Cortelle:

Nazwa międzynarodowa:
Ethinylestradiolum, Drospirenonum
Podmiot odpowiedzialny:
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
16447
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
LABORATORIOS LEON FARMA S.A., HISZPANIA
MERCKLE GMBH, NIEMCY
Postać
tabletki powlekane
Dawka
0,03mg+3mg
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
G03AA12
                  ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

               Cortelle, 3 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane
                Drospirenonum + Ethinylestradiolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
•   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
•   Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
   zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same
•   Jeśli u pacjenta wystapia jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niewymienione
   w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.  Co to jest lek Cortelle i w jakim celu się go stosuje

2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cortelle
•   Kiedy nie należy stosować leku Cortelle
•   Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cortelle
•   Lek Cortelle a zakrzepica żylna i tętnicza
•   Lek Cortelle a rak
•   Krwawienie śródcykliczne
•   Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo
•   Lek Cortelle i stosowanie innych leków
•   Stosowanie leku Cortelle z jedzeniem i piciem
•   Testy laboratoryjne
•   Ciąża
•   Karmienie piersią
•   Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
•   Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cortelle

3.  Jak stosować lek Cortelle
•   Przygotowanie blistra
•   Kiedy można zacząć pierwszy blister
•   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cortelle
•   Pominięcie zastosowania leku Cortelle
•   Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka
•   Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć
•   Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć
•   Przerwanie stosowania leku Cortelle

4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Cortelle
6.  Zawartość opakowania i inne informacje


1.  CO TO JEST LEK CORTELLE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cortelle jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.
Każda z 21 żółtych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie
drospirenonu i etynyloestradiolu.

7 białych tabletek nie zawierających substancji czynnych są także nazywane tabletkami placebo.

Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CORTELLE

Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosownie leku Cortelle, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na
temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od indywidualnego
przypadku, może także wykonać pewne inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Cortelle, lub w
których skuteczność leku Cortelle może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo nie
utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np.
prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody
pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Cortelle modyfikuje miesięczne
zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Cortelle, tak jak inne hormonalne preparaty antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.


Kiedy nie należy stosować leku Cortelle

Nie stosować leku Cortelle:

•   jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) zakrzep w naczyniu
   krwionośnym nogi (zakrzepica), płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów;
•   jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) zawał mięśnia sercowego
   lub udar;
•   jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) jakakolwiek choroba, która
   może prognozować zawał serca (np. dławica piersiowa, która powoduje silny ból w klatce
   piersiowej) lub udar (np. przemijający niewielki udar bez następstw);
•   jeżeli występuje jakakolwiek choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy tętnic. Dotyczy to
   następujących chorób:
   •    cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
   •    bardzo wysokie ciśnienie krwi,
   •    bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
•   jeżeli występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C);
•   jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) pewna postać migreny (z
   tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi);
•   jeżeli obecnie występuje (lub występowało kiedykolwiek w przeszłości) zapalenie trzustki;
•   jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) choroba wątroby, a
   czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;
•   jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
•   jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby;
•   jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub podejrzewa się raka
   piersi lub narządów płciowych;
•   jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;
•   jeżeli występuje uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych
   składników leku Cortelle. Uczulenie to może być przyczyną świądu, wysypki lub obrzęku.

Ostrzeżenia i środki ostrozności
W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Cortelle lub
jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego i konieczne może też być
regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy
poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Cortelle. Także, jeżeli którykolwiek z
poniższych stanów wystąpi lub ulegnie zaostrzeniu podczas stosowania leku Cortelle, należy
skonsultować się z lekarzem:

•  jeżeli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości rak piersi;
•  jeżeli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
•  jeżeli u pacjentki występuje cukrzyca;
•  jeżeli u pacjentki występuje depresja;
•  jeżeli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
   grubego (zapalna choroba jelit);
•  jeżeli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, która powoduje
   uszkodzenie nerek);
•  jeżeli u pacjentki występuje choroba krwinek zwana niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;
•  jeżeli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Stosowanie leku Cortelle z innymi lekami”);
•  jeżeli u pacjentki występuje choroba układu immunologicznego zwana SLE toczeń rumieniowaty
   układowy);
•  jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy wystąpiła w czasie ciąży lub podczas
   wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, choroba krwi zwana
   porfirią), wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu
   nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);
•  jeżeli u pacjentki występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości ostuda
   (przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy i szyi tzw. plamy ciążowe). Jeżeli tak, należy unikać
   bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
•  jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny
   mogą wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli
   wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub)
   trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.
.
Lek Cortelle a zakrzepica żylna i tętnicza

Stosowanie jakichkolwiek złożonych produktów antykoncepcyjnych, w tym leku Cortelle, zwiększa
ryzyko wystąpienia u kobiety zakrzepu w naczyniach żylnych (zakrzepicy żylnej) w porównaniu z
kobietą, która nie stosuje żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko zakrzepicy naczyń żylnych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zwiększa
się:

•   z wiekiem;
•   z nadwagą;
•   w przypadkach występowania kiedykolwiek w bliskiej rodzinie zakrzepu w nodze, płucach
   (zatorowość płucna) lub innym narządzie w młodym wieku;
•   w przypadkach konieczności przeprowadzenia operacji w poważnych wypadkach lub dłuższego
   okresu unieruchomienia. Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się produkt Cortelle,
   ponieważ może się tak zdarzyć, że stosowanie produktu Cortelle trzeba będzie przerwać.
   Lekarz powie, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie leku Cortelle. Zwykle ma to miejsce po około
   2 tygodniach od ponownego stanięcia na nogi.

Ryzyko powstania zakrzepu zwiększa się podczas stosowania złożonych produktów antykoncepcyjnych.
- na 100 000 kobiet, które nie stosują złożonych produktów antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, u około 5
do 10 może w ciągu roku wystąpić zakrzep.
- na 100 000 kobiet, które stosują złożone produkty antykoncepcyjne, takie jak lek Cortelle, u około 30 do
40 może w ciągu roku wystąpić zakrzep. Dokładna liczba nie jest znana.
- na 100 000 kobiet w ciąży, u około 60 może w ciągu roku wystąpić zakrzep.

Zakrzep żylny może przemieścić się do płuc i może zablokować naczynie krwionośne (zwane zakrzepicą
płucną). Powstanie zakrzepów żylnych może prowadzić do zgonu u 1-2% przypadków.

Poziom ryzyka może zmienić się w zależności od typu stosowanego złożonego produktu
antykoncepcyjnego. Skonsultować z lekarzem dostępne możliwości.

Stosowanie złożonych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy
naczyń tętniczych (zakrzepicy tętniczej), na przykład naczyń krwionośnych serca (zawał mięśnia
sercowego) lub mózgu (udar).

Ryzyko zakrzepicy naczyń tętniczych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zwiększa
się:

•   jeśli kobieta pali. Doradza się zaprzestanie palenia, gdy pacjentka stosuje lek Cortelle,
   szczególnie w wieku powyżej 35 lat;
•   ze wzrostem zawartości tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
•   z nadwagą;
•   w przypadku występowania kiedykolwiek w bliskiej rodzinie zawału mięśnia sercowego lub udaru
   w młodym wieku;
•   z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi;
•   z migreną;
•   z problemami z sercem (wadą zastawkową, zaburzeniami rytmu serca).

Przyjmowanie leku Cortelle należy przerwać i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem,
jeżeli pacjentka zauważy potencjalne objawy zakrzepicy naczyń, takie jak:
•   silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi;
•   nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia;
•   nagłe trudności z oddychaniem;
•   nagły kaszel bez widocznej przyczyny;
•   wszelkie nietypowe, silne lub długotrwałe bóle głowy lub pogorszenie migreny;
•   częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;
•   trudności w mówieniu lub niemożność mówienia;
•   zawroty głowy lub omdlenia;
•   osłabienie, dziwne odczucia lub drętwienie którejkolwiek części ciała.

Lek Cortelle a rak

U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi,
ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem leku. Na przykład, może tak być, że więcej
nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne, ponieważ
kobiety te są częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo
zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.
Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się z lekarzem, kiedy pacjentka wyczuje
jakikolwiek guzek.

U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne
nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka
poczuje nietypowy, silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Cortelle można mieć nieoczekiwane krwawienia
(krwawienia poza okresem stosowania białych tabletek). Jeżeli takie krwawienie trwa dłużej niż kilka
miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo

Jeżeli wszystkie żółte tabletki zawierające substancje czynne przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły
wymioty, ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało
prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać że jest się w ciąży. Należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki nie uzyska
się pewności, że nie jest się w ciąży.

Lek Cortelle a inne leki

Zawsze należy powiedzieć lekarzowi, jakie leki lub produkty ziołowe już się przyjmuje. Należy
także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub
farmaceucie), że stosuje się lek Cortelle. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować
dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą powodować, że lek Cortelle będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą
wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:
• leków stosowanych w leczeniu
    o padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina),
    o gruźlicy (np. ryfampicyna),
    o zakażenia HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób zakaźnych (antybiotyki takie jak
      gryzeofulwina, penicylina, tetracyklina),
    o wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)
• leków ziołowych zawierających ziele dziurawca.

Lek Cortelle może wpływać na działanie innych leków, np.
    o leków zawierających cyklosporynę,
    o leków przeciwpadaczkowych zawierających lamotryginę (może doprowadzić do zwiększenia
      częstości napadów padaczkowych).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Cortelle z jedzeniem i piciem

Lek Cortelle może być stosowany z pokarmem lub bez, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.
Testy laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium,
że stosuje się produkt antykoncepcyjny, ponieważ doustne hormony antykoncepcyjne mogą wpływać na
wyniki niektórych badań.

Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Cortelle. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas
stosowania leku Cortelle, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę może w każdym momencie przerwać stosowanie leku Cortelle (patrz
także „Przerwanie stosowania leku Cortelle”).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Zwykle nie zaleca się stosowania leku Cortelle, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować
produkt antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji sugerujących, że stosowanie leku Cortelle wpływa na zdolność kierowania pojazdami i
obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cortelle

Lek Cortelle zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.


3.   JAK STOSOWAĆ LEK CORTELLE

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zawsze zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Każdy blister zawiera 21 żółtych tabletek zawierających substancje czynne i 7 białych tabletek placebo.

Tabletki leku Cortelle w dwóch różnych kolorach są umieszczone w blistrze w określonej kolejności.
Jeden blister zawiera 28 tabletek.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Cortelle codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.
Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej
samej porze.

Nie należy mylić tabletek: żółte tabletki przyjmuje się przez pierwsze 21 dni, a następnie białe tabletki
przez ostatnie 7 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (21 żółtych tabletek, a następnie 7 białych
tabletek). Nie ma więc tygodnia przerwy między dwoma blistrami.
Ze względu na różny skład tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki z górnego
lewego rogu opakowania i kontynuowanie przyjmowania tabletek każdego dnia. Aby zachować właściwą
kolejność, należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.

Przygotowanie blistra

Celem pomocy w zapamiętaniu jak przyjmować produkt antykoncepcyjny, do każdego blistra leku
Cortelle dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem dni tygodnia. Należy znać dzień tygodnia, w
którym rozpoczyna się przyjmowanie tabletek.

Zgodnie z dniem tygodnia w którym rozpoczęło się stosowanie tabletek, należy wybrać odpowiedni
samoprzylepny pasek. Na przykład jeśli pierwszy dzień stosowania był w środę, to należy wybrać pasek,
na którym pierwszym dniem tygodnia jest „Śr”. Naklejkę należy nakleić w lewym górnym rogu blistra, w
miejscu napisu „Start”. W ten sposób nad każdą tabletką jest odpowiedni dzień tygodnia i można
sprawdzić czy tabletka została przyjęta. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.

Podczas 7 dni kiedy stosowane są białe tabletki placebo (dni placebo), powinno wystąpić krwawienie
(tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia
ostatniej żółtej tabletki leku Cortelle zawierającej substancje czynne. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki
należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to, czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że każdy
nowy blister będzie rozpoczęty w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie powinno
występować mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

Jeśli pacjentka stosuje lek Cortelle w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w
których przyjmuje tabletki placebo.

Kiedy można zacząć pierwszy blister?

•   Jeżeli nie stosowano produktu antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu.
    Przyjmowanie leku Cortelle należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym
    dniu menstruacji). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek Cortelle w pierwszym dniu
    menstruacji, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w
    dniach 2-5 cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład
    prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.

•   Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego
   systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.
   Można rozpocząć przyjmowanie leku Cortelle następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej
   tabletki (tabletki zawierającej substancje czynne) z poprzedniego opakowania, ale nie później niż
   następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego produktu antykoncepcyjnego
   (lub po ostatniej tabletce poprzedniego produktu antykoncepcyjnego nie zawierającej substancji
   czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego
   dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•   Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka zawierająca progestagen,
    wstrzyknięcia, implanty lub system domaciczny uwalniający progestagen).
    Można przestawić się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających progestagen (z implantu lub
    systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu
    planowanego kolejnego wstrzyknięcia) ale we wszystkich przypadkach trzeba stosować dodatkowe
    środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•   Po poronieniu.
    Postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.
•   Po urodzeniu dziecka.
    Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Cortelle od 21. do 28. dnia po porodzie.
    Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek później niż w 28. dniu, należy stosować metodę
    mechaniczną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze siedem dni przyjmowania leku Cortelle.
    Jeżeli, po urodzeniu dziecka, odbył się stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem
    stosowania leku Cortelle, pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub powinna
    zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.

•   Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce (ponownie) rozpocząć przyjmowanie leku Cortelle po
    urodzeniu dziecka.
    Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cortelle

Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku Cortelle.

W przypadku zastosowania kilku tabletek na raz, mogą wystąpić nudności i wymioty. U młodych
dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.

W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek leku Cortelle lub połknięcia ich przez dziecko, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cortelle

Tabletki w czwartym rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeśli pacjentka zapomni przyjąć jedną z nich,
skuteczność antykoncepcyjna leku Cortelle jest zachowana. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę,

Jeśli pominięto żółtą tabletkę zawierającą substancje czynne z 1., 2. lub 3. rzędu blistra, należy
postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

•   Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest
    zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następne przyjmować kolejne
    tabletki o zwykłej porze.
•   Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być
    zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się żółtej tabletki na początku lub
na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też wykres poniżej):

•   Pominięcie więcej niż jednej tabletki w blistrze
    Należy skontaktować się z lekarzem.

•   Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 1.
    Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba
    przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze i stosować
    dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się
    stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim
    przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.

•   Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 2.
   Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba
   przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Ochrona
   przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.

•   Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 3.

  Są dwie możliwości do wyboru:

  1. Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć
    dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Zamiast
    stosowania białych tabletek placebo z tego blistra, należy je wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie
    tabletek z następnego blistra.

    Miesiączka najprawdopodobniej wystąpi pod koniec stosowania tabletek z drugiego blistra,
    podczas stosowania białych tabletek placebo, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie
    międzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

  2. Można także przerwać stosowanie żółtych tabletek zawierających substancje czynne i przejść
    bezpośrednio do 7 białych tabletek placebo (przed rozpoczęciem stosowania tabletek placebo,
    należy zanotować dzień, w którym zapomniano przyjąć tabletkę). Jeżeli pacjentka chce
    rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres bez tabletek można
    skrócić do mniej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

•   Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek tabletkę z blistra, a w okresie stosowania tabletek
   placebo nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W tym przypadku
   przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.
Pominięto więcej niż 1
                            Należy poradzić się lekarza
żółtą tabletkę z jednego
blistra

                                     tak                            Czy był stosunek płciowy w tygodniu
                 w tygodniu 1.
                            poprzedzającym pominięcie tabletki?
                                     nie


                            •  Zażyć pominiętą tabletkę
                            •  Stosować metodę mechaniczną
                              (prezerwatywy) przez następne 7 dni
                            •  Oraz dokończyć przyjmowanie
                              tabletek z blistra


Pominięta tylko 1 żółta
tabletka (przyjęta ponad                •  Zażyć pominiętą tabletkę oraz
12 godzin za późno)        w tygodniu 2.     •  Dokończyć przyjmowanie tabletek
                              z blistra


                            •  Zażyć pominiętą tabletkę oraz
                            •  Dokończyć przyjmowanie żółtych
                              tabletek
                            •  wyrzucić 7 białych tabletek Rozpocząć
                              przyjowanie tabletek z następnego
                              blistra

                                     lub
                 w tygodniu 3.
                            •  Natychmiast przerwać przyjmowanie
                              żółtych tabletek
                            •  Bezpośrednio przejść do 7 białych
                              tabletek
                            •  Rozpocząć przyjmowanie tabletek
                              z następnego blistra


Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka

Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki zawierającej substancje
czynne lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały
całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest podobna w skutkach do zapomnienia tabletki. Po
wymiotach lub biegunce należy możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną tabletkę z rezerwowego
opakowania. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania
tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować według zaleceń
podanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Cortelle”.

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć

Nawet jeśli nie jest zalecane, opóźnienie wystąpienia krwawienia jest możliwe przez pominięcie białych
tabletek placebo z 4. rzędu i przejście bezpośrednio do nowego blistra leku Cortelle, aż do jego
skończenia. Może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z
drugiego blistra. Należy zakończyć stosowanie drugiego blistra przyjmując 7 białych tabletek placebo z 4.
rzędu. Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Można zapytać swojego lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia miesiączki.

Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć

Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie rozpocznie się w tygodniu tabletek
placebo. Jeżeli trzeba zmienić ten dzień, można to zrobić przez skrócenie (ale nigdy nie wydłużenie –
maksymalnie 7 dni!) okresu stosowania tabletek placebo - kiedy przyjmowane są białe tabletki placebo.
Na przykład, jeżeli okres stosowania tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić
dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli okres
stosowania tabletek placebo zostanie bardzo skrócony (na przykład do 3 dni lub krócej) może nie wystąpić
żadne krwawienie podczas tych dni. W wyniku tego mogą wystąpić plamienia lub krwawienie
międzymiesiączkowe.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Cortelle

Można przerwać stosowanie leku Cortelle w dowolnej chwili. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę,
powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli chce się zajść w
ciążę, należy przerwać stosowanie leku Cortelle i poczekać do wystąpienia miesiączki zanim
rozpocznie się próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany termin
porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cortelle może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane zostały powiązane ze stosowaniem leku Cortelle.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100, lecz mniej niż 1 na 10 kobiet):
  • zaburzenia miesiączkowania, krwawienie międzymiesiączkowe, ból piersi, tkliwość piersi
  • bóle głowy, depresja,
  • migrena,
  • nudności,
  • spowolnienie, biała wydzielina z pochwy i zakażenia grzybicze pochwy.
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 1000, lecz mniej niż 1 na 100
kobiet):
  • zmiany popędu płciowego (zainteresowania seksem),
  • wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi,
  • wymioty, biegunka
  • trądzik, wysypka skórna, silny świąd, utrata włośów
  • powiększenie piersi
  • zakażenia pochwy,
  • zatrzymanie płynów i zmiany masy ciała.

   Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 000, lecz mniej niż 1 na 1000
   kobiet):
   • reakcje alergiczne (nadwrażliwość), astma,
   • wydzielina z piersi,
   • problemy ze słuchem,
   • zablokowanie naczynia krwionośnego przez zakrzep powstały w innej części ciała,
    nadwrażliwość,
   • rumień guzowaty (objawiający się bolesnymi, czerwonymi guzkami na skórze) lub rumień
    wielopostaciowy (objawiający się wysypką z czerwonymi, bolesnymi obwódkami).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym <lekarzowi> <,> <lub> <farmaceucie> <lub pielęgniarce>. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ul. Ząbkowska 41
PL-03 736 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5.   JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CORTELLE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywanialeku.

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym
po napisie „Termin ważności” lub „EXP:”
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6.  ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cortelle

Blister leku Cortelle zawiera 21 żółtych tabletek zawierających substancje czynne w 1., 2. i 3. rzędzie oraz
7 białych tabletek placebo w rzędzie 4.

Tabletki zawierające substancje czynne:
Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon.
Każda tabletka zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.

Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana,
krospowidon, powidon K 30, polisorbat 80, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol
3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172).

Tabletki placebo:
Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, powidon, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol
3350, talk.

Jak wygląda lek Cortelle i co zawiera opakowanie

Tabletki zawierające substancje czynne to żółte, okrągłe tabletki powlekane.
Tabletki placebo to białe, okrągłe tabletki powlekane.

Lek Cortelle jest dostępny w pudełkach po 1 lub 3 blistry, z których każdy zawiera 28 tabletek (21
tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca
Laboratorios León Farma S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24008 Villaquilambre – Leon
Hiszpania

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straβe 3
89143 Blaubeuren
Niemcy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego    Nazwa produktu leczniczego
Norwegia:            Dretine 28 0,03 mg/3 mg tabletter, filmdrasjerte
Austria:             Dretine 0,03 mg/3 mg 21 + 7 Filmtabletten
Dania:              Dretine 28 filmovertrukne tabletter
Grecja:             Gisselle 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, 0,03 mg/3 mg
Hiszpania:            Dretine 0.03 mg/3 mg 28 comprimidos recubiertos con película
Polska:             Cortelle
Rumunia:             Varena 0,03 mg/3 mg comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki: 08/2013

        
                       CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cortelle, 3 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletki żółte (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancje pomocnicze o znanym działąniu:
Laktoza jednowodna 62 mg

Tabletki białe (tabletki placebo)
Tabletki nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działąniu:
Laktoza bezwodna 89,5 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.
Tabletki zawierające substancje czynne: Żółte, okrągłe tabletki powlekane.
Tabletki placebo: Białe, okrągłe tabletki powlekane.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Droga podania: podanie doustne.

Dzieci i młodzież
Brak zaleceń dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania

Jak stosować produkt Cortelle

Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w kolejności wskazanej na
blistrze popijając w razie konieczności niewielką ilością płynu. Przyjmowanie tabletek odbywa się w
sposób ciągły. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne
opakowanie należy rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego
opakowania. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się przeważnie po 2-3 dniach od rozpoczęcia
stosowania tabletek placebo (ostatni rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia
kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Cortelle

•   Jeżeli nie stosowano antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).

•   Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (złożony doustny produkt
   antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Cortelle następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego preparatu antykoncepcyjnego ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego
złożonego preparatu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu Cortelle zaleca się rozpocząć
w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

•   Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje, implant) lub
   systemu domacicznego uwalniającego progestagen

Kobiety stosujące minitabletkę mogą rozpocząć stosowanie produktu w dowolnym dniu cyklu (kobiety
stosujące implant lub system domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu w dniu ich usunięcia, a
kobiety stosujące iniekcje – w dniu planowanej kolejnej iniekcji). Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez
pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•   Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może od razu rozpocząć przyjmowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

•   Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek, należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak wcześniej doszło do stosunku
płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego należy
wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli pominięto tabletkę z ostatniego rzędu blistra, należy to zignorować, ponieważ są to tabletki placebo.
Niemniej jednak, należy je usunąć z blistra, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania
tabletek placebo.

Następujące informacje odnoszą się tylko do przypadku pominięcia zastosowania tabletek zawierających
substancje czynne (tabletek od 1. do 3. rzędu w blistrze):
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie uległa zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z
następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1. Nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajniki następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.

W oparciu o przedstawione informacje w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji:

•   Tydzień 1

Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o
zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im mniej czasu minęło od okresu przyjmowania tabletek
placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

•   Tydzień 2

Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o
zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma
konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli pominięto więcej niż 1
tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

•   Tydzień 3

Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się 7-dniowy okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania, można zapobiec
zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej
sprawia, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że
przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki stosowano prawidłowe dawkowanie. W przeciwnym
razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji, oraz
że przez 7 kolejnych dni powinna także stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

1.  Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą
   tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
   Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze aż do czasu zakończenia
   przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne. Należy wyrzucić 7 tabletek z ostatniego
   rzędu (tabletki placebo). Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra.
   Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego blistra
   zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach w
   dniach, w których stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub krwawienie
   międzymiesiączkowe.
2.  Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z
   bieżącego blistra. Następnie kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek placebo z ostatniego
   rzędu przez okres do 7 dni, wliczając te, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
   rozpocząć nowy blister.

Jeżeli w okresie stosowania tabletek placebo po pominięciu dawek nie występuje krwawienie z
odstawienia, należy wziąć pod uwagę zajście w ciążę.

Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki), może dojść do
zmniejszenia wchłaniania produktu. W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpią
wymioty, należy jak najszybciej przyjąć nową (dodatkową) tabletkę. W miarę możliwości nową tabletkę
należy przyjąć w okresie do 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki.

Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od przyjęcia tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia
dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie
życzy sobie zmiany schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego blistra.

W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić czas wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo i bezpośrednio
przystąpić do stosowania tabletek produktu Cortelle z kolejnego opakowania. Czas opóźnienia
krwawienia można wydłużyć, przyjmując kolejne tabletki, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego w ten sposób cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe
lub plamienie. Następnie, po okresie stosowania tabletek placebo, należy wznowić przyjmowanie
produktu Cortelle.

Kobietom, które zamierzają przesunąć krwawienie z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia).

4.3  Przeciwwskazania

W przypadku występowania zaburzeń wymienionych poniżej nie należy stosować złożonych doustnych
preparatów antykoncepcyjnych. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas
stosowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać
przyjmowanie produktu.
•   Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).
•   Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub stany prodromalne
   (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny).
•   Aktualny lub przebyty incydent naczyniowo-mózgowy.
•   Obecność ciężkich lub złożonych czynników ryzyka zakrzepicy tętniczej
         o cukrzyca ze zmianami naczyniowymi
         o ciężkie nadciśnienie tętnicze
         o ciężka dyslipoproteinemia
•   Wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, np. oporność na
   aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
   hiperhomocysteinemia oraz obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał
   antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego).
•   Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki jeżeli przebiegało z ciężką hipertrójglicerydemią.
•   Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do
   wartości prawidłowych.
•   Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
•   Aktualne lub przebyte guzy wątroby (łagodne lub złośliwe).
•   Podejrzenie obecności lub obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych
   (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi).
•   Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
•   Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
•   Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Cortelle.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka przed
rozpoczęciem stosowania produktu należy rozważyć i omówić z pacjentką korzyści i ryzyko ze
stosowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego, przed podjęciem przez nią decyzji o
stosowaniu produktu. W razie nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z
wymienionych stanów bądź czynników ryzyka pacjentka powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego.
Lekarz powinien podjąć decyzję czy konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonego doustnego
preparatu antykoncepcyjnego.

•   Zaburzenia krążenia

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych pociąga za sobą
zwiększenie ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu z
kobietami niestosującymi tych preparatów. Zwiększone ryzyko ŻChZZ jest najwyższe w pierwszym roku
stosowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne o małej zawartości estrogenów (<50 µg
etynyloestradiolu) wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobietolat (w przypadku złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel) do 40 na 100 000 kobietolat (w
przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających desogestrel/gestoden),
w porównaniu z 5 do 10 na 100 000 kobietolat u osób niestosujących doustnych produktów
antykoncepcyjnych oraz z 60 przypadkami na 100 000 ciąż. W 1 do 2% przypadków żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa kończy się zgonem.

Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego drospirenon jest wyższe niż dla
doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel (nazywane produktami drugiej
generacji) i może być podobne do ryzyka dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego
desogestrel/gestoden (nazywane produktami trzeciej generacji).

W badaniach epidemiologicznych wykazano również, że stosowanie złożonych doustnych preparatów
antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększeniem ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
(zawał mięśnia sercowego, przemijający napad niedokrwienny).

U kobiet stosujących doustne preparaty antykoncepcyjne niezwykle rzadko opisywano występowanie
zakrzepicy w obrębie innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych,
nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych. Istnieją rozbieżności w kwestii związku między częstością
występowania wspomnianych zdarzeń a stosowaniem hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.

Objawy żylnych lub tętniczych incydentów zakrzepowych i (lub) zakrzepowo-zatorowych bądź
incydentów naczyniowo-mózgowych mogą obejmować:

•  nietypowy, jednostronny ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej,
•  nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniujący jak i niepromieniujący do lewego ramienia,
•  nagłą duszność,
•  nagły kaszel,
•  wszelkie nietypowe, ciężkie, długotrwałe bóle głowy,
•  nagłą częściową lub całkowitą utratę wzroku,
•  podwójne widzenie,
•  bełkotliwą mowę lub afazję,
•  zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (vertigo),
•  utratę przytomności z ogniskowym napadem drgawkowym lub bez takiego napadu,
•  nagłe osłabienie mięśni lub silne drętwienie, ograniczone do jednej połowy ciała lub określonej
   okolicy anatomicznej,
•  zaburzenia ruchowe,
•  „ostry brzuch”.

Następujące czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowych u kobiet
stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne:

•  zaawansowany wiek,
•  dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie ŻChZZ u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo
   młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed podjęciem decyzji o
   zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego należy zasięgnąć
   opinii specjalisty,
•  długotrwałe unieruchomienie, poważna operacja, jakikolwiek zabieg chirurgiczny w obrębie
   kończyn dolnych lub ciężki uraz. W tych przypadkach zaleca się zaprzestanie stosowania tabletek
   (co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i nie rozpoczynać
   ponownego stosowania produktu przed upływem 2 tygodniu od odzyskania przez pacjentkę pełnej
   zdolności do poruszania się. Jeżeli nie odstawiono tabletek z wyprzedzeniem, należy rozważyć
   leczenie przeciwzakrzepowe,
•  otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),
•  istnieją rozbieżności dotyczące roli żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w
   początkowych stadiach oraz progresji zakrzepicy żylnej.

Następujące czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub
incydentów naczyniowo-mózgowych u kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne:

•  zaawansowany wiek,
•  palenie tytoniu (kobietom w wieku powyżej 35 lat, które zamierzają stosować złożone doustne
   preparaty antykoncepcyjne, należy stanowczo odradzić palenie),
•  dyslipoproteinemia,
•  nadciśnienie tętnicze,
•  migrena,
•  otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),
•  dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych/tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
   u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycję
   genetyczną, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego
   preparatu antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty,
•  wady zastawkowe serca,
•  migotanie przedsionków.

Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka chorób naczyń żylnych lub tętniczych,
odpowiednio, może być kolejnym przeciwwskazaniem. W takich przypadkach należy również rozważyć
możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Kobiety stosujące złożone doustne preparaty antykoncepcyjne
należy pouczyć o konieczności powiadomienia lekarza prowadzącego w przypadku zauważenia objawów
wskazujących na zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy należy zaprzestać
stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Ze względu na działanie teratogenne
leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny) należy zastosować inne, skuteczne metody
zapobiegania ciąży.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu
(w celu uzyskania informacji na temat „Ciąży i laktacji”, patrz punkt 4.6).

Do innych zaburzeń sprzyjających wystąpieniu objawów niepożądanych ze strony układu krążenia zalicza
się cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe nieswoiste
zapalenie jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migrenowych bólów głowy podczas stosowania
złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych może stanowić objaw prodromalny udaru
niedokrwiennego mózgu i wymagać natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego doustnego
preparatu antykoncepcyjnego.

•  Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe (> 5 lat) stosowanie złożonych
doustnych preparatów antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Tym
niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, w tym zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne preparaty
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które
nie ukończyły 40 lat, wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny preparat antykoncepcyjny jest niewielki w stosunku do całkowitego ryzyka
wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z
wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne,
działania biologicznego złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych lub obu tych czynników
łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne preparaty antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się
raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami, które nie stosowały tych
środków.

U pacjentek stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia ciężkiego bólu w
nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne preparaty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.

Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 µg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.

•  Inne zaburzenia

Progestagon składnik tego produktu jest substancją o działaniu antagonistycznym wobec aldosteronu, o
właściwościach oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia
stężenia potasu. Tym niemniej w jednym badaniu klinicznym dotyczącym pacjentek z niewielkimi lub
umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, stosujących produkty lecznicze oszczędzające potas w
terapii skojarzonej, stwierdzono niewielkie, nieznaczne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie
przyjmowania drospirenonu. Wydalanie potasu może ulec zmniejszeniu u pacjentek z niewydolnością
nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania preparatu w pobliżu górnej granicy normy,
szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania produktów leczniczych oszczędzających potas. W
podobnych przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia zaleca się kontrolę stężenia potasu w
surowicy. Patrz również punkt 4.5.

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertrójglicerydemii
może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych
preparatów antykoncepcyjnych.

Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne opisywano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotny klinicznie wzrost
ciśnienia tętniczego. Jedynie w takich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie
stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego
doustnego preparatu antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym
stwierdza się stale zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego
niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego
doustnego preparatu antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych u pacjentek, u których pod wpływem
leczenia przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w okresie ciąży,
jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, jednak nie potwierdzono
istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub)
świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z
otosklerozą.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić
objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby niekiedy wymagają przerwania stosowania złożonego
doustnego preparatu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
występowały w czasie ciąży bądź podczas przyjmowania hormonów płciowych wymaga zaprzestania
stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu terapii
cukrzycy u osób otrzymujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę
estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie kontrolować stan pacjentek z
cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych preparatów
antykoncepcyjnych.

Opisywano przypadki nasilenia depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne preparaty
antykoncepcyjne.

Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych.

Każda żółta tabletka tego produktu leczniczego zawiera 62 mg laktozy w tabletce, każda biała tabletka
zawiera 89,5 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem
laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, stosujące dietę bezlaktozową
powinny uwzględnić zawartość laktozy w produkcie.

Badanie lekarskie /konsultacja

Przed przystąpieniem do pierwszego lub powtórnego stosowania produktu Cortelle należy przeprowadzić
pełny wywiad lekarski (w tym rodzinny) oraz wykluczyć ciążę. Należy wykonać pomiar ciśnienia
tętniczego oraz badanie przedmiotowe, w celu wykluczenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i stanów
wymagających zachowania szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.4). Należy również zalecić kobiecie
uważne zapoznanie się z ulotką dla pacjenta i stosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek.
Częstość oraz charakter badań należy dobrać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, uwzględniając
różnice osobnicze.

Należy wyjaśnić kobiecie, że doustne preparaty antykoncepcyjne nie chronią przez zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia cyklu miesiączkowego

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po
upływie okresu adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.

Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy rozważyć etiologię niehormonalną i przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Diagnostyka ta może
obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet w okresie pozbawionym hormonów nie występują krwawienia z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny preparat antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2,
prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Tym niemniej jeżeli kobieta nie stosowała
złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w okresie przyjmowania
tabletek placebo nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia
z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego należy
wykluczyć ciążę.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: W celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi leków przepisywanych do jednoczesnego stosowania.

•   Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Cortelle
Interakcje pomiędzy doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą
prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) nieskuteczności doustnego preparatu
antykoncepcyjnego. Następujące interakcje opisywano w literaturze.

Metabolizm wątrobowy

Mogą wystąpić interakcje z lekami (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna,
bosentan, lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina),
prawdopodobnie również w przypadku okskarbamazepiny, topiramatu, felbamatu, gryzeofulwiny oraz
produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)) polegające na
indukcji enzymów wątrobowych co może zwiększyć klirens hormonów płciowych. Maksymalna indukcja
enzymatyczna na ogół występuje w 10 dniu, jednak może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po
zakończeniu leczenia.

Krążenie jelitowo-wątrobowe

Opisywano również utratę działania antykoncepcyjnego u kobiet leczonych antybiotykami, takimi jak
penicyliny i tetracykliny. Nie wyjaśniono mechanizmu tego zjawiska.

Postępowanie

Kobiety krótkotrwale przyjmujące którykolwiek preparat z grupy wymienionych powyżej lub pojedynczą
substancję czynną (leki indukujące enzymy wątrobowe) oprócz ryfampicyny powinny tymczasowo,
oprócz stosowania złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego, stosować dodatkową
antykoncepcję mechaniczną w trakcie oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia.

W przypadku kobiet leczonych ryfampicyną należy stosować złożone doustne preparaty antykoncepcyjne
oraz dodatkowo antykoncepcję mechaniczną przez cały okres przyjmowania ryfampicyny oraz przez 28
dni po zakończeniu leczenia.

U kobiet długotrwale przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie innej,
niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Kobiety leczone antybiotykami (oprócz ryfampicyny, patrz powyżej), przez 7 dni po zakończeniu leczenia
powinny stosować mechaniczną metodę antykoncepcyjną.

Jeżeli czas stosowania produktu leczniczego w skojarzeniu przekracza moment przyjęcia tabletki z
opakowania złożonego produktu antykoncepcyjnego, tabletki powinny zostać pominięte i należy
rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania pominąwszy okres pozbawiony hormonu.
Główne metabolity drospirenonu w ludzkim osoczu są wytwarzane bez udziału układu enzymatycznego
cytochromu P450. Tak więc istnieje jedynie ograniczone prawdopodobieństwo, że inhibitory tego układu
enzymatycznego wpływają na metabolizm drospirenonu.

•    Wpływ produktu Cortelle na działanie innych produktów leczniczych

Doustne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych. Zatem
stężenia osoczowe jak i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. cyklosporyny) jak i ulec
zmniejszeniu (np. lamotrygina).

Na podstawie badań inhibicji w warunkach in vitro oraz analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek
leczonych omeprazolem, symwastatyną oraz midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono,
że ryzyko wpływu drospirenonu w dawce 3 mg na przemiany metaboliczne innych leków jest niewielkie.

•    Inne interakcje

Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych u
pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań dotyczących leczenia
produktem Cortelle oraz antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas. W
takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz
również punkt 4.4.

•    Wyniki badań laboratoryjnych

Steroidowe preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np.
parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon wywołuje
zwiększenie aktywności reninowej osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększenie stężenia aldosteronu.

4.6   Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu Cortelle nie jest wskazane u kobiet w ciąży.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Cortelle, powinna bezzwłocznie przerwać
jego stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono wzrostu ryzyka
wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne preparaty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego u dzieci kobiet, które nieumyślnie stosowały złożone
doustne preparaty antykoncepcyjne we wczesnej ciąży.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej
powszechne doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych preparatów
antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na występowanie rzeczywistychdziałań niepożądanych u
ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu Cortelle u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, by
przesądzać o stwierdzeniu ujemnego wpływu tego produktu na przebieg ciąży oraz stan zdrowia płodu lub
noworodka. Do chwili obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.

Karmienie piersią

Złożone doustne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu; dlatego na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia piersią.
Niewielkie ilości steroidowych preparatów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do
mleka kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne nie obserwowano wpływu na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8  Działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych preparatów
antykoncepcyjnych wymieniono w punkcie 4.4.

Podczas stosowania produktu Cortelle zgłoszono następujące działania niepożądane:

Układ i narząd     Częstość występowania działań niepożądanych
            Często           Niezbyt często        Rzadko
            ≥1/100           <1/100, ≥1/1000       <1/1000
Zaburzenia układu                                Nadwrażliwość
immunologicznego                                Astma
Zaburzenia       Nastrój depresyjny
psychiczne
Zaburzenia układu   Ból głowy
nerwowego
Zaburzenia ucha i                                Niedosłuch
błędnika
Zaburzenia       Migrena             Nadciśnienie tętnicze  Choroba zakrzepowo-
naczyniowe                       Niedociśnienie     zatorowa
                            tętnicze
Zaburzenia żołądka i Nudności              Wymioty
jelit                          Biegunka
Zaburzenia skóry i                   Trądzik         Rumień guzowaty
tkanki podskórnej                    Wyprysk         Rumień wielopostaciowy
                            Świąd
                            Łysienie
Zaburzenia układu   Zaburzenia menstruacyjne     Powiekszenie piersi   Wydzielina z piersi
rozrodczego i piersi  Krwawienie
            międzymiesiączkowe        Zmiany libido

            Ból piersi,           Zapalenie pochwy
            Tkliwość piersi,

            Upławy
            Kandydoza pochwy
Zaburzenia ogólne i                  Zatrzymanie płynów
stany w miejscu                    Zmiany masy ciała
podania

U kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne opisywano występowanie następujących
ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania”:
•   żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
•   tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
•   nadciśnienie tętnicze;
•   nowotwory wątroby;
•   istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych z
   wywołaniem lub nasileniem przebiegu klinicznego następujących zaburzeń: choroby
   Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, migreny, mięśniaków
   macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych, pląsawicy
   Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej;
•   ostuda;
•   ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, wymagające niekiedy przerwania stosowania
   złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności
   wątroby do wartości prawidłowych.
•   u kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub
   nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne preparaty
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost ryzyka
jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy ze
stosowaniem złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje,
patrz punkty 4.3 oraz 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ul. Ząbkowska 41
PL-03 736 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: adr@urpl.gov.pl


4.9  Przedawkowanie

Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu Cortelle. Na podstawie ogólnych
doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku
przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz
niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie istnieje antidotum, należy zastosować
leczenie objawowe.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Progestageny i estrogeny, dawki stałe.
Kod ATC: G03AA12

Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,09 (górna dwustronna 95% granica ufności: 0,32)
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 0,57 (górna dwustronna 95%
granica ufności: 0,90).

Działanie antykoncepcyjne produktu Cortelle jest wynikiem interakcji kilku czynników, z których
najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.

Produkt Cortelle jest złożonym doustnym preparatem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol
oraz progestagen: drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje dodatkowo działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie antymineralokortykosteroidowe. Natomiast nie ma właściwości
estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz antyglikokortykosteroidowych. Dzięki tym właściwościom
profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych mogą przemawiać za istnieniem niewielkiego działania
antymineralokortykosteroidowego produktu Cortelle wywołane przez właściwości
antymineralokortykosteroidowe.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Drospirenon

Wchłanianie

Po podaniu doustnym następuje szybkie, niemal całkowite wchłanianie drospirenonu. Maksymalne
stężenie tej substancji czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml, osiągane jest po około 1-2 godzinach od
przyjęcia pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi od 76 do 85%.

Spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność biologiczną drospirenonu.

Dystrybucja

Po podaniu doustnym zmniejszenie stężenia drospirenonu w surowicy przebiega jednofazowo, a końcowy
okres półtrwania wynosi 31 godzin.

Drospirenon występuje w postaci związanej z albuminami; nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony
płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (ang.
Corticoid Binding Globulin, CBG). Jedynie 3-5% całkowitej ilości tej substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie aktywności SHBG indukowane
etynyloestradiolem pozostaje bez wpływu na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg.

Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym podlega szybkiemu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu to:
kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan 4,5-
dihydrodrospirenonu; oba związki powstają bez udziału układu cytochromu P450. Drospirenon jest w
niewielkim stopniu metabolizowany przez układ cytochromu P450 3A4; w warunkach in vitro wykazano
zdolność drospirenonu do hamowania następujących cytochromalnych układów enzymatycznych: P450
1A1, P450 2C9 i P450 2C19.

Wydalanie

Klirens drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości drospirenonu są
wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem w stosunku
około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem i kałem wynosi około 40 godzin.

Stan stacjonarny

Podczas cyklu stosowania preparatu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie
stacjonarnym wynoszące około 70 ng/ml, występuje po około 8 dniach od rozpoczęcia stosowania.
Stężenie drospirenonu w surowicy charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w
przybliżeniu 3 (iloraz końcowego okresu półtrwania i odstępu pomiędzy stosowaniem kolejnych dawek).

Specjalne grupy pacjentów

Wpływ zaburzeń czynności nerek

Stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny, CLcr, wynoszący 50-80 ml/min) było zbliżone do stężenia u kobiet
z prawidłową czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% większe niż w przypadku kobiet
z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany przez kobiety z łagodnymi
i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu pozostawało bez wpływu na
stężenie potasu w surowicy.

Wpływ zaburzeń czynności wątroby

U ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50% zmniejszenie
klirensu po podaniu doustnym (CL/f) w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością wątroby.
Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami
czynności wątroby w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością wątroby nie miało wpływu na
powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu w surowicy. Również w przypadku współistniejącej
cukrzycy oraz leczenia skojarzonego spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii)
nie odnotowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy ponad górną granicę normy. Z przytoczonych
danych wynika, że drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).

Grupy etniczne

Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych
drospirenonu lub etynyloestradiolu pomiędzy kobietami rasy kaukaskiej i pochodzącymi z Japonii.

Etynyloestradiol

Wchłanianie
Etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany po przyjęciu. Po podaniu dawki 30 µg, maksymalne
stężenie w osoczu, wynoszące 100 pg/ml, osiągane jest 1-2 godziny po zastosowaniu. Etynyloestradiol w
dużym stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia, który cechuje duża zmienność osobnicza.
Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 45%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 5 l/kg; substancja wiąże się z białkami osocza w
około 98%. Etynyloestradiol pobudza syntezę SHBG i CBG w wątrobie. Podczas stosowania dawki 30 µg
etynyloestradiolu stężenie SHBG w osoczu zwiększa się od 70 do około 350 nmol/l.
Etynyloestradiol w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego (0,02% dawki).

Metabolizm

Etynyloestradiol jest całkowicie metabolizowany (metaboliczny klirens osoczowy wynosi 5 ml/min/kg).

Wydalanie

Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Etynyloestradiol jest wydalany w postaci
metabolitów w moczu i w żółci, w stosunku 4:6, z okresem półtrwania wynoszącym około 1 doby.
Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 20 godzin.

Stan stacjonarny

Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania preparatu; kumulacja etynyloestradiolu w
surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 1,4 do 2,1.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz
etynyloestradiolu nie wykraczało poza znane działania farmakologiczne. W analizie toksycznego wpływu
na reprodukcję stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt; uznaje się, że
działanie jest specyficzne dla każdego gatunku. Stosując dawki przekraczające ilości hormonów
zawartych w produkcie Cortelle odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów. Tego
efektu nie obserwowano u małp.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki zawierające substancje czynne (tabletki żółte):

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana, kukurydziana
Krospowidon
Powidon K 30
Polisorbat 80
Magnezu stearynian

Otoczka Opadry II 85F32450 Yellow:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk
Żelaza tlenek żółty (E172)

Tabletki placebo (tabletki białe):

Rdzeń tabletki:
Magnezu stearynian
Laktoza bezwodna
Powidon

Otoczka Opadry II 85F18422 White:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, przez którą wyciska się tabletkę.

Rodzaje opakowań:
1 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
2 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
3 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
6 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
13 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
     stosowania

Brak szczególnych wymagań.


7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
   DO OBROTU
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa


8.  NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16447


9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /
   DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.02.2010 r.


10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.08.2013 r.

          

Inne leki Ethinylestradiolum, Drospirenonum: