Dianeal PD4 (glukoza 1,36%) zestaw:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
BAXTER POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
13001
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAXTER HEALTHCARE LTD, WIELKA BRYTANIA
BAXTER HEALTHCARE S.A., IRLANDIA
BAXTER MANUFACTURING SP. Z O.O., POLSKA
Postać
roztwór do dializy otrzewnej
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lz
Kod ATC
B05DB
              ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

    Dianeal PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml
    Dianeal PD4 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 22,7 mg/ml
    Dianeal PD4 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6 mg/ml

              Roztwory do dializy otrzewnowej


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
–  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
–  Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
–  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
   objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Dianeal PD4 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dianeal PD4
3. Jak stosować Dianeal PD4
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Dianeal PD4
6. Inne informacje

1. CO TO JEST DIANEAL PD4 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dianeal PD4 jest to roztwór do dializy otrzewnowej.
Usuwa wodę i zbędne produkty przemiany materii z krwi. Koryguje także nieprawidłowe
stężenia różnych składników krwi. Dianeal PD4 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%,
2,27% lub 3,86%). Im wyższe stężenie glukozy w roztworze, tym większa ilość wody może
być usunięta z krwi.

Dianeal PD4 stosuje się w następujących przypadkach:
- przejściowej lub trwałej niewydolności nerek;
- znacznego zatrzymania wody w organizmie;
- poważnych zaburzeń kwasowości lub zasadowości i zawartości soli we krwi;
- pewnych rodzajów zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować innych metod leczenia.

Dianeal PD4 jest sczególnie wskazany do utrzymywania prawidłowych stężeń wapnia u
pacjentów przyjmujących preparaty wiążące fosforany, zawierające wapń.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIANEAL PD4

Kiedy nie stosować produktu Dianeal PD4
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt dużo kwasu we krwi)
  przed pierwszym zastosowaniem roztworu;
- jeśli pacjent ma nieprawidłowość ściany brzucha lub jamy brzusznej, czego nie można
  usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie, nie poddające się korekcie, które zwiększa
  ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej;
- jeśli pacjent ma udokumentowaną utratę funkcji otrzewnej na skutek rozległych zrostów
  otrzewnej.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Dianeal PD4
- jeśli pacjent ma poważne nieprawidłowości ściany brzucha lub jamy brzusznej. Na
  przykład, jeśli pacjent ma przepuklinę, czy też przewlekły stan zapalny lub zakażenie
  dotyczące jelit;
- jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty;
- jeśeli pacjent ma zaburzenia oddychania;
- jeśli u pacjenta występuje ból brzucha, podwyższona temperatura ciała lub stwierdza się
  zmętnienie, brak przejrzystości lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką
  zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem
  medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu
  i okazać go zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół
  medyczny zdecyduje o konieczności przerwania leczenia lub rozpoczęcia leczenia
  korygującego. Na przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne
  badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju
  zakażenia, lekarz może zalecić przyjmowanie antybiotyku, który skutecznie zwalcza
  wiele różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania;
- jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (zbyt
  dużo kwasu we krwi). Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej może wystąpić z
  powodu:
    • nagłej ciężkiej niewydolność nerek;
    • wrodzonych chorób metabolicznych;
    • przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);
    • przyjmowania leków stosowanych w leczniu HIV, zwłaszcza leków nazywanych
      NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).
- u pacjentów z cukrzycą stosujących ten roztwór do dializy należy systematycznie
  sprawdzać dawki leków regulujących stężenie glukozy we krwi (np. insuliny). Dawka
  leków przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania, zwłaszcza na początku
  leczenia dializą otrzewnową lub w przypadku zmiany w leczeniu dializą otrzewnową
- pacjent — o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić
  pisemny bilans płynów oraz masy ciała. Lekarz powinien systematycznie sprawdzać
  parametry krwi, szczególnie stężenia:
    • soli (np. wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów);
    • hormonu przytarczyc – odpowiedzialnego za utrzymanie stężenie wapnia w
      organizmie.
- jeśli u pacjenta występuje zbyt wysokie lub zbyt niskie steżenie wapnia we krwi. Ten
  roztwór może wpływać na zmiany stężenia wapnia;
- Nie należy stosować większej objętości roztworu niż to zalecił lekarz. Objawy
  przewodnienia obejmują rozdęcie brzucha, uczucie pełności i duszność;
- Lekarz będzie regularnie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt
  niskich wartości, lekarz może zlecić przyjmowanie chlorku potasu w celu uzupełnienia
  niedoboru;
- Schorzenie zwane otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) jest znanym, choć rzadkim
  powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć świadomość
  możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:
      • zapalenie w obrębie brzucha;
      • zgrubienie ścian jelit, któremu może towarzyszyć ból brzucha, rozdęcie
        brzucha lub wymioty. W rzadkich przypadkach bywa to śmiertelne.

Stosowanie innych leków
- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
  tych, które wydawane są bez recepty.
- Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest
  to spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie
  niektórych leków.
-  Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe znane, jako glikozydy
  nasercowe (np. digoksynę). U pacjenta:
      • może być potrzebne uzupełnienie potasu i wapnia;
      • może wystąpić zaburzenie rytmu serca (arytmia);
      • podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie
        monitorowane będzie stężenie potasu.

Ciąża i karmienie piersią
Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią. Lekarz zadecyduje czy leczenie
jest w takim przypadku odpowiednie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, nieostre widzenie lub zawroty głowy. Nie
należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli
odczuwa się takie objawy.


3. JAK STOSOWAĆ DIANEAL PD4

Dianeal PD4 jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie
brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca organy
wewnętrzne takie jak jelita i wątroba.

Ten roztwór nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Dianeal PD4 należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego,
specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy się
skontaktować z tym zespołem.

W razie uszkodzenia worka, należy go wyrzucić.

W jakich dawkach i jak często stosować lek
Lekarz zaleci odpowiednie stężenie glukozy i ilość worków do codziennego zastosowania.

Przerwanie stosowania leku Dianeal PD4
Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może mieć
skutki zagrażające życiu.

Sposób podawania
Przed zastosowaniem:
- należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć specjalnie
  zaprojektowanej płytki grzewczej. Nie wolno zanurzać worka w wodzie w celu ogrzania.
  Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania roztworu;
- należy zdjąć worek zewnętrzny i zastosować roztwór niezwłocznie;
- sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór nie jest
  przezroczysty;
- każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie
  niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Podczas podawania roztworu należy stosować postępowanie pozwalające zachować jałowość,
zgodnie z przeszkoleniem.
Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.
Zgodność z innymi lekami
Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, które
mają być dodawane bezpośrednio do worka Dianeal PD4. W takim przypadku należy dodać
lek poprzez miejsce przeznaczone do tego celu na dole worka. Po dodaniu leku należy
niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z
lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości worków Dianeal PD4 w ciągu 24 godzin
Jeśli podane zostanie zbyt dużo roztworu Dianeal PD4 może wystąpić:
- rozdęcie brzucha;
- uczucie pełności i (lub);
- duszność.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób
postępowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić
się do lekarza.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Dianeal PD4 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast
powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:
- ciśnienie krwi wyższe niż zwykle (nadciśnienie);
- opuchnięte kostki lub nogi, obrzęk powiek, duszność lub ból w klatce piersiowej
  (hiperwolemia);
- poważna choroba, której towarzyszy powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i
  genitaliach (zespół Stevensa-Johnsona);
- ból brzucha;
- gorączka;
- zapalenie otrzewnej.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy jak
najszybciej powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

Działania niepożądane obserwowane u pacjentów stosujących lek Dianeal PD4:
- zmiany w wynikach badań krwi:
    • spadek stężenia potasu (hipokalemia), który może powodować osłabienie mięśni,
      drżenia mięśniowe lub zaburzenia rytmu serca;
    • spadek stężenia sodu (hiponatremia), który może powodować zmęczenie,
      śpiączkę, splątanie lub nudności;
    • spadek stężenia chlorków (hipochloremia), który może powodować zmęczenie,
      śpiączkę, splątanie lub nudności;
- ból w miejscu wlewu;
- nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, pragnienie, suchość w ustach;
- spadek objętości krwi (hipowolemia);
- obniżenie ciśnienia krwi (niedocisnienie);
- skurcze mięśni, bóle mięśni i kości;
- zatrzymanie płynów (obrzęki);
- rozdęcie lub dyskomfort w obrębie brzucha;
- omdlenia;
- zaburzenia skóry, takie jak pokrzywka, wysypki i swędzenie.
Inne działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej:
- zakażenie wokół miejsca ujścia cewnika, niedrożność cewnika.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek objawu niepożądanego wymienionego powyżej
lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub skontaktować się z ośrodkiem prowadzącym leczenie dializą
otrzewnową.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ DIANEAL PD4

-  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym i dla dzieci.
-  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
-  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
-  Nie używać leku Dianeal PD4 po upływie terminu ważności. Termin ważności jest
   podany na tekturowym pudełku i na worku za napisem „Termin ważności” i symbolem .
   Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Dianeal PD4 należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.


6. INNE INFORMACJE

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera Dianeal PD4

Dianeal PD4 dostępny jest jako roztwór zawierajacy 3 różne stężenia glukozy.

Skład roztworów jest następujący:
 DIANEAL PD4              1,36%     2,27%      3,86%
                      g/l
  Glukoza jednowodna, co
  odpowiada glukozie bezwodnej     13,6      22,7      38,6
  Sodu chlorek              5,4       5,4       5,4
  Wapnia chlorek dwuwodny       0,184      0,184      0,184
  Magnezu chlorek sześciowodny     0,051      0,051      0,051
  Sodu mleczan              4,5       4,5       4,5
                    mmol/l
  Sód                  132       132      132
  Wapń                 1,25       1,25      1,25
  Magnez                0,25       0,25      0,25
  Mleczany                40        40       40
  Chlorki                95        95       95

Pozostałym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Dianeal PD4 i co zawiera opakowanie

Dianeal PD4 pakowany jest w plastikowe worki o różnej pojemności.
Roztwór w workach jest przezroczysty i bezbarwny.
Każdy worek jest pakowany w worek zewnętrzny i dostarczany w pudełkach kartonowych.
    Objętość     Rodzaj opakowania
    1,5 l      Worki pojedyncze i podwójne
    2,0 l      Worki pojedyncze i podwójne
    2,5 l      Worki pojedyncze i podwójne
    3,0 l      Worki pojedyncze i podwójne
    5,0 l      Woreki pojedyncze i podwójne

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Wytwórca i miejsce wytwarzania
Baxter Healthcare SA
Moneen Road
Castlebar - County Mayo
Irlandia

Baxter Manufacturing Sp.z o.o.
Ul.Wojciechowska 42B
20-704 LublinData zatwierdzenia ulotki:


Baxter i Dianeal są znakami towarowymi Baxter International Inc.

        
            CCDS9710E IMMUNATEDIANEAL PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml
Skład jakościowy i ilościowy
Wapnia chlorek dwuwodny (Ph. Eur.) 0,0184% w/v
Magnezu chlorek sześciowodny (Ph. Eur.) 0,0051% w/v
Stężenie (glukoza)
1,36% w/v
13,6 mg/ml
2,27% w/v
22,7 mg/ml
3,86% w/v
38,6 mg/ml
- Glukoza jednowodna
5,5
5,5
5,5
DIANEAL PD4 zalecany jest do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:
ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;
znacznego przewodnienia;
Droga podawania:
DIANEAL PD4 jest przeznaczony do podania wyłącznie dootrzewnowego. Nie podawać dożylnie.
Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do temperatury 37oC, aby zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania, należy użyć tylko suchego źródła ciepła (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w wodzie lub w kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość narażenia zdrowia pacjenta lub jego dyskomfort.
W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.
Zdrenowany płyn należy sprawdzić celem wykrycia obecności włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.
Wyłącznie do jednorazowego użycia.
Dawkowanie
Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu, czas zalegania i czas trwania dializy powinien dobrać lekarz prowadzący.
U pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24h). U pacjentów leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4-5 wymian w nocy i do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2 l do 2,5 l.
U pacjentów pediatrycznych (tj. od noworodków do 18 roku życia) zaleca się użycie od 800 do 1400 ml/m2 na wymianę, zależnie od tolerancji leku, nie więcej jednak niż 2000 ml. U dzieci w wieku poniżej 2 lat zaleca się zastosowanie objętości napełniania od 500 do 1000 ml/m2.
Jak tylko masa ciała pacjenta zbliży się do optymalnej docelowej masy ciała, zaleca się użycie produktu DIANEAL z niższym stężeniem glukozy.
Aby uniknąć ryzyka znacznego odwodnienia i hipowolemii oraz zmniejszyć utratę białek wskazane jest użycie płynu do dializy otrzewnowej o możliwie najniższej osmolarności, pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.
Przeciwwskazania
istniejącą ciężką kwasicą mleczanową;
udokumentowaną utratą funkcji otrzewnej lub rozległymi zrostami, które upośledzają funkcje otrzewnej.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów:
1) z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi nieprawidłowościami lub urazami dopóki nie nastąpi wyleczenie, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha lub powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;
2) w innych stanach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych.
Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym u niektórych pacjentów stosujących DIANEAL PD4 w czasie leczenia dializą otrzewnową.
W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej, dobór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości wyizolowanego/ych mikroorganizmu/ów odpowiedzialnego/ych za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.
Zaleca się, aby pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np. ostra niewydolność nerek, wrodzone wady metaboliczne, terapia lekami takimi jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI)), znajdowali się pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany.
Przepisując lek pacjentowi należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy ściśle kontrolować stężenie potasu w surowicy.
Należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów, a także masy ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje, łącznie z zastoinową niewydolnością serca, spadkiem objętości krwi krążącej i wstrząsem.
Dializa otrzewnowa może prowadzić do znacznej utraty białek, aminokwasów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie. W razie konieczności należy wdrożyć leczenie uzupełniające.
U pacjentów otrzymujących roztwór zawierający niskie stężenie wapnia należy stale kontrolować poziomy wapnia, aby mieć możliwość wykrycia hipokalcemii lub nasilenia tego niedoboru. W takich okolicznościach lekarz powinien rozważyć dostosowanie dawkowania leków wiążących fosforany i/lub analogów witaminy D.
Nie zaleca się stosowania 5 lub 6 litrów roztworu w czasie pojedynczej wymiany CADO lub ADO z uwagi na możliwość podania nadmiernej objętości roztworu.
Wlew nadmiernej objętości DIANEAL PD4 do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i/lub spłyceniem oddechu.
Sposobem leczenia przy przepełnieniu roztworem DIANEAL PD4 jest zdrenowanie roztworu z jamy otrzewnej.
Zastosowanie nadmiernych ilości roztworu DIANEAL PD4 z wyższym stężeniem glukozy w trakcie leczenia dializą otrzewnową może spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody z organizmu pacjenta.
Roztwór DIANEAL PD4 nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.
W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia hipokaliemii, ale powinno być to przeprowadzone po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i w całym organizmie, wyłącznie na zalecenie lekarza.
Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania biochemiczne krwi (w tym poziom hormonu przytarczyc) i oznaczenia parametrów hematologicznych.
U pacjentów z cukrzycą należy regularnie kontrolować stężenia glukozy we krwi, a dawkowanie insuliny lub inne leczenie hiperglikemii powinno być odpowiednio dostosowane.
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Nie przeprowadzano badań interakcji dla produktu DIANEAL PD4. Wskutek dializy stężenie we krwi produktów leczniczych ulegających dializie może ulec zmniejszeniu.
Ciąża lub laktacja
Brak doświadczenia klinicznego z zastosowaniem produktu DIANEAL PD4 w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są dostępne dane z badań na zwierzętach. Należy zawsze rozważyć stosunek korzyści do ryzyka.
Patrz punkt 4.4
Przed zastosowaniem dializy otrzewnowej u kobiet w zaawansowanej ciąży należy rozważyć potencjalne korzyści leczenia i możliwość wystąpienia związanych z nim powikłań.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu
U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Działania niepożądane
Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.
Działania niepożądane podane w tym punkcie są wymienione zgodnie z konwencją dotyczącą częstości występowania: bardzo często: (10%; często (1% i <10%; niezbyt często: (0,1% i <1%; bardzo rzadko <0,01%; nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów i narządów
Duszność
Nieznana
Zespół Stevensa-Johnsona
Świąd
Nieznana
Bóle mięśniowe
Skurcze mięśni
Bóle mięśniowo-szkieletowe
Uogólniony obrzęk
Przedawkowanie
Postępowanie w przypadku przedawkowania:
W przypadku zaburzeń elektrolitowych postępowanie zależne jest od rodzaju zaburzeń, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.
W przypadku hiperglikemii (u pacjentów z cukrzycą) należy dostosowywać dawki insuliny zgodnie ze schematem dawkowania przepisanym przez lekarza prowadzącego.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Właściwości farmakodynamiczne
U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa ma na celu usuwanie z organizmu toksycznych produktów przemiany materii, które normalnie wydalane są przez nerki, oraz wspomożenie regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Procedura ta polega na wprowadzeniu płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy otrzewnej. Wymiana substancji pomiędzy płynem do dializy a naczyniami włosowatymi otrzewnej pacjenta odbywa się poprzez błonę otrzewnej zgodnie z prawami osmozy i dyfuzji. Po kilku godzinach zalegania płyn zostaje wysycony toksycznymi substancjami i musi zostać wymieniony. Za wyjątkiem mleczanu, który jest obecny w składzie jako prekursor wodorowęglanu, stężenia elektrolitów w płynie zostały tak dobrane, aby doprowadzić do normalizacji stężeń elektrolitów w osoczu. Produkty przemiany azotowej zawarte w wysokich stężeniach we krwi przenikają przez błonę otrzewnej do płynu dializującego. Zawartość glukozy sprawia, że płyn jest hiperosmotyczny w stosunku do osocza. Powstały gradient osmotyczny ułatwia usuwanie płynu z osocza do roztworu dializującego, co umożliwia wyrównanie przewodnienia obserwowanego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Właściwości farmakokinetyczne
Glukoza podana dootrzewnowo jest wchłaniana do krwi i ulega normalnym przemianom metabolicznym.
Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Niezgodności farmaceutyczne
Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6.
Przed dodaniem innego leku należy zawsze sprawdzić jego zgodność z roztworem.
Okres ważności
Dwa lata w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy zużyć bezpośrednio po wyjęciu z opakowania ochronnego.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25(C.
Rodzaj i zawartość opakowania
Płyn jest umieszczony w hermetycznie zamkniętym pojemniku wykonanym z plastyfikowanego  PCW do celów medycznych (PL-146). Pojemnik posiada port do podłączenia zestawu do podawania lub może być podłączony do zintegrowanego zestawu do podawania wraz z pustym pojemnikiem drenażowym. Pojemnik jest także wyposażony w samouszczelniający lateksowy port do iniekcji, służący w razie potrzeby do wprowadzania dodatkowych leków do roztworu przed rozpoczęciem dializy.
Pojemnik umieszczony jest w opakowaniu ochronnym z polietylenu o wysokiej gęstości lub polipropylenu.
Wielkości pojemników: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml,
3000 ml i 5000 ml.
Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości
Szczegółowe instrukcje dotyczące warunków podawania patrz punkt 4.2.
W badaniach in vitro wykazano stabilność produktu z następującymi substancjami przeciw zakażeniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna.
Nie należy łączyć aminoglikozydów z penicylinami z uwagi na niezgodność chemiczną.
Roztwór po dodaniu leku należy natychmiast zastosować.
Szczegółowe instrukcje dotyczące prowadzenia procedury wymiany CADO są przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce.
Niezużytą pozostałość leku należy wyrzucić.
podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
13001
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUżENIA Pozwolenia
11.09.1998 r.
23.10.2003 r.
PAGE
8

          

Inne leki -: