Depo-Provera:

Nazwa międzynarodowa:
Medroxyprogesteroni acetas
Podmiot odpowiedzialny:
PFIZER EUROPE MA EEIG, WIELKA BRYTANIA
Pozwolenie w Polsce
7686
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, BELGIA
Postać
zawiesina do wstrzyknięć
Dawka
0,15 g/ml
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
G03CA06
                   Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

          DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań
               Medroxyprogesteroni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
-  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
   zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
  niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki
1.   Co to jest lek DEPO-PROVERA i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA
3.   Jak stosować lek DEPO-PROVERA
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA
6.   Zawartość opakowania i inne informacje


1.   Co to jest lek DEPO-PROVERA i w jakim celu się go stosuje

Lek DEPO-PROVERA stosuje się jako:
  • hormonalny lek antykoncepcyjny
Medroksyprogesteronu octan, substancja czynna leku, jest progestagenem i związkiem chemicznym,
podobnym do naturalnego hormonu - progesteronu.

Lek DEPO-PROVERA:
 • hamuje wydzielanie gonadotropin, a tym samym kontroluje czynność jajników,
 • uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyków Graafa i pełny rozwój komórek jajowych,
   zapobiegając ich uwalnianiu z jajników (owulacja, jajeczkowanie) w czasie cyklu
   miesiączkowego,
 • prowadzi również do zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy. Komórka jajowa, która nie
   zostanie uwolniona z jajników nie może ulec zapłodnieniu przez plemniki i w związku z tym
   nie może dojść do ciąży.


2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA

Kiedy nie stosować leku DEPO-PROVERA
  • u pacjentek z nadwrażliwością (uczuleniem) na medroksyprogesteronu octan lub którykolwiek
    z pozostałych składników leku DEPO-PROVERA;
  • u kobiet w ciąży lub podejrzewających ciążę;
  • u kobiet, u których wystąpiły niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych do chwili
    ostatecznego rozpoznania oraz wykluczenia nowotworu złośliwego narządów rodnych;
  • u kobiet z rozpoznaniem lub podejrzeniem hormonozależnego nowotworu złośliwego piersi
    lub układu rozrodczego;
  • u kobiet z ciężką niewydolnością wątroby;
  • u kobiet z czynnym zakrzepowym zapaleniem żył, bądź, u których występowały lub
    występują zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba naczyń mózgowych.
Stosowanie leku DEPO-PROVERA nie jest wskazane przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DEPO-PROVERA
Przed przepisaniem leku DEPO-PROVERA lekarz powinien zbadać pacjentkę. Należy poinformować
lekarza czy u pacjentki występują lub występowały w przeszłości jakiekolwiek z wymienionych
poniżej sytuacji. Lekarz powinien przedyskutować z pacjentką, czy lek DEPO-PROVERA jest dla niej
odpowiedni.
Zaleca się, aby u wszystkich pacjentek otrzymujących lek DEPO-PROVERA zapewnić odpowiednie
dobowe spożycie wapnia i witaminy D.

Należy poinformować lekarza o:
  • nadwrażliwości na steroidy, inne niż medroksyprogesteronu octan;
  • krwawieniach z dróg rodnych;
  • współistniejących chorobach, takich jak padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności
    serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub zatrzymanie płynów może
    spowodować pogorszenie stanu zdrowia, (medroksyprogesteronu octan może powodować
    zatrzymanie płynów w organizmie);
  • przebytej depresji;
  • wystąpieniu objawów odpowiadających depresji przedmiesiączkowej w trakcie stosowania
    leku DEPO-PROVERA;
  • cukrzycy, ponieważ u osób przyjmujących lek DEPO-PROVERA może dojść do zmniejszenia
    tolerancji glukozy;
  • przekazywaniu wycinka błony śluzowej macicy lub kanału szyjki macicy do badania
    histopatologicznego - lek DEPO-PROVERA może zmniejszać stężenie biomarkerów
    hormonalnych;
  • wystąpieniu nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, wytrzeszczu, podwójnego
    widzenia, migreny (konieczne jest wykonanie badań okulistycznych, a w przypadku
    zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach
    siatkówki przerwanie stosowania leku);
  • zaburzeniach zakrzepowych występujących w przeszłości lub w czasie stosowania leku
    DEPO-PROVERA; lekarz rozważy wówczas zaprzestanie stosowania leku;
  • czynnikach ryzyka wystąpienia osteoporozy, takich jak: choroba metaboliczna kości,
    przewlekłe nadużywanie alkoholu i (lub) tytoniu, nasilona osteoporoza w wywiadzie
    rodzinnym lub przewlekłe stosowanie leków wywołujących zmniejszenie masy kostnej takich
    jak leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy; anoreksja, ponieważ stosowanie leku DEPO-
    PROVERA we wstrzyknięciach prowadzi do zmniejszenia wskaźnika gęstości mineralnej
    kości (BMD – ang. Bone Mineral Density); długotrwałą antykoncepcję z zastosowaniem leku
    DEPO-PROVERA można stosować wyłącznie wówczas, gdy nie można zastosować innych
    metod antykoncepcji lub leków działających na błonę śluzową macicy;
  • nieregularnych, skąpych, obfitych lub przedłużających się miesiączkach;
  • zwiększeniu masy ciała;
  • pojawieniu się żółtaczki; lekarz rozważy wówczas przerwanie stosowania leku.

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową
Lek DEPO-PROVERA nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Lek DEPO-PROVERA a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Przed zastosowaniem nowego leku wraz z lekiem DEPO-PROVERA, należy poinformować o tym
lekarza.
Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu może zmniejszyć stężenie medroksyprogesteronu octanu w
osoczu, a tym samym zmniejszyć skuteczność działania antykoncepcyjnego leku DEPO-PROVERA.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.
U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim
miesiącem od wstrzyknięcia leku antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA może wystąpić niska
urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie
noworodkowym. Ryzyko to jest bardzo małe, gdyż takie ciąże zdarzają się bardzo rzadko.
Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy
progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie
układu płciowego u płodów obu płci.
Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli lek DEPO-PROVERA
będzie stosowany podczas ciąży lub jeśli kobieta zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku.

W przypadku zajścia w ciążę w okresie stosowania leku DEPO-PROVERA należy natychmiast
powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity są wydzielane do mleka matki. Brak wystarczających
danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka, jednakże nie zaleca się
karmienia piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano wpływu leku DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu
parahydroksybenzoesan (E216).
Mogą one powodować reakcje alergiczne (może mieć charakter reakcji opóźnionej).


3.   Jak stosowawać lek DEPO-PROVERA
Droga i sposób podania:
Zalecana dawka to 150 mg co 3 miesiące.
Lek DEPO-PROVERA podaje się w głębokich, domięśniowych wstrzyknięciach do mięśnia
pośladkowego wielkiego lub naramiennego. Wstrzyknięcia należy przyjmować tak długo jak zalecił
lekarz. Lek podaje się po energicznym wstrząśnięciu fiolki do uzyskania jednolitej zawiesiny.

Podanie pierwszej dawki leku DEPO-PROVERA:
Aby mieć pewność, że pacjentka nie jest w ciąży w chwili przyjmowania pierwszej dawki leku
DEPO-PROVERA, wstrzyknięcie może być podane WYŁĄCZNIE w ciągu pierwszych pięciu dni
prawidłowego cyklu miesiączkowego. Jeśli lek DEPO-PROVERA ma być zastosowany po urodzeniu
dziecka, pierwsza dawka MUSI być podana w ciągu pięciu dni od porodu, pod warunkiem, że
pacjentka nie karmi piersią.
Lek DEPO-PROVERA podaje się w szóstym tygodniu od porodu, jeżeli matka karmi piersią.
Lek DEPO-PROVERA jest skuteczny tylko wtedy, gdy wstrzyknięcia wykonywane są regularnie,
dokładnie w wyznaczonym czasie.

Kolejne dawki
Kolejne dawki leku DEPO-PROVERA podaje się, co 12 tygodni. Jeżeli czas między kolejnymi
wstrzyknięciami jest dłuższy niż 89 dni, należy przed podaniem wykluczyć ciążę, a pacjentka powinna
stosować dodatkowe (np. mechaniczne) środki antykoncepcyjne przez 14 dni po podaniu kolejnego
wstrzyknięcia.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych lekiem DEPO-PROVERA
W przypadku zmiany innych metod antykoncepcyjnych na lek DEPO-PROVERA, lek
DEPO-PROVERA powinien być podany w sposób zapewniający ciągłą ochronę antykoncepcyjną,
biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np.u pacjentek, które dotychczas stosowały
doustne leki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie leku DEPO-PROVERA powinno być podane w
ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej).

Bardzo ważne jest, by kolejne wstrzyknięcia przyjmować dokładnie w wyznaczonym czasie.
Nie zaleca się stosowania leku przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Stosowanie leku DEPO-
PROVERA w okresie młodzieńczym pomiędzy 12. a 18. rokiem życia wiąże się z istotnym
statystycznie zmniejszeniem wskaźnika gęstości mineralnej kości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DEPO-PROVERA
Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. W razie przyjęcia większej
dawki leku DEPO-PROVERA niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowanie leku DEPO-PROVERA
W przypadku pominięcia dawki leku DEPO-PROVERA lub, gdy okres pomiędzy dwoma kolejnymi
wstrzyknięciami wyniesie więcej niż 12 tygodni istnieje ryzyko zajścia w ciążę. Dlatego należy
skonsultować się z lekarzem w celu podjęcia decyzji, czy można przyjąć kolejną dawkę leku
DEPO-PROVERA.


4.   Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane określono jako występujące:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)
  • ból brzucha lub uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu
  • bóle głowy

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób)
  • wzdęcia
  • nudności
  • zapalenie pochwy
  • zwiększony apetyt
  • zmniejszony apetyt
  • bóle pleców
  • zawroty głowy
  • brak miesiączki
  • bolesność piersi
  • tkliwość piersi
  • krwawienia między cyklami miesiączkowymi
  • obfite nieregularne miesiączki
  • krwotok miesiączkowy
  • bóle w okolicy miednicy
  • obfite białe upławy
  • uderzenia gorąca
  • trądzik
•  łysienie
•  wysypka
•  uczucie zmęczenia
•  ból w miejscu wstrzyknięcia
•  ropień w miejscu wstrzyknięcia
•  astenia (osłabienie)
•  parestezje
•  anorgazmia
•  depresja
•  nerwowość
•  zaburzenia emocjonalne
•  zmniejszenie popędu płciowego
•  zaburzenia nastroju
•  nadpobudliwość
•  bezsenność

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)
• zawroty głowy
• wzdęcia
• zaburzenia żołądkowo-jelitowe
• zwiększenie masy ciała
• zmniejszenie masy ciała
• zatrzymanie płynów
• bóle stawowe
• kurcze mięśni
• bóle w kończynach dolnych
• senność
• migrena
• drgawki
• upławy
• suchość sromu i pochwy
• bolesne miesiączkowanie
• zmiany wielkości gruczołów sutkowych
• bolesność podczas stosunku
• torbiele jajnikowe
• zespół przedmiesiączkowy
• zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego
• przerost macicy
• nadciśnienie
• żylaki
• zakrzepowe zapalenie żył
• zatorowość płucna
• reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne,   obrzęk
  naczynioruchowy)
• nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych
• żółtaczka
• ostudy
• zapalenie skóry
• wybroczyny
• hirsutyzm (nadmierne owłosienie)
• świąd
• melanoderma
  •  pokrzywka
  •  obrzęki
  •  ból w klatce piersiowej
  •  gorączka
  •  nieprawidłowy rozmaz z szyjki macicy
  •  niepokój
  •  duszność

  Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
  • krwawienie z odbytu
  • porażenia
  • guzki w obrębie gruczołów sutkowych lub krwawienia z gruczołów brodawek sutkowych
  • tachykardia
  • wzmożone pragnienie
  • chrypka
  • zmniejszona tolerancja glukozy
  • rak piersi
  • niedokrwistość

  Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
  • osteoporoza w tym złamania osteoporotyczne
  • zmniejszenie gęstości mineralnej kości
  • obrzęk okolicy pachy
  • kurcze nóg
  • omdlenia
  • nieprawidłowe krwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie obfite, zbyt skąpe)
  • mlekotok
  • torbiele pochwy
  • brak laktacji
  • subiektywne objawy ciąży
  • brak powrotu płodności
  • zapalenie macicy
  • wydłużony okres braku owulacji
  • zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
  • zakrzepica żył głębokich
  • zaburzenia czynności wątroby
  • rozstępy skórne
  • twardzina skóry
  • brak przyrostu włosów
  • porażenie nerwu twarzowego
  • skazy krwotoczne

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano rzadkie przypadki osteoporozy, w tym złamania
osteoporotyczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(aktualny adres i nr telefonu URPL)
e-mail: adr@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Możliwy wpływ na krwawienie miesiączkowe:
U większości kobiet stosujących lek DEPO-PROVERA w postaci zawiesiny do wstrzykiwań
występują zmiany w rytmie i nasileniu miesiączek. (np. nieregularne lub nieprzewidywalne
krwawienia i (lub) plamienia, nadmierne obfite lub wydłużone krwawienie). W miarę przyjmowania
kolejnych dawek leku DEPO-PROVERA u coraz mniejszej liczby kobiet występują nieregularne
krwawienia i u coraz większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki.

Możliwy wpływ na gęstość mineralną kości:
Lek DEPO-PROVERA działa poprzez zmniejszenie stężenia estrogenów i wiąże się ze zmniejszeniem
wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD). Zmniejszenie gęstości kośćca jest tym większe im dłużej
stosowano lek, przy czym może nie być w pełni odwracalne. Nie wiadomo czy stosowanie leku
DEPO-PROVERA w postaci zawiesiny do wstrzykiwań u młodszych kobiet zmniejsza masę kostną i
zwiększa ryzyko złamań osteoporotycznych w późniejszym wieku. Zarówno u dorosłych kobiet jak i u
kobiet w okresie młodzieńczym obniżenie wskaźnika BMD wydaje się być przynajmniej częściowo
odwracalne po zaprzestaniu stosowania wstrzyknięć leku DEPO-PROVERA oraz po zwiększeniu
wytwarzania estrogenów przez jajniki. Lek DEPO-PROVERA może być stosowany przez okres
dłuższy niż 2 lata tylko wówczas, gdy nie można stosować innych metod antykoncepcji lub leków
działających na błonę śluzową macicy.

Pacjentki w wieku do 18 lat: W normalnych warunkach kości nastolatków ulegają szybkiemu
wzrostowi i stają się coraz bardziej wytrzymałe. Im mocniejsze staną się kości w okresie
młodzieńczym, tym mniej będą podatne na osteoporozę w późniejszym życiu. Ponieważ lek
DEPO-PROVERA może spowodować osłabienie kości nastolatek w okresie, gdy powinny rosnąć,
wpływ tego działania leku w tej grupie wiekowej może być szczególnie istotny.
Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania leku DEPO-PROVERA u nastolatki
należy porozmawiać z lekarzem i zastanowić się, czy inna forma antykoncepcji nie jest w takiej
sytuacji bardziej odpowiednia.

W przypadku przyjmowania leku DEPO-PROVERA zaleca się, aby zapewnić odpowiednią dobową
podaż wapnia i witaminy D.

Możliwe ryzyko wystąpienia nowotworu:
Badania przeprowadzone z udziałem kobiet stosujących medroksyprogesteronu octan w postaci
zawiesiny do wstrzykiwań potwierdziły niewielkie zwiększenie lub brak zwiększenia ogólnego ryzyka
wystąpienia raka piersi, nie zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika,
wątroby lub szyjki macicy. Stwierdzono natomiast długotrwały efekt ochronny, zmniejszający ryzyko
wystąpienia raka błony śluzowej macicy.


5.   Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Nie stosować leku DEPO-PROVERA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy wyrzucić. Leków nie należy
wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak
usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6.   Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek DEPO-PROVERA

-  Substancją czynną leku jest medroksyprogesteronu octan.
  Każda fiolka zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań.
  Ampułko-strzykawka zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu do
  wstrzykiwań.
-  Pozostałe składniki to: sodu chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
  parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, makrogol 3350, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH),
  kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek DEPO-PROVERA i co zawiera opakowanie

Zawiesina koloru białego.

Opakowanie zawiera:
1 fiolka po 1 ml
10 fiolek po 1 ml
1 ampułko-strzykawka po 1 ml

Fiolka z bezbarwnego szkła zamknięta gumowym korkiem w tekturowym pudełku.
Ampułko-strzykawka wraz ze sterylną igłą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent, CT13 9NJ
Wielka Brytania

Wytwórca:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17 B
02-676 Warszawa
tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

        
            CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań


2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.


4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Zalecana dawka 150 mg co 3 miesiące.
Przed wstrzyknięciem należy energicznie wstrząsnąć fiolkę do uzyskania jednolitej zawiesiny.
Produkt podaje się w głębokich, domięśniowych wstrzyknięciach do mięśnia pośladkowego wielkiego
lub naramiennego. Aby zwiększyć pewność, że pacjentka nie będzie w ciąży w czasie podania
pierwszej dawki, należy podawać ją:
- w ciągu pierwszych 5 dni prawidłowego cyklu miesiączkowego;
- w ciągu 5 dni od porodu, jeżeli pacjentka nie karmi piersią;
- w 6 tygodniu od porodu, jeżeli karmi piersią.
Kolejne dawki należy podawać co 12 tygodni. Jeżeli czas między kolejnymi wstrzyknięciami jest
dłuższy niż 89 dni przed podaniem należy wykluczyć ciążę, a pacjentka powinna stosować dodatkowe
(np. mechaniczne) środki antykoncepcyjne przez 14 dni po podaniu kolejnego wstrzyknięcia.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych produktem DEPO-PROVERA:
W przypadku zmiany innych metod antykoncepcyjnych na produkt DEPO-PROVERA, produkt
DEPO-PROVERA powinien być podany w sposób zapewniający ciągłą ochronę antykoncepcyjną,
biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np.: u pacjentek, które dotychczas stosowały
doustne środki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie produktu DEPO-PROVERA powinno być
podane w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej substancje
czynne).

4.3 Przeciwwskazania

   •  stwierdzona nadwrażliwość na medroksyprogesteronu octan lub na którąkolwiek substancję
      pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;
   •  ciąża lub podejrzenie ciąży;
   •  niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych (do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania
     oraz wykluczenia nowotworu złośliwego narządów rodnych);
   •  rozpoznanie lub podejrzenie hormonozależnego nowotworu złośliwego piersi lub układu
     rozrodczego;
   •  ciężka niewydolność wątroby;
   •  czynne zakrzepowe zapalenie żył, bądź też aktualnie występujące lub podawane w wywiadzie
      zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba naczyń mózgowych.

Stosowanie medroksyprogesteronu octanu nie jest wskazane u kobiet przed wystąpieniem pierwszej
miesiączki. Dostępne są dane dotyczące stosowania u kobiet w wieku od 12 do 18 lat (patrz punkt 5.1.
Zmiany BMD (ang. Bone Mineral Density) u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat). Przewiduje
się, że pozostałe dane, oprócz informacji na temat wpływu na gęstość mineralną kości, bezpieczeństwa
stosowania oraz skuteczności są takie same dla kobiet w okresie młodzieńczym po pierwszej
miesiączce i dorosłych kobiet.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

 •    Zachować szczególną ostrożność w przypadku znanej nadwrażliwości na steroidy inne niż
     medroksyprogesteronu octan;
 •    Należy zdiagnozować każde nieoczekiwane krwawienie z dróg rodnych, jakie wystąpi w czasie
     leczenia medroksprogesteronu octanem;
 •    Medroksyprogesteronu octan może powodować, w mniejszym lub większym stopniu,
     zatrzymanie płynów, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u
     pacjentek ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: padaczka, migrena, astma, zaburzenia
     czynności serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub retencja płynów może
     spowodować pogorszenie stanu pacjenta;
 •    Podczas leczenia medroksyprogesteronu octanem konieczna jest staranna obserwacja pacjentek
     z depresją w wywiadzie;
 •    U niektórych pacjentek w czasie leczenia medroksyprogesteronu octanem mogą wystąpić
     objawy odpowiadające depresji przedmiesiączkowej;
 •    U niektórych osób przyjmujących medroksyprogesteronu octan może dojść do zmniejszenia
     tolerancji glukozy. Pacjentki z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji podczas
     stosowania produktu;
 •    W przypadku przekazywania wycinka błony śluzowej macicy lub wycinka z kanału szyjki
     macicy do badania histopatologicznego, należy poinformować histopatologa (lub laboratorium)
     o stosowaniu medroksyprogesteronu octanu;
 •    Stosowanie medroksyprogesteronu octanu może zmniejszyć stężenia następujących
     biomarkerów hormonalnych:
          a) steroidy w osoczu i (lub) w moczu (np. kortyzol, estrogen, pregnandiol,
          progesteron, testosteron)
          b) gonadotropiny w osoczu i (lub) w moczu (np. LH i FSH)
          c) globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
 •    Jeżeli u pacjentki wystąpi nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku lub wystąpi wytrzeszcz,
     podwójne widzenie lub migrena, należy przerwać podawanie produktu i przeprowadzić
     dokładne badania okulistyczne. W przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu
     wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować
     podawania produktu;
 •    Nie stwierdzono wpływu medroksyprogesteronu octanu na występowanie zaburzeń
     zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, jednak, nie zaleca się stosowania
     medroksyprogesteronu octanu u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi lub zakrzepowo-
     zatorowymi w wywiadzie. Zaleca się przerwanie leczenia medroksyprogesteronem octanu, w
     przypadku pacjentek, u których w trakcie leczenia rozwinęła się żylna choroba zakrzepowo-
     zatorowa (ŻChZZ).
•  Zmniejszenie gęstości mineralnej kości: Stosowanie medroksyprogesteronu octanu we
  wstrzyknięciach prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenów w osoczu i wiąże się z istotnym
  statystycznie zmniejszeniem wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD), w miarę jak
  metabolizm kostny dostosowuje się do mniejszych wartości tego stężenia. Zmniejszenie gęstości
  mineralnej kości ma szczególne znaczenie w okresie młodzieńczym oraz we wczesnym okresie
  młodzieńczym, które są krytyczne dla zwiększenia masy kostnej. Zmniejszenie gęstości kości
  jest tym większe, im dłużej stosowano produkt, przy czym może nie być w pełni odwracalne.
  Nie wiadomo, czy stosowanie medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach u młodszych
  kobiet zmniejsza maksymalną masę kostną i zwiększa ryzyko złamań osteoporotycznych
  w późniejszym wieku. Zarówno u dorosłych kobiet, jak i u kobiet w okresie młodzieńczym
  zmniejszenie wskaźnika BMD wydaje się przynajmniej częściowo odwracalne po zaprzestaniu
  stosowania wstrzyknięć medroksyprogesteronu octanu oraz po zwiększeniu wytwarzania
  estrogenów przez jajniki (patrz punkt 5.1, Badania gęstości mineralnej kości). Obecnie
  prowadzone jest badanie oceniające odwracalność zmniejszenia gęstości mineralnej kości u
  kobiet w okresie młodzieńczym.
  Medroksyprogesteronu octan w postaci do wstrzykiwań może być stosowany jako długotrwała
  (np. stosowana przez okres dłuższy niż 2 lata) metoda antykoncepcyjna lub jako długotrwale
  stosowany produkt działający na błonę śluzową macicy wyłącznie wówczas, gdy nie można
  zastosować innych metod antykoncepcji lub produktów działających na błonę śluzową macicy.
  W przypadku konieczności kontynuacji podawania medroksyprogesteronu octanu we
  wstrzyknięciach przez dłuższy czas, należy wykonać badanie BMD. U kobiet w okresie
  dorastania w interpretacji wyników badania BMD należy uwzględnić wiek pacjentki i stopień
  dojrzałości jej układu kostnego.
  U kobiet z czynnikami ryzyka osteoporozy w analizie stosunku ryzyka do korzyści
  ze stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań należy
  rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcyjnych lub produktów działających na błonę
  śluzową macicy. U kobiet z czynnikami ryzyka osteoporozy (np. choroba metaboliczna kości,
  przewlekłe nadużywanie alkoholu i (lub) tytoniu, jadłowstręt psychiczny, nasilona osteoporoza
  w wywiadzie rodzinnym lub przewlekłe stosowanie produktów, które mogą wywoływać
  zmniejszenie masy kostnej, takich jak produkty przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy,
  medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań może to ryzyko dodatkowo
  zwiększać.
  Zaleca się, aby u wszystkich pacjentek otrzymujących medroksyprogesteronu octan zapewnić
  odpowiednią dobową podaż wapnia i witaminy D.
•  U większości kobiet otrzymujących medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do
  wstrzykiwań występują zaburzenia prawidłowego cyklu miesiączkowego (np. nieregularne lub
  nieprzewidywalne krwawienie i (lub) plamienie, nadmiernie obfite lub wydłużone krwawienie).
  W miarę kontynuowania stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do
  wstrzykiwań u coraz mniejszej liczby kobiet stwierdza się nieregularne krwawienia i u coraz
  większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki;
•  W długotrwałych badaniach klinicznych o charakterze obserwacyjnym, obejmujących kobiety
  stosujące medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań stwierdzono
  niewielkie zwiększenie lub brak zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi, nie
  zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika, wątroby lub szyjki
  macicy i stwierdzono długotrwały efekt ochronny zmniejszający ryzyko wystąpienia raka błony
  śluzowej trzonu macicy;
•  Medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań (domięśniowych 150 mg)
  wywiera długotrwałe działanie antykoncepcyjne. Średnia długość okresu poprzedzającego
  zapłodnienie u kobiet, które zajdą w ciążę, wynosi 10 miesięcy po ostatnim wstrzyknięciu
  (długość tego okresu może wynosić od 4 do 31 miesięcy, przy czym wartość ta nie jest zależna
  od długości podawania produktu);
•  Podczas stosowania medroksyprogesteronu octanu zaobserwowano możliwość zwiększenia
  masy ciała;
•  Należy rozważyć przerwanie leczenia w przypadku pojawienia się żółtaczki;
 •  Pacjentki należy poinformować, że produkt DEPO-PROVERA, w postaci zawiesiny do
   wstrzykiwań, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami
   przenoszonymi drogą płciową.

Produkt DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu
parahydroksybenzoesan (E216). Mogą one powodować reakcje alergiczne (może mieć charakter
reakcji opóźnionej).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu może w istotnym stopniu zmniejszyć stężenie
medroksyprogesteronu octanu w osoczu i zmniejszyć skuteczność działania antykoncepcyjnego
produktu DEPO-PROVERA.

Medroksyprogesteronu octan (MPA) jest metabolizowany w warunkach in vitro głównie dzięki
hydroksylacji za pośrednictwem CYP3A4. Szczegółowe badania oceniające efekty kliniczne interakcji
lekowych MPA z induktorami lub inhibitorami CYP3A4 nie zostały przeprowadzone, a zatem efekty
kliniczne działania induktorów lub inhibitorów CY3AP4 nie są znane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża
Stosowanie produktu antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA w ciąży jest przeciwwskazane.
U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim
miesiącem od wstrzyknięcia produktu antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA może wystąpić niska
urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie
noworodkowym. Ryzyko to jest bardzo małe, gdyż takie ciąże zdarzają się bardzo rzadko.
Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem produktów z grupy
progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie
układu płciowego u płodów obu płci.
Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli medroksyprogesteronu
octan będzie stosowany podczas ciąży lub jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu.

Karmienie piersią
Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Brak wystarczających
danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które były obserwowane i zgłaszane podczas stosowania
medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań we wskazaniu do stosowania:
antykoncepcja, wg częstości ich występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10),
niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000),
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów       Częstość     Działania niepożądane
i narządów (MEDDRA )       występowania
Zaburzenia ucha i błędnika    niezbyt często  zawroty głowy


Zaburzenia żołądka i jelit    bardzo często  ból brzucha lub uczucie
                          dyskomfortu w nadbrzuszu
                 często      wzdęcia, nudności

                 niezbyt często  wzdęcia brzucha, zaburzenia
                          żołądkowo-jelitowe
                 rzadko      krwawienie z odbytu
Zakażenia i zarażenia       często      zapalenia pochwy
pasożytnicze
Zaburzenia metabolizmu i     często      zwiększony apetyt,
odżywiania                     zmniejszony apetyt
                 niezbyt często  zwiększenie masy ciała,
                          zmniejszenie masy ciała,
                          zatrzymanie płynów
Zaburzenia mięśniowo-       często      bóle pleców
szkieletowe i tkanki łącznej   niezbyt często  bóle stawowe, kurcze mięśni,
                          bóle w kończynach dolnych
                 nieznana     osteoporoza w tym złamania
                          osteoporotyczne, zmniejszenie
                          gęstości mineralnej kości,
                          obrzęk okolicy pachy, kurcze
                          nóg
Zaburzenia układu nerwowego    bardzo często  bóle głowy
                 często      zawroty głowy
                 niezbyt często  senność, migrena, drgawki
                 rzadko      porażenia
                 nieznana     omdlenia
Zaburzenia układu rozrodczego i  często      brak miesiączki, bolesność
piersi                       piersi, tkliwość piersi,
                          krwawienia między cyklami
                          miesiączkowymi, obfite
                          nieregularne miesiączki,
                          krwotok miesiączkowy, bóle w
                          okolicy miednicy, obfite białe
                          upławy
                 niezbyt często  upławy, suchość sromu i
                          pochwy, bolesne
                          miesiączkowanie, zmiany
                          wielkości gruczołów
                          sutkowych, bolesność podczas
                          stosunku, torbiele jajnikowe,
                          zespół przedmiesiączkowy,
                          zakażenia w obrębie układu
                          moczowo-płciowego, przerost
                        macicy
               rzadko      guzki w obrębie gruczołów
                        sutkowych lub krwawienia z
                        gruczołów brodawek
                        sutkowych
               nieznana     nieprawidłowe krwawienie z
                        macicy (nieregularne,
                        nadmiernie obfite, zbyt skąpe),
                        mlekotok, torbiele pochwy,
                        brak laktacji, subiektywne
                        objawy ciąży, brak powrotu
                        płodności, zapalenie macicy,
                        wydłużony okres braku
                        owulacji
Zaburzenia naczyniowe     często      uderzenia gorąca
               niezbyt często  nadciśnienie, żylaki,
                        zakrzepowe zapalenie żył,
                        zatorowość płucna
               nieznana     zaburzenia zakrzepowo-
                        zatorowe, zakrzepica żył
                        głębokich
Zaburzenia serca       rzadko      tachykardia
Zaburzenia układu       niezbyt często  reakcje nadwrażliwości (np.
immunologicznego                reakcje anafilaktyczne i
                        anafilaktoidalne, obrzęk
                        naczynioruchowy)
Zaburzenia wątroby i dróg   niezbyt często  nieprawidłowa aktywność
żółciowych                   enzymów wątrobowych,
                        żółtaczka
               nieznana     zaburzenia czynności wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki   często      trądzik, łysienie, wysypka
podskórnej          niezbyt często  ostudy, zapalenia skóry,
                        wybroczyny, hirsutyzm
                        (nadmierne owłosienie), świąd,
                        melanoderma, pokrzywka,
                        obrzęki
               nieznana     rozstępy skórne, twardzina
                        skóry, brak przyrostu włosów
Zaburzenia ogólne i stany w  często      uczucie zmęczenia, ból w
miejscu podania                miejscu wstrzyknięcia, ropień
                        w miejscu wstrzyknięcia,
                        astenia (osłabienie), parestezje
               niezbyt często  ból w klatce piersiowej,
                        gorączka
               rzadko      wzmożone pragnienie, chrypka,
                        porażenia,
               nieznana     porażenie nerwu twarzowego
Badania diagnostyczne     niezbyt często  nieprawidłowy rozmaz z szyjki
                        macicy
               rzadko      zmniejszona tolerancja glukozy
Zaburzenia psychiczne     często      anorgazmia, depresja,
                        nerwowość, zaburzenia
                        emocjonalne, zmniejszenie
                        popędu płciowego, zaburzenia
                              nastroju, nadpobudliwość,
                              bezsenność
                  niezbyt często     niepokój
 Nowotwory łagodne, złośliwe i   rzadko         rak piersi
 nieokreślone (w tym torbiele i
 polipy)
 Zaburzenia krwi i układu     rzadko         niedokrwistość
 chłonnego             nieznana        skazy krwotoczne
 Zaburzenia układu oddechowego,  niezbyt często     duszność
 klatki piersiowej i śródpiersia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (aktualny adres i nr telefonu URPL)
e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Leczenie przedawkowania ma charakter objawowy i wspomagający.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego.
Kod ATC: G03 AC06
Medroksyprogesteronu octan (17α-hydroksy-6α-metyloprogesteronu octan) jest progestagenem i
pochodną progesteronu.

Mechanizm działania
Medroksyprogesteronu octan jest syntetyczną cząsteczką progestynową (o budowie podobnej do
budowy endogennego progesteronu) wywierającą szereg udowodnionych działań farmakologicznych
na układ wewnątrzwydzielniczy:
  • hamowanie wydzielania gonadotropin przysadkowych (FSH i LH);
  • zmniejszanie stężenia ACTH i hydrokortyzonu we krwi;
  • zmniejszanie stężenia testosteronu we krwi obwodowej;
  • zmniejszanie stężenia estrogenów (w wyniku zarówno hamowania FSH, jak i indukcji
    enzymatycznej reduktazy wątrobowej, co prowadzi do zwiększenia klirensu testosteronu i
    związanego z nim zmniejszenia konwersji androgenów do estrogenów) we krwi obwodowej.
Medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych podawany
kobietom, co 3 miesiące w zalecanej dawce hamuje wydzielanie gonadotropin, co uniemożliwia
dojrzewanie pęcherzyków Graafa i owulację, a także prowadzi do zmniejszenia grubości błony
śluzowej macicy.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Badania gęstości mineralnej kości
Zmiany wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD) u dorosłych kobiet
W kontrolowanym badaniu klinicznym u dorosłych kobiet stosujących medroksyprogesteronu octan
we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) przez okres do 5 lat w celach
antykoncepcyjnych, stwierdzono zmniejszenie średniego wskaźnika BMD obszaru kręgosłupa i biodra
o 5 - 6%, wobec braku istotnej statystycznie zmiany wskaźnika BMD w grupie kontrolnej.
Zmniejszenie wskaźnika BMD było bardziej zaznaczone w pierwszych dwóch latach stosowania
produktu, zaś w kolejnych latach był mniejszy. Średnie obserwowane zmiany wskaźnika BMD
kręgosłupa lędźwiowego wynosiły odpowiednio -2,86%, -4,11%, -4,89%, -4,93% i -5,38% po 1, 2, 3,
4 i 5 latach. Podobne były średnie redukcje wskaźnika BMD całego biodra i szyjki kości udowej.

W okresie 2 lat po zaprzestaniu stosowania medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach
(150 mg podawane domięśniowo) obserwowano częściowy powrót wskaźnika BMD do wartości
wyjściowych. Dłuższy okres stosowania produktu zmniejszał prędkość powrotu wartości wskaźnika
BMD do wartości wyjściowych (patrz punkt 4.4).

Zmiany BMD u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat)
Wstępne wyniki otwartego badania klinicznego nad podawaniem medroksyprogesteronu octanu we
wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo co 12 tygodni przez okres do 240 tygodni [4,6 lat])
u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat) w celach antykoncepcyjnych wykazały, że stosowanie
produktu wiąże się z istotnym zmniejszeniem wskaźnika BMD w porównaniu do wartości
wyjściowych. Średnie zmniejszenie wskaźnika BMD kręgosłupa lędźwiowego wynosiło 2,1% po 240
tygodniach, a w przypadku całego biodra i szyjki kości udowej – odpowiednio -6,4% i -5,4%. u
pacjentek, które otrzymywały ≥4 iniekcje przez okres 60 tygodni. Średnie zmiany BMD obserwowane
po zakończeniu leczenia wskazują, że wskaźnik BMD kręgosłupa lędźwiowego wrócił do wartości
wyjściowych po około 1 roku, a wskaźnik BMD bioder po około 3 latach od przerwania leczenia.
Natomiast w przypadku pacjentek, które nie były leczone, w 240 tygodniu średnie zwiększenie
wskaźnika BMD wyniosło 6%, 1,7% i 1,9 % odpowiednio dla kręgosłupa lędźwiowego, całego biodra
i szyjki kości udowej.

Badanie Women's Health Initiative Study (WHI)
Do części badania WHI obejmującej podawanie skojarzonej terapii CEE (ang. Conjugated Equine
Estrogens; skoniugowane estrogeny końskie) (0,625 mg)/ MPA (ang. Medroxyprogesterone Acetate;
medroksyprogesteronu octan) (2,5 mg) zakwalifikowano 16 608 kobiet po menopauzie w wieku
50 - 79 lat z zachowaną macicą, aby ocenić ryzyko i korzyści ze stosowania leczenia skojarzonego w
porównaniu do placebo w zapobieganiu wybranym chorobom przewlekłym. Podstawowym punktem
końcowym była częstość występowania choroby niedokrwiennej serca (zawału serca
nieprowadzącego do zgonu albo zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca), przy czym
wystąpienie inwazyjnego raka piersi stanowiło główny niepożądany wynik leczenia. Badanie zostało
zakończone przed terminem, po przeciętnym okresie obserwacji wynoszącym 5,2 roku (planowany
czas trwania: 8,5 roku), ze względu na to, że zgodnie z określoną wcześniej zasadą jego zakończenia,
zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi i incydentów sercowo-naczyniowych przewyższyło
określone korzyści wpływające na wartości uwzględnione we „wskaźniku ogólnym” (patrz punkt 4.4).

Po stosowaniu leczenia skojarzonego CEE/MPA stwierdzono istotne zmniejszenie częstości złamań
osteoporotycznych (23%) i wszystkich złamań (24%).

Badanie Million Women Study (MWS)
Badanie MWS było prospektywnym badaniem kohortowym, do którego zakwalifikowano w Wielkiej
Brytanii 1 084 110 kobiet w wieku 50 - 64 lat, z których, w głównych analizach ryzyka wystąpienia
raka piersi w związku z HT (z ang. terapia hormonalna) uwzględniono 828 923 kobiety z określonym
czasem, jaki upłynął od menopauzy. Ogółem 50% kobiet z badanej populacji stosowało w pewnym
momencie HT większość kobiet stosujących HT w chwili włączenia do badania podało, że stosowały
produkty zawierające wyłącznie estrogeny (41%) lub skojarzenia estrogenów z progestagenami
(50%). Przeciętny okres obserwacji wynosił 2,6 roku w przypadku analiz częstości występowania
nowotworów i 4,1 roku w przypadku analiz umieralności (patrz punkt 4.4).

Badania Heart and Estrogen/progestin Replacement Studies (HERS)
Badania HERS i HERS II były dwoma randomizowanymi, prospektywnymi badaniami nad wtórną
prewencją, oceniającymi długotrwałe skutki stosowania doustnej terapii, ciągłego złożonego leczenia
CEE/MPA (0,625 mg CEE i 2,5 mg MPA) u kobiet po menopauzie z CHD (Coronary Heart Disease,
choroba wieńcowa serca) (patrz punkt 4.4, Zaburzenia układu krążenia). Do badania zakwalifikowano
2763 kobiety po menopauzie, w średnim wieku 66,7 lat, z zachowaną macicą. Przeciętny okres
obserwacji wynosił 4,1 roku w przypadku badania HERS i dodatkowo 2,7 roku w przypadku badania
HERS II (co ogółem dało okres obserwacji wynoszący 6,8 roku) (patrz punkt 4.4).

Badanie Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS)
Do badania WHIMS, stanowiącego część badania WHI, zakwalifikowano 4532 dotychczas zdrowe
kobiety po menopauzie w wieku od 65 do 79 lat, aby ocenić wpływ CEE/MPA (0,625 mg CEE i
2,5 mg MPA) lub wyłącznie CEE (0,625 mg) na częstość występowania prawdopodobnego otępienia
w porównaniu do placebo. W odniesieniu do stosowania CEE/MPA przeciętny okres obserwacji
wynosił 4,05 roku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu domięśniowym, medroksyprogesteronu octan uwalnia się powoli, co
zapewnia niewielkie, lecz długo utrzymujące się stężenie produktu w osoczu. Natychmiast po
wstrzyknięciu domięśniowym medroksyprogesteronu octan w dawce 150 mg/ml stężenia w osoczu
wynosiły 1,7 ± 0,3 nmol/l. Dwa tygodnie później jego stężenia wynosiły 6,8 ± 0,8 nmol/l. Średni czas
do osiągnięcia maksymalnego stężenia po podaniu dawki domięśniowej wynosi około 4 do 20 dni.
Stężenie medroksyprogesteronu octanu w osoczu stopniowo zmniejsza się i utrzymuje na względnie
stałym poziomie około 1 ng/ml przez 2–3 miesiące. Oznaczalne stężenia można wykryć nawet przez 7
do 9 miesięcy po wstrzyknięciu domięśniowym.

Dystrybucja: Medroksyprogesteronu octan wiąże się z białkami osocza w około 90–95%. Objętość
względna dystrybucji wynosi 20 ± 3 litry. Medroksyprogesteronu octan przechodzi przez barierę
krew-mózg i barierę łożyskową (zob. punkt 4.6). Małe stężenia medroksyprogesteronu octanu
wykrywano w mleku kobiet w okresie laktacji (zob. punkt 4.6), które otrzymywały ten produkt w
dawce 150 mg domięśniowo.

Metabolizm: Medroksyprogesteronu octan jest metabolizowany w wątrobie.

Eliminacja: Okres półtrwania w fazie eliminacji produktu po pojedynczym wstrzyknięciu
domięśniowym wynosi około 6 tygodni. Medroksyprogesteronu octan jest wydalany przede
wszystkim z kałem, do którego przedostaje się z żółcią. Około 30% dawki domięśniowej jest
wydalane z moczem po 4 dobach od podania.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość, mutagenność, zaburzenia płodności
Wykazano, że długotrwałe domięśniowe podawanie medroksyprogesteronu octanu prowadzi do
rozwoju nowotworów sutka u psów rasy beagle. Nie stwierdzono, aby podanie doustne
medroksyprogesteronu octanu w postaci doustnej szczurom i myszom wywierało działanie
rakotwórcze. Medroksyprogesteronu octan nie wykazał działania mutagennego w badaniach
genotoksyczności in vitro i in vivo. Medroksyprogesteronu octan w dużych dawkach jest produktem
hamującym płodność – w takich dawkach powinien obniżać płodność do chwili zaprzestania leczenia.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek
Metylu parahydroksybenzoesan
Propylu parahydroksybenzoesan
Polisorbat 80
Makrogol 3350
Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)
Kwas solny (do ustalenia pH)
Woda do wstrzykiwań.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3 Okres ważności

5 lat

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka po 1 ml
10 fiolek po 1 ml
1 ampułko-strzykawka po 1 ml

Fiolka z bezbarwnego szkła zamknięta gumowym korkiem w tekturowym pudełku.
Ampułko-strzykawka wraz ze sterylną igłą w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Przed wstrzyknięciem należy energicznie wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.


7.   PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
     DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent, CT13 9NJ
Wielka Brytania


8.   NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7686


9.   DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
    I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.05.1998 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.07.2013 r.
10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki Medroxyprogesteroni acetas: