Diane-35:

Nazwa międzynarodowa:
Cyproteronum, Ethinylestradiolum
Podmiot odpowiedzialny:
BAYER SCHERING PHARMA AG, NIEMCY
Pozwolenie w Polsce
2222
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAYER SCHERING PHARMA AG, NIEMCY
Postać
tabletki powlekane
Dawka
2mg+0,035mg
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
G03HB01
                     Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

              Diane-35, 2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane
                Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  - W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
    zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
    niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Diane-35 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diane-35
3. Jak stosować lek Diane-35
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Diane-35
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1.   Co to jest lek Diane-35 i w jakim celu się go stosuje

-   Lek Diane-35 jest stosowany w leczeniu chorób androgenozależnych u kobiet, np. trądziku,
   szczególnie jego nasilonych postaci oraz postaci, którym towarzyszy łojotok bądź stan
   zapalny lub powstawanie guzków (trądzik grudkowo-krostkowy, trądzik guzkowo-
   torbielowaty), łysienia androgennego oraz łagodnych postaci hirsutyzmu (występowanie
   nadmiernego owłosienia).
-   Każda z 21 tabletek drażowanych zawiera niewielką ilość dwóch hormonów:
   etynyloestradiolu i cyproteronu octanu.


2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diane-35

Ogólne uwagi
Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Diane-35, lekarz zada kilka pytań na temat
zdrowia pacjentki oraz bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie tętnicze krwi i w razie
potrzeby przeprowadzi inne badania diagnostyczne.
W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku
Diane-35, lub w których skuteczność leku Diane-35 może być zmniejszona. W takich sytuacjach
nie powinno się utrzymywać stosunków płciowych lub stosować dodatkowe, niehormonalne
metody antykoncepcji np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować
metody kalendarzykowej lub metody pomiaru temperatury. Metody mogą być zawodne, ponieważ
lek Diane-35 modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.
Lek Diane-35 nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Diane-35:
Nie należy stosować leku Diane-35, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek ze stanów
wymienionych poniżej. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas
stosowania Diane-35, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
- Jeśli występowały w przeszłości lub obecnie występują zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-
  zatorowe żył lub tętnic np. zakrzep krwi w naczyniu krwionośnym kończyny dolnej (zakrzepica),
  płuc (zatorowość płucna) lub innej części ciała.
- Jeśli występował w przeszłości lub obecnie występuje zawał serca lub udar mózgu
 (spowodowany przez zakrzep krwi lub pęknięcie naczynia krwionośnego w mózgu).
- Jeśli występowała w przeszłości lub obecnie występuje choroba, która może prognozować
 zawał serca (np. dusznica bolesna, objawiająca się silnym bólem w klatce piersiowej mogącym
 promieniować do kończyny górnej lewej) lub udaru mózgu (np. przemijający napad
 niedokrwienny mózgu).
- Jeśli występuje jeden poważny lub więcej niż jeden zwykły czynnik ryzyka powstawania
 zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych żylnych lub tętniczych (w tym przypadku należy
 uważnie zapoznać się z punktem „Diane-35 i zakrzepica” i skonsultować się z lekarzem, który
 zadecyduje o tym, czy pacjentka może stosować Diane-35 czy też nie).
- Jeśli występowała w przeszłości lub obecnie występuje migrena z tzw. ogniskowymi objawami
 neurologicznymi, takimi jak zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, osłabienie siły mięśniowej
 lub drętwienie dowolnej części ciała.
- Jeśli występuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.
- Jeśli występowała w przeszłości lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (mogąca objawiać
 się zażółceniem skóry lub świądem całego ciała), a czynność wątroby w dalszym ciągu jest
 nieprawidłowa.
- Jeśli występował w przeszłości lub obecnie występuje nowotwór złośliwy mogący wzrastać pod
 wpływem hormonów płciowych (np. rak piersi lub nowotwory narządów płciowych).
- Jeśli występował w przeszłości lub obecnie występuje łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby.
- Jeśli występują krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie.
- Jeśli pacjentka jest lub podejrzewa, że jest w ciąży.
- Jeśli pacjentka karmi piersią.
- Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, cyproteronu octan lub którykolwiek
 z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Mogą wystąpić: świąd, wysypka
 lub obrzęk.

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku
Diane-35, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza. W tym czasie stosuje się
niehormonalne metody zapobiegania ciąży (patrz punkt „Uwagi ogólne”).

Lek Diane-35 nie należy stosować u mężczyzn.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież
Lek Diane-35 nie jest wskazany do stosowania u pacjentek przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Pacjenci w podeszłym wieku
Lek Diane-35 nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet po menopauzie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Lek Diane-35 jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby do czasu
powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Patrz punkt: Kiedy nie stosować
leku Diane-35 oraz Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy skonsultować się z lekarzem. Dostępne dane nie wskazują na konieczność zmiany sposobu
stosowania leku Diane-35.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Diane-35 należy omówić to z lekarzem.
Jeżeli stosuje się lek Diane-35, w którymkolwiek z wymienionych poniżej przypadków konieczna jest
szczególna i systematyczna kontrola lekarska. Dlatego przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diane-
35 należy poinformować lekarza o występowaniu:
-  nałogu palenia tytoniu (kobiety w wieku powyżej 35 lat powinny zaprzestać palenia o ile
  zdecydowały się na stosowanie złożonej doustnej antykoncepcji),
-  cukrzycy,
-  otyłości (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),
-  wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,
-  wady zastawkowej serca lub migotania przedsionków,
-  zapalenia żył powierzchownych,
-  żylaków,
-  przypadków zakrzepicy, zawału serca lub udaru mózgu u bliskich krewnych,
-  migreny,
-  padaczki,
-  zwiększonego stężenia cholesterolu lub triglicerydów (tłuszczów) we krwi (również w przeszłości
  lub u bliskich krewnych),
-  raka piersi w bliskiej rodzinie,
-  choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego,
-  choroby Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejącego zapalenie jelita grubego (przewlekłe
  choroby zapalne jelit),
-  zespołu policystycznych jajników,
-  tocznia rumieniowatego układowego (SLE),
-  zespołu hemolityczno-mocznicowego (zaburzenia krzepnięcia krwi powodujące niewydolność
  nerek),
-  niedokrwistości sierpowatokrwinkowej,
-  chorób, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w czasie ciąży lub wcześniejszego
  stosowania hormonów steroidowych (np. żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci,
  tworzenie kamieni żółciowych, utrata słuchu związana z otosklerozą, zespół hemolityczno-
  mocznicowy, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama),
-  przebarwień skóry (żółtobrunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przeszłości;
  należy wówczas unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe,
-  obrzęku naczynioruchowego. Należy skontaktować się z lekarzem jeżeli pojawią się objawy
  obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła i (lub) trudności
  w przełykaniu bądź pokrzywka połączona z dusznością. Produkty zawierające estrogeny mogą
  wywoływać lub pogarszać objawy tej choroby.

Jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów występuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila
się w czasie przyjmowania leku Diane-35, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

W przypadku hirsutyzmu, jeśli objawy choroby wystąpiły niedawno lub ostatnio nasiliły się, należy
natychmiast poinformować o tym lekarza, który postawi właściwą diagnozę.

Doświadczenia w stosowaniu leków złożonych zawierających estrogen i progestagen, jak
w przypadku leku Diane-35, dotyczą przeważnie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Dlatego też poniższe ostrzeżenia odnoszące się do stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych dotyczą również leku Diane-35.

Diane-35 i zakrzepica
Zakrzepica polega na powstawaniu skrzepliny krwi, która może zamykać naczynie krwionośne.

Do rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) może dochodzić niezależnie od
przyjmowania środków hormonalnych. Choroba ta może rozwinąć się również w ciąży. Zakrzepica
występuje czasem w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych).
W przypadku oderwania się fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, może dojść do
zablokowania tętnic w płucach i tzw. zatorowości płucnej.
Zakrzepy mogą również, choć bardzo rzadko, wystąpić w innych naczyniach krwionośnych np. żył
i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, siatkówki. Nie ustalono jednoznacznie związku
pomiędzy występowaniem wymienionych powyżej zdarzeń, a stosowaniem złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
Ryzyko zakrzepicy jest większe u kobiet stosujących środki hormonalne niż u pozostałych, ale nie tak
duże jak w okresie ciąży.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występująca w postaci zakrzepicy żył głębokich i (lub)
zatorowości płucnej może rozwinąć się w trakcie stosowania dowolnego produktu dwuskładnikowych
środków hormonalnych.

Czynniki zwiększające ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic (np. zakrzepica żył
głębokich, zatorowość płucna, zawał serca) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (udar mózgu):

- wiek,

- otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

- jeśli u kogokolwiek z najbliższych krewnych pacjentki kiedykolwiek w przeszłości wystąpił
 w młodym wieku zakrzep krwi w naczyniu krwionośnym (w kończynie dolnej, w płucach
 [zatorowość płucna] lub w innej części ciała), zawał serca lub udar mózgu, a także jeśli u pacjentki
 lub kogokolwiek z jej najbliższych krewnych stwierdzono lub podejrzewa się dziedziczne
 zaburzenia krzepnięcia krwi zwiększające ryzyko powstawania zakrzepów krwi. W tym przypadku
 przed podjęciem decyzji o ewentualnym stosowaniu jakichkolwiek dwuskładnikowych tabletek
 antykoncepcyjnych pacjentka powinna skonsultować się ze specjalistą. Niektóre stany związane
 z krwią, mogące sugerować, że pacjentka jest szczególnie predysponowana do rozwoju zakrzepicy
 naczyń żylnych lub tętniczych to: oporność na aktywowane białko C (APC),
 hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, obecność
 przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowy).

- długotrwałe unieruchomienie (np. jeśli jedną lub obie kończyny dolne unieruchomiono jej za
 pomocą gipsu lub szyn ortopedycznych), rozległy zabieg chirurgiczny, jakikolwiek zabieg
 chirurgiczny w obrębie kończyn dolnych lub ciężki uraz. W tych sytuacjach zaleca się przerwanie
 przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych (co najmniej cztery tygodnie przed planowanym
 zabiegiem), przy czym ich przyjmowanie można wznowić nie wcześniej niż przed upływem dwóch
 tygodni do czasu powrotu pacjentki do pełnej sprawności ruchowej.

- palenie tytoniu. W okresie stosowania środków hormonalnych pacjentka nie powinna palić,
 szczególnie jeśli jest w wieku powyżej 35 lat.

- zwiększone stężenie substancji tłuszczowych (cholesterol i triglicerydy) we krwi, obecnie lub w
 przeszłości, u pacjentki lub u kogokolwiek z najbliższych krewnych pacjentki.

- nadciśnienie tętnicze. Jeśli w trakcie stosowania środków hormonalnych u pacjentki zostanie
 rozpoznane nadciśnienie tętnicze, wówczas lekarz może zalecić ich odstawienie.

- migrena.

- wady zastawkowe serca lub migotanie przedsionków (rodzaj zaburzeń rytmu serca).

Zaraz po porodzie kobiety są narażone na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi,
w związku z czym pacjentka powinna zapytać się lekarza, jak szybko po porodzie może rozpocząć
stosowanie dwuskładnikowych środków hormonalnych.

Diane-35 i nowotwór
U kobiet, które przyjmują środki hormonalne występowanie raka piersi jest nieco częstsze, niż
u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Nie wiadomo czy ta różnica jest spowodowana
wyłącznie stosowaniem doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przyczyną może być
również to, że kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są częściej badane i rak piersi jest u nich
wcześniej wykrywany. Opisana różnica w częstości występowania raka piersi zmniejsza się stopniowo
i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania środków hormonalnych.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko opisywano przypadki łagodnych
lub, jeszcze rzadziej, przypadki złośliwych nowotworów wątroby, które powodowały zagrażające
życiu krwotoki do jamy brzusznej. Jeżeli wystąpi silny ból w nadbrzuszu, należy jak najszybciej
poinformować lekarza.

Istnieją doniesienia o częstszym występowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują środki
hormonalne przez długi czas. Zależność ta może jednak nie mieć związku z przyjmowaniem tabletek
lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami.

Lek Diane-35 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki, przyjmowane jednocześnie z lekiem Diane-35, mogą wywierać wpływ na jego
działanie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany,
karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat), gruźlicy (np. ryfampicyna), infekcji wirusem
HIV (np. rytonawir, newirapina) i antybiotyków (np. penicylina, tetracyklina, gryzeofulwina)
stosowanych w leczeniu infekcji, jak również preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego
(Hypericum perforatum), stosowanych głównie w leczeniu nastrojów depresyjnych.

Diane-35 może też wpływać na działanie innych leków, np.: lamotryginy, cyklosporyny.

Należy zawsze informować lekarza przepisującego lek Diane-35 o wszystkich przyjmowanych lekach
oraz poinformować lekarza i dentystę przepisujących inne leki (lub farmaceutę wydającego leki), że
stosuje się lek Diane-35. Udzielą oni informacji, czy należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Uwaga: należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania leków, aby
rozpoznać możliwe interakcje.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Diane-35 w ciąży lub w razie podejrzewania ciąży. W przypadku
podejrzenia ciąży należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Diane-35 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie obserwowano wpływu leku Diane-35 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Regularne badania kontrolne
W czasie stosowania leku Diane-35 lekarz poinformuje o konieczności przeprowadzania regularnych
badań lekarskich.

Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3.    Jak stosować lek Diane-35

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.

Sposób stosowania leku Diane-35
Regularne przyjmowanie leku Diane-35 zapewnia skuteczne działanie terapeutyczne oraz zapobiega
ciąży. Nieregularne zażywanie leku Diane-35 może prowadzić do krwawień śródcyklicznych jak
również pogarszać właściwości terapeutyczne i antykoncepcyjne leku.

-  Kiedy i w jaki sposób przyjmuje się tabletki?

Opakowanie typu blister zawiera 21 tabletek powlekanych. Na opakowaniu każda tabletka oznaczona
jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej
na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką
ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne
opakowanie należy zaczynać po 7-dniowej przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy
zwykle występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle po 2- 3 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Oznacza to, że zawsze należy rozpoczynać każde kolejne opakowanie w tym samym dniu tygodnia,
jak również, że krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego
miesiąca.

-  Stosowanie leku Diane-35 po raz pierwszy

Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych środków antykoncepcyjnych

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.

Jeżeli wcześniej przyjmowano inny złożony środek antykoncepcyjny lub stosowano krążek
dopochwowy lub system transdermalny

Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku Diane-35 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak
nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających substancje czynne
lub placebo poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku używanego
krążka dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy rozpocząć stosowanie Diane-35 raczej
w dniu usunięcia ale nie później niż w dniu planowego ponownego ich zastosowania.

Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą tylko progestageny (minitabletka)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze,
przyjmować lek Diane-35. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Diane-35 utrzymuje się
stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne).

Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci zastrzyków, implantu lub systemu
terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Przyjmowanie leku Diane-35 rozpoczyna się w dniu, w którym miał być wykonany następny zastrzyk
lub w dniu usunięcia implantu bądź systemu terapeutycznego domacicznego. Jeśli w ciągu pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek utrzymuje się stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne
metody antykoncepcji (metody mechaniczne).
Po porodzie, po poronieniu naturalnym lub sztucznym

-   Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie leku Diane-35 można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

-    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Lekarz powinien poinformować, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek lekarz powinien poinformować o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że nie jest się w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Diane-35 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diane-35
Mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych (u młodych dziewcząt). Brak
doniesień o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu wielu tabletek leku
Diane-35. Jeśli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana lub zrobił to ktoś inny, należy
poinformować o tym lekarza.

Jak długo stosować lek Diane-35?
Długość okresu stosowania leku Diane-35 zależy od nasilenia choroby; najczęściej leczenie trwa kilka
miesięcy.
Zaleca się stosowanie leku Diane-35 jeszcze co najmniej przez 3-4 cykle po ustąpieniu objawów.
Jeżeli po kilku tygodniach lub miesiącach od odstawienia tabletek wystąpi nawrót choroby, można
wznowić leczenie lekiem Diane-35.

Pominięcie zastosowania leku Diane-35
Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, skuteczność antykoncepcyjna leku Diane-35
jest zachowana. Należy przyjąć tę tabletkę tak szybko, jak to możliwe i zażyć następną o zwykłej
porze.

Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, skuteczność działania leku Diane-35 może
być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko zmniejszonego
działania antykoncepcyjnego. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje wtedy, gdy pominie
się tabletki na początku lub na końcu opakowania. W takim przypadku należy przestrzegać zasad
podanych poniżej (patrz również na schemat poniżej).

Pominięta więcej niż 1 tabletka z opakowania
Należy zwrócić się do swojego lekarza.

Pominięta 1 tabletka w 1. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe (nawet jeśli oznacza to jednoczesne
przyjęcie dwóch tabletek), a kolejne zażywać o stałej porze. Przez następne 7 dni należy stosować
dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne).

Jeżeli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, jest możliwe
zajście w ciążę. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Pominięta 1 tabletka w 2. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe (nawet jeśli oznacza to jednoczesne
przyjęcie dwóch tabletek), a kolejne zażywać o stałej porze. Skuteczność antykoncepcyjna leku Diane-
35 jest zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży. Jednak
jeśli wcześniej popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy
przez 7 dni stosować dodatkową (mechaniczną) metodę antykoncepcji.
Pominięta 1 tabletka w 3. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Można wybrać jedną z następujących możliwości, bez potrzeby stosowania dodatkowych metod
antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni
poprzedzających pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz przez 7 kolejnych dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

1. Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej (nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch
  tabletek), a kolejne o zwykłej porze. Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania
  od razu po dokończeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy. Krwawienie z odstawienia
  wystąpi po dokończeniu drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może
  wystąpić plamienie lub krwawienie.

2. Można również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową lub
  krótszą przerwę (należy również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę), po której należy
  kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli zapomni się o zażyciu tabletek i podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi
spodziewane krwawienie, możliwe, że jest się w ciąży. Przed rozpoczęciem następnego opakowania
leku należy skontaktować się z lekarzem.
Schemat postępowania w przypadku pominięcia tabletki

pominięta więcej niż              poradzić się lekarza
1 tabletka z aktualnego
opakowania


                               odbył się


                        stosunek płciowy w tygodniu
               Tydzień 1.    poprzedzającym pominięcie tabletki


                              nie odbył się


                        -przyjąć pominiętą tabletkę
                        -zastosować dodatkową metodę
                        antykoncepcji przez 7 dni
                        -dokończyć przyjmowanie tabletek
                        z opakowania


ominięta tylko 1 tabletka           -przyjąć pominiętą tabletkę
(spóźnienie większe     Tydzień 2.    -dokończyć przyjmowanie tabletek
niż 12 godzin ale               z opakowania
mniejsze niż 24 godziny)

                        -przyjąć pominiętą tabletkę
                        -dokończyć opakowanie
                        -nie robić 7-dniowej przerwy
                        -kontynuować przyjmowanie
                        tabletek z następnego opakowania

               Tydzień 3.
                               albo


                        -odstawić pozostałe tabletki z opakowania
                        -zrobić przerwę (nie więcej niż 7 dni,
                        licząc z dniem pominięcia tabletki)
                        -kontynuować przyjmowanie
                        tabletek z następnego opakowania
Postępowanie w przypadku:
 - wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit (wymioty)
Jeśli wystąpiły wymioty, substancje czynne leku Diane-35 mogą nie wchłonąć się całkowicie. Jeżeli
wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki, należy postępować zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego (dodatkowego)
opakowania.
W razie ciężkich zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne.

-  wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia

W czasie przyjmowania leku Diane-35, podobnie jak podczas stosowania innych środków
hormonalnych, w pierwszych kilku miesiącach mogą występować nieregularne krwawienia z dróg
rodnych (plamienia lub krwawienia śródcykliczne). Pomimo to trzeba kontynuować przyjmowanie
tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustępują po 3 cyklach stosowania leku
Diane-35. Jeśli krwawienia utrzymują się, stają się obfite lub nawracają, należy zgłosić to lekarzowi.

Przerwanie stosowania leku Diane-35

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4.   Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek działań niepożądanych, zwłaszcza gdy są
one nasilone lub długotrwałe, jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia, które wydają się
skutkiem przyjmowania leku Diane-35.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Diane-35 i towarzyszące im objawy
zostały opisane w następujących częściach ulotki: „Diane-35 i zakrzepica/Diane-35 i nowotwór”.
Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby
natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Poniżej podano objawy zgłaszane przez pacjentki przyjmujące lek Diane-35, chociaż nie musiały być
one spowodowane działaniem leku.
Objawy te mogą występować w pierwszych kilku miesiącach stosowania leku Diane-35 i zwykle
ustępują w miarę upływu czasu.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane podczas stosowania leku:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
nudności,
bóle brzucha,
zwiększenie masy ciała,
bóle głowy,
ból piersi,
tkliwość piersi,
nastrój depresyjny,
zmiany nastroju.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
wymioty, biegunka,
zatrzymanie płynów,
migrena,
zmniejszenie libido,
wysypka, pokrzywka,
powiększenie piersi.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
nietolerancja soczewek kontaktowych,
nadwrażliwość,
zmniejszenia masy ciała,
zwiększenie libido,
upławy, wydzielina z piersi,
rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Diane-35 mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5.   Jak przechowywać lek Diane-35

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 25C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6.   Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diane-35

Substancjami czynnymi leku są cyproteronu octan i etynyloestradiol.

Pozostałe składniki to:
  - Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, talk, magnezu
    stearynian.
  - Otoczka tabletki: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, glicerol
    85%, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty (E172), wosk montanoglikolowy.

Jak wygląda lek Diane-35 i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Niemcy

Wytwórca:
Bayer Pharma AG
D-13353 Berlin
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. (0-22) 572-35-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

        
                       CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diane-35, 2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg cyproteronu octanu (Cyproteroni acetas)
i 0,035 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

U kobiet w leczeniu chorób androgenozależnych takich, jak trądzik, zwłaszcza postać nasilona
i postacie połączone z łojotokiem, stanem zapalnym lub powstawaniem guzków (acne
papulopustulosa, acne nodulocystica), łysienie androgenne oraz łagodne postacie hirsutyzmu.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania
Podanie doustne

Jak stosować produkt Diane-35
Produkt Diane-35 należy przyjmować regularnie, aby zapewnić skuteczne działanie oraz ochronę
antykoncepcyjną. Należy przerwać stosowaną do tej pory antykoncepcję hormonalną. Sposób
stosowania produktu Diane-35 jest podobny do sposobu stosowania większości doustnych środków
antykoncepcyjnych. Dlatego należy trzymać się tych samych zasad. Współczynnik zawodności dla
prawidłowo stosowanych doustnych środków antykoncepcyjnych wynosi w przybliżeniu 1% w skali
roku. Nieregularne przyjmowanie produktu Diane-35 może prowadzić do krwawień śródcyklicznych
oraz może spowodować pogorszenie działania terapeutycznego i skuteczności antykoncepcyjnej.

Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej
samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy zaczynać po 7-dniowej przerwie,
podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie to rozpoczyna się zwykle po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać
jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.

Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Diane-35
- Brak antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.

-    Przejście z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny
środek antykoncepcyjny, krążek dopochwowy lub system transdermalny)

Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Diane-35 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak
nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających substancje czynne
lub tabletek niezawierających substancji czynnych poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku używanego krążka dopochwowego lub systemu transdermalnego,
należy rozpocząć stosowanie Diane-35 raczej w dniu usunięcia ale nie później niż w dniu planowego
ponownego ich zastosowania.

-   Przejście z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (tzw. minitabletka, iniekcje,
    implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu Diane-35 w dowolnym dniu
cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny, stosowanie produktu Diane-35
można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli iniekcje – w dniu planowanej kolejnej iniekcji.
Niemniej jednak w takich przypadkach należy poinformować kobietę o konieczności stosowania
dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

-   Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu Diane-35 można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest
konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

-   Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.

W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast
zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
  ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
-    1. tydzień
Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im mniej czasu upłynęło od
zakończenia przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

-    2. tydzień
Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jednak jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

-    3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.

1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni,
  nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować
  przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki
  z opakowania kobieta powinna przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba
  pominąć przerwę pomiędzy 2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich
  tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
  w niektórych przypadkach podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub
  niewielkie krwawienie śródcykliczne.

2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania, zrobienie
  przerwy do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie tabletek), a następnie
  rozpoczęcie nowego opakowania.

W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. W takim
przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z dodatkowego opakowania.

Czas stosowania produktu
Czas stosowania produktu Diane-35 zależy od nasilenia objawów androgenizacji oraz od pożądanej
reakcji na leczenie. Najczęściej leczenie trwa kilka miesięcy. W przypadku trądziku i łojotoku
odpowiedź zwykle uzyskuje się wcześniej niż w przypadku hirsutyzmu czy łysienia.

Zaleca się stosowanie produktu Diane-35 jeszcze przez co najmniej 3-4 cykle po ustąpieniu objawów.
Jeżeli po kilku tygodniach lub miesiącach od odstawienia tabletek wystąpi nawrót choroby, można
wznowić leczenie produktem Diane-35. W przypadku wznowienia stosowania produktu Diane-35 (po
4 tygodniach lub dłuższej przerwie w stosowaniu tabletek) należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej (patrz punkt 4.4).

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież
Produkt Diane-35 jest wskazany do stosowania po wystąpieniu pierwszego krwawienia
miesiączkowego.

Pacjenci w wieku podeszłym
Nie dotyczy. Produkt Diane-35 nie jest wskazany po menopauzie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt Diane-35 jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby do czasu
powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Patrz punkt 4.3.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Stosowanie produktu Diane-35 nie było szczególnie badane u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek. Dostępne dane nie wskazują konieczności zmiany leczenia w tej grupie pacjentów.

4.3  Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych produktów zawierających estrogeny i progestageny w przypadku
poniższych stanów. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas
stosowania tych produktów, należy natychmiast przerwać ich przyjmowanie.
- Aktualne lub przebyte zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic (np.
  zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego) bądź udar mózgu.
- Występowanie obecnie lub w przeszłości objawów zwiastunowych zakrzepicy (np. przemijającego
  napadu niedokrwiennego mózgu, dusznicy bolesnej).
- Występowanie poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic
  może również stanowić przeciwwskazanie (patrz punkt 4.4).
- Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami
  neurologicznymi.
- Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.
- Ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do
  prawidłowych wartości).
- Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
- Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
  narządów płciowych lub piersi).
- Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
- Ciąża lub podejrzenie ciąży.
- Karmienie piersią.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
  w punkcie 6.1.

Produktu Diane-35 nie należy stosować u mężczyzn.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Doświadczenia kliniczne i epidemiologiczne w stosowaniu produktów złożonych zawierających
estrogen i progestagen, jak w przypadku produktu Diane-35, dotyczą przeważnie złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Dlatego też poniższe ostrzeżenia odnoszące się do stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych dotyczą również produktu Diane-35.
Ostrzeżenia
Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, przed rozpoczęciem
stosowania produktu Diane-35 należy ocenić i omówić z kobietą bilans korzyści i ryzyka. W razie
pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zdecyduje, czy
konieczne jest zaprzestanie przyjmowania produktu Diane-35.

-   Zaburzenia krążenia

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niesie za sobą
zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu
z osobami niestosującymi tych produktów. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania u kobiet, które rozpoczynają po raz pierwszy
przyjmowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub kiedy ponownie rozpoczynają
stosowanie po przynajmniej jednomiesięcznej przerwie w przyjmowaniu złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.

Choroba zakrzepowo-zatorowa objawiająca się jako zakrzepica żył głębokich i (lub) zatorowość
płucna może wystąpić w okresie stosowania wszystkich złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.

Niezwykle rzadko opisywano występowanie zakrzepicy w innych naczyń krwionośnych np. żył
i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, siatkówki. Nie ustalono jednoznacznie związku
pomiędzy występowaniem wymienionych powyżej zdarzeń, a stosowaniem złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.

Czynniki zwiększające ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic lub incydentów
naczyniowo-mózgowych:
  - wiek,
  - otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),
  - dodatni wywiad rodzinny (występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył u rodzeństwa
    lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycje
    genetyczne, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego
    środka antykoncepcyjnego, pacjentka powinna poradzić się lekarza,
  - długotrwałe unieruchomienie, rozległa operacja, jakikolwiek zabieg chirurgiczny w obrębie
    kończyn dolnych lub ciężki uraz. W powyższych sytuacjach zaleca się zaprzestanie
    stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (na co najmniej cztery tygodnie
    przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i niewznawianie przyjmowania produktu przed
    upływem dwóch tygodni do czasu powrotu pacjentki do pełnej sprawności ruchowej,
  - palenie tytoniu (kobiety w wieku powyżej 35 lat powinny zaprzestać palenia o ile
    zdecydowały się na stosowanie złożonej doustnej antykoncepcji),
  - dyslipoproteinemia,
  - nadciśnienie tętnicze,
  - migrena,
  - wady zastawkowe serca,
  - migotanie przedsionków.

Istnieją rozbieżności dotyczące roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych
w patogenezie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu
(patrz punkt 4.6).
Do innych zaburzeń sprzyjających wystąpieniu zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia
zalicza się cukrzycę, zespół policystycznych jajników, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalenia jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkową.
Zwiększenie częstości występowania i nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może stanowić objaw prodromalny udaru
niedokrwiennego mózgu oraz wymagać natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego środka
antykoncepcyjnego.

Czynniki biochemiczne, które mogą wskazywać na wrodzoną lub nabytą predyspozycję do zakrzepicy
żył lub tętnic, obejmują oporność na aktywowane białko C, hiperhomocysteinemię, niedobór
antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, występowanie przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
Rozważając stosunek ryzyka i korzyści, należy również uwzględnić, że właściwe leczenie danej
choroby może zmniejszać ryzyko zakrzepicy oraz że ryzyko związane z ciążą jest większe niż ryzyko
wynikające ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających małe
dawki estrogenu (<0,05 mg etynyloestradiolu).

-   Nowotwory

Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie
wirusem HPV. W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka wystąpienia
raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż
istnieją jednak rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania
przesiewowe szyjki macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznych metod
zapobiegania ciąży.

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko zanika w ciągu 10 lat od zakończenia
przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet
przed 40. rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub
niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do
całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów
na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać
z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu
tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne,
rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie
stosowały tych środków.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach te nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków wewnątrzbrzusznych. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwotoku wewnątrzbrzusznego należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.

-   Inne stany

U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.

Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny klinicznie.
Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego dojdzie do
wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien rozważyć zaprzestanie stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek
leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą spowodować
wystąpienie lub zaostrzenie jego objawów.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.

Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej terapii
przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak podczas stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować stan kobiet
chorujących na cukrzycę.

Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.

U pacjentek z hirsutyzmem, u których ostatnio pojawiły się lub nasiliły objawy choroby (nowotwór
wytwarzający androgeny, defekt enzymów nadnerczowych) konieczna jest diagnoza różnicowa.

Każda tabletka produktu Diane-35 zawiera 31 mg laktozy. Produkt zawiera sacharozę.
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Badanie lekarskie lub konsultacja
Przed pierwszym lub ponownym rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego należy zebrać dokładny wywiad lekarski oraz przeprowadzić pełne badanie
przedmiotowe, uwzględniając przeciwwskazania i ostrzeżenia. Badanie należy okresowo powtarzać.
Okresowe badanie lekarskie jest istotne z uwagi na przeciwwskazania (np. przemijające napady
niedokrwienne itd.) lub czynniki ryzyka (np. zakrzepica żył lub tętnic w wywiadzie rodzinnym), które
mogą po raz pierwszy wystąpić podczas stosowania produktu Diane-35. Częstotliwość i rodzaj
przeprowadzanych badań należy dobierać indywidualnie, z uwzględnieniem ustalonych schematów
postępowania. Badanie powinno również obejmować pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie piersi,
brzucha i narządu rodnego, w tym badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy.

Należy poinformować kobietę, że produkty takie jak Diane-35 nie stanowią zabezpieczenia przed
zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność antykoncepcyjna produktu Diane-35 może być zmniejszona w przypadku np. pominięcia
dawki (patrz punkt „W razie pominięcia dawki”), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (patrz
punkt „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych produktów zawierających estrogeny i progestageny mogą
wystąpić nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie lub
jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-   Interakcje

Interakcje między złożonymi produktami zawierającymi estrogeny i progestageny, takimi jak Diane-
35 i innymi produktami leczniczymi mogą powodować krwawienia i (lub) nieskuteczność
antykoncepcji.
Kobiety leczone którymkolwiek z niżej wymienionych produktów powinny tymczasowo stosować –
oprócz produktu Diane-35 – mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania produktów leczniczych indukujących
enzymy mikrosomalne takich jak ryfampicyna i gryzeofulwina, oraz przez 28 dni po zakończeniu
leczenia powinna być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji.

Kobiety leczone antybiotykami (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny stosować
mechaniczną metodę antykoncepcji 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeśli leczenie odbywa się
w tym samym czasie co zakończenie przyjmowania tabletek z obecnego opakowania doustnego
złożonego środka antykoncepcyjnego, kolejne opakowanie należy rozpocząć bez zwykłej przerwy
w stosowaniu.

Metabolizm wątrobowy: może dojść do interakcji z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne, które
mogą zwiększać klirens hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina,
ryfampicyna i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir,
gryzeofulwina oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego [Hypericum perforatum]).
Inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina) i ich skojarzenia mogą wpływać na metabolizm wątrobowy.

Zaburzenia krążenia jelitowo-wątrobowego: wyniki niektórych badań klinicznych sugerują możliwość
zmniejszenia krążenia jelitowo-wątrobowego estrogenów pod wpływem stosowania niektórych
antybiotyków (np. penicylin, tetracyklin), które mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu.

Doustne środki antykoncepcyjne takie jak Diane-35 mogą wpływać na metabolizm innych leków,
których stężenia w osoczu i tkankach może się zwiększać (np. cyklosporyny) lub zmniejszać (np.
lamotrygina).

-   Wyniki badań laboratoryjnych

Zastosowanie produktów takich jak Diane-35 może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.

Uwaga: należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania leków, aby
rozpoznać możliwe interakcje.

4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża
Nie zaleca się stosowania produktu Diane-35 u kobiet w ciąży. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas
stosowania produktu Diane-35, należy przerwać jego stosowanie (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią
Stosowanie produktu Diane-35 jest także przeciwwskazane w okresie laktacji. Cyproteronu octan
przenika do mleka matki. Noworodek otrzymuje z mlekiem matki około 0,2% przyjętej przez nią
dawki, co odpowiada około 1 g/kg mc. W czasie ustabilizowanej laktacji, 0,02% dobowej dawki
etynyloestradiolu może przenikać z mlekiem matki do organizmu noworodka.

4.7   Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Nie stwierdzono wpływu produktu Diane-35 na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

4.8  Działania niepożądane

Najcięższe działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych zostały wymienione w punkcie 4.4:
  - zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył
  - zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic
  - incydenty naczyniowo-mózgowe
  - nadciśnienie tętnicze
  - hipertriglicerydemia
  - zmiany tolerancji glukozy i wpływ na insulinooporność
  - guzy wątroby (łagodne i złośliwe)
  - zaburzenia czynności wątroby
  - ostuda
  - u kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą spowodować
   wystąpienie lub zaostrzenie jego objawów
  - pojawienie się lub pogorszenie stanów, dla których związek ze stosowaniem złożonych
   doustnych środków antykoncepcyjnych nie został potwierdzony: żółtaczka i (lub) świąd
   związany z zastojem żółci; kamień żółciowy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespól
   hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza, choroba
   Leśniowskiego –Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak szyjki macicy.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane opisane u pacjentek stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne; w przypadku tych działań niepożądanych nie potwierdzono ani nie wykluczono
związku przyczynowo-skutkowego.*

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
 Klasyfikacja układów i    Często         Niezbyt często     Rzadko
 narządów MedDRA        (1/100)        (1/1000, <1/100)    (<1/1000)
 Zaburzenia oka                                nietolerancja soczewek
                                       kontaktowych
 Zaburzenia żołądka i jelit  nudności, bóle     wymioty, biegunka
                brzucha
 Zaburzenia układu                              nadwrażliwość
 immunologicznego
 Badania diagnostyczne     zwiększenie masy                zmniejszenia masy
                ciała                     ciała
 Zaburzenia metabolizmu                zatrzymanie płynów
 i odżywiania
 Zaburzenia układu       bóle głowy       migrena
 nerwowego
 Zaburzenia psychiczne     nastrój depresyjny,  zmniejszenie libido   zwiększenie libido
                zmiany nastroju
 Zaburzenia układu       ból piersi, tkliwość  powiększenie piersi  upławy, wydzielina
 rozrodczego i piersi     piersi                    z piersi
 Zaburzenia skóry i tkanki              wysypka, pokrzywka rumień guzowaty,
 podskórnej                                 rumień
                                       wielopostaciowy
*Do opisu niektórych reakcji przedstawiono najbardziej odpowiednią wersję terminów MedDRA
(wersja 12.0). Nie wymieniono synonimów ani stanów pokrewnych, jednak należy je także wziąć pod
uwagę.

Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat to liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka
wystąpienia raka piersi. Związek przyczynowo skutkowy raka piersi ze złożonymi doustnymi
środkami antykoncepcyjnymi nie jest znany. Dodatkowe informacje zostały wymienione w punktach
4.3 oraz 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.
Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.
4.9  Przedawkowanie

Nie opisano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania. W przypadku
przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz u młodych dziewcząt
niewielkie krwawienie z pochwy. Nie istnieje antidotum – należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Antyandrogeny;
Antyandrogeny i estrogeny; Cyproteron i estrogen, kod ATC: G03HB01.

Przywłosowy gruczoł łojowy, zawierający gruczoł łojowy i mieszek włosowy, jest elementem skóry
wrażliwym na androgeny. Stany kliniczne takie jak: trądzik, łojotok, hirsutyzm czy łysienie
androgenne są spowodowane zmianami w tym gruczole, które to zmiany mogą być wynikiem
zwiększonej wrażliwości lub zwiększonego stężenia androgenów w osoczu. Obydwie substancje
czynne zawarte w produkcie Diane-35 mają korzystny wpływ na stany nadmiernej androgenizacji:
cyproteronu octan jest kompetycyjnym antagonistą receptora androgenowego, hamuje syntezę
androgenów w komórkach docelowych oraz dzięki swoim właściwościom antygonadotropowym
zmniejsza stężenie androgenów we krwi. Działanie antygonadotropowe jest wzmocnione przez
etynyloestradiol, który zwiększa syntezę globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) w osoczu. To
powoduje zmniejszenie ilości krążących wolnych, nie związanych z białkami androgenów.

Wyleczenie istniejących wykwitów trądzikowych następuje po około 3-4 miesiącach leczenia
produktem Diane-35. Nadmierne przetłuszczanie się włosów i skóry ustępuje wcześniej. Zmniejsza się
również często towarzyszące łojotokowi wypadanie włosów. U kobiet z łagodną postacią hirsutyzmu
oraz, w szczególności z niewielkim owłosieniem twarzy, skutki leczenia widoczne są po kilku
miesiącach stosowania produktu.

Działanie antykoncepcyjne produktu Diane-35 oparte jest na współdziałaniu wielu czynników,
z których najważniejsze to zahamowanie owulacji i zmiany wydzieliny szyjki macicy. Dodatkowo,
oprócz działania antykoncepcyjnego, produkty złożone zawierające estrogeny i progestageny mają,
poza działaniami niepożądanymi – patrz punkt 4.4 – również właściwości pozytywne: cykl jest
bardziej regularny, bóle towarzyszące krwawieniu są często łagodniejsze, a krwawienie mniej obfite.
Te czynniki mogą w rezultacie zmniejszyć częstość występowania niedoborów żelaza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

- Cyproteronu octan

Wchłanianie
Cyproteronu octan podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po pojedynczym podaniu
maksymalne stężenie leku w surowicy krwi występuje po około 1,6 godzinach i wynosi 15 ng/ml.
Dostępność biologiczna cyproteronu octanu wynosi około 88%.

Dystrybucja
Cyproteronu octan prawie wyłącznie wiąże się z albuminami. Tylko 3,5-4,0% całkowitego stężenia
leku w osoczu występuje w postaci nie związanej z białkami. Zwiększenie stężenia globulin
wiążących hormony płciowe (SHBG) wywołane działaniem etynyloestradiolu nie wpływa na wiązanie
cyproteronu octanu z białkami osocza. Pozorna objętość dystrybucji cyproteronu octanu wynosi
986437 l.

Metabolizm
Cyproteronu octan jest prawie całkowicie metabolizowany. Głównym metabolitem w osoczu jest 15-
OH-CPA, w którego powstaniu bierze udział enzym CYP3A4 cytochromu P450.
Klirens cyproteronu octanu wynosi 3,6 ml/min/kg mc.

Eliminacja
Stężenie cyproteronu octanu we krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okresy półtrwania wynoszą
odpowiednio około 0,8 godziny i około 2,3-3,3 dni. Cyproteronu octan częściowo jest wydalany
w postaci metabolitów. Stosunek metabolitów wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi
1:2 z okresem półtrwania wynoszącym około 1,8 dnia.

Stan stacjonarny
Na farmakokinetykę cyproteronu octanu nie wpływa stężenie SHBG. W czasie przyjmowania
produktu raz na dobę jego stężenie we krwi zwiększa się około 2,5 krotnie i osiąga stan stacjonarny
w drugiej połowie cyklu.

-   Etynyloestradiol

Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi
wynosi około 71 pg/ml i występuje w ciągu 1,6 godziny. Etynyloestradiol jest metabolizowany
podczas wchłaniania oraz w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Średnia dostępność biologiczna
wynosi około 45% i wykazuje dużą zmienność osobniczą - około 20-65%.

Dystrybucja
Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 98%) lecz niespecyficznie związany z albuminami
i wpływa na zwiększenie stężenia SHBG.
Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi około 2,8-8,6 l/kg mc.

Metabolizm
Etynyloestradiol podlega przedogólnoustrojowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego
i wątrobie. Metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji. Powstałe metylowe
i hydroksylowe metabolity występują w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany, siarczany). Klirens
wynosi około 2,3-7,0 ml/min/kg mc.

Eliminacja
Stężenie etynyloestradiolu we krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okresy półtrwania wynoszą
odpowiednio około 1 godziny i 10-20 godzin. Lek jest wydalany wyłącznie w postaci metabolitów.
Stosunek metabolitów etynyloestradiolu wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 4:6
z okresem półtrwania wynoszącym około 1 doby.

Stan stacjonarny
Stan stacjonarny osiągany jest w drugiej połowie cyklu leczenia kiedy stężenie leku w surowicy jest
o 60% większe w porównaniu z dawką jednorazową.

5.3   Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

-   Etynyloestradiol

Profil toksykologiczny etynyloestradiolu jest dobrze znany. Nie ma danych przedklinicznych
mających znaczenie dla lekarza przepisującego produkt, które wnosiłyby dodatkowe informacje na
temat bezpieczeństwa stosowania poza tymi, które już zostały wymienione w innych częściach
charakterystyki produktu leczniczego.

-   Cyproteronu octan

Toksyczność ogólna
Podczas badań przedklinicznych po wielokrotnym podaniu doustnym, nie zaobserwowano żadnych
działań, które mogłyby wskazywać na ryzyko związane ze stosowaniem produktu u ludzi.
Działanie embriotoksyczne i teratogenne
Badania w kierunku embriotoksyczności substancji czynnych w skojarzeniu w okresie organogenezy
przed wykształceniem się zewnętrznych organów płciowych, nie wskazują na teratogenne działanie
związku. Podanie dużych dawek cyproteronu octanu w czasie wrażliwej na wpływ hormonów fazy
różnicowania się organów płciowych może prowadzić do feminizacji płodów męskich. Obserwacja
narodzonych samców narażonych na cyproteronu octan w łonie samicy nie wykazała oznak
feminizacji. Pomimo to stosowanie produktu Diane-35 w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Genotoksyczność i rakotwórczość
Testy przesiewowe nie wykazały działania genotoksycznego cyproteronu octanu. Jednakże dalsze
testy pokazały, że w izolowanych komórkach wątroby szczurów i małp, jak również w świeżo
izolowanych ludzkich hepatocytach cyproteronu octan powodował powstawanie mostków
w strukturze DNA (jednocześnie zwiększając aktywność naprawczą DNA), natomiast takie
nieprawidłowe mostki DNA w komórkach wątroby psów występowały niezwykle rzadko.

Mostki w strukturze DNA występowały po podaniu systemowym, w dawkach terapeutycznych.
W badaniach w warunkach in vivo po stosowaniu cyproteronu octanu stwierdzono zwiększenie liczby
ogniskowych, potencjalnie przednowotworowych zmian w wątrobie, w których stężenie enzymów
było zmienione u samic szczurów oraz zwiększenie częstości mutacji genu bakteryjnego
u transgenicznych szczurów, którym wprowadzono ten gen w celu oceny jego podatności na mutację.

Doświadczenia kliniczne i badania epidemiologiczne nie potwierdzają zwiększonej liczby przypadków
nowotworów wątroby u ludzi. Nie wykazano ani toksycznego działania octanu cyproteronu na
powstawanie nowotworów u gryzoni ani jego potencjalnych właściwości genotoksycznych.

Jednakże należy mieć na uwadze, że steroidy płciowe mogą promować szybszy wzrost guzów i tkanek
zależnych od wpływu hormonów.

Dostępne wyniki badań wskazują, że produkt Diane-35 stosowany zgodnie ze wskazaniami i według
zalecanego dawkowania jest bezpieczny dla ludzi.


6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

rdzeń tabletki
laktoza jednowodna
skrobia kukurydziana
powidon 25 000
talk
magnezu stearynian

otoczka
sacharoza
powidon 700 000
makrogol 6000
wapnia węglan
talk
glicerol 85%
tytanu dwutlenek
żelaza tlenek żółty (E172)
wosk montanoglikolowy

6.2  Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie typu blister, wykonane z folii PVC/AL, zawiera 21 tabletek powlekanych.
Tekturowe pudełko zawiera 1, 2 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
  DO OBROTU

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Niemcy


8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2222


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I
  DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.07.1981
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.04.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki Cyproteronum, Ethinylestradiolum: