Nie stosować żelu bezpośrednio na otwarte rany, uszkodzoną skórę.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie są znane.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania w czasie ciąży i laktacji.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych
Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8. Działania niepożądane
4.9. Przedawkowanie
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Brak danych.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30ºC.
6.5. Rodzaj i zawartość pojemnika
Tuba aluminiowa zawierająca 50g żelu, w pudełku tekturowym.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
Brak szczególnych wymagań.
Heel Polska Spółka z o.o.
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel.:22 545 07 15
16263
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
15.12.2009
01.2011
PAGE
- 1 -

          

Inne leki -: