Budenofalk Uno:

Nazwa międzynarodowa:
Budesonidum
Podmiot odpowiedzialny:
DR FALK PHARMA GMBH, NIEMCY
Pozwolenie w Polsce
18424
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
DR FALK PHARMA GMBH, NIEMCY
Postać
granulat dojelitowy
Dawka
9 mg
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
A07EA06
Informacje w trakcie uzupełniania
                    CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

   Budenofalk Uno 9 mg granulat dojelitowy

2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

   Jedna saszetka zawiera 9 mg budezonidu (Budesonidum)

   Substancje pomocnicze: jedna saszetka zawiera 828 mg sacharozy, 36 mg laktozy
   jednowodnej i 900 mg sorbitolu (E420).

   Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

   Granulat dojelitowy.
   Granulki białe lub prawie białe o zapachu cytrynowym.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

   Wywołanie remisji ostrego kolagenowego zapalenia jelita grubego.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

   Dawkowanie:

   Dorośli w wieku > 18 r.ż.:
   Zalecana dawka dobowa to jedna saszetka (zawierająca 9 mg budezonidu w postaci granulatu
   dojelitowego) raz na dobę rano, około pół godziny przed posiłkiem.

   Pacjenci pediatryczni (≤ 18 r.ż.):
   Preparatu Budenofalk Uno nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak
   wystarczających danych w tej grupie wiekowej.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
   Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z zaburzeniami
   czynności nerek (patrz punkt 5.2).

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
   Z uwagi na niewystarczającą ilość danych nie można ustalić określonych zaleceń dawkowania
   w tej populacji (patrz punkt 4.3, 4.4 i 5.2).
   Sposób podawania:

   Podanie doustne.
   Zawartość jednej saszetki należy przyjąć przed śniadaniem. Granulki należy umieścić na
   języku i połknąć w całości z dużą ilością płynu (np. szklanką wody). Granulek nie należy żuć
   lub rozkruszać aby uniknąć uszkodzenia opornej na działanie enzymów trawiennych otoczki
   granulek. Przedwczesny rozpad granulek wpłynie w niemożliwy do przewidzenia sposób na
   rozmieszczenie leku.

   Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 8 tygodni.

   Nie należy gwałtownie przerywać leczenia preparatem Budenofalk Uno. Pod koniec leczenia
   preparat Budenofalk Uno należy podawać w wydłużonych odstępach czasu, tj. co drugi dzień
   do dwóch tygodni. Następnie leczenie może być zakończone.

4.3  Przeciwwskazania

   Preparatu Budenofalk Uno nie wolno stosować w następujących przypadkach:
   –   nadwrażliwość na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
   –   marskość wątroby

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

   Leczenie preparatem Budenofalk Uno powoduje mniejsze stężenie ogólnoustrojowe
   glikokortykosteroidów w porównaniu do konwencjonalnych glikokortykosteroidów
   doustnych. Zamiana z innego glikokortykosteroidu może spowodować wystąpienie objawów
   związanych ze zmniejszeniem stężenia glikokortykosteroidów we krwi. Zaleca się zachowanie
   ostrożności u pacjentów z gruźlicą, nadciśnieniem, cukrzycą, osteoporozą, chorobą wrzodową,
   jaskrą, zaćmą, wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy, wywiadem rodzinnym w kierunku
   jaskry lub innym stanem, w którym glikokortykosteroidy mogą wywoływać działania
   niepożądane.

   Mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy związane z działaniem glikokortykosteroidów,
   szczególnie w przypadku przyjmowania wysokich dawek przez długi czas. Objawy te mogą
   obejmować zespół Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienia wzrostu,
   zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę oraz bardzo rzadko szeroki zakres
   zaburzeń psychicznych/zachowania (patrz punkt 4.8).

   Zakażenie: zahamowanie odpowiedzi zapalnej oraz czynności układu immunologicznego
   zwiększa podatność na zakażenie oraz stopień ciężkości jego przebiegu. Należy dokładnie
   rozważyć ryzyko zaostrzenia zakażenia bakteryjnego, grzybiczego, pełzakowego oraz
   wirusowego podczas leczenia glikokortykosteroidami. Obraz kliniczny może być często
   atypowy, a ciężkie zakażenia, takie jak posocznica i gruźlica, mogą być maskowane, w
   związku z czym rozpoznanie jest często stawiane w zawansowanym stadium choroby.

   Ospa wietrzna: ospa wietrzna stanowi szczególny problem, ponieważ ta w normalnych
   warunkach łagodnie przebiegająca choroba może być śmiertelna u pacjentów z obniżoną
   odpornością. Pacjentów, którzy nie chorowali wcześniej na ospę wietrzną, należy pouczyć,
   aby unikali kontaktów z osobami chorymi na ospę wietrzną lub półpasiec, aby w razie
   ekspozycji niezwłocznie zgłosili się do lekarza. W przypadku pacjentów pediatrycznych
   powyższe zalecenia należy przekazać rodzicom. Bierną immunizację za pomocą
   immunoglobuliny Varicella zoster (VZIG) należy zastosować u nieuodpornionych pacjentów,
   którzy otrzymują glikokortykosteroidy działające ogólnie lub otrzymali je w ciągu ostatnich 3
   miesięcy; Immunoglobulinę należy podać w ciągu 10 dni od ekspozycji na ospę wietrzną. W
   przypadku potwierdzenia ospy wietrznej konieczna jest specjalistyczna opieka i
   natychmiastowe leczenie. Nie należy odstawiać glikokortykosteroidów, konieczne może być
   zwiększenie dawki.

   Odra: pacjenci z osłabioną odpornością, którzy mieli kontakt z odrą, powinni, jeśli to
   możliwe, otrzymać odpowiednią immunoglobulinę jak najszybciej po ekspozycji na
   chorobę.

   Żywe szczepionki: nie należy stosować żywych szczepionek u pacjentów przewlekle
   stosujących glikokortykosteroidy. Odpowiedź przeciwciał na inne szczepionki może być
   zmniejszona.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
   Przeprowadzone badania z udziałem pacjentów w późnym stadium pierwotnej żółciowej
   marskości wątroby (primary biliary cirrhosis; PBC) z marskością wątroby wskazują, że u
   wszystkich pacjentów z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby może wystąpić zwiększenie
   ogólnoustrojowej dostępności budezonidu.
   Jednakże, u pacjentów z chorobami wątroby bez marskości wątroby, budezonid podawany w
   dawce dobowej 9 mg był bezpieczny i dobrze tolerowany. Brak jest wystarczających danych
   potwierdzających konieczność specyficznych zaleceń dawkowania u pacjentów z chorobami
   bez marskości wątroby lub tylko z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby.

   Inne:
   Glikokortykosteroidy mogą powodować zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i
   zmniejszać reakcje na bodźce stresowe. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego
   lub narażenia na inny rodzaj stresu zaleca się dodatkowe podanie glikokortykosteroidów
   działających ogólnie.

   Należy unikać jednoczesnego podawania ketokonazolu lub innych inhibitorów CYP3A4
   (patrz punkt 4.5).

   Preparat Budenofalk Uno zawiera laktozę, sacharozę i sorbitol. Pacjenci z rzadkimi,
   dziedzicznymi chorobami, takimi jak nietolerancja galaktozy lub fruktozy, niewłaściwym
   wchłanianiem glukozy i galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, niedoborem laktazy
   typu Lapp lub wrodzonym niedoborem laktazy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

   Interakcje farmakodynamiczne

   Glikozydy nasercowe
   Działanie glikozydów może być nasilone przez niedobór potasu.

   Saluretyki
   Wydalanie potasu może być przyspieszone.
   Interakcje farmakokinetyczne

   Cytochrom P450:
    – Inhibitory CYP3A4
     Jednoczesne podawanie doustne ketokonazolu w dawce 200 mg raz na dobę zwiększało
     stężenie osoczowe budezonidu (3 mg w dawce pojedynczej) około 6-krotnie. W
     przypadku podawania ketokonazolu po 12 godzinach od podania budezonidu stężenie
     wzrastało około 3-krotnie. Ze względu na brak wystarczających danych do wydania
     zaleceń odnośnie dawkowania należy unikać podawania tych leków jednocześnie.
     Pozostałe silne inhibitory CYP3A4, takie jak rytonawir, itrakonazol oraz klarytromycyna i
     sok grejpfrutowy również powodują znaczące zwiększenie stężenie osoczowego
     budezonidu. W takich przypadkach należy unikać stosowania budezonidu.
    – Induktory CYP3A4
     Związki lub leki, takie jak karbamazepina i ryfampicyna, które indukują CYP3A4, mogą
     obniżać ogólnoustrojową, ale także miejscową ekspozycję na budezonid w błonach
     śluzowych jelita. Konieczne może być dostosowanie dawki budezonidu (np. zastosowanie
     3 mg budezonidu w kapsułkach).
    – Substraty CYP3A4
     Związki lub leki metabolizowane przez CYP3A4 mogą być konkurencyjne w stosunku do
     budezonidu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia osoczowego budezonidu, jeśli
     substancja konkurująca posiada silniejsze powinowactwo do CYP3A4 lub, jeśli budezonid
     wiąże się silniej do CYP3A4, stężenie substancji konkurującej w osoczu może być
     podwyższone i konieczne będzie dostosowanie/zmniejszenie dawki tego leku.
     Podwyższone stężenia osoczowe oraz nasilenie działania glikokortykosteroidów
     obserwowano u kobiet stosujących jednocześnie estrogeny lub doustne środki
     antykoncepcyjne, ale zjawisko to nie występowało w przypadku doustnego przyjmowania
     niskich dawek złożonych preparatów antykoncepcyjnych.
     Cymetydyna przyjmowana w zalecanych dawkach w skojarzeniu z budezonidem miała
     niewielki i nieistotny wpływ na farmakokinetykę budezonidu. Omeprazol nie wpływał na
     farmakokinetykę budezonidu.

    Związki wiążące steroidy:
    Teoretycznie nie można wykluczyć potencjalnych interakcji z syntetycznymi żywicami
    wiążącymi glikokortykosteroidy, takimi jak cholestyramina oraz z lekami zobojętniającymi
    kwas żołądkowy. W przypadku jednoczesnego stosowania z preparatem Budenofalk Uno
    interakcje te mogą prowadzić do osłabionego działania budezonidu. W związku z tym leków
    tych nie należy przyjmować jednocześnie, lecz z zachowaniem co najmniej 2-godzinnego
    odstępu.

4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

    Ciąża
    Należy unikać podawania leku podczas ciąży, chyba że istnieją istotne powody do leczenia
    preparatem Budenofalk Uno. Istnieje niewiele danych dotyczących kobiet po rozwiązaniu,
    które stosowały budezonid doustnie. Chociaż dane dotyczące stosowania budezonidu w
    postaci inhalacji u licznej grupy kobiet ciężarnych wskazują na brak działań niepożądanych,
    należy brać pod uwagę że maksymalne stężenie budezonidu w surowicy krwi będzie wyższe
    po zastosowaniu preparatu Budenofalk Uno w porównaniu do budezonidu w postaci
    inhalacji.
    U ciężarnych zwierząt wykazano, że budezonid, podobnie jak inne glikokortykosteroidy,
    powoduje nieprawidłowości w rozwoju płodu (patrz także punkt 5.3). Nie ustalono
    znaczenia tej obserwacji u ludzi.
    Laktacja
    Budezonid przenika do mleka matki (dane dotyczące laktacji dotyczą stosowania preparatu
    w postaci inhalacji).
    Jakkolwiek, przewiduje się że stosowanie preparatu Budenofalk Uno w zalecanych dawkach
    terapeutycznych może mieć niewielki wpływ na dzieci karmione piersią. Należy podjąć
    decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie budezonidu biorąc pod
    uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

    Płodność
    Brak danych dotyczących wpływu budezonidu na płodność u ludzi. U badanych zwierząt nie
    wykazano zaburzeń płodności po zastosowaniu budezonidu (patrz punkt 5.3).

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

   Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
   obsługiwania maszyn.

4.8  Działania niepożądane

   Zgłaszano następujące działania niepożądane oraz ich częstości występowania po podaniu
   preparatu Budenofalk Uno:

   Bardzo rzadkie (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami:
   − Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obrzęk nóg, zespół Cushinga
   − Zaburzenia układu nerwowego: guz rzekomy mózgu (w tym tarcza zastoinowa) u
     młodzieży
   − Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zaparcia
   − Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: rozsiany ból mięśni i
     osłabienie, osteoporoza
   − Zaburzenia ogólne: zmęczenie, złe samopoczucie

   Niektóre z działań niepożądanych zgłaszano po długotrwałym stosowaniu leku.

   Rzadko mogą wystąpić działania niepożądane typowe dla glikokortykosteroidów podawanych
   ogólnoustrojowo. Te działania niepożądane zależą od dawki, czasu trwania leczenia,
   jednocześnie lub poprzednio stosowanych innych glikokortykosteroidów oraz indywidualnej
   wrażliwości pacjenta.

   Badania kliniczne wykazały, że częstość występowania działań niepożądanych związanych z
   glikokortykosteroidami jest niższa w przypadku preparatu Budenofalk Uno (o około połowę)
   w porównaniu do równoważnych dawek prednizolonu podawanego doustnie.

   Zaburzenia układu immunologicznego
   Zakłócanie odpowiedzi immunologicznej (np. zwiększone ryzyko zakażeń).
   Zaostrzenie lub ponowne wystąpienie objawów pozajelitowych (w szczególności ze strony
   skóry i stawów) może nastąpić po zmianie leczenia z glikokortykosteroidów o działaniu
   ogólnym na budezonid o działaniu miejscowym.

   Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
   Zespół Cushinga: twarz księżycowata, otyłość tułowia, obniżona tolerancja glukozy,
   cukrzyca, zatrzymywanie sodu z powstawaniem obrzęku, nasilone wydalanie potasu, brak
   aktywności lub atrofia nadnerczy, opóźnienia wzrostu u dzieci, zaburzenie wydzielania
   hormonów płciowych (np. brak miesiączki, hirsutyzm, impotencja).
   Zaburzenia psychiczne
   Depresja, drażliwość, euforia

   Ponadto bardzo rzadko może wystąpić szeroki zakres zaburzeń psychicznych/ zachowań.

   Zaburzenia oka
   Jaskra, zaćma

   Zaburzenia naczyń
   Nadciśnienie, zwiększone ryzyko zakrzepicy, zapalenie naczyń (objaw odstawienia po
   leczeniu długotrwałym)

   Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
   Ból brzucha, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki

   Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
   Wysypka alergiczna, czerwone prążki, wybroczyny, siniaki, trądzik steroidowy, wydłużone
   gojenie ran, kontaktowe zapalenie skóry

   Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości
   Aseptyczna martwica kości (kości udowej oraz główki kości ramiennej)

4.9  Przedawkowanie

   Dotychczas nie są znane żadne przypadki przedawkowania budezonidu.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

   Grupa farmakoterapeutyczna: Glikokortykosteroidy działające miejscowo
   Kod ATC: A07EA06

   Dokładny mechanizm działania budezonidu w leczeniu choroby zapalnej jelit nie został do
   końca poznany. Dane z badań farmakologicznych oraz kontrolowanych badań klinicznych
   wyraźnie wskazują, że mechanizm działania granulatu dojelitowego opiera się głównie na
   działaniu miejscowym w jelitach. Budezonid jest glikokortykosteroidem o silnym
   miejscowym działaniu przeciwzapalnym. W dawkach klinicznie równoważnych
   glikokortykosteroidom o działaniu ogólnym, budezonid powoduje znacznie mniejsze
   zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz ma mniejszy wpływ na markery
   stanu zapalnego.
   Budenofalk Uno wykazuje zależny od dawki wpływ na stężenie osoczowe kortyzolu, które
   przy zalecanej dawce 9 mg budezonidu/ dobę jest znacząco niższe niż w przypadku klinicznie
   równoważnych dawek glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

   Wchłanianie
   Ze względu na specyficzną otoczkę preparatu Budenofalk Uno występuje faza opóźnienia,
   wynosząca 2-3 godziny. U zdrowych ochotników na czczo średnie maksymalne stężenie
   osoczowe budezonidu wynosiło 2,2 ng/ml po około 6 godzinach po podaniu pojedynczej
   dawki doustnej 9 mg budezonidu w postaci granulatu dojelitowego.

   W badaniu, w którym podawano jednokrotną dawkę 3 mg budezonidu w postaci granulatu
   dojelitowego, wykazano, że przyjmowanie leku z jedzeniem może opóźniać uwalnianie
   granulatu z żołądka o około 2-3 godziny, wydłużając fazę opóźnienia do około 4-6 godzin, bez
   zmiany stopnia wchłaniania.

   Dystrybucja
   Budezonid charakteryzuje się wysoką objętością dystrybucji (około 3 l/kg). Stopień wiązania
   z białkami osocza wynosi przeciętnie 85-90%.

   Biotransformacja
   Budezonid podlega licznym przemianom metabolicznym w wątrobie (około 90%) do
   metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Aktywność
   glikokortykosteroidowa głównych metabolitów, 6-beta-hydroksybudezonidu i 16-alfa-
   hydroksyprednizolonu stanowi mniej niż 1% aktywności budezonidu.

   Wydalanie
   Okres półtrwania fazy eliminacji wynosi przeciętnie około 3-4 godzin. Dostępność
   ogólnoustrojowa u zdrowych ochotników, jak również u pacjentów na czczo z chorobą
   zapalną jelit wynosi około 9-13%. Klirens budezonidu wynosi około 10-15 l/min.
   Budezonid jest wydalany jedynie w śladowych ilościach przez nerki.

   Specjalne grupy pacjentów (choroby wątroby)
   Znacząca ilość budezonidu jest metabolizowana przez wątrobę. Ekspozycja ogólnoustrojowa
   budezonidu może być zwiększona u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby z uwagi na
   zmniejszenie metabolizmu budezonidu przez enzym CYP3A4. Powyższe zależy od rodzaju i
   nasilenia choroby wątroby.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

   Dane przedkliniczne w badaniach toksyczności ostrej, subchronicznej oraz chronicznej
   budezonidu wykazują zanik grasicy oraz kory nadnerczy i zmniejszenie poziomu limfocytów.
   Powyższe działania występowały w mniejszym lub w takim samym stopniu co w przypadku
   pozostałych glikokortykosteroidów. Tak jak w przypadku pozostałych glikokortykosteroidów
   oraz w zależności od dawki i czasu trwania leczenia oraz w zależności od choroby, powyższe
   działania glikokortykosteroidów mogą mieć również znaczenie u ludzi.

   Budezonid nie wykazywał działania mutagennego w wielu badaniach in vitro oraz in vivo.

   W badaniach toksyczności przewlekłej budezonidu u szczurów obserwowano nieznacznie
   podwyższoną częstość występowania nacieków z granulocytów zasadochłonnych w wątrobie,
   z kolei w badaniach kancerogenności obserwowano podwyższoną częstość występowania
   pierwotnych nowotworów wątroby, gwiaździaka (u samców szczura) oraz guzów sutka
   (samice szczura). Rozwój tych guzów był prawdopodobnie związany z działaniem swoistego
   receptora glikokortykosteroidowego, zwiększeniem obciążenia metabolicznego oraz działania
   anabolicznego w wątrobie – działaniami znanymi z innych badań glikokortykosteroidów na
   szczurach, w związku z czym reprezentującymi działanie tej klasy leków.

   Budezonid nie wywierał żadnego wpływu na płodność u szczurów. U ciężarnych zwierząt
   wykazano, że budezonid, podobnie jak inne glikokortykosteroidy, powoduje obumarcie płodu
   i nieprawidłowości w rozwoju płodu (mniejszy rozmiar miotu, wewnątrzmaciczne
   ograniczenie wzrastania płodów i nieprawidłowy rozwój szkieletowy). Niektóre
   glikokortykosteroidy powodowały rozszczep podniebienia u zwierząt. Jednak znaczenie tych
   obserwacji u ludzi nie zostało określone (patrz także punkt 4.6).
6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

   Sacharoza, ziarenka (składa się z sacharozy i skrobi kukurydzianej)
   Laktoza jednowodna
   Powidon K25
   Kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1)
   Kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2)
   Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)
   Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A)
   Trietylu cytrynian
   Talk
   Guma ksantan
   Sorbitol
   Kwas cytrynowy bezwodny
   Sukraloza
   Aromat cytrynowy (Evogran Lemon Flavour 301686)
   Magnezu stearynian

6.2  Niezgodności farmaceutyczne

   Nie dotyczy.

6.3  Okres ważności

   3 lata.

6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

   Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

   Saszetka z Poliester/Aluminium/PE.

   Wielkości opakowań: 15, 20, 30, 50, 60 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą
   znajdować się w obrocie.

6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
   do stosowania

   Bez szczególnych wymagań.
7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
   DOPUSZCZENIE DO OBROTU

   Dr. Falk Pharma GmbH
   Leinenweberstr. 5
   79108 Freiburg
   Niemcy
   Telefon: +49 (0)761 1514-0


8.  NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
   OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
   2011-09-30

10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
   2012-11-14

          

Inne leki Budesonidum: